ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕКЗАРХ АНТИМ І 4002, гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 86 тел: 032/ ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕКЗАРХ АНТИМ І 4002, гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 86 тел: 032/ ,"

Препис

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕКЗАРХ АНТИМ І 4002, гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 86 тел: 032/ , П Р А В И Л Н И К З А Д Е Й Н О С Т Т А Н А У Ч И Л И Щ Е Т О / година Глава четвърта УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ І УЧЕНИЦИ А/ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 47. Учениците в училището изучават общозадължителни, задължителноизбираеми и свободноизбираеми предмети, съгласно училищния учебен план, приет от ПС на училището и утвърден от Началника на РИО. Чл. 48. (1) Желанието за обучение в ЗИП, СИП и в извънкласни и извънучилищни дейности се декларира от ученика 2 седмици преди края на учебната година, предхождаща самото обучение, със заявление до директора на училището, подписано от ученика и родителя/настойника. (2) По време на учебната година ученикът няма право да променя избраното. (3) Учениците, които се преместват от едно училище в друго, подават заявленията си при записване в приемащото училище. Чл. 49. За ученици от училището, застрашени от отпадане, се прилагат разпоредбите на чл. 114 от ППЗНП. Чл. 50. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок и/или учебната година. (2) Отсъствия, които не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка са отсъствията които представляват 30 % от общия брой на реално проведените часове по съответния предмет за учебен срок или учебна година. (3) При отсъствия по уважителни причини, в посочения в предходната алинея размер, удостоверени с медицинска бележка, документ от спортен клуб, в който членуват, уведомително писмо от родителите, на ученикът се разрешава приключване на учебният срок, съответно учебна година в удължени срокове - в рамките на 2 седмици след приключване на редовното учебно време. Оформянето на срочна или годишна оценка става от съответния преподавател по предмета чрез

2 провеждане на изпити за определяне на срочна оценка при условия и ред, определени със заповед на директора на училището. (4) При отсъствия по неуважителни причини в посочените в ал. 2 размери, ученикът се явява на изпит за определяне на срочна оценка. (5) По изключение в случаите по ал. 3, ал. 4 на ученикът може да бъде оформена срочна или годишна оценка, ако броя на текущите му оценки е достатъчен. Чл. 51. (1) Ученик завършва класа, ако по учебните предмети, които изучава, има оценка най-малко Среден /3/. (2) Ученици, които имат годишна оценка Слаб /2/ по учебни предмети, полагат поправителни изпити по тях, на не повече от две поправителни сесии за една учебна година. (3) На допълнителна поправителна сесия се явяват ученици, които по здравословни причини не са се явили на редовните поправителни сесии. (4) Ученици, които имат оценка Слаб /2/ по учебен предмет на редовните или допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. (6) Учениците от I до 4 клас, които не усвояват учебното съдържание, не повтарят класа. (7) Обучението и оценяването на ученици със СОП се извършва в съответствие с Наредба 1 за обучение на деца и ученици със СОП и/или с хронични заболявания и Наредба 3 от 15 април 2003 г. за системата на оценяване. Б/ ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ Чл. 52. Ученикът има следните права: 1. да избира училището, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина- при постъпването му в училище, в началото на всеки срок, както и при поискване; 3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности; 4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт; 6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си; 7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление 8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

3 9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност; 10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси; В/ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл. 53. (1) Ученикът има следните задължения: 1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции; 1. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина; 2. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави; 3. да носи униформеното облекло от 4 части: сако, риза, вратовръзка, пола/панталон и отличителния знак на училището бадж. 4. да носи поне 2 (два) от елементите на униформата в три учебни дни през седмицата и отличителния знак на училището бадж. 5. да носи всички елементи на униформата и отличителния знак на училището бадж при честване на празници и годишнини на училището и при изяви на учениците, организирани извън територията на училището. 6. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие и форми на пряка и непряка дискриминация по смисъла на Закона за защито от дискриминацията.; 7. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява алкохол и наркотични вещества; 8. да не ползва мобилен телефон и други технически и елекронни средства по време на час без разрешение от учителя; 9. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 10. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 11. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето; 12. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 13. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора; 14. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него; 15. представя в срок от три дни след връщането си на училище при отсъствие от учебни занятия, медицинска бележка, документ от спортен клуб, в който членува или уведомително писмо от родителя или настойника. Медицинската бележка трябва да бъде приподписана от родителя и заверена от медицинкото лице в училище.

4 16. спазва правилата и инструкциите за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в ОУ Екзарх Антим І гр. Пловдив и Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 17. да бъде в класната стоя непосредствено след биенето на първия звънец 18. да изчака идването на преподавателя за започване на часа - до 10 минути след биенето на втория звънец. (2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник е нарушение на училищната дисциплина. Чл. 54. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. (2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие. Чл. 55. За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно уведомява родителя/настойника на ученика. Чл. 56. (1) Ученикът може да отсъства по уважителни причини от учебни занятия и учебни часове: 1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува, подписани и заверени.. 2. до 3 (три) дни в една учебна година с уведомление от родителите, отправено до класния ръководител 3. до 7 (седем) дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителите. 4. от часовете по физическо възпитание и спорт извън учебния план с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителите, представяне на документ от спортния клуб и деклариция от родителите за опазване живота и здравето на децата по това време. Г/ ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАНИЯ Чл. 57. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с ППЗНП и настоящия правилник, учениците в ОУ Екзарх Антим І гр. Пловдив носят дисциплинарна отговорност и се наказват със «забелжка», «извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време», «предупреждение за преместване в друго училище», «преместване в друго училище», «преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение»: 1. «Забележка» прилага се при: 1.1 Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини - 10 отсъствия. 1.2 Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете (отразени 5 провинения в дневника на паралелката и ученическата книжка) 1.3 Умишлено увреждане на училищното имущество. 1.4 Употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището. 1.5 Създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения (отразени 5 провинения в дневника на паралелката и ученическата книжка).

5 1.6 Неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището, във връзка с осигуряването на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 1.7 Непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка и вписване на оценки (отразени 10 отказа в дневника на паралелката) 2. «Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време» Прилага се при: Системност (повече от един път) на нарушенията по т. 1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4 и т. 1.6 от т. 1 на чл. 56 от Правилника Хвърляне на отпадъци на територията на училището извън местата, определени за това Надраскване на стени, мебели и оборудване Увреждане и счупване на имущество 2.2. Видове дейности: почистване на кабинет или класна стая измиване на пода и цоклите в коридорите; работа в библиотеката; естетизиране на училищния интериор; почистване на двора; възстановяване маркировката на спортната площадка; грижи за зелените растения в сградата на училището; боядисване; варосване на дървета и бордюри в прилежащите на училището територии; почистване на преградните клетки в сервизните помещения 3. «Предупреждение за преместване в друго училище» - прилага се при: 3.1. Тежест и системност на нарушенията изброени към т. 1 и т. 2 на настоящия член При направени 15 отсъствия по неуважителни причини Поведение, с което се накърнява авторитета на преподавателя Влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на наркотични средства Прилагане на физическо и психическо насилие и форми на пряка и непряка дискриминация по смисъла на Закона за защито от дискриминацията върху ученици от училището Предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на преподаватели и други лица в училището. 4. «Преместване в друго училище до края на учебната година» - прилага се като крайна мярка при: 4.1. Тежки или системни нарушения 4.2. Изчерпване на мерките за въздействие по предходните и следващи членове Допуснати над 20 неизвинени отсъствия за учебната година

6 4.4. Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на лицата в сградата и района на училището. 5. «Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение» - прилага се за ученици, навършили 16 годишна възраст като крайна мярка при тежки нарушения. (2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или вид, които са в нарушение на този правилник и положението му на ученик и на добрите нрави, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието, за което класният ръководител незабавно уведомява родителя. (3) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. (4) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението. За степени на поведението се определят примерно, добро и незадоволително. (5) Освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности с оглед недопускане на нарушения и отпадане от училище Чл. 58. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. Чл. 59. (1) Видът и срокът на наказанието се определят като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика. (2) Срокът на наказанието по чл. 57 ал.1, т. 1 и т. 4 е до края на учебната година, а по чл. 56, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 се определят в заповедта за налагането му. (3) Когато наказанията по чл. 57 ал.1, т. 4 и т. 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. (5) Срокът на мярката по ал. 4 се определя в заповедта за налагането й, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика. Чл. 60. (1) Наказанието по чл. 57, т. 1 се налага със заповед на Директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 56, т. 2-5 със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. (2) Мярката по чл. 57, ал. 2 се налага със заповед на директора на училището, по чл. 57, ал. 4 и ал. 5 със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. Чл 61. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание. (2) Преди налагане на наказание по чл. 57, ал. 1, т. 1 директорът, а в останалите случаи педагогическия съвет, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. (3) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

7 (4) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител. (5) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици. (6) Преди налагане на наказанията по чл. 57, ал.1 т. 2-5 задължително се уведомява дирекция Социално подпомагане по настоящия адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита правата и интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция Социално подпомагане може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки. Чл. 62. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват вида на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. (2) Заповедта може да се обжалва пред началника на РИО. Чл. 63. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки чрез уведомително писмо и приложено към него копие от заповедта за налагане на наказанието и мерката. (2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, дневника на паралелката и в характеристиката на ученика. (3) Наложеното наказание се обявява от класния ръководител пред класа като се прочита заповедта на директора. Чл. 64. (1) При налагане на мярката по чл. 56, ал. 2 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия. (2) При налагане на мярката по чл. 56, ал. 3 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът се изпраща незабавно в канцеларията на педагогическия съветник, ПД по УД или директорът на училището. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнение на мярката (3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 56 ал. 1, т. 4 продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РИО. Чл. 65. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. (2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 56, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен. (3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика. Чл. 66. (1) За направени неизвинени отсъствия се изготвя и изпраща съобщение за отсъствие на ученик, подлежащ на задължително обучение, от класните ръководители в три екземпляра един за класьора с изходящикореспонденция на училището, един за класния ръководител и един се изпраща на родителя.

8 (2) При допуснати пет неизвинени отсъствия се изпраща уведомително писмо до родителите, а ако те са допуснати в рамките на един месец и уведомление до дирекция Социално подпомагане и справка по образец. (3) При десет неизвинени отсъствия се изпраща второ съобщение и се разглеждат причините за допуснатите отсъствия пред педагогическия съветник, помощник-директора по УД и класния ръководител. (4) При 15 неизвинени отсъствия се изпраща трето съобщение до родителите или настойниците на ученика. Прилага се наказание «предупреждание за преместване в друго училище». (5) При допуснати 20 неизвинени отсъствия се прилага наказанието «преместване в друго училище». (6) Изходящият номер и датата на съобщението за допуснатите неизвинени отсъствия се нанасят в дневника на две места: 1. на страницата за съответната седмица срещу номера на ученика, до чийто родители е изпратено известието; 2. в края на дневника, на страниците за бележки на класния ръководител отново с всички данни на съобщението. (7) Известията се подписват от класният ръководител и директорът на училището. Чл. 67. При увреждане на училищно имущество, при констатирана липса на умисъл се възстановява щетата. Когато деянието е умишлено, освен възстановяване се предвижда и наказание Забележка или Предупреждение за преместване в друго училище в съответствие с размера на щетата. Чл. 68. Санкциите във връзка с нарушаване изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд са: 1. Възстановяване със собствен или на родителите труд на нанесени материални щети на училището - в срок до 5 дни. 2. Възстановяване чрез закупуване или с парични средства на повредено или унищожено училищно имущество - в срок до 5 дни. Чл. 69. (1) Санкциите по предходния член се налагат с мотивирана писмена заповед на директора на училището по писмен доклад на класния ръководител, или съответния преподавател, като преди издаването на заповедта се изслушва провинилия се ученик Чл. 77. Учителят, който е и класен ръководител, има следните задължения: 1. следи за успеха и развитието на учениците от поверената му паралелка в образователно - възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; 2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни мерки 3. да контролира посещаемостта на учебните часове на учениците от паралелката;

9 4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник; 5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато се налага; 6. да изготвя и представя на родителя /настойника характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138 а от ППЗНП. 7. да организира и провежда родителски срещи; 8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 9. участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник ІІІ. РОДИТЕЛИ Чл. 79. (1) Училището осъществява процеса на възпитание и обучение в сътрудничество с родителите. (2) Родителите имат следните права: 1. периодично да получават информация за успеха, развитието, дисциплината и интегрирането на децата им в образователни-възпитателни процес и училищната среда; 2. да се срещат с класния ръководител или учителите в паралелката в определеното им приемно му време или друго удобно за двете страни време; 3. да участват в родителските срещи; 4. да дават мнения, предложения за развитието на училището; 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 6. да участват в решаването на въпроси, свързани с децата им;. 7. да участват в училищното настоятелство; 8. да бъдат консултирани от специалист по отношение на децата им. (2) Родителите имат следните задължения : 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 2. да се запознаят срещу подпис с Училищния учебен план и Правилника за дейността на училището; 3. да не допускат явяването на ученика в неприличен външен вид; 4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в ОВП и спазване на училищната дисциплина; 5. да се явяват в училище при поканване от класния ръководител или директора Чл. 90. (4) За да бъде освободен ученикът от учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" трябва да подаде писмено заявление до директора на училището с приложен към него съответния медицински документ, съгласно който да бъде освободен от физическо възпитание. Когато

10 ученикът, който трябва да бъде освободен от физическо възпитание и спорт е на възраст до 14 г. ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава от единия от родителите (настойниците) му в качеството им на законни представители.

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за де

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за де САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ Чл. 111. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите

Подробно

РАЗДЕЛ I УЧЕНИЦИ Чл.29. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитател

РАЗДЕЛ I УЧЕНИЦИ Чл.29. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитател РАЗДЕЛ I УЧЕНИЦИ Чл.29. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. Чл.30. Ученикът има следните ПРАВА: 1.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р А В И Л А за извиняване отсъствията на

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГПЧЕ Н. Вапцаров 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и р

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГПЧЕ Н. Вапцаров 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и р ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГПЧЕ Н. Вапцаров 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на СУ Саво Ценов Савов гр. Пирдоп Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за пров

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на СУ Саво Ценов Савов гр. Пирдоп Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за пров ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на СУ Саво Ценов Савов гр. Пирдоп Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

С О У “Вела Благоева” – Велико Търново

С О У “Вела Благоева” – Велико Търново П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВЕЛА БЛАГОЕВА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО утвърден със заповед 1852-1370/13.09.2018 г. Раздел I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат устройството

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици

Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" 2700 Благоевград, ул. "Брегалница" 2, тел. 83 19 98, факс 83 19 84, suiche@abv.bg Утвърждавам: Директор: /д-р Светлин Абаджиев/ ПРАВИЛНИК

Подробно

Чл. 5. Училището е общинско. Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване и управление. Чл. 6. Формата на обучение в у

Чл. 5. Училището е общинско. Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване и управление. Чл. 6. Формата на обучение в у Чл. 5. Училището е общинско. Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване и управление. Чл. 6. Формата на обучение в училището е дневна и индивидуална, при подадено заявление

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р ОЦ Е Д У Р А при направени отсъствия по

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 19/13.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 19/13. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 19/13.09.2016 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ І. ОРГАНИЗАЦИЯ

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg П Р А В И Л Н И К за дейността на Средно училище

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно