ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л 22 На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово при следния дневен : Д н е в е н р е д: 1.Публикуване на списък с пставители на ИК Турхан Мехмед Агаоглу. Докладва : Г.Димова - пседател 2.Публикуване на списък с пставители на Движение за права и свободи ДПС. Докладва: Г.Димова - пседател 3. Разглеждане на пложение за регистрация на застъпници на ПП ГЕРБ. Докладва: Г.Димова - пседател 4. Разглеждане на пложение за регистрация на застъпници на ИК Ахмед Тахир Ахмед. Докладва : Г.Димова - пседател 5. Промяна в състава на секционна избирателна комисия от квотата на Движение за права и свободи ДПС Докладва : Г.Димова - пседател 6. Публикуване на списък с пставители на ПП ГЕРБ. Докладва : Г.Димова - пседател ПРИСЪСТВАХА: Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Стоянка Иванова Господинова- Георгиева, Шенер Адил Вели, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стелиян 1

2 Иванов Тотев, Галин Иванов Господинов, Тодор Красимиров Петров, Евдоким Гергов Спасов, Иван Донев Йорданов. ОТСЪСТВАЩИ : Вельо Георгиев Михайлов. При наличието на необходимото мнозинство, съгл. чл. 85, ал.3 от ИК заседанието бе открито в 13:48 ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ Грета Димова: Добър ден, колеги! Откривам днешното заседание. При липсата на дебати се проведе процедура по гласуване по т. 1 от дневния. основание чл. 87, ал.1, т.18, чл.118,ал.1 и 2 от ИК, ОИК Дулово и Общинска избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 121-МИ: Да се публикува на интернет страницата на ОИК Дулово, следния списък с 2 /двама/ пставител на ИК Турхан Мехмед Агаоглу за изборите за общински съветници и за кметове на г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД. по Инициативен комитет Собствено, бащино, фамилно име на упълномощения пставител ЕГН и дата на пълномощното 1. Турхан Мехмед Агаоглу Елиз Юксел Агаоглу 1/ г. 2. Турхан Мехмед Агаоглу Нурсез Зеки Агаоглу 2/ г. 2

3 п Централната избирателна комисия. основание чл. 87, ал.1, т.18, чл.118, ал.1 и 2 от ИК, ОИК Дулово и Общинска избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 122-МИ : Да се публикува на интернет страницата на ОИК Дулово, следния списък с 42 /четиридесет и двама/ пставител на Движение за права и свободи ДПС за изборите за общински съветници и за кметове на г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД. по Партия Собствено, бащино, фамилно име на упълномощения пставител ЕГН и дата на пълномощното 1 ДПС ШЕНОЛ ХАСАН СЕФЕР / ДПС ТЕЗДЖАН ИБРАХИМ БЕКЯР / ДПС ДЖЕВДЕТ АЛИКБЕР НЕБИ / ДПС ВАДЕТ ЕНВЕР ВЕЛИ / ДПС МИТХАТ МУДИН АПТУЛА / ДПС АХМЕД МЕХМЕД НЕДЖИБ / ДПС ЗАЙДЕ ЮСУФ АБТУЛА / ДПС НУРХАН ГЮРСЕЛ МУСТАФА / ДПС МЕТИН МЕХМЕД РЕДЖЕБ / ДПС РАХМИ МУСТАФА ХАМДИ / ДПС АЙДЖАН ЕРОЛ БАСРИ / ДПС АЛКАН ЮКСЕЛОВ РЕМЗИЕВ / ДПС НУРСЕЛ ВЕИС ХАЛИД / ДПС СЕБАЙДИН АХМЕД ИСМАИЛ / ДПС ЕРСИН МЕХМЕД КЮТЮБ /

4 16 ДПС КУДРЕТ КАСИМ НЕДЖМИ / ДПС АЛИ ФЕХМИ МЕХМЕД / ДПС СЕЗЕР НЕХАТ АСАН / ДПС ОРХАН САЛИ КЯЗИМ / ДПС СЕЗГИН ФЕЙЗУЛА САЛИ / ДПС АЙХАН ИХСАН ХЮСЕИН / ДПС ШЕНОЛ ХАЙРИДИН БИЛЯЛ / ДПС СЕЙФИ ТАСИН АЛИОСМАН / ДПС ЛЕВЕНТ ОРХАН МЕМИШ / ДПС АПТИ ЛЯТИФ САЛИ / ДПС НАЗМИ ТАХИР ГЬОЧ / ДПС ГЮНЕР МЕХМЕД РАМИС / ДПС МИТХАТ ГАЛИБ ХАМДИ / ДПС МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД / ДПС НУРАЙ ХАЛИБРЯМ САЛИ / ДПС БЕЛГИН МЕХМЕД ХАЛИД / ДПС ГЮНЕР ЮМЕР НИЯЗИ / ДПС ТАНСЕР ИБРЯМ БЕЙТИ / ДПС НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН / ДПС ЕРДОАН ХЮСЕИН МЮСРЕФ / ДПС ДЕМИР АХМЕД АЛИШ / ДПС ХАЛИДИН НЕДЖИБ ХАЛИД / ДПС ГЮРТЕС ГЮРСЕЛ САБРИ / ДПС ТАНЖУ СЕЛЯЙДИН СЮЛМАН / ДПС ЕНИС ХИКМЕТ ЧАКЪР / ДПС СИБЕЛ БЕЙНАБИ ЯКУБ / ДПС ХЪЛМИ СЕЙФИЕВ БЕЛЕВ / п Централната избирателна комисия. По т. 3 от дневния. След процедура по гласуване. 4

5 основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.6 ИК, ОИК Дулово и Общинска избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 123- МИ : РЕГИСТРИРА 42 /четиридесет и двама/ застъпници общо на кандидатската листа за кмет на община на ПП ГЕРБ, в изборите за общински съветици и кметове на 27 октомври 2019г. както следва: по Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ЕГН на застъпника 1 Маринка Тодорова Димова 2 Недялка Крумова Николова 3 Ангел Колев Матев 4 Добринка Иванова Вълчева 5 Маринка Пенева Раданова 6 Ангел Тодоров Ангелов 7 Енчо Петев Енчев 8 Йордан Петров Илиев 9 Баяр Хамид Алиш 10 Олчай Дилявер Ахмед 11 Ибрям Сюлейман Матъш 12 Калинка Йорданова Дочева 13 Фатмегюл Ерол Йетгин 14 Сурай Сали Салим 15 Анка Станчева Стоянова 16 Иван Борисов Йорданов 17 Тамер Назиф Осман 18 Себахтин Алидин Юсуф 19 Ревасия Махмуд Димитрова 20 Матю Енев Матев 21 Неджати Хълми Мустафа 22 Габриел Диянов Димитров 23 Ергюн Февзи Расим 24 Джихатдин Джевдет Етем 25 Илия Димитров Илиев 26 Милчо Господинов Михов 27 Бирол Бейтула Билял 28 Рамиз Назми Кадир 29 Ведат Мустафа Юсеин 30 Айсун Йозджан Джавит 5

6 31 Нилгин Мехмед Юсуф 32 Бюрхан Рафи Мехмед 33 Исмаил Зейнел Рашид 34 Дженгиз Нури Нурулла 35 Махмуд Тахсин Махмуд 36 Наил Халил Хюсеин 37 Ашкън Дилявер Исмаил 38 Мехрем Назим Кърш 39 Невин Рафи Реджеб 40 Юсуф Емин Сали 41 Али Нури Кадир 42 Ридван Али Ахмед 1. Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Общинска избирателна комисия Дулово. 2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. п Централната избирателна комисия. По т. 4 от дневния. След процедура по гласуване. основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 ИК, ОИК Дулово и Общинска избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 124-МИ : 1. РЕГИСТРИРА двама застъпници на листата за кмет на кметство с.правда на ИК Ахмед Тахир Ахмед, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. както следва: по Инициативен комитет Собствено, бащино и фамилно име на освободения: ЕГН 6

7 1 ИК Ахмед Тахир Ахмед Илтер Белгин Исмаил 2 ИК Ахмед Тахир Ахмед Седат Селим Шакир 2.Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Общинска избирателна комисия Дулово. 3.На регистрирания застъпник да се издаде удостоверение. п Централната избирателна комисия. По т. 5 от дневния. След процедура по гласуване. основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 ИК, ОИК Дулово и Общинска избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 125-МИ: 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии ; СИК ; СИК от квотата на ПП Движение за права и свободи, в община Дулово, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: СИК Длъжност в СИК Собствено, бащино и фамилно име на освободения: ЕГН на освободения Собствено, бащино и фамилно име на назначения ЕГН на назначения Зам. пседател Тахир Рашид Мехмед Ферихан Вайдин Аптулла 7

8 Член Секретар Бейсим Исмаил Ходжаолу Джейлян Реджеб Мехмед Джейлян Реджеб Мехмед Бейсим Исмаил Ходжолу 2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. По т. 6 от дневния. След процедура по гласуване. основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 ИК, ОИК Дулово и Общинска избирателна комисия в община Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 126 Да се публикува на интернет страницата на ОИК Дулово, следния списък с 42 /четиридесет и двама/ пставител на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и за кметове на г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД. по Партия/коалиция/инициативен комитет Собствено, бащино, фамилно име на упълномощения пставител ЕГН и дата на пълномощното 1 ПП ГЕРБ Неделчо Кирчев Станчев 55/ ПП ГЕРБ Елица Андонова Ангелова 56/ ПП ГЕРБ Али Вели Ариф 57/ ПП ГЕРБ Гюнер Хайин Мехмед 58/ ПП ГЕРБ Добромир Юлиянов Кралев 59/ ПП ГЕРБ Красимира Светлева Стоянова 60/ ПП ГЕРБ Кемал Сюлейман Кемал 61/ ПП ГЕРБ Людмил Юлиянов Кралев 62/ ПП ГЕРБ Ерсин Сали Шабан 63/ ПП ГЕРБ Орхан Осман Ариф 64/ ПП ГЕРБ Ердинч Мехмед Юнуз 65/ ПП ГЕРБ Гюлбеяс Гюрсел Реджеб 66/ ПП ГЕРБ Хасан Шакир Хасан 67/ ПП ГЕРБ Гюнай Анифе Ариф 68/ ПП ГЕРБ Ведат Бейзат Ахмед 69/

9 16 ПП ГЕРБ Аксен Тамер Чаушев 70/ ПП ГЕРБ Хюсеин Вели Мюслюм 71/ ПП ГЕРБ Живко Ангелов Желев 72/ ПП ГЕРБ Денчо Маринов Йорданов 73/ ПП ГЕРБ Йордан Тодоров Кънчев 74/ Станислава Пламенова Йорданова 75/ ПП ГЕРБ 22 ПП ГЕРБ Изет Юсуф Шабан 76/ ПП ГЕРБ Неделчо Илиев Господинов 77/ ПП ГЕРБ Йоан Стоянов Тодоров 78/ ПП ГЕРБ Динчер Якуб Енвер 79/ ПП ГЕРБ Рушид Рушидов Аптиев 80/ ПП ГЕРБ Самет Мюмюн Мангър 81/ ПП ГЕРБ Жулвен Шахин Али 82/ ПП ГЕРБ Гюлджихан Бедри Мехмед 83/ ПП ГЕРБ Юмюгюл Мехмед Алимихман 85/ ПП ГЕРБ Валентин Петров Грънчаров 86/ ПП ГЕРБ Крум Димитров Крумов 87/ ПП ГЕРБ Юксел Али Исмаил 88/ ПП ГЕРБ Ахмед Мурад Махмуд 89/ ПП ГЕРБ Стефан Андреев Андреев 90/ ПП ГЕРБ Стоян Драганов Стоянов 91/ ПП ГЕРБ Мехмед Ахмед Мехмед 92/ ПП ГЕРБ Салим Мустафа Кадир 93/ ПП ГЕРБ Илиян Живков Илиев 94/ п Централната избирателна комисия. Грета Димова: Колеги, закривам заседанието. Поради изчерпване на дневния заседанието беше закрито в 13:55ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: Стенограф: 9