Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г."

Препис

1 Регистър ите магистрати от съдилищата към г. то 1 Албе Борисова Дойнова РС - Пловдив 1458/ от г, за повече от три месеца 30 незаети щатове 2 Албе Янчева Зъбова-Кочовска ОС - Бургас АД от г.; АД от г. АС - Бургас г.; от г непълен щат в АС-Бургас до заемане свободта длъжност "съдия" в АС - Бургас чрез ; ком. продължено при условията 207(1) ПЗР ЗИД ЗСВ 3 Александра Фьодоров Коева РС - Карнобат 648/ г. - председател ОС Бургас; 1026/ г. РС - Царево г.; г. - своб. щ. дл. до отпадане необходимостта 18 Натовареност пограничните райони и необходимост от обезпечаване съдийския състав в РС-Царево, и прието Решение пленума ВСС, т.62 заседание ВСС от г. то се извършва при условията оператив необходимост, като в зависимост от димиката делата по чл.279-чл.281 НК, същото ще бъде прекратено. 4 Андон Вълков Вълков - мл. съдия ОС - Вар 1/ Заповед РД / г.; 2/ Заповед РД / г. ОС-Вар РС - Провадия РС - Вар 1/ от до г. в РС-Провадия и от до г. в РС-Вар 2/ от г. в РС - Вар - за срок повече от три месеца 7 Наличие свобод щат бройка в РС-Провадия. Натовареност РС-Вар, ползване продължителен отпуск Ком. е съгласувано с адм.ръководители РС-Провадия и Вар и получено писмено съгласие от ия мл. съдия 5 Анелия Маринова Игтова РС - Ихтиман К-609/ ОС - София от г. - за повече от 3 месеца в ед календар годи 42 мястото съдия 6 Асен Цветанов Цветанов РС - Чирпан Зап. 516/ г.; Зап. 10/ г.; Зап. 33/ г. ОС Ст-Загора; Зап. 575/ г. ОС Ст-Загора РС - Раднево г г.; г г.; г г.; г мален съдийски състав- РС Раднево до заемане свободта щат длъжност "съдия" чрез 7 Атас Ангелов Маджев К - 580/ г. СГС г. 32 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 1/12

2 то 8 Атас Сименов Иванов РС - Благоевград 1. Заповед К206/ г. И.Ф. председател ; 2. Заповед К848/ г. зам.адм. ръководител - зам.председател ; 3. Заповед К196/ г. адм. ръководител -председател ОС - Благоевград г. ; 2. продължава срока за срок от 6 месеца, считано от г.; 3. продължава срока то при усл. 207 ПЗРЗИДЗСВ,считан о от г. до заемането незаета длъжност чрез 23 поради личие незаети щатни съдийски бройки и съдия от ОС -Благоевград във ВАС разглеждане граждански,търговски,въззивни граждански и фирмени дела 9 Боря Стойчева Петрова РС - Търговище РД-0193/ г. председателя АС - Вар ОС - Търговище считано от г. до завръщане титуляра - съдия Бонка Янкова - член КАК при СК ВСС, но за не повече от 12 месеца 11 Намален съдийски състав; невъзможност за заместване отсъстващ съдия До завръщане титуляр, но за не повече от 12 месеца 10 Валентин Димитров Бойкинов СГС К г. - Във връзка с личието свободни щатни съдийски бройки и голяма товареност съдиите от Търговска колегия АС- София, както и невъзможността за незабавно зчаване съдии и необходимостта от попълване съдебните състави в АС-София при условията чл.227, ал.2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 11 Ваня Николаева Иванова РС - Самоков 1/ К-609/ г.; 2/ К-1461/ г. ОС - София 1/ от до провеждане ; 2/ от г / свобод щат бройка; 2/ място команд.съдия безсрочно 12 Величка Петрова Белева ОС - Пловдив ЛС 459/ г. АС - Пловдив АС - Пловдив г. до заемане мястото чрез 3 незает щат; осигуряване нормално функциониране съда и работата ГО АС-Пловдив На основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 227, ал. 2 вр. ал. 1 и ал.5 - ал. 8 ЗСВ; за не повече от 12 месеца 13 Весела Петрова Петрова - младши съдия ОС - Пловдив ЛС 47/ г РС - Пловдив г. до заемане мястото 1 по заповедта До заемане мястото чрез 14 Весели Иванова Димчева РС - Златоград 91/ г. председателя ВКС г. - Необходимост от предприемане спешни мерки за решаване проблема с високата товареност съдиите от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 2/12

3 то 15 Виолета Боянова Магдалинчева- Клингова СГС Реш. СК при ВСС по пр. 32/ г. НИП г. - за срок от ед годи 7 На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ като постояненен преподавател по казателно право и процес кандидатите за младши съдии за учебта г. 16 Владимир Иванов Николов АдмС - Софияград Заповед 410/ г., председателя ВАС ВАС считано от г. до завръщане титуляра - съдия Гали Пачовска - Карагьозова необходимост ВАС не повече от 12 месеца Гали Иванова Вълчанова - Люцканова Георги Росенов Гетов - младши съдия 19 Даниела Любомирова Петрова РС - Ямбол АД-05-76/ г. ОС - Ямбол ОС - Пловдив ЛС 433/ г. РС - Пловдив АдмС - Кюстендил 2206/ г.; 167/ г. председателя ВАС АдмС Софияобласт г. - без срок г. - до заемане мястото чрез от г незаета съдийска бройка; продължителен отпуск съдия; затруднено формиране състави за разглеждане граждански дела в ОС-Ямбол 7 по заповедта Висока товареност АССО, поради продължителен болничен съдия чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 227 от ЗСВ За периода г. - също а в ОС- Ямбол до завръщане титуляра, но за не повече от 12 месеца, считано от г. 20 Дафинка Тодорова Чакърова ОС - Смолян 27/ г. от председателя ОС-Смолян РС - Златоград от г. Намален състав РС - съдията е в от п-ля ВКС/зап. 91/ г., считано от г. за период от три месеца 21 Десислава Георгиева Янева- Димитрова K-97/ г. - СГС г За срок от 12 месеца 22 Десислава Иванова Тодорова - мл. съдия ОС - Хасково 1/ Заповед АД- 310/ г. - ОС-Хасково 2/ Заповед ЛС- 40/ г. - АС - Пловдив 1/ РС - Свиленград 2/ РС - Пазарджик 1/ г. 2/ г. 3 По искане Председателя РС-Пазарджик по повод незаети четири щатни бройки за районни съдии /единият от щатовете не е заеман от разкриването му, поради непровеждане, а осталите три са освободени след проведен и повишаването съдии в ОС-Пазарджик и ОС-Пловдив, а от края м. април 2018 г. предстои и излизането 1 съдия в отпуск поради бременност и раждане; непълният щат осталите три районни съдилища в райо ОС-Пазарджик /в РС-Велинград и РС-Пещера при щат от по четирима съдии работят само по двама, а в РС- Пагюрище от три съдийски щата са заети два/ лага то съдии от РС-Пазарджик в тези съдилища за разглеждане дела, с цел преодоляване възниклите зчителни трудности за осъществяване нормалта правораздавател работа съда, който е с трайно висока товареност и след съгласуване с председателя ОС- Хасково и съгласие от Десислава Тодорова - мл. съдия в ОС-Хасково Свиленград, поради зчително увеличета действител товареност съдиите, увеличения брой дела, незаетата щат бройка за длъжността "съдия", трайното отсъствие друг съдия, поради заболяване, спецификата съдебния район и множеството бързи казателни производства и невъзможността осталите съдии от съда да поемат целия обем от работа. 23 Десислава Николаева Зисова К - 859/ г. СГС г. 28 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство За срок повече от 3 месеца 3/12

4 то 24 Десислава Стефанова Сапунджиева ОС - Търговище РД / г. председателя АС - Вар АС - Вар от г. до заемане незаетата щат бройка 3 Намален съдийски състав и висока товареност съдиите До зчаване титуляр 25 Десислава Цветкова Миланова РС - Берковица 1. К-50 / К-92 / / г. - пр-л ОС-Монта РС - Монта 1. от г.; 2. от г.; 3. Срок повече от три месеца в ед календар годи 44 Висока товареност съдиите в НО РС Монта; професиолни качества съдия Д. Цветкова Продълже командировка - до встъпване в длъжност съдия в РС-Монта, спечелил за вакантно място 26 Дима Георгиева Кирязова - Вълкова РС - Бургас АД-05-10/ г. ОС - Бургас от г. основание чл. 87, ал. 1, изр. второ от ЗСВ считано от г. до г. вкл., с изключение г., г., г. и г. 27 Димитър Василев Мирчев ОС - Враца к - 141/ председателя САС; к - 352/ председателя САС; к / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АС-София г.; от голяма товареност съдиите от АС-София за срок повече от 3 месеца в ед календар годи 28 Еле Димитрова Розалинова АС-186/ г. ЕСПЧ Страсбург, Франция г. 6 дългосрочен стаж по Обмен програма 2017 г. ЕМСО За срок от 12 месеца 29 Еле Тодорова Радева К - 811/ г. СГС г. 48 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 30 Елеонора Симеонова Кралева РС - Бургас АД от г.; АД от г. АС-Бургас ОС - Бургас г.; от г. до заемане свободта длъжност "съдия" в БОС чрез 20 непълен щат в ОС-Бургас, затруднения при формирането гр. състави При условията Пар.207 (1) от ПЗР ЗСВ 31 Ели Пламенова Карагьозова ОС - Вар Заповед РД / г. РС - Вар от г. до г. Наличие свободни щатни бройки в РС-Вар - общо осем. Ползване продължите-лен отпуск от двама съдии. Невъзможност да се покрият съставите. Командироването е съгласувано с Адм.ръководител РС Вар 32 Емил Любчов Димитров АдмС - Софияобласт 1511/ г. председателя ВАС ВАС от г. до завръщане титуляра 5 подаде лич молба мястото съдия Мари Михайлова Дойчинова, поради продължителен отпуск 4/12

5 то 33 Емилия Стоянова Колева СГС К г незаети щатни бройки 34 Женя Радкова Димитрова ОС - Вар РД-0200/ г.; РД-0436/ г.; РД -0003/ г. председателя АС - Вар АС - Вар от г до г. - за срок повече от три месеца; до г. вкл.; до заемане длъжността след провеждане 34 Натовареност АС - Вар; незаета щат бройка До зчаване титуляр 35 Ивета Венциславова Иванова - младши съдия ОС - Перник заповед 535/ г. председателя ОС-Перник РС - Перник г. - За повече от 3 мес. в ед календар годи 36 Илия Тодорова Балтова АС - Бургас Реш. СК при ВСС по пр. 32/ г. НИП г. - за срок от ед годи 7 На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ като постояненен преподавател по гражданско право и процес кандидатите за младши съдии за учебта г. 37 Ире Колева Георгиева РС - Велико Търново 102/ г. пр-л АС Велико Търново ОС - Велико Търново г. - до провеждане и встъпване в длъжност спечелилия кандидат Увеличено постъпление граждански и търговски дела и необезпеченост щата Гражданско отделение; професиолен стаж и опит ия съдия; положително становище прекия административен ръководител относно 38 Йордан Илиев Воденичаров РС - Велико Търново 102/ г. пр-л АС Велико Търново ОС - Велико Търново г. - до провеждане и встъпване в длъжност спечелилия кандидат Увеличено постъпление граждански и търговски дела и необезпеченост щата Гражданско отделение; професиолен стаж и опит ия съдия; положително становище прекия административен ръководител относно 39 Кали Кръстева Филипова РС - Плевен 90/ г. председателя ВКС от г. Висока товареност съдиите от 5/12

6 то 40 Калинка Стефанова Георгиева - Йорданова ОС - София 1. К-40/ К-490/ К-648/ К-1074/17,12,2012 г. 5. К-1179/ К-1103/ К-1108/ АС- София до... от г. до ; ; свобод щат бройка за срок повече от три месеца 41 Карамфила Ранкова Тодорова СГС К г по заместване 42 Катери Въткова Ненова - младши съдия ОС - София К-129 от г. РС - БОТЕВГРАД г. 7 свободно място за длъжността "съдия" 43 Катя Николова Велисеева РС - Червен бряг 44 Красимир Стефанов Маринов ОС - Перник 89/ председателя ВКС заповед 126/ г. председателя АС-София от г 1 от г. до г. висока товареност съдиите от и прилагане чл.227,ал.2 от ЗСВ по Протокол 33/ г. ед годи 45 Красимира Георгиева Медарова З-д 1622/ г.; 193/ г.; 1321/ г. председателя ВКС РБ ВКС г.- 28 свобод щат бройка, определе за заемане чрез външен до провеждане и приключване за съдии във ВКС и заемане длъжността по длежен ред 46 Кристи Иванова Тодорова РС - Сливница К 46/ г; - K-1247/ г. общо 11 заповеди ОС - София до ;- от до завръщането титуляра 73 за попълване съставите в СОС продълже командировка - до завръщане титуляра К. Георгиева, а в 47 Кристи Райкова Филипова СГС Заповед К-118 от от г. Във връзка с личието свободни щатни съдийски бройки в гражданска колегия и с оглед голямата товареност съдиите от гражданска колегия АС-София, както и невъзможността за незабавно зчаване съдии и необходимостта от попълване съдебните състави в АС- София при условията чл.227, ал.2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 48 Кръсти Любенова Димитрова РС - Пловдив ЛС 5/ г.; ЛС 100/ г.; ЛС 241/ г.; ЛС 302/ ; АС Пловдив ОС - Пловдив г г г г г г г. 61 незаети щатове До заемане мястото чрез 49 Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова РС - Пещера 624/ г. председателя ВКС от до. 22 съдът не е в състояние да функционира нормално при непопълнен щатен състав за срок по-дълъг от три месеца 6/12

7 то 50 Лилия Маркова Руневска РС - Костинброд К-83/ г. и.ф.адм.ръководителпредседател К-704/ г. адм.ръководител-председател ОС - София г.за срок от шест месеца; г. - до завръщане титуляра 25 мястото ия в АС-София с. Николай Метанов; попълване съставите СОС; до завръщане титуляра в СОС Командироването в ОС София със з. К- 773/ г. прекратено със з. К- 973/ г.; Командироването в СГС със з. К-55/ г. прекратено със з. А-3/ г. 51 Любомир Луканов Луканов АдмС - Бургас 2070/ г. председателя ВАС АдмС - Перник от г. - без срок 3 невъзможност за формиране касац. състав в АдмС-Перник и с оглед подобряване организацията дейността съда незаета съдийска длъжност 52 Людмила Славчева Цолова З-д 189/ г. председателя ВКС РБ ВКС г свобод щат бройка До провеждане и приключване за съдии във ВКС и заемане длъжността по длежен ред; С р-е СК по Пр. 43/ г., т повише дл. "съдия" във ВКС, ТК. Решението се обжалва 53 Мадле Иванова Желева 336/ г. председателя ВКС ВКС г.- мястото с-я Мариа Костова, ангажира в КАК СК ВСС 54 Маргарита Апостолова Георгиева К - 795/ г. СГС г. 29 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 55 Мария Астасова Славчева ОС - Смолян 26/ г. от председателя ОС-Смолян РС - Мадан от г. Намален състав РС - съдията е определен за и.ф. адм. р-л - председател РС-Златоград за период от три месеца 56 Мария Станчева Димитрова РС - Свищов 88/ г. председателя ВКС г. - 1 Необходимост от предприемане спешни мерки за решаване проблема с високата товареност съдиите от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 57 Мартин Рачков Баев - мл.с. ОС - Бургас 1/ 455 от г.; 2/ 779 от г.; 3/ 1118 от г. - адм. р-л ОС-Бургас РС - Бургас 1/ г.; 2/ г г.; 3/ г. 8 непълен щат в РС-Бургас чл.227, ал.2 ЗСВ 58 Миле Красимирова Славейкова - Рукова АдмС - Софияград 581/ г., председателя ВАС ВАС считано от г. до завръщане титуляра - съдия Йовка Димитрова Дражева необходимост ВАС не повече от 12 месеца 7/12

8 то 59 Мирослава Ангелова Йорданова РС - Благоевград К-289/ г. административния ръководител - председател считано от г.при условията чл. 227, ал.2 от ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемането длъжността чрез във връзка с решение Комисия "Съдеб карта, товареност и съдеб статистика" към СК ВСС по пр. 33/ г. - т.1 за решаване проблемите, свързани с товареността разглеждане граждански дела 60 Наталия Петкова Петкова РС - Сливен 92/ г. председателя ВКС от г. Необходимост от предприемане спешни мерки за решаване проблема с високата товареност съдиите от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 61 Неве Пламенова Великова - младши съдия ОС - София К-130 от г. РС - СЛИВНИЦА г. 7 свободно място за длъжността "съдия" 62 Никола Петров Чомпалов К - 370/ г. СГС г. 45 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 63 Николай Диянов Голчев - младши съдия ОС - Пловдив ЛС 701/ г. РС - Пловдив г.- до заемане мястото чрез 5 по заповедта 64 Николай Симеонов Гемеджиев РС - Айтос 1079/ г. и.ф. председател ОС-Бургас РС - Бургас г. 2 Натовареност РС-Бургас; непълен щатен съдийски състав На осн. чл. 81, ал. 1 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ - незаета щ. дл.; Съгласно чл. 227, ал. 1 от ЗСВ - от до г. в РС-Бургас 65 Николай Станков Метанов ОС - София К-80/ АС- София; измене с К-381/ за повече от 3 месеца; - 25 мястото съдия Гали Иванова, а във ВКС; измене- мястото съдия Людмила Цолова Командироване в АС-София по з. К- 1181/ г. - прекратено към г. 66 Ни Стойчева Якиева СГС К г по заместване пов.от 3м 67 Павел Александров Ханджиев ОС - Бургас АД от г. АС - Бургас г. 7 съдия Ил. Балтова от АС-Бургас, команд. в НИП 1 годи 8/12

9 то 68 Пайот Павлов Генков ВАС 576/ г. предеседателя ВАС АдмС - Бургас от г. - до встъпване в длъжност нов адм. ръководител 10 На основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т.8 от ЗСВ, във връзка с р-е по т по Пр. 15/ г. СК ВСС без срок 69 Пепа Илиева Чиликова ОС - Ямбол АД-05-16/ г.; АД-05-56/ г. пр-л АС - Бургас АС - Бургас г.; г Необходимост в АС-Бургас от съдия, раглеждащ казателни дела, предвид освобождаване от длъжност съдия от НО поради пенсиониране до заемане свободта длъжност "съдия" в АС Бургас чрез ; ком. продължено при условията 207(1) ПЗР ЗИД ЗСВ 70 Петрослав Волев Кънев РС - Бургас 183/ г. ВКС считано от г. 25 съдът не е в състояние да функционира нормално при непопълнен щатен състав за повече от три месеца 71 Петър Иванов Гунчев СГС К г незаета щат бройка пов.от 3м 72 Пламен Маринов Дойков РС - Малко Търново 1081/ г. и.ф. председател ОС-Бургас; 10/ г. и.ф. председател ОС-Бургас РС - Средец г.: прекръста за п- да г.; г. 1 Непълен щатен съдийски състав; На осн. чл. 81, ал. 1 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ Командирован в РС-Средец за п-да от г. 73 Пламен Петев Танев - мл.съдия ОС - Вар Заповед РД-1123/ г., измене със Заповед РД- 1529/ г. ОС-Вар РС - Провадия РС - Вар 1/ от до г. в РС-Провадия и от г. в РС- Вар; 2/ В РС- Провадия от до г. и от г. в РС-Вар 4 Наличие свобод щат бройка в РС-Провадия. Натовареност РС-Вар, ползване продължителен отпуск Ком. е съгласувано с адм. р-ли РС- Провадия и Вар, становище зам.председателите ГО и ТО при ОС-Вар и дек-я по чл.227, ал.1 ЗСВ от мл. съдия. 74 Пламе Недкова Славова - Милева - младши съдия ОС - Пловдив ЛС 432/ г. РС - Пловдив г.- до заемане мястото чрез 7 по заповедта 75 Поля Петрова Сакутова - младши съдия ОС - Кърджали 1/ ЛС 203/ г.; 2/ ЛС 464/ г. - председател АП-Пловдив РС - Пловдив 1/ до г. ; 2/ от до г. 7 1/ По искане пр-л РС-Пловидв; осн. чл. 81, ал. 2 вр. ал. 1 ЗСВ, чл. 227, ал. 1 ЗСВ и чл. 240, ал. 3 ЗСВ 2/ Ком. в по-високотоварен съд незает щат 9/12

10 то 76 Ради Василева Хаджикирева - мл. съдия ОС - Хасково 1/ Заповед ЛС- 458/ г. АС-Пловдив; 2/ Заповед АД- 50/ г. ОС-Хасково 1/ РС - Пазарджик 2/ Районен съд Свиленград 1/ г.; 2/ г. 3 Предвид постъпило искане за съдия или младши съдия в РС-Свиленград от административния ръководител-председател РС-Свиленград, поради зчително увеличета действител товареност съдиите, увеличения брой дела, незаетата щат бройка за длъжността "съдия", трайното отсъствие друг съдия, поради заболяване, спецификата съдебния район /гранич зо/ и множеството бързи казателни производства и невъзможността осталите съдии от съда да поемат целия обем от работа, изтичане срока за Десислава Тодорова г.. 77 Ради Емилова Карамфилова- Десподска АдмС - Благоевград Заповед 2399/ г. Председателя ВАС АдмС - Софияград от г.- до провеждане и заемане свободното работно място 2 Натовареност АССГ; незаета щат бройка незаета щат бройка 78 Радка Димитрова Дражева - Първанова ОС - Сливен АД-05-75/ г. адм. р-л АС-Бургас АС - Бургас г. 3 незаета съдийска бройка; трай тенденция за увеличаване делата в НО АС-Бургас за период от шест месеца 79 Рай Георгиева Стефанова К-1150/ г. пр-л АС-София СГС г. - 5 мястото с. Кр. Мазгалов - ползващ неплатен отпуск в периода г.; личие незаети щ. с. бр.; ком. съдии от СГС в САС; необходимост от попълване съставите СГС За срок от 12 месеца 80 Румя Антонова Спасова-Кежова К - 542/ г. СГС г. 20 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 81 Сава Милков Шишенков РС - Нова Загора Заповед 87/ г. председателя ВКС г. - 1 Висока товареност съдииет от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 82 Светла Тодорова Станимирова ОС - Монта К-211 / г. адм. ръководител - председателя - търговска колегия от г. мястото съдия Мадле Желева, съдия в, а във ВКС РБ - ТК Командироването съдия Мадле Желева от АС - София във ВКС РБ - Търговска колегия, голяма товареност съдиите от търговската колегия АС - София, както и с оглед необходимостта от попълване съдебните състави в повече от 1 месец 83 Светослав Атасов Пиронев РС - Дупница К-115/ г. председателя АС-София от г. Решение КСКНСС към СК ВСС по протокол 33 / г. при усл. чл.227, ал. 2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 84 Светослав Василев Василев К / г. СГС г. 3 10/12

11 то 85 Светослава Николаева Колева - Ангелова ОС - Вар РД- 0189/ г. РД- 0402/ г.; РД-0700/ г. председателя АС - Вар АС - Вар от г. до г.; от г. до заемане длъжността след провеждане ; - 34 Натовареност АС - Вар, незаета щат бройка До зча-ване титуляр 86 Слави Любенова Владова АдмС - Софияград Заповед 139/ г., измене със Заповед 227/ г. председателя ВАС ВАС от г.- 1 личието служеб необходимост за то съдия във Второ отделение ВАС; за не повече от 12 месеца първочално считано от г. до завръщане съдия, възпрепятстван да изпълнява длъжността; след изменението е а незаета длъжност 87 Спасимир Спасов Здравчев РС - Пловдив ЛС 1002/ г. РС - Първомай от г. до заемане свободния щат за "адм. ръководителпредседател" 2 незаети щатове 88 Стефан Марков Стойков РС - Костинброд К- 1006/ г.; К- 322/ г. и.ф..адм.ръководителпредседател АС-София ОС - София г. до г.; г Попълване съставите ОС - София; свобод щат съдийска бройка до провеждане и встъпване в длъжност спечелилия кандидат 89 Стойка Илиева Янева - Мирчева РС - Сандански К-345/ г.; К-686/ г. - и.ф.председател АС- София К-98/ г. и.ф.председател АС-София ОС - Благоевград от г. до г.; от г.; от г.- 33 кадрова необезпеченост ОС-Бл-град Да довърши разпределените й в ОС- Благоевград граждански, търговски, въззивни и фирмени дела 90 Таня Борисова Георгиева РС - Пловдив ЛС 34/ г. председателя АС - Пловдив ОС - Пловдив от г. незает щат до заемане длъжността чрез по ЗСВ 91 Татя Валентинова Грозданова - Чакърова ОС - София К-805/ ; К-1182/ ; К-1104/ ; К-323/ ; К-1109/ ; К-479/ измене с К-735/ АС-София мястото съдия Валя Рушанова, а във ВКС; измене - свобод щат бройка 92 Тодор Димитров Митев - мл.с. ОС - Бургас 729 от г.; 1071 от г.; 1082 от г. - ОС-Бургас РС - Средец РС - Бургас г.; г.; г. 4 непълен щат в РС-Средец; непълен щат в РС-Бургас чл.227, ал.1 ЗСВ 11/12

12 то 93 Феня Владимирова Стоянова РС - Раднево 347/ г. 1457/ г. председателя ВКС г г.; от за срок повече от три месеца 59 непопълнен щатен съдийски състав в 94 Филип Владимиров Владимиров ОС - София К - 125/ г. председателя от г. Във връзка с личието свободни щатни съдийски бройки в Търговска колегия и с оглед голямата товареност съдиите от Търговска колегия АС-София, както и невъзможността за незабавно зчаване съдии и необходимостта от попълване съдебните състави в АС- София при условията чл. 227, ал. 2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 95 Христи Иванова Сярова РС - Търговище Зап. 345/ г. пр-л АС-Вар РС - Вар г. - повече от 3 м. 53 товареност, непопълнен щатен съдийски състав На незаета щ.бр.; До завръщане титуляр 96 Цветан Иванов Колев ОС - Монта К-117/ председателя АС-София от г. Наличие четири свободни щатни съдийски бройки в гражданска колегия, както и голяма товареност съдиите от гражданската колегия повече от 1 месец (до заемане свободта длъжност чрез ) 97 Цветели Евгениева Георгиева ОС - Пловдив ЛС 31/ г. председателя АС - Пловдив АС - Пловдив от г. незает щат до заемане длъжността чрез по ЗСВ 98 Цветомир Милчев Минчев - мл. с-я СГС РД г незаета щат бройка 99 Юлия Георгиева Тодорова АдмС - Софияград 277/ председателя ВАС ВАС от г. основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т.8 от ЗСВ, във връзка с чл. 123 и чл. 227 от ЗСВ До завръщане титуляр, но за не повече от 12 месеца 100 Юлиян Валериев Киров АдмС - Враца 280/ г. председателя ВАС ВАС от г. - до заемане бройката по длежен ред 24 голяма товареност съда и незаето съдийско място във ВАС * Забележка : В коло 6 продължителността ите магистрати е изчисле до г. 12/12

Месторабота на Име на командирования магистрат магистрата на заповед за командироване Регистър на командированите магистрати от съдилищата към

Месторабота на Име на командирования магистрат магистрата на заповед за командироване Регистър на командированите магистрати от съдилищата към Регистър ите магистрати от съдилищата към 22.02.2018 г. то 1 Албе Борисова Дойнова Пловдив 1458/27.08.2015 от 01.09.2015г, за три месеца 29 незаети щатове 2 Албе Янчева Зъбова-Кочовска ОС - Бургас АД-05-46

Подробно

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди Регистър ите магистрати от съдилищата към 3.08.208 г. то Албе Борисова Дойнова РС - Пловдив 458/27.08.205 от 0.09.205 г, за повече от три месеца 36 незаети щатове 2 Албе Янчева Зъбова-Кочовска ОС - Бургас

Подробно

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди Регистър на ите магистрати от съдилищата към 1.10.2017 г. на то 1 Емилия Стоянова Колева СГС К-810 АС - 0.10.2012г.- незаети щатни 61... бройки 2 Нина Стойчева Янакиева СГС К-841 АС - 0.11.2014г. - 6 по

Подробно

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди Регистър на ите магистрати от съдилищата към 30.11.2017 г. на то 1 Емилия Стоянова Колева СГС К-810 АС - 03.10.2012г.- незаети щатни 62... бройки 2 Нина Стойчева Янакиева СГС К-81 АС - 03.11.201г. - 37

Подробно

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди Регистър ите магистрати от съдилищата към 16.10.018 г. то 1 Албе Борисова Дойнова РС - Пловдив 1458/7.08.015 от 01.09.015 г, за повече от три месеца 37 незаети щатове Албе Янчева Зъбова-Кочовска ОС - Бургас

Подробно

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди Регистър на ите магистрати от съдилищата към 13.10.017 г. на то 1 Емилия Стоянова Колева СГС К-810 АС - 03.10.01г.- незаети щатни 60... бройки Нина Стойчева Янакиева СГС К-841 АС - 03.11.014г. - 35 по

Подробно

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди Регистър на ите магистрати от съдилищата към 4.10.017 г. на то 1 Емилия Стоянова Колева СГС К-810 АС - 03.10.01г.- незаети щатни 60... бройки Нина Стойчева Янакиева СГС К-841 АС - 03.11.014г. - 35 по заместване

Подробно

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди Регистър ите магистрати от съдилищата към 26.06.2019 г. то 1 Албе Борисова Дойнова РС - Пловдив 1458/2.08.2015 г. председател ВКС СРС от 01.09.2015 г., за повече от три месеца 45 Незаети щатове, зчителни

Подробно

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. на заповед за команди Регистър ите магистрати от съдилищата към 17.09.2019 г. то 1 Албе Янчева Зъбова-Кочовска ОС - Бургас АД-05-46 от 17.06.2016 г.; АД-05-58 от 30.08.2016 г. АС - Бургас 20.06.2016-20.12.2016 г.; от 21.12.2016

Подробно

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди Регистър на ите магистрати от съдилищата към 18.07.2016 г. на то 1 Даниела Анг. Маринова-Марчева СГС К-771 17.09.2012г.- незаети щатни 45.. бройки 2 Емилия Стоянова Колева СГС К-810 03.10.2012г.- незаети

Подробно

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди

Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г. Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата на заповед за команди Регистър на ите магистрати от съдилищата към 31.03.2016 г. на то 1 Светлин Велков Михайлов СГС К-602 28.09.2011г.- незаети щатни 54... бройки 2 Ася Пламенова Събева СГС К-644 01.08.2012г.- незаети щатни

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Име на командирования магистрат Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. Месторабота на магистрата на заповед за кома

Име на командирования магистрат Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. Месторабота на магистрата на заповед за кома Регистър ите магистрати от прокуратурите към 20.10.2017 г. то а 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Емил Цветанов Галипонов СП 260/21.08.2014г. адм. ръководител АСП АСП 22.08.2014 г. до заемане длъжността с по ЗСВ 37 Служеб

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

Име на командирования магистрат Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. Месторабота на магистрата на заповед за кома

Име на командирования магистрат Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. Месторабота на магистрата на заповед за кома Регистър ите магистрати от прокуратурите към 19.09.2016 г. то а 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Аксиния Леон Матосян АСП 2215/19.07.2013г. ЛС- 3586/15.08.2014г. 1675/14.08.2015 г. ; Заповед 1619/10.08.2016 г. ВКП от

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. на заповед за кома

Име на командирования магистрат Месторабота на магистрата Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. на заповед за кома Регистър ите магистрати от прокуратурите към 12.04.2018 г. то а 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Адели Любомирова Банкова РП - Ихтиман 857/13.11.2015г.; 145/17.02.2016г.; 788/29.09.2016г. апелативен - София РП - София

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Име на командирования магистрат Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. Месторабота на магистрата на заповед за кома

Име на командирования магистрат Регистър на командированите магистрати от прокуратурите към г. Месторабота на магистрата на заповед за кома Регистър ите магистрати от прокуратурите към 16.08.2016 г. то а 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Аксиния Леон Матосян АСП 2215/19.07.2013г. ЛС- 3586/15.08.2014г. главен прокурор 1675/14.08.2015 г. главен прокурор ВКП

Подробно

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г Приложение 1 Рег. Р-96/15.07.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен в затвора

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно