ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за САНИРАНЕ и ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ на СГРAДНИЯ ФОНД в гр.софия

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за САНИРАНЕ и ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ на СГРAДНИЯ ФОНД в гр.софия"

Препис

1 ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/ , 02 / , GSM 089/ , 088/ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за САНИРАНЕ и ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ на СГРAДНИЯ ФОНД в гр.софия УПРАВИТЕЛ на ЕТ СИЕНВИ :... /арх.светлана Николаева Виденова/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: ЕТ СИЕНВИ арх.светлана Николаева ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС) ОБЕКТ: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС / / "Ал.Толстой" 3 ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ СЪГЛАСУВАЛИ: КОНСТРУКЦИЯ ВиК ЕЛЕКТРО АРХИТЕКТУРА ЕНЕРГИЙНА ПБЗ ПОЖАРНА София, април. 2013г. Инж. Мариана Стефанова Инж. Венета Тодорова Инж. Лилия Хинова Арх. Нина Иванчева Гандева Инж. Диляна Вачковска Инж. Изолина Ботева Инж. Митко Митов 1

2 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 1. Обща част: Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ е разработена на базата на техническите проекти по части: Архитектурна, Строително-конструктивна, ОВК и Електро, в съответствие с изискванията на Наредба No 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от г.). Обхватът и съдържанието на частта, включва изчисленията на: - Топлинните загуби и топлиннити притоци от топлопреминаване през ограждащите елементи; - Топлинните загуби и топлиннити притоци от вентилация вследствие смятата на въздуха в помещенията с външен въздух; - Топлинните печалби от слънчево греене, получени в резултат както на директното слънцегреене през прозрачни елементи, така и на поглъщането на лъчение от непрозрачни елементи; - Топлинните загуби от излъчване към небосвода; - Топлинните печалби от вътрешни източници, от работата на електрически уреди, изкуствено осветление, от топлопредаването на хора; - Ефективността на техническите системи, осигуряващи параметрите на микроклимата; - Годишнa потребна енергия - Брутна енергия - Първична енергия 2.Описание на функционалното предназначение на сградата: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС / / "Ал.Толстой" 1 ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т Системи за отопление и вентилация на сградата За сградата, е предвидено отоплание с климатизатори. 4.Дебелина и тип на изолационните материали: Външните стени на сградата са изолирани със стиродур 11 см при коефициент на топлопроводност на изолационния материал ax = 0,033 W/ K. Покривът на сградата е изолиран също с топлоизолация стиродур 11 см при коефициент на топлопроводност на изолационния материал ax = 0,033 W/ K. На пода се полага топлоизолация стиродур 11 см при коефициент на топлопроводност на изолационния материал ax = 0,033 W/ K. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ 1.Годишна потребна енергия = H + V + W + C - r ; kwh, 1.1. Потребна енергия за отопляване H,nd = H,ht - ŋ H,gn. H,gn ; kwh, Пълни топлинни загуби ht = tr + ve ; kwh, Топлинни загуби от топлопреминаване а) за период на отопляване: tr = 1.{(H tr + Ф g ).(θ i,h θ e )}.t

3 A. Стени: 1069,36м Слоеве мм) S o C) гипсова шпакловка 20 0,300 4,60 tвт 18,68 полимерна мазилка 20 0,810 8,90 t1,2 17,91 бетон- 2400kg/ ,450 15,64 t2,3 17,63 4 Стиродур 90 0,033 0,40 t3,4 16,04 полимерна 5 мазилка 10 0,810 8,90 t4,5-15,36 Всичко 340 мм Ro= Ro.усл= 8,7 0,020 0,300 0,020 0,810 0,200 1,450 Ro.усл= 0, , , ,138 Ro.усл= 3,1 2. o C/W U= 0,32 W/ 2. o C Топлинна инерция-d= R1.S1+R2.S2+R3.S3+R4.S4+R5+S5+R6.S6= Uн= 0,35 W/ 2. o C (Ro>Ro.н) tвт= 18,68 tроса= 10,7 о С Следователно изследваната ограждаща конструкция - Външни стени тъй като U= 0,32 < Uн= 0,35 2. o C/W Отговаря на изискванията на Наредба 7 от г. 3

4 Б. Покрив: 248м 2 Слоеве мм) S 1 асфалтобетон 7 1,050 16,28 tвт 18,86 2 Бардолин 3 0,170 3,31 t1,2 18,80 3 бетон-2400kg/ ,450 15,64 t2,3 18,62 4 бетон-2400kg/3 75 1,450 15,64 t3,4 17,94 5 Стиродур 110 0,033 0,40 t4,5 17,43 Всичко 295 мм Ro= Ro.усл= 8,7 0,007 1,050 0,003 0,170 0,100 1,450 Ro.усл= 0, , , ,069 Ro.усл= 3,6 2. o C/W U= 0,27 W/ 2. o C Топлинна инерция- D= R1.S1+R2.S2+R3.S3+R4.S4+R5+S5+R6.S6= Uн= 0,35 W/ 2. o C (Ro>Ro.н) tвт= 18,86 tроса= 10,7 о С Следователно изследваната ограждаща конструкция - тъй като U= 0,27 < Uн= 0,28 2. o C/W Отговаря на изискванията на Наредба 7 от г. 4

5 В. Под върху земя 248м 2 Слоеве мм) S o C) 1 паркет(бук,дъб) 22 0,230 5,82 tвт 17,16 2 цем.пяс.разтвор 30 0,930 10,06 t1,2 15,57 3 сгурия 60 0,290 3,95 t2,3 15,03 4 бетон-2400kg/ ,450 15,64 t3,4 11,57 5 Стиродур 60 0,033 0,40 t4,5 10,42 6 варопяс.разтвор 20 0,810 8,90 tвн -15,27 Всичко 282 мм Ro= Ro.усл= 5,9 0,022 0,230 0,030 0,930 0,060 0,290 0,100 Ro.усл= 0, , , ,207 + Ro.усл= 2,2 2. o C/W U= 0,46 W/ 2. o C Топлинна инерция- D= R1.S1+R2.S2+R3.S3+R4.S4+R5+S5+R6.S6= 3,6 Uн= 0,50 W/ 2. o C (Ro>Ro.н) tвт= 17,16 tроса= 10,7 о С Следователно изследваната ограждаща конструкция - Подова плоча над неотопл. подземен етаж тъй като U= 0,41 < Uн= 0,50 2. o C/W Отговаря на изискванията на Наредба 7 от г. 5

6 Г. Прозорци и врати: - Дограма - Прозорци PVC-стъклопакет U ax = 1,7 2 К /W Топлинни загуби от вентилация а) за период на отопляване: ve = 1.{H ve.(θ i,h θ e )}.t Топлинни печалби gn = int + sol ;kwh, Топлинни печалби от вътрешни източници 1 1 int = Фint, k. t 1 btr, l. Фint, u, l. t ; kwh, 1000 k 1000 l Топлинни печалби от слънчево греене 1 1 sol = Фsol, k. t 1 btr, l. Фsol, u, l. t ; kwh, 1000 k 1000 l Ф sol,k = F sh,ob,k. A sol,k. I sol,k F r,k. Ф r,k ; W, Ефективна площ на прозрачни ограждащи елементи A sol = F sh,gl. g gl. (1- F F ). A w,p ; 2, Ефективна площ на непрозрачни ограждащи елементи A sol = α S,c. R se. U c. A c ; 2, Фактор на оползотворяване на топлинните печалби ah 1 H ŋ H,gn =, при γ ( ah 1) H > 0 и γ H 1 1 H ah ŋ H,gn =, при γ H =1 a 1 ŋ H,gn = H 1, при γh < 0, γ H = H H, gn H, ht Фактор на оползотворяване на топлинните загуби ac 1 C ŋ C,ls =, при γ ( ac 1) C > 0 и γ C 1 1 C ac ŋ H,ls =, при γ C =1 a 1 C ŋ C,ls = 1, при γ C < 0, γ C = C, gn C, ht 1.3. Потребна енергия за загряване на вода за битови нужди W = (ρc) w V w (θ w θ o ) ; kwh, 2. Първична енергия p = i. e p,i, i 2.1. Брутна потребна енергия за отопляване H, = H, nd, E (... ) e d a g, H, sys, ; kwh, 2.2. Брутна потребна енергия за гореща вода за битови нужди, 6

7 W, = W, nd, E (.. ) d a g W, sys, ; kwh, 3. Специфични стойности на потребната и първичната енергия 3.1. Годишна потребна енергия на един квадратен метър отопляема площ =, kwh/ 2 A u 3.2. Годишна първична енергия на един квадратен метър отопляема площ p = p, kwh/ 2 A u 4.Определяне класа на енергопотребление на сградата 0,5 * Ep ax,r < EP Ep ax,r kwh/ 2 < kwh/ kwh/ 2 Сградата отговаря на клас B на енергопотребление съсласно НАРЕДБА РД от 10 Декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009г.) 5. Заключение Проектът за сградата отговаря на изискванията на НАРЕДБА 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., ДВ бр. 85 от 2009 г.). Проектант: /инж.ст.кръстева/ 7