МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ОБОБЩЕНА СПРАВКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ОБОБЩЕНА СПРАВКА"

Препис

1 Р Е ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ОБОБЩЕНА СПРАВКА Съгласночл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от г.) 1. Анализ на съответствието на плана с основните резултати и препоръки в докладапо ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в становището по ЕО. Басейнова дирекция Източнобеломорски район приема изготвената Екологична оценка (ЕО) и препоръките и мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици върху околната среда от Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район за басейново управление (ИБРБУ), включени в Становището по ЕО. БДИБР приема мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, които ще изпълнява по време на прилагането на ПУРН за периода г 2. Степен, в която в плана са предвидени условията и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху околната среда от осъществяването на плана, както и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана. Залегналите в Становището по ЕО мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия са отразени в окончателния вариант на ПУРН и са представени в приложенията към него както следва: I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия: А. Общи мерки: 1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не противоречат на режимите, в т.ч. на Общите мерки са отразени в 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 1 / 10

2 защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането. окончателния вариант на ПУРН Приложение 5.2 към ПУРН 2. Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС), както и инвестиционни предложения, планове, програми, и проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с положителен диспозитив на компетентния орган по околна среда и при съобразяване с условията и мерките в съответния административен акт. 3. Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годишната вълна. Б. Мерки за отразяване в окончателния вариант на проекта на ПУРН: Мерките от този раздел, които следва да отпаднат или да бъдат заменени, са отразени в окончателния вариант на Програмата от мерки на ПУРН на ИБР Приложение 5 към ПУРН В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН: 1. ВиК операторите да уведомяват БДИБР и съответните РЗИ в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно - битово водоснабдяване, както и за предприети от тях коригиращи действия за осигуряване съответствие на водите с показатели по Наредба 9/ г за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 2. Реализацията на предложените мерки следва да се съобразява със забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони, посочени в Наредба 3/ год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово Мерките за изпълнение при прилагането на ПУРН са отразени в окончателния вариант на ПУРН в Приложение 5.3 към ПУРН 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 2 / 10

3 водоснабдяване и около водоизточници на минерални води. 3. Изграждане при необходимост на съоръжения за физическа защита и предпазване от компрометиране на водовземните съоръжения (тръбни и шахтови кладенци), попадащи в прогнозираните РЗПРН. 4. Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 5. Налагане на забрана върху ползването на водите за питейнобитови цели при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение. 6. Осигуряване на допълнителна информация по отношение естествените извори и водовземните съоръжения от минерални води, попадащи в зоните на заливане при различните видове сценарии на наводнения в РЗПРН. 7. За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в РЗПРН - при актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на големи аварии и докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и становище от Басейновата дирекция. 8. В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност от възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване на евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи да се изисква и становище от Басейновата дирекция. 9. Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета да се извършват за кратък период извън 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 3 / 10

4 размножителният сезон на животинските видове от приложения 2 и 3 на ЗБР от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване. 10. При прилагане на мерките, свързани със залесяване в защитени зони, да се предвиждат залесителните дейности само с местни видове, вкл. такива, формиращи крайречни местообитания, с изключение на съществуващите тополови култури. 11. Всички структурни мерки от ПоМ на ПУРН, свързани с изграждане на нови диги и корекции, освен при доказана необходимост и липса на алтернативно решение, да се реализират извън границите на защитените зони и след оценка по т. І.А.2. Мярката не се отнася за тези структурни мерки, предвиждани в населени места и селищни образувания, попадащи в границите на зоните. 12. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника. 13. При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при възможност извън природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони и строителните работи да се осъществяват в максимално ограничена полоса. 14. С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие всички ППП/ИП, които могат да окажат хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела в обхвата на РБУ и не са свързани с изпълнение на мерки от ПУРН и ПУРБ, да бъдат консултирани с БД и съобразени с териториалния обхват и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се считат за приоритетни. 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 4 / 10

5 15. Изпълнението на мерки за отстраняване на затлачвания на речното корито, почистване на запълнени с наноси басейни и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна: да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната растителност; да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове; да се извършва при доказана необходимост по надлежния ред. 16. На етап идеен проект възложителите да консултират с БД възможността за заместване на инженерно - технически структурни мерки, за които в ДОСВ е идентифициран потенциал за значително засягане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, с по-щадящи мерки от националния каталог от мерки, съгласно таблица 8 Предлагани алтернативи на конкретни мерки от ПоМ за ПУРН в ИБРБУ от ДОСВ. 17. На етап проектиране при реализация на структурните мерки от ПоМ в защитени зони да се съобразява разпространението на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, с цел да не се допуска увреждането им. 18. Мерките за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките и контролирано временно наводняване на селскостопански площи да не се прилага в участъци, в които има сухоземни природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. При планирането на конкретните площи за изпълнение на тези мерки да се избягва засягането на терени, покрити с ниска тревиста растителност (целини, пасища и ливади), а буферните басейни да се създават предимно в заблатени крайречни райони, където допълнителното им заливане не променя съществено хидрофизичните условия на терена и опресняването на застоялите води би имало положителен ефект за биотата. 19. При контролирано наводняване в ЗЗ BG Река 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 5 / 10

6 Марица на площи по мярка MA_04_02 и мярка MA_07_53 мястото за втока на водите да бъде достатъчно отдалечено съответно от природно местообитание 6110* и местообитание 6220*, така, че да се избегне внезапното им заливания с високонапорни води. Същото се прилага и за мярка МА_05_25 по отношение на местообитание 6210*. 20. Разработване на пилотен проект за управление на поне два водосбора с цел намаляване на риска от наводнения. Резултатите да се използват за изготвяне на методика за управление на водосборите. 21. Изготвяне на методика за управление на крайречната горска растителност във връзка с осигуряване на проводимостта на реките, подобряване на свързаността и запазване на крайречните горски местообитания, подобряване на състоянието им и опазване на биологичното разнообразие. 22. При инвестиционни предложения за изграждане на диги и корекции на реки, да се оценява като алтернатива използването на стари речни корита. II. Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода г.: 1. На всеки две години Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) - Пловдив да изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, който да представя в МОСВ за одобряване не по-късно от 1 юли на всяка трета година. 2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на ПУРН да се извършват въз основа на следните мерки и индикатори: Мярка по наблюдение и контрол Индикатори Периоди чност на отчитане Отговорен орган изпълнението за 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 6 / 10

7 Мярка по наблюдение и контрол Индикатори Периоди чност на отчитане Отговорен орган изпълнението за Поддържане на регистър на изпълнените мерки от Програмата от мерки на ПУРН (код, име, място на прилагане, вкл. име и код на ЗЗ, в случай, че мярката попада в ЗЗ) изпълнени мерки Ежегодно БДИБР Провеждане на мониторинг на качеството на водата от засегнати от наводнения водовземни съоръжения за питейнобитово водоснабдяване и санитарно-охранителни зони Изследвани показатели по Наредба 9 от г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели По време и след наводнения Собствениците/ стопаните водовземните съоръжения, РЗИ на Провеждане на мониторинг на биологични и физикохимични показатели за качество, определящи екологичното състояние на водите във водните тела, засегнати от дейности по изпълнение на мерки от ПУРН Биологични, хидроморфологич ни и физикохимични елементи за качество; Установени отрицателни въздействия върху околната среда и/или човешкото здраве в резултат на прилагане на мерки от ПУРН Ежегодно БДИБР, РИОСВ, ИАОС Документиране на събитията и щетите от наводненията документирани наводнения с описание на: дата, място, мащаб и оценка на щетите. Периодич но, според възникването на наводнения Общини, застрахователи, ПБЗН, НИМХ, БДИБР ГД 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 7 / 10

8 Мярка по наблюдение и контрол Индикатори Периоди чност на отчитане Отговорен орган изпълнението за Обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и участъците с намалена проводимост обследвани язовирни стени и съоръженията към тях; /км участъци намалена проводимост с Ежегодно Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, областни управители, кметове, БДИБР Съгласувани от БДИБР инвестиционни предложения за защита от вредното въздействие на водите становища за допустимост по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите Ежегодно БДИБР Стартирали инвестиционни предложения/дейности от Програмата от мерки в ПУРН, в т.ч.: Издадени разрешителни за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите (в и извън защитени зони); издадени разрешителни; обработени уведомления Ежегодно БДИБР Издадени разрешителни, свързани осигуряване с на 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 8 / 10

9 Мярка по наблюдение и контрол Индикатори Периоди чност на отчитане Отговорен орган изпълнението за проводимост на речните корита и дерета за преминаване на висока вълна; Предварителни уведомления за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на строителен обект, във връзка със защита от вредното въздействие на водите (в границите на и извън защитени зони); Предварителни уведомления за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел осигуряване на проводимост, и когато не попадат в зони по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите. 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35 9 / 10

10 Прилагане на мерките: Мерките ще бъдат прилагани по компетентност в процеса на изпълнение на ПУРН. Мерките по наблюдение и контрол са представени в Приложение 5.4 към ПУРН 3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или човешкото здраве да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. Мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН в Източнобеломорски район са приети и съгласувани от БД ИБР. Същите са представени в Приложение 5.4 към ПУРН. 4000, Пловдив, ул. Янко Сакъзов / 10

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Октомври, 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)  НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА   Октомври, 2016 г. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. Ноември, 2016 г 1 Цели и обхват на ЕО Основни цели на ПУРН и връзката му

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

1

1 Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 2021 г. РАЗДЕЛ 5 ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 5.2. Програма от за Източнобеломорски

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Решения за по-добър живот Европейски съюз Кохезионен фонд МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПРОЕКТ НА РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Подробно

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_ ПРИ БАСЕЙНОВ СЪВЕТ БД ИЗТОЧНОБЕЛОМОЛСКИ 11 декември 2007, гр.пловдив след Заседание 7/20.09.2007г на Басейновия съвет инж. Мария Бабукчиева Басейнова дирекция Източнобеломорски район. І кръг срещи КОИ

Подробно

ТОМ 1 ИБР

ТОМ 1 ИБР ТОМ 3 ТУНДЖА РАЗДЕЛ 10 КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН На национално ниво компетентен орган за управление на водите и прилагане на Директива 2000/60/ЕС е Министърът на околната среда и водите. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

Подробно

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността Васил Узунов началник сектор ПУРБ Доклад за изпълнението на Програмите от мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. трябва да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период - 2010-2015

Подробно

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 БД БД БД БД и БД и БД и Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с те р с тв о н а о к о л н а та с р е д а и в о д и те Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 7 EO/2016 г. за преценяване на необходимостта

Подробно

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

Проведени консултации с организация/ институция Отговор Изразени становища, мнения и препоръки Приети/ неприети Мотиви Консултации по обхвата на задан

Проведени консултации с организация/ институция Отговор Изразени становища, мнения и препоръки Приети/ неприети Мотиви Консултации по обхвата на задан Консултации по обхвата на заданието До РИОСВ- Варна, ул. Ян Палах 4, гр.варна Вх. 26-00-261/ 15/ 04.11.2015 г. Изх. 26-00- 261/ 16/ 23.11.2015 1. Да се проведат консултации, съгласно чл. 95 ал. 1-5 от

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Р А З Д Е Л 3 ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 3 ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 1. Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по член 7 на РДВ 1.1. Повър

Р А З Д Е Л 3 ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 3 ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 1. Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по член 7 на РДВ 1.1. Повър ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 3 ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 1. Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по член 7 на РДВ 1.1. Повърхностни води В басейна на р. Арда има 6 повърхностни водни тела,

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Защитени зони от мрежата Натура 2000

Защитени зони от мрежата Натура 2000 Защитени зони от мрежата Натура 2000 Европейската екологична мрежа "Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О К О Л Н А Т А С Р Е Д А И В О Д И Т Е

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А   О К О Л Н А Т А  С Р Е Д А  И  В О Д И Т Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО Р Е Ш Е Н И Е ХА 66 ПР/ 2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

Подробно

OneTouch 4.6 Scanned Documents

OneTouch 4.6 Scanned Documents РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ СО - fi ~ Е0/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

РАЗДЕЛ 1 ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1  ВЪВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 4 МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ 4.1. Използвана методология Предварителната оценка на риска от наводнения е разработена съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО и Закона за водите. Член 146а от Закона

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

OneTouch 4.6 Scanned Documents

OneTouch 4.6 Scanned Documents РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ СО -Щ- ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021) Васил Узунов началник отдел Планове за управление на водите БАСЕЙНОВ СЪВЕТ 24/22.06.2018

Подробно