ПРОЕКТ ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ РОМСКИ ФОЛКЛОР. 106 ОУ Григорий Цамблак, гр. София

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ РОМСКИ ФОЛКЛОР. 106 ОУ Григорий Цамблак, гр. София"

Препис

1 Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр. София 1797, бул. Г.М. Димитров 52А, ет.1, ПРОЕКТ ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ РОМСКИ ФОЛКЛОР 106 ОУ Григорий Цамблак, гр. София Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Времетраене на проекта: от до Екипът на 106 основно училище Григорий Цамблак дълги години работи активно и успешно за интегрирането на деца от ромски произход. Те са разпределени в паралелки: детска полудневна група 3-5 годишни, подготвителна детска група от 6 годишни деца и ученици от І до VІІІ клас. Часовете по извънкласна дейност «Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор» през учебната 2008/2009, са с цел възпитание в етническа толерантност и опознаване, с което да се възпита у децата и техните родители взаимното уважение, толерантност и разбирателство, да се завиши интереса и активноста на децата към училищния живот и учебно-възпитателния процес. Учителската колегия полага изключителни усилия за привличането на деца и техните родители от етническите малцинства за приобщаването им към училищния живот. Тези часове са едно удачно средство за привличане и задържане на ромските деца в училище, както и запазване на тяхната културна и етническа идентичност.

2 Именно с часовете за извънкласна дейност «Ромски фолклор» се разширяват слабо застъпените мултикултурни елементи в учебното съдържание и децата да разберат, че училището е място за всички. Цели и задачи на проекта: Чрез извънкласните дейности по Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор се цели създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище, чрез изучаването на ромски фолклор. Сформиране на хетерогенни групи. Оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности. Взаимно опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите. Да се търсят допирни точки между ромския и българския фолклор. Събиране на ромски приказки, песни и различни празнични обичаи. Запознаване на ромските и български ученици с ромската култура, история и фолклор Подобряване на междуетническия и междукултурен диалог чрез формиране на умения за работа по определени проблеми на деца от 2-8 клас в мултиетнически екипи. Противодействие срещу проявите на расизъм и дискриминация в училище. Създаване на предпоставки за преодоляване на предрасъдъците срещу ромите от страна на другите етноси. Пресъздаване на традиции и обичаи с цел изграждане у децата на нравствени и естетически ценности. Ангажираност и пряко включване на родителите в учебния процес. Въвеждане на нова педагогическа практика, с цел задържане на ромските деца в училище. Провокиране на положителни емоции и формиране на ценности. Използването на интерактивни методи, множество забавни игри, извънкласни дейности. Премахване на неравностойното положение на ромите съгласно клаузите на приетата Национална рамкова програма за равностойно интегриране на ромите в българското общество, при гарантиран достъп на образование на всички деца и създаване на условия за тяхното образователно и културно израстване.

3 Целева група: В проекта са включени пряко ученици от втори до осми клас. Първоначално са сформирани две хетерогенни групи с по тринадесет-петнадесет ученика. Първата група обхваща децата от втори до четвърти клас, а втората група обхваща децата от пети до осми клас. Така се създава по - добра среда и възможност за съвместни инициативи между децата с различен етнически произход. Непреките участници са всички ученици и учители от 106 ОУ Григорий Цамблак, родители, а също и цялата квартална общност на кв. Левски в р-н Подуяне. Екип: Росица Митрева ръководител Татяна Борисова-Вартабедян координатор Марияна Вълчева водещ заниманията Елена Хараламбиева водещ заниманията Генка Панчова технически сътрудник Жулиета Велкова счетоводител Дейности: Оборудване на зала за интерактивно обучение и освежителен ремонт. Направен е освежителен ремонт на кабинет, в който са провеждани заниманията, за да могат децата да работят в приятна среда, с нетрадиционен за класната стая интериор. Ремонтните дейности са извършени през неучебно време, с оглед да не се нарушава учебния процес. Обучение от ЦМЕДТ Амалипе с учителите, преподаващи Фолклор на етносите в България- Ромски фолклор Обучението с учителите, водещи извънкласните дейности по Фолклор на етносите Ромски фолклор 106 ОУ Григорий Цамблак има заявено участие за обучителен семинар в гр. Велико Търново.

4 Направена е среща с родитилите на заявилите желание за учестие деца. Разяснена е целта на този проект и чрез писмени заявления са сформирани двете групи 2-4 клас и 5-8 клас. Провеждане на обучителни модули по два часа седмично със сформираните две групи ученици 2-4 и 5-8 клас. Проведени са часове за подготовка на отделните празници. Работа с работните тетрадки към учебниците, изрисуване на керамични фигури. Събиране на ромски приказки и различни празнични обичаи. Включване на майки и възрастни хора, за да запознаят децата с бита на различните етноси, да разкажат за празнуването на различните обичаи и да разкажат приказки чути от техните майките и баби. Сформиране на самодеен състав и трупа. Осем ученички от 2-8 клас и две момчета с тарамбуки, направиха ромски танц, с който се представиха на Международния ден на ромите, на Лазаровден, на проведените празници в училище и на VІ ромски фестивал Отворено сърце, проведен в град Велико Търново. Провеждане на вечери на етносите С групата от начален курс, е направена драматизация на характерен за ромите от квартал Левски обичай, Гергьовден. Гадаене с коприва, приготвяне на гергьовско агне. Дейности извън класната стая : концерти и тържества- по повод Василица/ Банго Васил/ - Ромската Нова Година, 8 април- Международния ден на ромите, Великден, Гергьовден, 24 май в края на учебната година. Отпечатване на книжки със събраните приказки, разкази, гатанки. Страниране, отпечатване и подвързване на 72 бр. книжки Край училищното огнище. Резултати: Чрез извънкласните дейности е създаден ефикасен модел за възпитание на етническа толерантност, приятелство. Създадени са условия за опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите. Пресъздаването на традиции и обичаи изгражда у децата нравствени и естетически ценности. Наблюдавано е намаляване проявите на расизъм и дискриминация в училище. Извънкласните дейности с множеството забавни игри, изнасянето на празнични програми и използването на интерактивни

5 методи, провокират формирането на редица ценности и положителни емоции, което води до подобряване на междуетническия диалог. При работа в екип те съумяват да планират общи цели, да работят съвместно, при реализацията на конкретни задачи. Родителите все по-често са изявили желание да се включат в различни дейности. Присъствието им в училище се забелязва по-често, проявяват по- голям интерес към училищния живот и към постиженията на децата си.

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019

Подробно

maria

maria Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе Мария Балканджиева center_amalipe@yahoo.com, www.amalipe.com Реализирани дейности за задържане на ромските деца в училище Лятно училище Занимания

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г. Образование: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 2020 година в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На територията на община Кърджали се намират една Гимназия

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год. Цели Дейности Отговорен орган Фи

ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год. Цели Дейности Отговорен орган Фи ОТЧЕТ за изпълнение на общински план за интеграция на ромите и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год. Цели Дейности Отговорен орган Финансови средства ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 1.Гарантиране

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно