Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия

Размер: px
Започни от страница:

Download "Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия"

Препис

1 Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия Ивелина Стефанова Incorporating continuous passive motion device in the rehabilitation of a patient with hemiplegia: To the standard physiotherapy was added continuous passive motion device of the shoulder joint. The results showed an improvement in the functional range of motion of the upper limb. Key words: Rehabilitation, hemiplegia, Continuous passive motion (CPM). ВЪВЕДЕНИЕ От филогенетична гледна точка в опорно двигателния апарат на човека горният крайник е претърпял най-специфично развитие и е достигнал до най-съвършената си функция и анатомична структура. Огромен дял от двигателната дейност на човека се пада на горният крайник. Дейностите от ежедневния и трудов живот са немислими без него. Всички сложни и многостранни дейности се извършват благодарение на качествата, които притежава, а именно висока чувствителност, богати двигателни възможности със значителна сила на захващане и координация. Действайки обикновено в условията на отворена кинетична верига, човек използва степените свобода на движение в раменната, лакътната и киткената става. По такъв начин може да придвижи в пространството ръката си до която и да е точка, да заеме желаната позиция и да извърши най-фините движения. [1] ИЗЛОЖЕНИЕ Една от най-честите причини за продължителното двигателно увреждане на горният и долния крайник е мозъчно съдовата болест (МСБ). МСБ представлява медицински, социален и икономически проблем. В голям процент от случаите води до тежка инвалидизация, а по смъртност се нарежда на второ място след исхемичната болест на сърцето. [] Мозъчния инсулт представлява остро нарушение на мозъчното кръвообращение, при което възниква огнищна и/или общо мозъчна симптоматика, която продължава повече от 4 часа. Наред с органично субстратната увреда в началния период на съдовия инцидент, излизайки от острото шоково състояние, болният се представя с клинична картина, която се владее от явлението диашиза. Отзвучаването на последните явления става постепенно, за да отстъпи място на трайната отпадна симптоматика, характеризираща се главно с двигателни, сетивни, говорни, гностични и психични нарушения. Основните смутени функции, които са обект на кинезитерапия във възстановителния стадий на заболяването и имат отношение към възвръщане на независимостта на болните, са двигателните нарушения. Те се развиват в резултат на увреда на централния двигателен неврон. В ранния период след инсулт се наблюдава мускулна хипотония, а в по-късен етап се развива мускулната хипертония, вследствие на отпадане потискащото действието на пирамидния път върху периферната тонична рефлексна дъга. [] В периода на диашиза двигателният дефицит е силно изразен в засегнатите крайници. Поради липсата на волева двигателна активност на крайниците са възможни усложнения от страна на опорно двигателния апарат. Инактивитетът може да доведе до ограничение на обема на движение и контрактури. Наблюдава се отток и болка, постурални деформитети, хипотрофия и слабост. Усложненията в рамото са най-честа причина за забавяне на функционалното възстановяване на горния крайник след инсулт. В периода, когато се наблюдава мускулна хипотония често се -7-

2 получава сублуксация в раменната става на засегнатата страна. Поради мускулната слабост, тежестта на крайника и действието на гравитацията, главата на раменната кост се изплъзва надолу от ставната ямка и може да доведе до травма при движение, особено при рязка флексия и абдукция. В по-късен етап, когато се развива мускулната хипертония има лошо алиниране на скапулата и предпоставка за развитие на адхезивен капсулит. [5] Повечето пациенти над 50 години имат значителни дегенеративни промени на тъканите около гленохумералната става, което води до болка и ограничение обема на движение. Тази патология на меките тъкани допълнително може да бъде обострена от вялата парализа в острия период. Неправилно приложени пасивни упражнения, небрежно преместване на пациента в леглото също са причина увеличаване на болката и допълнително усложняване състоянието. [4] Голяма част от пациентите преживяли мозъчен инсулт страдат от намалена функция на засегнатите крайници шест и повече месеца след инсулта. Ето защо те изискват дългосрочна рехабилитация, която има за цел да подобри и да предотврати по-нататъшното влошаване на функцията, да подобри физическата и социалната независимост на болните. Ранната рехабилитация, която започва в болнични условия е важна и трябва да продължи в следващия етап от възстановяването. [8] Ефективната рехабилитация трябва да бъде интензивна и продължителна, изискваща извършване на повтарящи се задачи свързани с движения и действия. Пациента трудно се мотивира да провежда тази интензивна терапия, особено когато има тежки двигателни увреди. [6] Много важно в този период е поведението на кинезитерапевта по отношение подбор на средствата и правилното им прилагане. Механотерапията като част от кинезитерапията намира своето място във всички етапи на възстановителния процес под форма на уреди и апарати за пасивна и активна рехабилитация. Разработените апарати за пасивно раздвижване придобиват все по-голяма популярност през последните години. Едни от достъпните на пазара устройства, които подпомагат мануалната работа на кинезитерапевтите и могат да се използват в най-ранния период са апаратите за пасивна терапия (Continuous Passive Motion), познати като артромот. Това са автоматизирани машини, с които се извършва продължително пасивно движение (0 минути и повече) в една или повече стави, без участие на мускулната сила на пациента, с постоянна скорост и траектория. Те позволяват задаване на индивидуална програма за работа на всеки пациент (обем на движение, ъглова скорост, режим на работа), което спомага да се увеличи максимално ефективността от въздействието. Методика на изследването За периода октомври декември 01 година са проследени 7 пациенти с хемиплегия, от които 4 мъже и жени на средна възраст 64,8 години. Предвидените по НЗОК 7 дни за рехабилитация са крайно недостатъчни за провеждане на изследване, затова броят на пациентите е малък. В проучването се включиха само пациенти, които можеха да си позволят престой в здравното заведение средно 0 дни. Болните са изследвани в началото и края на престоя като са проследени: пасивен и активен обем на движение в раменна става, модифициран тест за спастичност по Ashworth (MAS), стадий на възстановяване по Брюмстрьом, дейности от ежедневния живот (ДЕЖ) по Бартел, степен на болка по визуално аналогова скала (ВАС). Към стандартната кинезитерапевтична програма бе добавен два пъти на ден по 0 минути апарат за пасивно раздвижване (артромод) за раменна става. Апарата -8-

3 беше поставян след предварителна функционална диагностика на пациентите всеки ден. [7] Задаваните стойности на движение (обем, скорост, времетраене, режим на работа) се променяха, според комфорта на пациента. Снимка 1 При пациентите от I-ви стадий по Брюмстрьом бе прилаган апарата за горен крайник от тилен лег. Задавания обем на флексия е между градуса, на 8-9 скорост (апаратът извършва движението с ъглова скорост,75 градуса в секунда като за 1 минута се извършва един цикъл и половина), режим на управление, при който ъгълът на сгъване автоматично се увеличава с по градуса на всеки 15 минути. Пациентите от II-ри стадий поставяхме в тилен лег или седеж на стол, намалявахме скоростта на 4-5 степен, тъй като при тях по време на движение се наблюдава покачване на мускулния тонус (оценка 1+ или по Ashworth) и болка (между - 4 степен по ВАС), и среден въртящ момент (65%). При този режим ако по време на работа апарата срещне съпротивление, спира и започва движението в обратна посока. При пациентите от III-ти стадий намалявахме скоростта на 1 - степен (апаратът работи с ъглова скорост 0,5 градуса в секунда), заради покачването на тонуса (оценка - по Ashworth) и болката (между 4-5 степен по ВАС). Параметрите за деня се настройваха въз основа на болковия толеранс и състоянието на пациента. Използвахме режим на работа, при който апаратът работи със зададените от нас параметри (обем и скорост). Избрахме малък въртящ момент (5%), защото ако се получи мускулен спазъм, апаратът ще спре да работи. Това предпазва болния от травма по време на процедурата. След това пациентите продължаваха с рутинната за здравното заведение кинезитерапевтична програма. Kинезитерапевтичната процедура следва класическата схема от три части: подготвителна, основна и заключителна. Средствата, които се използват в разработването на програмата зависят от тежестта на двигателния дефицит. Получените резултати са представени в таблици 1 и. Таблица 1 Средни стойности на направените изследвания при постъпване Обем на движение в раменна става пасивен Спастичност (MAS) активен РС ЛС ГРС Д Е Ж В А С 4,5 5

4 Таблица Средни стойности на направените изследвания при изписване Обем на движение в раменна става пасивен Спастичност (MAS) активен РС ЛС ГРС 1+ Д Е Ж В А С 75 ЗАКЛЮЧЕНИЕ От направеното изследване се отчете подобряване на пасивния обем, намаляване на спастично повишения тонус и болка, стимулиране на активните движения и не на последно място подобряване на функционалния обем на пациента и създаване на увереност във възстановителния процес. Използването на апарат за пасивно раздвижване допринесе за получените положителните резултати, тъй като работи продължително време с много ниска ъглова скорост - от 0,5 до,75 градуса в секунда. При тази скорост движението се извършва бавно, без да се провокира миотатичния рефлекс, а многократното повторение на движението улеснява последващото изпълнение. Проведеното изследване, макар и при малък брой пациенти ни дава основание да продължим прилагането на апарат за пасивно раздвижване на горен крайник към стандартната кинезитерапевтична програма при пациенти с неврологични заболявания. ЛИТЕРАТУРА [1] Матев И., Ст. Банков Рехабилитация при увреда на ръката, МФ, С, 1977, с. 711 [] Национален статистически институт, Здравеопазване, 01 [] Иванова, Е., М. Рязкова, Д. Костадинов. Рехабилитация на болни със слединсултни хемипарези, МФ, 198, с.14- [4] Biglian, L. U., R. Kelkar, E. L. Flatow, R. G. Pollock, V. C. Mow. Glenohumeral stability. Biomechanical properties of passive and active stabilizers, Clin Orthop Relat Res. 1996, р.1-0. [5] Griffin, J. W. Hemiplegic Shoulder Pain, Phys. Ther [6] Lo, A. C. et al. Robot-assisted therapy for long-term upper-limb impairment after stroke. N Engl J Med. 010 [7] Lynch, D., M. Ferraro, J. Krol, C. M. Trudell, P. Christos, B. T. Volpe. Continuous passive motion improves shoulder joint integrity following stroke, Clinical Rehabilitation; 005, Vol. 19, Issue 6, p.594 [8] За контакти: Гл. ас. Ивелина Стефанова, Катедра Обществено здраве и социални дейности, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: 08/58504, е-mail: istefanova@uni-ruse.bg Докладът е рецензиран

5 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV ДИПЛОМА Програмният комитет на Научната конференция РУ&СУ 14 награждава с КРИСТАЛЕН ПРИЗ THE BEST PAPER ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА автор на доклада Включване на апарат за пасивно раздвижване в рехабилитацията на пациенти с хемиплегия DIPLOMA The Programme Committee of the Scientific Conference RU&SU'14 Awards the Crystal Prize THE BEST PAPER to IVELINA STEFANOVA author of the paper Incorporating continuous passive motion device in the rehabilitation of a patient with hemiplegia РЕКТОР RECTOR проф. д.т.н. Христо Белоев Prof. DSc Hristo Beloev, DHC

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ КАТЕДРА Обществено здраве и социални дейности ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА - РАЕВА ВЛИЯНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 8.1 Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Стефка Миндова, Даниел Бр

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 8.1 Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Стефка Миндова, Даниел Бр Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация Стефка Миндова, Даниел Братанов Manual muscle testing at robotized rehabilitation: The paper describes the importance of the manual muscle testing

Подробно

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м. Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, МФ, СУ 1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална унилатерална слепота? 2. В района на лумбарната

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система Приложение на инжектирана верига отговорности в университетска информационна система Мирослав Михайлов, Цветелин Павлов, Венцислав Йорданов Application of injected chain of responsibility pattern in university

Подробно

FRI-K HP-03 PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 8.1. SELECTION OF THE KINESITHERAPEUTICAL MEANS IN STANDARD PERIARTROPATHI

FRI-K HP-03 PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 8.1. SELECTION OF THE KINESITHERAPEUTICAL MEANS IN STANDARD PERIARTROPATHI FRI-K.201-1-HP-03 SELECTION OF THE KINESITHERAPEUTICAL MEANS IN STANDARD PERIARTROPATHIES ACCORDING TO THE CLASSIFICATION AND SYMPTOMS OF THE CLINICAL REPORT Assoc. Prof. P. Barakova, PhD University of

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

I

I Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова, Елена Костова Кънчева The

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

рецензия Любенова

рецензия Любенова Р Е Ц Е Н З И Я от Проф. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЛЮБЕНОВА, д.п. Ръководител на катедра Кинезитерапия и рехабилитация и Зам. декан на факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, Национална спортна академия

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за защита на дисертационен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на КРАСИМИРА ИВАНОВА МАНИКАТОВА за присъждане на образов

Р Е Ц Е Н З И Я за защита на дисертационен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на КРАСИМИРА ИВАНОВА МАНИКАТОВА за присъждане на образов Р Е Ц Е Н З И Я за защита на дисертационен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на КРАСИМИРА ИВАНОВА МАНИКАТОВА за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ Катедра Кинезитерапия МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА АВРАМОВА АВТОРЕФЕРАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТ

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ Катедра Кинезитерапия МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА АВРАМОВА АВТОРЕФЕРАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТ ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ Катедра Кинезитерапия МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА АВРАМОВА АВТОРЕФЕРАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Подробно

Методически е и указания а за поведение е е при спешни състояния с я ТЕЖКА ТРАВМА ИНСУЛТ ГРЪДНА БОЛКА

Методически е и указания а за поведение е е при спешни състояния с я ТЕЖКА ТРАВМА ИНСУЛТ ГРЪДНА БОЛКА Методически е и указания а за поведение е е при спешни състояния с я ТЕЖКА ТРАВМА ИНСУЛТ ГРЪДНА БОЛКА СЪДЪРЖАНИЕ 1. УВОД... 5 FOREWORD... 7 2. ТЕЖКА ТРАВМА... 9 Поведение на Спешен екип... 9 Поведение

Подробно

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г.

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. СЪСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАСЕЛЕНИЕ НА БУРГАСКИ РЕГИОН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ Години Общо Мъже Жени В градовете В селата 1970 407717 208213 199504 229005 178712 1980 432721 216969

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2016 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 38 458 379 амбулаторни листове, касаещи 5 198

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

02213b

02213b Приложение 1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Чл. 1 (1) С тази инструкция се определят общите изисквания, правилата, нормите и нормативите за достъпна

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направлен

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направлен Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Нервни болести

Подробно

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността Неврология двама за нуждите

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2015 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 39166527 амбулаторни листове, касаещи 5 190

Подробно

ISSN

ISSN FRI-K.201-1-HP-09 ASPECTS OF OCCUPATIONAL THERAPY ASSESSMENT IN NEUROREHABILITATION 8 Assist. Prof. Elitsa Velikova Department of Public Health and Social Activities, University of Ruse Angel Kanchev Tel.:

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 8.1 Методика за самостоятелна двигателна тренировка след фрактури на проксималния хумеру

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 8.1 Методика за самостоятелна двигателна тренировка след фрактури на проксималния хумеру Методика за самостоятелна двигателна тренировка след фрактури на проксималния хумерус Радослава Делева Summary: The purpose of this report is to propose a reasonable methodology for self-propelled drill

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА УТВЪРЖДАВАМ: /проф. д-р В.Миланова, дмн Ректор/ ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА РЕХАБИЛИТАТОР образователно-квалификационна

Подробно

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт: Телефонен номер:. Паспортът е преведен и адаптиран

Подробно

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 3.2 Количествено идентифициране на телетрафични обслужващи устройства посредством дърво

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 3.2 Количествено идентифициране на телетрафични обслужващи устройства посредством дърво Количествено идентифициране на телетрафични обслужващи устройства посредством дърво на решенията и ANN класификатор Ивелина Балабанова, Георги Георгиев, Пенчо Пенчев Quantitative identification of Teletraffic

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 3.2 Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 3.2 Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната Влияние на параметрите на транспортните протоколи върху качеството на мултимедийната информация предавана в реално време Дияна Кючукова Transport layer protocol influence on the quality of real time multimedia

Подробно