СТАНОВИЩЕ. Автор: Инна Василева Димитрова Тема: СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ГЛАГОЛИЦАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ. Автор: Инна Василева Димитрова Тема: СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ГЛАГОЛИЦАТА"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Славия Георгиева Бърлиева, Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в научна област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология. Автор: Инна Василева Димитрова Тема: СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ГЛАГОЛИЦАТА Участвам в процедурата по защита на дисертационния труд на основание Заповед 121/12.07 на КМНЦ, на чл. 6 от ЗРАСБ и на чл. 29, ал. 1и 2 от Правилника за приложение на ЗРАСБ. Като ръководител на институцията, в която Ина Димитрова подготвяше своята дисертация имах възможност да се убедя в нейните добри възможности за научна работа, изследователско любопитство и ентусиазъм качества, без които не може да се осъществи нито една успешна научна кариера. Като прибавим привилегията да има едно много авторитетно научно ръководство и възможностите за работа със специалисти от КМНЦ и сродните му институции в страната и чужбина, И. Димитрова започна проучванията си по темата в благоприятна и добронамерена среда. Темата ѝ беше определена след внимателно обсъждане както с научния ръководител проф. Миклас, така и с колегията на Центъра, а предпоставка за обявяването на самата докторантура беше необходимостта да се запълни донякъде една значима част от изследователката парадигма на институцията, допреди години блестящо представяна от проф. Боряна Велчева. Темата е актуална изобщо за палеославистиката с оглед на новооткрития първичен материал и изследванията върху него, които поставят нови въпроси и предлагат нови интерпретации по темата за възникването и същността на глаголическото писмо. 1

2 Представеният за защита дисертационен труд се състои от 275 страници, разпределени в обширен увод (I, стр.4-56); раздел II (стр ) Актуални аспекти в изучаване на глаголицата; III (стр ) Изследване на въпроса за двете букви х в глаголицата; заключение (раздел IV, стр ); приложения (ч. V, стр ) и раздел VI библиография (стр ). Следвайки обичайната схема на дисертационен труд за образователната и научна степен доктор, Инна Димитрова го започва с увод, чиято първата част (стр. 4-8) информира накратко и достатъчно ясно за целта на изследването и задачите му, но неясно защо, тя е последвана от няколко напълно излишни страници, резюмиращи съдържанието на целия труд. Дисертантката декларира, че застъпва тезата, според която "създаването на цялостен концептуален и типологичен модел на глаголическата азбука е възможен едва тогава, когато са описани и надлежно систематизирани възможно най-голям брой общи и индивидуални особености на знака и системата и е извършена надлежна проверка на тяхната практическа значимост" (стр.8). В тази перспектива тя се стреми към последователно въвеждане на въпросите, възникнали в съвременното изследване на глаголицата и създаването на систематизираща "рамка, според която да се обособят характерните типологични особености" на тази графична система. Димитрова ни въвежда в същината на своето проучване чрез един аналитичен преглед (Увод, гл. 2.) на НАУЧНАТА област в нейния съвременен етап на развитие. Въпреки че е изграден на хронологичен принцип един труден подход в случай, при който имаме голям брой изследвания върху различни писмени системи, силно повлияни от сродни дисциплини, развиващи се в други хронологически граници, представеният труд очертава основните модели за описание и анализ на писмения знак и азбуката като обект на научно изследване. Така се търси създаването на заявената погоре "оценъчна критерийна рамка" за целите на проучването. Всъщност тази втора част на увода представлява изискваната в нашата научна традиция глава от същинската част на дисертацията, посветена на състояние на проучванията и не би трябвало да претоварва увода. Същото важи и за останалите части на този увод (Увод, гл. 3-5). Инна Димитрова представя подробно труда на Исак Тейлър като теоретична основа на съвременните изследвания върху буквените системи, акцентирайки върху идеите му за славянските азбуки, които въпреки неиздържаността си стават 2

3 продуктивен изследователски модел в славистиката до днес. Нейният преглед на трудовете на Д. Дирингер, Х. Йенсен, И. Гелб дава добра представа за етапите в развитието на науката за писмото през XX в., въпреки че от него отсъстват naprimer сериозните приноси на френската школа от 50-те и 60-те години, направени от Р. Маришал (1948 и 1963), Ш. Пера (1955) и най-вече от Ж. Малон (1952, 1961, 1982). В перспективата на настоящата дисертация важно е и представянето на теорииите от края на миналия век, които осъвременяват изследователския инструментариум на граматологията, също както това правят структурализмът на Сосюр и неговите последователи. Прегледът завършва с най-новите приноси в областта на графематиката на Кьолер, Алтман и Гжибек, без обаче да споменава Хатумод Бусман, на която принадлежи общоприетата дефиниция на тази методология за изследване на писмените системи (Bußmann, H. 1990; 2008). Целият обзор показва отличната осведоменост на авторката върху състоянието на проучванията, но в него за съжаление липсва собствената ѝ оценка на различните представени теории, методологии и терминология. Това в по-малка степен се отнася до 4-та и 5-та част на увода, които представят съвременните изследвания, конкретно посветени на глаголическата проблематика, но и при тях няма достатъчно ясно изразено отношение на дисертантката. По отношение на систематизирането на въпросите, свързани с изследването на глаголицата (с ), може да се каже то е добре замислено, но не особено добре изпълнено като съдържание поне що се отнася до гръцките и латинските кирилометодиевски извори. Освен, че има някои неверни заключения (напр. че "латинските извори са "основно документи (дипломатически, кореспонденция), или хроники, чието време на създаване е близко до Кирило-Методиевата епоха" или пък "не са известни гръцки източници, които предоставят информация за създателите на славянската азбука, или за превода на свещените книги на славянски език." Цитатът от пространното житие на св. Наум е само едно от опроверженията: "То [делото им ] бе найнапред упражняването и отличното разбиране на народния говор, а сетне и забележителното изнамиране на писмените знаци и най-точното познаване на думите, чрез които да направят за тукашните племена превода на Светото писание от гръцки на български и разпространявайки Новия и Стария завет, да проправят пътя на спасението за тези, които преди бяха тласкани от неверието. Действително това правеха и той [Наум] вървеше заедно с тях. Понеже всепроникващата божия мъдрост им помогна и укрепи словото със знаци, конто състави чрез тях, те можаха да се отличат и в едното, и в другото. Изнамериха букви, подходящи за езика на 3

4 българите, както бяха решили, и им съставиха книги, равни по брой на нашите [гръцките ], от старата и новата благодат". От текста не личи дисертантката да е запозната със списъка на кирло-методиевските извори и студията върху тях (Кирило-Методиевски студии, кн.4, ; Извори за живота и делото на Кирил и Методий. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. И О. София, 1995, с ), както и със сборника, издаден като кн. 26 на КМС "Езиците на християнската молитва: История и съвременност Lingue della preghiera cristiana: storia e contemporaneità. С Мисля, че и изборът на цитираната в дисертацията литература е доста неясен и донякъде случаен. Раздел II. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ В ИЗУЧАВАНЕ ПРОИЗХОДА НА ГЛАГОЛИЦАТА, с който започва същинското разработване на темата, представя изчерпателно състоянието на проучванията и приносът на съвременната наука, но и тук липсва критичното отношение на авторката, която спестява своето мнение за дискутираните изследвания. Интересната част II.1.1.2, където се предлага реконструкция на буквените названия всъщност показва руския превод (по-скоро тълкуване) на традиционните буквени названия от Л. Савельева, (89-90). Освен, че не всички традиционни названия могат да бъдат оригинални, преводът им показва явни грешки и точно тук напр. липсва критичен коментар. За мен също така остана неясно, защо И. Димитрова третира числовата система от гледна точка на формата, а не и на фонетиката тук бихме очаквали по-скоро "фонологично-фонетичен" подход. Раздел III. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА БУКВИТЕ Х1 И Х2 В ГЛАГОЛИЦАТА, всъщност съдържа най-важният принос на обсъжданата дисертация. Той съдържа опита да се осъществи нейната идея, на базата на различните вече представени и систематизирани подходи, да се изследва един специфичен за глаголицата въпрос наличието на две букви, представящи звука "Х". Проследявайки различното представяне на лексемата хлъмь при почерк "С" в Синайския псалтир, И. Димитрова показва, че т.нар. "слънчево х" се появява само там, където еврейският текст използва лексемата ghib-aw не за да представи общата дума за хълм (baw-maw), а само, когато става дума за свещения хълм Гева (Гвал), въпреки че Септуагинтата не прави разлика между двете лексеми и ги превежда с βοῦνος. Tова интересно откритие позволява на авторката да направи извода, че "функционирането на една част от глаголическите графеми се осъществява на текстово семантично ниво" и тяхното значение е "различимо само в контекстовите извори". Имайки предвид отбелязаното по-горе, бих казала, че пред нас е едно оригинално изследване, което показва състоятелността на систематизацията, 4

5 направена от дисертантката в предходните раздели на нейния труд, относно принципите за класификация и анализ на писмените системи, изведени от графематиката през последните десетилетия. Като цяло трудът покрива изискванията за дисертация за научната и образователна степен "доктор". Това, което разваля впечатлението, е не особено грижливото оформление на работата (дотам, че дори на титулната страница не е отбелязано в каква област е аспирираната степен), нескопосно подготвената библиография, несъобразяването с формалните изискания на " научното писане" в нашата изследователска традиция. Ако дисертантката беше взела под внимание препоръките, дадени ѝ по време на обсъждането в КМНЦ, тя би могла да избегне както много от формалните несъвършенства, така и доста същинси грешки в своя труд. Съобразявайки се с тях при подготовка за печат на дисертацията си, тя би могла да издаде модерната глаголическа палеография, от която кирилометодиевистиката се нуждае. Основавайки се на гореизложеното, предлагам почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен доктор на Инна Василева Димитрова в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология. Изготвил становището: проф. д-р Славия Бърлиева София, г. 5

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.д-р Антон Първанов Първанов,Политически науки Относно: дисертационен труд з

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.д-р Антон Първанов Първанов,Политически науки Относно: дисертационен труд з УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.д-р Антон Първанов Първанов,Политически науки Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI С Т А Н О В И Щ Е за дисертацията на Кохар Хампарцум Андонян-Краджян за присъждане на образователната и научна степен Доктор, Нов български университет, F67161 от доц. д-р Момчил Любенов Георгиев, Национална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул.  Шипченски проход  N 69 а, тел ; СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

До Г-ца Управител

До Г-ца Управител С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев член на научното жури за избор на ДОКТОР по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, Факултет по журналистика и масова

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно