Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на командированите магистрати от съдилищата към г."

Препис

1 Регистър ите магистрати от съдилищата към г. то 1 Албе Борисова Дойнова РС - Пловдив 1458/ от г, за повече от три месеца 30 незаети щатове 2 Албе Янчева Зъбова-Кочовска ОС - Бургас АД от г.; АД от г. АС - Бургас г.; от г непълен щат в АС-Бургас до заемане свободта длъжност "съдия" в АС - Бургас чрез ; ком. продължено при условията 207(1) ПЗР ЗИД ЗСВ 3 Александра Фьодоров Коева РС - Карнобат 648/ г. - председател ОС Бургас; 1026/ г. РС - Царево г.; г. - своб. щ. дл. до отпадане необходимостта 18 Натовареност пограничните райони и необходимост от обезпечаване съдийския състав в РС-Царево, и прието Решение пленума ВСС, т.62 заседание ВСС от г. то се извършва при условията оператив необходимост, като в зависимост от димиката делата по чл.279-чл.281 НК, същото ще бъде прекратено. 4 Андон Вълков Вълков - мл. съдия ОС - Вар 1/ Заповед РД / г.; 2/ Заповед РД / г. ОС-Вар РС - Провадия РС - Вар 1/ от до г. в РС-Провадия и от до г. в РС-Вар 2/ от г. в РС - Вар - за срок повече от три месеца 7 Наличие свобод щат бройка в РС-Провадия. Натовареност РС-Вар, ползване продължителен отпуск Ком. е съгласувано с адм.ръководители РС-Провадия и Вар и получено писмено съгласие от ия мл. съдия 5 Анелия Маринова Игтова РС - Ихтиман К-609/ ОС - София от г. - за повече от 3 месеца в ед календар годи 42 мястото съдия 6 Асен Цветанов Цветанов РС - Чирпан Зап. 516/ г.; Зап. 10/ г.; Зап. 33/ г. ОС Ст-Загора; Зап. 575/ г. ОС Ст-Загора РС - Раднево г г.; г г.; г г.; г мален съдийски състав- РС Раднево до заемане свободта щат длъжност "съдия" чрез 7 Атас Ангелов Маджев К - 580/ г. СГС г. 32 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 1/12

2 то 8 Атас Сименов Иванов РС - Благоевград 1. Заповед К206/ г. И.Ф. председател ; 2. Заповед К848/ г. зам.адм. ръководител - зам.председател ; 3. Заповед К196/ г. адм. ръководител -председател ОС - Благоевград г. ; 2. продължава срока за срок от 6 месеца, считано от г.; 3. продължава срока то при усл. 207 ПЗРЗИДЗСВ,считан о от г. до заемането незаета длъжност чрез 23 поради личие незаети щатни съдийски бройки и съдия от ОС -Благоевград във ВАС разглеждане граждански,търговски,въззивни граждански и фирмени дела 9 Боря Стойчева Петрова РС - Търговище РД-0193/ г. председателя АС - Вар ОС - Търговище считано от г. до завръщане титуляра - съдия Бонка Янкова - член КАК при СК ВСС, но за не повече от 12 месеца 11 Намален съдийски състав; невъзможност за заместване отсъстващ съдия До завръщане титуляр, но за не повече от 12 месеца 10 Валентин Димитров Бойкинов СГС К г. - Във връзка с личието свободни щатни съдийски бройки и голяма товареност съдиите от Търговска колегия АС- София, както и невъзможността за незабавно зчаване съдии и необходимостта от попълване съдебните състави в АС-София при условията чл.227, ал.2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 11 Ваня Николаева Иванова РС - Самоков 1/ К-609/ г.; 2/ К-1461/ г. ОС - София 1/ от до провеждане ; 2/ от г / свобод щат бройка; 2/ място команд.съдия безсрочно 12 Величка Петрова Белева ОС - Пловдив ЛС 459/ г. АС - Пловдив АС - Пловдив г. до заемане мястото чрез 3 незает щат; осигуряване нормално функциониране съда и работата ГО АС-Пловдив На основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 227, ал. 2 вр. ал. 1 и ал.5 - ал. 8 ЗСВ; за не повече от 12 месеца 13 Весела Петрова Петрова - младши съдия ОС - Пловдив ЛС 47/ г РС - Пловдив г. до заемане мястото 1 по заповедта До заемане мястото чрез 14 Весели Иванова Димчева РС - Златоград 91/ г. председателя ВКС г. - Необходимост от предприемане спешни мерки за решаване проблема с високата товареност съдиите от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 2/12

3 то 15 Виолета Боянова Магдалинчева- Клингова СГС Реш. СК при ВСС по пр. 32/ г. НИП г. - за срок от ед годи 7 На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ като постояненен преподавател по казателно право и процес кандидатите за младши съдии за учебта г. 16 Владимир Иванов Николов АдмС - Софияград Заповед 410/ г., председателя ВАС ВАС считано от г. до завръщане титуляра - съдия Гали Пачовска - Карагьозова необходимост ВАС не повече от 12 месеца Гали Иванова Вълчанова - Люцканова Георги Росенов Гетов - младши съдия 19 Даниела Любомирова Петрова РС - Ямбол АД-05-76/ г. ОС - Ямбол ОС - Пловдив ЛС 433/ г. РС - Пловдив АдмС - Кюстендил 2206/ г.; 167/ г. председателя ВАС АдмС Софияобласт г. - без срок г. - до заемане мястото чрез от г незаета съдийска бройка; продължителен отпуск съдия; затруднено формиране състави за разглеждане граждански дела в ОС-Ямбол 7 по заповедта Висока товареност АССО, поради продължителен болничен съдия чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 227 от ЗСВ За периода г. - също а в ОС- Ямбол до завръщане титуляра, но за не повече от 12 месеца, считано от г. 20 Дафинка Тодорова Чакърова ОС - Смолян 27/ г. от председателя ОС-Смолян РС - Златоград от г. Намален състав РС - съдията е в от п-ля ВКС/зап. 91/ г., считано от г. за период от три месеца 21 Десислава Георгиева Янева- Димитрова K-97/ г. - СГС г За срок от 12 месеца 22 Десислава Иванова Тодорова - мл. съдия ОС - Хасково 1/ Заповед АД- 310/ г. - ОС-Хасково 2/ Заповед ЛС- 40/ г. - АС - Пловдив 1/ РС - Свиленград 2/ РС - Пазарджик 1/ г. 2/ г. 3 По искане Председателя РС-Пазарджик по повод незаети четири щатни бройки за районни съдии /единият от щатовете не е заеман от разкриването му, поради непровеждане, а осталите три са освободени след проведен и повишаването съдии в ОС-Пазарджик и ОС-Пловдив, а от края м. април 2018 г. предстои и излизането 1 съдия в отпуск поради бременност и раждане; непълният щат осталите три районни съдилища в райо ОС-Пазарджик /в РС-Велинград и РС-Пещера при щат от по четирима съдии работят само по двама, а в РС- Пагюрище от три съдийски щата са заети два/ лага то съдии от РС-Пазарджик в тези съдилища за разглеждане дела, с цел преодоляване възниклите зчителни трудности за осъществяване нормалта правораздавател работа съда, който е с трайно висока товареност и след съгласуване с председателя ОС- Хасково и съгласие от Десислава Тодорова - мл. съдия в ОС-Хасково Свиленград, поради зчително увеличета действител товареност съдиите, увеличения брой дела, незаетата щат бройка за длъжността "съдия", трайното отсъствие друг съдия, поради заболяване, спецификата съдебния район и множеството бързи казателни производства и невъзможността осталите съдии от съда да поемат целия обем от работа. 23 Десислава Николаева Зисова К - 859/ г. СГС г. 28 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство За срок повече от 3 месеца 3/12

4 то 24 Десислава Стефанова Сапунджиева ОС - Търговище РД / г. председателя АС - Вар АС - Вар от г. до заемане незаетата щат бройка 3 Намален съдийски състав и висока товареност съдиите До зчаване титуляр 25 Десислава Цветкова Миланова РС - Берковица 1. К-50 / К-92 / / г. - пр-л ОС-Монта РС - Монта 1. от г.; 2. от г.; 3. Срок повече от три месеца в ед календар годи 44 Висока товареност съдиите в НО РС Монта; професиолни качества съдия Д. Цветкова Продълже командировка - до встъпване в длъжност съдия в РС-Монта, спечелил за вакантно място 26 Дима Георгиева Кирязова - Вълкова РС - Бургас АД-05-10/ г. ОС - Бургас от г. основание чл. 87, ал. 1, изр. второ от ЗСВ считано от г. до г. вкл., с изключение г., г., г. и г. 27 Димитър Василев Мирчев ОС - Враца к - 141/ председателя САС; к - 352/ председателя САС; к / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АС-София г.; от голяма товареност съдиите от АС-София за срок повече от 3 месеца в ед календар годи 28 Еле Димитрова Розалинова АС-186/ г. ЕСПЧ Страсбург, Франция г. 6 дългосрочен стаж по Обмен програма 2017 г. ЕМСО За срок от 12 месеца 29 Еле Тодорова Радева К - 811/ г. СГС г. 48 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 30 Елеонора Симеонова Кралева РС - Бургас АД от г.; АД от г. АС-Бургас ОС - Бургас г.; от г. до заемане свободта длъжност "съдия" в БОС чрез 20 непълен щат в ОС-Бургас, затруднения при формирането гр. състави При условията Пар.207 (1) от ПЗР ЗСВ 31 Ели Пламенова Карагьозова ОС - Вар Заповед РД / г. РС - Вар от г. до г. Наличие свободни щатни бройки в РС-Вар - общо осем. Ползване продължите-лен отпуск от двама съдии. Невъзможност да се покрият съставите. Командироването е съгласувано с Адм.ръководител РС Вар 32 Емил Любчов Димитров АдмС - Софияобласт 1511/ г. председателя ВАС ВАС от г. до завръщане титуляра 5 подаде лич молба мястото съдия Мари Михайлова Дойчинова, поради продължителен отпуск 4/12

5 то 33 Емилия Стоянова Колева СГС К г незаети щатни бройки 34 Женя Радкова Димитрова ОС - Вар РД-0200/ г.; РД-0436/ г.; РД -0003/ г. председателя АС - Вар АС - Вар от г до г. - за срок повече от три месеца; до г. вкл.; до заемане длъжността след провеждане 34 Натовареност АС - Вар; незаета щат бройка До зчаване титуляр 35 Ивета Венциславова Иванова - младши съдия ОС - Перник заповед 535/ г. председателя ОС-Перник РС - Перник г. - За повече от 3 мес. в ед календар годи 36 Илия Тодорова Балтова АС - Бургас Реш. СК при ВСС по пр. 32/ г. НИП г. - за срок от ед годи 7 На основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ като постояненен преподавател по гражданско право и процес кандидатите за младши съдии за учебта г. 37 Ире Колева Георгиева РС - Велико Търново 102/ г. пр-л АС Велико Търново ОС - Велико Търново г. - до провеждане и встъпване в длъжност спечелилия кандидат Увеличено постъпление граждански и търговски дела и необезпеченост щата Гражданско отделение; професиолен стаж и опит ия съдия; положително становище прекия административен ръководител относно 38 Йордан Илиев Воденичаров РС - Велико Търново 102/ г. пр-л АС Велико Търново ОС - Велико Търново г. - до провеждане и встъпване в длъжност спечелилия кандидат Увеличено постъпление граждански и търговски дела и необезпеченост щата Гражданско отделение; професиолен стаж и опит ия съдия; положително становище прекия административен ръководител относно 39 Кали Кръстева Филипова РС - Плевен 90/ г. председателя ВКС от г. Висока товареност съдиите от 5/12

6 то 40 Калинка Стефанова Георгиева - Йорданова ОС - София 1. К-40/ К-490/ К-648/ К-1074/17,12,2012 г. 5. К-1179/ К-1103/ К-1108/ АС- София до... от г. до ; ; свобод щат бройка за срок повече от три месеца 41 Карамфила Ранкова Тодорова СГС К г по заместване 42 Катери Въткова Ненова - младши съдия ОС - София К-129 от г. РС - БОТЕВГРАД г. 7 свободно място за длъжността "съдия" 43 Катя Николова Велисеева РС - Червен бряг 44 Красимир Стефанов Маринов ОС - Перник 89/ председателя ВКС заповед 126/ г. председателя АС-София от г 1 от г. до г. висока товареност съдиите от и прилагане чл.227,ал.2 от ЗСВ по Протокол 33/ г. ед годи 45 Красимира Георгиева Медарова З-д 1622/ г.; 193/ г.; 1321/ г. председателя ВКС РБ ВКС г.- 28 свобод щат бройка, определе за заемане чрез външен до провеждане и приключване за съдии във ВКС и заемане длъжността по длежен ред 46 Кристи Иванова Тодорова РС - Сливница К 46/ г; - K-1247/ г. общо 11 заповеди ОС - София до ;- от до завръщането титуляра 73 за попълване съставите в СОС продълже командировка - до завръщане титуляра К. Георгиева, а в 47 Кристи Райкова Филипова СГС Заповед К-118 от от г. Във връзка с личието свободни щатни съдийски бройки в гражданска колегия и с оглед голямата товареност съдиите от гражданска колегия АС-София, както и невъзможността за незабавно зчаване съдии и необходимостта от попълване съдебните състави в АС- София при условията чл.227, ал.2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 48 Кръсти Любенова Димитрова РС - Пловдив ЛС 5/ г.; ЛС 100/ г.; ЛС 241/ г.; ЛС 302/ ; АС Пловдив ОС - Пловдив г г г г г г г. 61 незаети щатове До заемане мястото чрез 49 Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова РС - Пещера 624/ г. председателя ВКС от до. 22 съдът не е в състояние да функционира нормално при непопълнен щатен състав за срок по-дълъг от три месеца 6/12

7 то 50 Лилия Маркова Руневска РС - Костинброд К-83/ г. и.ф.адм.ръководителпредседател К-704/ г. адм.ръководител-председател ОС - София г.за срок от шест месеца; г. - до завръщане титуляра 25 мястото ия в АС-София с. Николай Метанов; попълване съставите СОС; до завръщане титуляра в СОС Командироването в ОС София със з. К- 773/ г. прекратено със з. К- 973/ г.; Командироването в СГС със з. К-55/ г. прекратено със з. А-3/ г. 51 Любомир Луканов Луканов АдмС - Бургас 2070/ г. председателя ВАС АдмС - Перник от г. - без срок 3 невъзможност за формиране касац. състав в АдмС-Перник и с оглед подобряване организацията дейността съда незаета съдийска длъжност 52 Людмила Славчева Цолова З-д 189/ г. председателя ВКС РБ ВКС г свобод щат бройка До провеждане и приключване за съдии във ВКС и заемане длъжността по длежен ред; С р-е СК по Пр. 43/ г., т повише дл. "съдия" във ВКС, ТК. Решението се обжалва 53 Мадле Иванова Желева 336/ г. председателя ВКС ВКС г.- мястото с-я Мариа Костова, ангажира в КАК СК ВСС 54 Маргарита Апостолова Георгиева К - 795/ г. СГС г. 29 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 55 Мария Астасова Славчева ОС - Смолян 26/ г. от председателя ОС-Смолян РС - Мадан от г. Намален състав РС - съдията е определен за и.ф. адм. р-л - председател РС-Златоград за период от три месеца 56 Мария Станчева Димитрова РС - Свищов 88/ г. председателя ВКС г. - 1 Необходимост от предприемане спешни мерки за решаване проблема с високата товареност съдиите от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 57 Мартин Рачков Баев - мл.с. ОС - Бургас 1/ 455 от г.; 2/ 779 от г.; 3/ 1118 от г. - адм. р-л ОС-Бургас РС - Бургас 1/ г.; 2/ г г.; 3/ г. 8 непълен щат в РС-Бургас чл.227, ал.2 ЗСВ 58 Миле Красимирова Славейкова - Рукова АдмС - Софияград 581/ г., председателя ВАС ВАС считано от г. до завръщане титуляра - съдия Йовка Димитрова Дражева необходимост ВАС не повече от 12 месеца 7/12

8 то 59 Мирослава Ангелова Йорданова РС - Благоевград К-289/ г. административния ръководител - председател считано от г.при условията чл. 227, ал.2 от ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемането длъжността чрез във връзка с решение Комисия "Съдеб карта, товареност и съдеб статистика" към СК ВСС по пр. 33/ г. - т.1 за решаване проблемите, свързани с товареността разглеждане граждански дела 60 Наталия Петкова Петкова РС - Сливен 92/ г. председателя ВКС от г. Необходимост от предприемане спешни мерки за решаване проблема с високата товареност съдиите от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 61 Неве Пламенова Великова - младши съдия ОС - София К-130 от г. РС - СЛИВНИЦА г. 7 свободно място за длъжността "съдия" 62 Никола Петров Чомпалов К - 370/ г. СГС г. 45 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 63 Николай Диянов Голчев - младши съдия ОС - Пловдив ЛС 701/ г. РС - Пловдив г.- до заемане мястото чрез 5 по заповедта 64 Николай Симеонов Гемеджиев РС - Айтос 1079/ г. и.ф. председател ОС-Бургас РС - Бургас г. 2 Натовареност РС-Бургас; непълен щатен съдийски състав На осн. чл. 81, ал. 1 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ - незаета щ. дл.; Съгласно чл. 227, ал. 1 от ЗСВ - от до г. в РС-Бургас 65 Николай Станков Метанов ОС - София К-80/ АС- София; измене с К-381/ за повече от 3 месеца; - 25 мястото съдия Гали Иванова, а във ВКС; измене- мястото съдия Людмила Цолова Командироване в АС-София по з. К- 1181/ г. - прекратено към г. 66 Ни Стойчева Якиева СГС К г по заместване пов.от 3м 67 Павел Александров Ханджиев ОС - Бургас АД от г. АС - Бургас г. 7 съдия Ил. Балтова от АС-Бургас, команд. в НИП 1 годи 8/12

9 то 68 Пайот Павлов Генков ВАС 576/ г. предеседателя ВАС АдмС - Бургас от г. - до встъпване в длъжност нов адм. ръководител 10 На основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т.8 от ЗСВ, във връзка с р-е по т по Пр. 15/ г. СК ВСС без срок 69 Пепа Илиева Чиликова ОС - Ямбол АД-05-16/ г.; АД-05-56/ г. пр-л АС - Бургас АС - Бургас г.; г Необходимост в АС-Бургас от съдия, раглеждащ казателни дела, предвид освобождаване от длъжност съдия от НО поради пенсиониране до заемане свободта длъжност "съдия" в АС Бургас чрез ; ком. продължено при условията 207(1) ПЗР ЗИД ЗСВ 70 Петрослав Волев Кънев РС - Бургас 183/ г. ВКС считано от г. 25 съдът не е в състояние да функционира нормално при непопълнен щатен състав за повече от три месеца 71 Петър Иванов Гунчев СГС К г незаета щат бройка пов.от 3м 72 Пламен Маринов Дойков РС - Малко Търново 1081/ г. и.ф. председател ОС-Бургас; 10/ г. и.ф. председател ОС-Бургас РС - Средец г.: прекръста за п- да г.; г. 1 Непълен щатен съдийски състав; На осн. чл. 81, ал. 1 и чл. 227, ал. 2 от ЗСВ Командирован в РС-Средец за п-да от г. 73 Пламен Петев Танев - мл.съдия ОС - Вар Заповед РД-1123/ г., измене със Заповед РД- 1529/ г. ОС-Вар РС - Провадия РС - Вар 1/ от до г. в РС-Провадия и от г. в РС- Вар; 2/ В РС- Провадия от до г. и от г. в РС-Вар 4 Наличие свобод щат бройка в РС-Провадия. Натовареност РС-Вар, ползване продължителен отпуск Ком. е съгласувано с адм. р-ли РС- Провадия и Вар, становище зам.председателите ГО и ТО при ОС-Вар и дек-я по чл.227, ал.1 ЗСВ от мл. съдия. 74 Пламе Недкова Славова - Милева - младши съдия ОС - Пловдив ЛС 432/ г. РС - Пловдив г.- до заемане мястото чрез 7 по заповедта 75 Поля Петрова Сакутова - младши съдия ОС - Кърджали 1/ ЛС 203/ г.; 2/ ЛС 464/ г. - председател АП-Пловдив РС - Пловдив 1/ до г. ; 2/ от до г. 7 1/ По искане пр-л РС-Пловидв; осн. чл. 81, ал. 2 вр. ал. 1 ЗСВ, чл. 227, ал. 1 ЗСВ и чл. 240, ал. 3 ЗСВ 2/ Ком. в по-високотоварен съд незает щат 9/12

10 то 76 Ради Василева Хаджикирева - мл. съдия ОС - Хасково 1/ Заповед ЛС- 458/ г. АС-Пловдив; 2/ Заповед АД- 50/ г. ОС-Хасково 1/ РС - Пазарджик 2/ Районен съд Свиленград 1/ г.; 2/ г. 3 Предвид постъпило искане за съдия или младши съдия в РС-Свиленград от административния ръководител-председател РС-Свиленград, поради зчително увеличета действител товареност съдиите, увеличения брой дела, незаетата щат бройка за длъжността "съдия", трайното отсъствие друг съдия, поради заболяване, спецификата съдебния район /гранич зо/ и множеството бързи казателни производства и невъзможността осталите съдии от съда да поемат целия обем от работа, изтичане срока за Десислава Тодорова г.. 77 Ради Емилова Карамфилова- Десподска АдмС - Благоевград Заповед 2399/ г. Председателя ВАС АдмС - Софияград от г.- до провеждане и заемане свободното работно място 2 Натовареност АССГ; незаета щат бройка незаета щат бройка 78 Радка Димитрова Дражева - Първанова ОС - Сливен АД-05-75/ г. адм. р-л АС-Бургас АС - Бургас г. 3 незаета съдийска бройка; трай тенденция за увеличаване делата в НО АС-Бургас за период от шест месеца 79 Рай Георгиева Стефанова К-1150/ г. пр-л АС-София СГС г. - 5 мястото с. Кр. Мазгалов - ползващ неплатен отпуск в периода г.; личие незаети щ. с. бр.; ком. съдии от СГС в САС; необходимост от попълване съставите СГС За срок от 12 месеца 80 Румя Антонова Спасова-Кежова К - 542/ г. СГС г. 20 Поради личието незаети съдийски места, то съдии от СГС в САС и ВКС, продължителен отпуск съдии по майчинство. За срок повече от 3 месеца 81 Сава Милков Шишенков РС - Нова Загора Заповед 87/ г. председателя ВКС г. - 1 Висока товареност съдииет от и възможност за прилагане чл. 227, ал. 2 от ЗСВ 82 Светла Тодорова Станимирова ОС - Монта К-211 / г. адм. ръководител - председателя - търговска колегия от г. мястото съдия Мадле Желева, съдия в, а във ВКС РБ - ТК Командироването съдия Мадле Желева от АС - София във ВКС РБ - Търговска колегия, голяма товареност съдиите от търговската колегия АС - София, както и с оглед необходимостта от попълване съдебните състави в повече от 1 месец 83 Светослав Атасов Пиронев РС - Дупница К-115/ г. председателя АС-София от г. Решение КСКНСС към СК ВСС по протокол 33 / г. при усл. чл.227, ал. 2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 84 Светослав Василев Василев К / г. СГС г. 3 10/12

11 то 85 Светослава Николаева Колева - Ангелова ОС - Вар РД- 0189/ г. РД- 0402/ г.; РД-0700/ г. председателя АС - Вар АС - Вар от г. до г.; от г. до заемане длъжността след провеждане ; - 34 Натовареност АС - Вар, незаета щат бройка До зча-ване титуляр 86 Слави Любенова Владова АдмС - Софияград Заповед 139/ г., измене със Заповед 227/ г. председателя ВАС ВАС от г.- 1 личието служеб необходимост за то съдия във Второ отделение ВАС; за не повече от 12 месеца първочално считано от г. до завръщане съдия, възпрепятстван да изпълнява длъжността; след изменението е а незаета длъжност 87 Спасимир Спасов Здравчев РС - Пловдив ЛС 1002/ г. РС - Първомай от г. до заемане свободния щат за "адм. ръководителпредседател" 2 незаети щатове 88 Стефан Марков Стойков РС - Костинброд К- 1006/ г.; К- 322/ г. и.ф..адм.ръководителпредседател АС-София ОС - София г. до г.; г Попълване съставите ОС - София; свобод щат съдийска бройка до провеждане и встъпване в длъжност спечелилия кандидат 89 Стойка Илиева Янева - Мирчева РС - Сандански К-345/ г.; К-686/ г. - и.ф.председател АС- София К-98/ г. и.ф.председател АС-София ОС - Благоевград от г. до г.; от г.; от г.- 33 кадрова необезпеченост ОС-Бл-град Да довърши разпределените й в ОС- Благоевград граждански, търговски, въззивни и фирмени дела 90 Таня Борисова Георгиева РС - Пловдив ЛС 34/ г. председателя АС - Пловдив ОС - Пловдив от г. незает щат до заемане длъжността чрез по ЗСВ 91 Татя Валентинова Грозданова - Чакърова ОС - София К-805/ ; К-1182/ ; К-1104/ ; К-323/ ; К-1109/ ; К-479/ измене с К-735/ АС-София мястото съдия Валя Рушанова, а във ВКС; измене - свобод щат бройка 92 Тодор Димитров Митев - мл.с. ОС - Бургас 729 от г.; 1071 от г.; 1082 от г. - ОС-Бургас РС - Средец РС - Бургас г.; г.; г. 4 непълен щат в РС-Средец; непълен щат в РС-Бургас чл.227, ал.1 ЗСВ 11/12

12 то 93 Феня Владимирова Стоянова РС - Раднево 347/ г. 1457/ г. председателя ВКС г г.; от за срок повече от три месеца 59 непопълнен щатен съдийски състав в 94 Филип Владимиров Владимиров ОС - София К - 125/ г. председателя от г. Във връзка с личието свободни щатни съдийски бройки в Търговска колегия и с оглед голямата товареност съдиите от Търговска колегия АС-София, както и невъзможността за незабавно зчаване съдии и необходимостта от попълване съдебните състави в АС- София при условията чл. 227, ал. 2 ЗСВ свобод щат съдийска бройка до заемане длъжността чрез 95 Христи Иванова Сярова РС - Търговище Зап. 345/ г. пр-л АС-Вар РС - Вар г. - повече от 3 м. 53 товареност, непопълнен щатен съдийски състав На незаета щ.бр.; До завръщане титуляр 96 Цветан Иванов Колев ОС - Монта К-117/ председателя АС-София от г. Наличие четири свободни щатни съдийски бройки в гражданска колегия, както и голяма товареност съдиите от гражданската колегия повече от 1 месец (до заемане свободта длъжност чрез ) 97 Цветели Евгениева Георгиева ОС - Пловдив ЛС 31/ г. председателя АС - Пловдив АС - Пловдив от г. незает щат до заемане длъжността чрез по ЗСВ 98 Цветомир Милчев Минчев - мл. с-я СГС РД г незаета щат бройка 99 Юлия Георгиева Тодорова АдмС - Софияград 277/ председателя ВАС ВАС от г. основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т.8 от ЗСВ, във връзка с чл. 123 и чл. 227 от ЗСВ До завръщане титуляр, но за не повече от 12 месеца 100 Юлиян Валериев Киров АдмС - Враца 280/ г. председателя ВАС ВАС от г. - до заемане бройката по длежен ред 24 голяма товареност съда и незаето съдийско място във ВАС * Забележка : В коло 6 продължителността ите магистрати е изчисле до г. 12/12