А Н А Л И З НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА І.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Размер: px
Започни от страница:

Download "А Н А Л И З НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА І.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ"

Препис

1 А Н А Л И З НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА І.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Общи данни През 2013 г. Столичната регионална здравна инспекция продължи да наблюдава качеството на атмосферния въздух на територията на столицата в три стационарни пункта: -Цар Симеон в двора на дирекция Лабораторни изследвания на Столична РЗИ, ул. Цар Симеон 169 А замърсяване от транспорт и строителство; - Гарата странична ивица на ул. Опълченска пред сградата на Столична РЗИ, ул. Враня 20 транспортно ориентиран; - Люлин в IV м.р., ж.к. Люлин в градинката между бл. 423 и бл. 424 условно може да се приеме за фонов пункт. Въз основа на нормативните документи: 1. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1996г., изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.); 2. Наредба 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1999 г); 3.Наредба 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.); 4. Наредба 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ, бр. 88 от 1997 г., изм. и доп., бр. 42 от 2007 г.), се наблюдават следните показатели: азотен диоксид, серен диоксид, олово, общ прах, фенол и сероводород, а в пункт Цар Симеон и фини прахови частици (ФПЧ с диаметър 2,5 и 10 микрона - ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5 ). Методите за определяне на атмосферните замърсители са: 1. Метод за определяне на серен диоксид - БДС : Метод за определяне на азотен диоксид - БДС : Метод за определяне за сероводород - БДС : Метод за определяне на фенол - БДС : Метод за определяне на аерозоли на оловото - БДС : Метод за определяне на прах - БДС : Метод за измерване на фини прахови частици РМ 10 - БДС EN 12341:2004

2 8. Метод за измерване на фини прахови частици РМ 2.5 БДС EN 14907:2009 Пробонабирането на общ суспендиран прах и оловни аерозоли е 6 часа, на азотен оксид, серен диоксид, сероводород и фенол 4 часа, като пробите за азотен оксид и серен диоксид се сменят през 30 мин. (8 проби за деня), а за сероводород и фенол през 1 ч., по следния часови график във всеки работен ден: - Прахова проба: ч.; ч.; - I-ва въздушна проба: ч.; ч.; - II-ра въздушна проба: ч.; ч.; - III-та въздушна проба: ч.; ч.; - IV-та въздушна проба: ч.; ч. Фините прахови частици се пробонабират за период от 24 часа, веднъж седмично, на пункт Цар Симеон. За показателите азотен диоксид, серен диоксид, ФПЧ и олово се определят средночасовите (СЧН), средноденонощните (СДН) и средногодишните (СГН) норми за опазване на човешкото здраве в мкг/м 3, а за останалите показатели общ суспендиран прах, фенол и сероводород средноденонощните (СДК), средногодишните (СГК) и максимално еднократните концентрации (МЕК) в мг/м 3. Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказват редица фактори: 1. Kлиматични условия и физико-химични свойства на съответния замърсител. Характерни за първото тримесечие на 2013 г. бяха динамичните промени на времето, наличието на отрицателни температури през голяма част от дните на първите два месеца и наличието на снежна покривка. През март времето беше със значителни температурни разлики, както през отделните дни, така и в рамките на денонощието. Количеството на валежите беше близко и над характерното за сезона. През второто тримесечие бяха регистрирани големи разлики в стойностите на температурата на въздуха през различните дни и часове, но температури под 0 0 С не се регистрираха. В обедните часове в някои дни температурите бяха над 30 0 С, но средните температури през месец юни бяха по-ниски от характерните за този месец. Количеството на валежите беше по-голямо от обичайното за сезона, неравномерно разпределено през отделните месеци. През третото тримесечие температурите бяха високи, а количеството на валежите по-малко от обичайното за сезона. Стойностите на температурата на въздуха в обедните часове достигаха до С. През последното тримесечие температурите на въздуха бяха повисоки от обичайните за сезона. Стойностите през наблюдавания период варираха в широки граници от под 0 0 С до 10 0 С 15 0 С и повече градуса в обедните часове, с големи денонощни амплитуди. Количеството на 2

3 валежите беше по-малко от характерното за сезона. През месеците ноември и декември в част от дните, главно в сутрешните часове имаше мъгла. Физико-химичните свойства (атомно-молекулно тегло, разтворимост, химическа активност, абсорбционни качества и други) на отделните замърсители и климатичните особености през отделните сезони създават условия за задържането им в приземните слоеве и образуване на вторични замърсители. 2. Транспорт. През цялата година в близост до пунктовете нямаше промяна в организацията на движението по основните пътни магистрали. Интензивността на автомобилния трафик беше различна в рамките на денонощието, със задръствания в пиковите часове. При образувалите се колони, продължителната работа на двигателите на моторните превозни средства на ниски обороти води до повишаване нивото на замърсителите на атмосферния въздух на тези места. 4.Строителни и ремонтни дейности. През годината не се извършваха строително-ремонтни работи в непосредствена близост до пунктовете. Общо бяха извършени анализа на проби от атмосферен въздух. От тях 15 бяха над пределно допустимите концентрации (ПДК), което представлява 0,08 % при 0,07 % през 2012 г.). Анализ на резултатите АЗОТЕН ДИОКСИД СЧН 200 мкг/м 3, СГН 40 мкг/м 3 Извършени бяха общо анализа. Не бяха измерени средночасови концентрации, превишаващи пределно допустимите в нито един пункт. Стойностите бяха от 2,20 до 175,70 мкг/м 3. и са значително по-високи от предходните години. Като цяло по-често и по-високи концентрации и в трите пункта бяха измерени през второто и третото тримесечие, когато дневните температури и интензитета на пътния поток са по-високи. Средногодишните концентрации в пунктове Цар Симеон и Гарата бяха над нормата за опазване на човешкото здраве (44,80 мкг/м 3 и 42,40 мкг/м 3 ), а в пункт Люлин 32,20 мкг/м 3. За първи път през предходните 10 години са установени средногодишни концентрации над нормата за опазване на човешкото здраве. 3

4 мкг/м3 5 45, , , ,00 1 5,00 Средногодишни концентрации на азотен диоксид Гарата Люлин Цар Симеон СЕРЕН ДИОКСИД СЧН 350 мкг/м 3 СДН 125 мкг/м 3 Извършени бяха общо анализа. Не бяха измерени средночасови и средноденонощни концентрации над пределно допустимите норми. Средночасовите концентрации бяха от 3,8 до 107,90 мкг/м 3, а средноденонощните от 5,95 до 101,23 мкг/м 3. Спрямо 2012 г. измерените стойности са без съществена промяна. Съгласно изискванията на Наредба 12 за този показател няма определена средногодишна норма. ОЛОВО СГН 0.5 мкг/м 3. Извършени бяха 755 анализа. Средногодишни концентрации на олово са до 0,01 мкг/м 3 и са в границите на нормите за опазване на човешкото здраве. Спрямо предходната година във всички пунктове се наблюдава понижаване на стойностите и броят на епизодично измерените по-високи концентрации, като само в пункт Цар Симеон е измерена еднократно стойност от 0,66 мкг/м 3. ПРАХ И ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5 ) ПРАХ СДК 0,25 мг/м 3, СГК 0,15 мг/м 3 Извършени бяха общо 755 анализа. Средноденонощните концентрации бяха под ПДК с изключение на 2 стойности до 1,3 пъти ПДК в пункт Гарата през месеците март и септември. Средногодишните концентрации и в трите пункта са под пределно допустимите: 0,06 мг/м 3 в пункт Люлин, 0,07 мг/м 3 в пункт Цар Симеон и 0,9 мг/м 3 в пункт Гарата. Спрямо предходната година измерените стойности са по-ниски и абсолютният брой и относителният дял на нестандартните проби е по-малък (2 или 0,3% при 12 и 1,4 % през 2012 г.). 4

5 мг/м Средни и максимални стойности на прах в пункт Цар Симеон през 2013 г по месеци средни максим. мг/м3 Средни и максимални концентрации на прах в пункт Гарата през 2013 г. 0,35 0,3 0,25 0,2 средни 0,15 0,1 максим 0, по месеци Средни и максимални стойности на прах в пункт Люлин през 2013 г. 0,25 0,2 мг/м3 0,15 0,1 средни максим. 0, по месеци ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 10 ) СДН 50, СГН 40 мкг/м 3 ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 2,5 ) СГН 26,3 мкг/м 3 ФПЧ 10 Извършени бяха общо 49 анализа. Средноденонощните концентрации бяха от 7,7 до 192,9 мкг/м 3. Разпределението е както следва: - в границите на СДН 36 проби; - от 2 до 5 пъти СДН 3 проби; - до 2 пъти СДН 10 проби. Най-високата стойност от 192,9 мкг/м 3 е измерена на г. 5

6 Спрямо предходната година, броят и относителният дял на нестандартните проби е по-малък и стойностите са по-ниски 13 или 26,5% (с 1% по-малко от 2012 г.). Средногодишната концентрация е 42,2 мкг/м 3 (1,05 пъти СГН) и е по-ниска от предходната година 46,7 мкг/м 3. Фини прахови частици РМ 10 през 2013 г. 20% 6% 0% Под СДН 74% До 2 пъти СДН От 2 до 5 пъти СДН Над 5 пъти СДН ФПЧ 2,5 Извършени бяха общо 49 анализа. Средногодишната концентрация е 25,6 мкг/м 3 и е в границата на СГН за годината (при 26,5 мкг/м 3 през предходната година). Най-високи стойности от 288,6 мкг/м 3 и 101,4 мкг/м 3 са регистрирани на г. и год. и съвпадат с дните с високи стойности и на ФПЧ 10 Средни концентрации на фини прахови частици в пункт Цар Симеон през 2013 г мкг/м ФПЧ 2,5 ФПЧ 10 по месеци мкг/м Средни концентрации на прах и ФПЧ в пункт Цар Симеон през 2013 година по месеци прах ФПЧ 2,5 ФПЧ 10 6

7 120 Фини прахови частици и прах в пункт Цар Симеон по години 100 мкг/м ФПЧ 10 ФПЧ 2,5 прах ФЕНОЛ СДК и СГК 0.01 мг/м 3, МЕК 0.02 мг/м 3. Извършени бяха общо анализа. Не бяха регистрирани средноденонощни, средногодишни и максимално еднократни концентрации над пределно допустимите в нито един пункт. Тази тенденция от последните 10 години е устойчива. СЕРОВОДОРОД СДК и СГК мг/м 3, МЕК мг/м 3 Извършени бяха общо анализа. Не бяха регистрирани средноденонощни, средногодишни и максимално еднократни концентрации над пределно допустимите в нито един пункт. За първи път през последните 10 години и в трите пункта, стойностите бяха под границата на количествено определяне. ІІ. ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Общи данни Съгласно Указание на Министерството на здравеопазването за работата на регионалните здравни инспекции, от Националната здравно осигурителна каса бяха взети обобщените данни за броя на извършените първични прегледи от общо практикуващите лекари и специалистите през 2013 г., включени в Клас Х, Болести на дихателната система на МКБ-10. Броят на населението е взет от публикуваните таблици към г. в сайта на Главна дирекция ГРАО. Заболеваемостта е изчислена на жители по възрастови групи 0-17 годишна възраст и 18 години. Разгледани са следните болести и нозологични единици: Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06); Грип и пневмония (J10-J18); 7

8 Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22), от тях бронхит и бронхиолит; Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39), от тях алергичен ринит; Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47), от тях хроничен бронхит и астма; Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70). Анализ на данните Регистрираните остри инфекции на горните дихателни пътища (J00- J06) в амбулаториите на лечебните заведения в град София през 2013 г. са (67145,4 о) при децата от 0-17 годишна възраст и (9475,9 о) при лицата над И при двете възрастови групи най-голям е броят на ОИГДП с множествена и неуточнена локализация (J06) (31068,9 о) при децата и (6134,0 о) при възрастното население. Заболеваемостта в тази група при децата са 7 пъти повече спрямо същите при възрастните и това е характерно за конкретната възрастова група ОИГДП Аналогична е ситуацията и при регистрираните случаи на грип и пневмония (J10-J18) общо при децата са 5115 (2344,9 о),а при лицата над (1138,3 о). При децата заболеваемостта от грип (J10 и J11) е 766,5 о и е близо 5 пъти по-висока от същата при възрастните 157,3 о. 8

9 Грип Честотата на пневмониите (J12-J18) при децата (1578,4 о) са 1,7 пъти повече спрямо възрастните (980,9 о). Изключение прави само заболеваемостта от бактериалната пневмония, некласифицирана другаде (J15), която е 1,8 пъти по-висока при лицата над (125,0 о) от тази при децата (70,1 о) Пневмонии общо Бактериална пневмония Динамиката на показателите в тази група болести е характерна за съответната възраст. 9

10 Абсолютният брой на другите остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) при децата е (10145,3 о), а при възрастното население съответно (2659,2 о), като заболеваемостта при децата е близо 4 пъти по-висока. Аналогична е ситуацията и при случаите от остър бронхит (J20): при децата заболеваемостта е 8134,1 о, а при възрастните 2501,7 о, която е 3,3 пъти по-малко. При острия бронхиолит (J21), заболяване което се среща главно в ранна детската възраст разликите са значително по-големи 1713,7 о при децата и 28,1 о при възрастните Остър бронхит Абсолютният брой на другите болести на горните дихателни пътища (J30-J39) при децата е или 8275,8 о, а при лицата над или 2260,7 о. Докато при децата най-голям относителен дял от болестите в тази група имат хроничните болести на тонзилите и аденоидите (J35) 49% (8859 или 4061,6 о), то при възрастните водещ е хроничният ринит, назофарингит и фарингит (J31), чийто дял е 26 % (6976 или 582,3 о). Второ място и при двете възрастови групи заема вазомоторният и алергичен ринит (J30). При децата той представлява 34,4 % от всички болести на ГДП, като абсолютният брой е 6209 и заболеваемост 2846,5 о. При възрастното население относителният дял, абсолютният брой и заболеваемостта незначително се отличават от показателите при хроничния ринит, назофарингит и фарингит и са съответно 25,5 %, 6897 и 575,7 о. Тази динамика е характерна и за двете възрастови групи. 10

11 Алергиче н ринит Регистрираните хронични болести на долните дихателни пътища (J40- J47) при децата са и заболеваемост 8755,8 о, а при лицата над или 2955,0 о, която е 3 пъти по-ниска от същата при децата. Водеща в тази група болести при децата е заболеваемостта от астма 8277,6 о, като абсолютният брой е и относителният дял 94,5 %. Общо всички хронични бронхити (J41 и J42) заемат минимален дял от 0,8 % или 153 случая (70,1 о), а обикновеният хроничен бронхит (J41) е само 0,3 % от болестите в тази група 56 регистрирани случая и заболеваемост 25,7 о. Коренно различна е ситуацията при населението над При него водеща е хроничната обструктивна белодробна болест (J44) с относителен дял 42,8 %, регистрирани случаи и заболеваемост 1264,6 о. На второ място е астмата с относителен дял в тази група болести от 34,5 %, при регистрирани случая и заболеваемост 1019,3 о. На трето място при възрастните са хроничните бронхити (J41 и J42) общо 4435 с относителен дял 12,5 % и заболеваемост 370,2 о, а само обикновеният хроничен бронхит е с дял от 5,4 %, 1923 случая и заболеваемост 173,6 о. В групата на хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) при децата заболеваемостта от астма е 8 пъти повече отколкото при възрастните, докато при хроничните бронхити съотношението е обратно при възрастните тези болести са 6 пъти повече Астма 11

12 Хроничен бронхит Регистрираните болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) при децата са само 15 при заболеваемост 6,9 о, като 13 или 6,0 о от тях са респираторни състояния, причинени от други външни агенти (J70). При лицата над общият брой на болестите от посочената група са 235 или 19,6 о и причинените от други външни агенти 183 или 15,3 о. През предходните години при анализа на заболеваемостта, броят на регистрираните заболявания в амбулаториите на лечебните заведения в град София са на база обобщените данни от дирекция Медицински дейности от уч.ф. 365, Приложения 5 и 6 по класове болести и нозологични единици. През настоящата година са ползвани предоставените от НЗОК обобщените данни от първичните прегледи на общо практикуващите лекари и специалистите през 2013 г., включени в Клас Х, Болести на дихателната система на МКБ-10, който факт не позволява коректно сравняване на получените показатели. Въпреки това показателите при острите заболявания са сходни, докато при хроничните състояния разликите са поголеми поради натрупването на всички прегледи (първични и вторични), отразени в уч. Ф Изводи: 1. Абсолютният брой и относителният дял на нестандартните проби на наблюдаваните атмосферни замърсители през последната година са пониски. 2. Не се регистрираха средногодишни концентрации, превишаващи пределните норми по показатели серен диоксид, прах, фенол и оловни аерозоли. 3. Стойностите на сероводорода са под границата на количествено определяне през цялата година. 4. В пунктове Цар Симеон и Гарата средногодишните концентрации на азотен диоксид превишават нормите за опазване на човешкото здраве. 5. Средногодишната концентрация на ФПЧ 10 е понижена незначително, както и относителният дял на нестандартните проби, но все 12

13 още те са над пределните норми, който факт ги определя като основни замърсители. 7. Острите заболявания при децата от 0-17 годишна възраст са значително по-чести (остри инфекции на ГДП, грип, остър бронхит и бронхиолит и алергичен ринит), спрямо същите при възрастните. 8. Астмата при децата е основното заболяване в групата на хроничните болести на долните дихателни пътища, докато при възрастните водеща е хроничната обструктивна белодробна болест, а астмата е на второ място. 9. Хроничните болести на белите дробове (хроничен бронхит и хроничната обструктивна белодробна болест) преобладават при възрастните. Заключение Наблюденията на качеството на атмосферния въздух показват, че нивата на атмосферните замърсители варират в тесни граници през сезоните и годините, като относителните дялове на нестандартните проби при отделните показатели са по-ниски и средногодишните концентрации са в гранични стойности. Стойностите на сероводорода са под границата на количествено определяне през цялата 2013 г. Основни замърсители на атмосферния въздух в София са фините прахови частици. Въпреки, че средногодишните им стойности са по-ниски, те все още са над пределните норми, което е неблагоприятно. От една година се отчита значително увеличение на стойностите на азотния диоксид, като в два от пунктовете средногодишните концентрации са над нормите за опазване на човешкото здраве. При децата водещи са острите заболявания на белите дробове, докато при възрастните е обратно водещи са хроничните болести. Заболяванията на дихателната система с алергична етиология са характерни за детската възраст и заболеваемостта при тях е многократно по-висока спрямо възрастните. Влияние върху динамиката на показателите в двете възрастови групи до голяма степен оказват индивидуалните особености на всеки отделен човек, начинът на живот, трудовата среда и наличието или отсъствието на вредни навици, както и възрастта. Не без значение е и здравното обслужване и достъпа до него. В заключение няма категорични данни за пряка връзка между качеството на атмосферния въздух и здравното състояние на населението в София. 13

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 218 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията на Министерството на здравеопазването и действащите

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

generated pdf

generated pdf 2014 Екобюлетин брой 48: 22 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г. диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон,, бензен и. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани

Подробно

generated pdf

generated pdf 2008 Екобюлетин брой 52: 22-28 декември 2008 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ІІ.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ В. Търново, като част от НСМОС - подсистема въздух В териториалният обхват на РИОСВ-Велико

Подробно

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин Д О К Л А Д за превишенията на нормите за 1 през зимния сезон на 218-219 г. за общини Монтана и Видин към РОУКАВ Северен/Дунавски На територията, контролирана от РИОСВ Монтана са разположени два стационарни

Подробно

generated pdf

generated pdf 2016 Екобюлетин брой 48: 19-31 декември 2016 г. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

Подробно

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и контролът на емисии на вредни вещества като част от интегрирания подход, насочен към превенция

Подробно

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/29 (22) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/29 (22) ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лесотехнически университет, София Резюме

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пу

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пу КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26-та седмица (25.06.2018 г. 01.07.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 26 седмица на 2018 г. са регистрирани

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Столична регионална здравна инспекция провежда ежегодно мониторинг на шума на територият

ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Столична регионална здравна инспекция провежда ежегодно мониторинг на шума на територият ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Столична регионална здравна инспекция провежда ежегодно мониторинг на шума на територията на град София. Във връзка с Указанията на Министерството

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12-та седмица (19.03.2018 г. 25.03.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 12 седмица на 2018 г. са

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. превишения на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] измерена средночасова превишения на АП* 1 2 3 4

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД Бр. 1ч. концентрации 1 2 ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] Максимална измерена средночасова АП* 1 София - Дружба

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] средночасова на АП* 1 2 3 4 5 6 1 Витиня - ЕС1 2040 0 45.61

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директо

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директо РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник КЛАРА БУДИНОВА Главен секретар на РЗИ

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ:/П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 127/30.10.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 46-та

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора (РИОСВ) с цел информиране на граждани, учащи се, неправителствени организации, бизнес,

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година 00 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 0 03 04 05 06 07 08 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 08 ГОДИНА Основните фактори, които влияят върху измененията в броя

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 85/12.07.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28-ма

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 07:00

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите град Стара Загора Регионален доклад за състоянието на околната среда 2017 година СЪДЪРЖАНИЕ I. Въведение II. Анализи

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тема на дисертационния труд: Интегрирана система за управление

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите град Стара Загора Регионален доклад за състоянието на околната среда 2018 година СЪДЪРЖАНИЕ I. Въведение II. Анализи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Бял щъркел Ciconia ciconia Описание на вида Един от видовете, които образува най-многочислени ята през прелета ( до индивида). Есенния прелет з

Бял щъркел Ciconia ciconia Описание на вида Един от видовете, които образува най-многочислени ята през прелета ( до индивида). Есенния прелет з Бял щъркел Ciconia ciconia Описание на вида Един от видовете, които образува най-многочислени ята през прелета ( до 50 000 индивида). Есенния прелет започва относително рано (първи забележими пикове около

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно