ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖДИЕВ Областен управител на област Русе

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖДИЕВ Областен управител на област Русе"

Препис

1 ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖДИЕВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1 от заседание на Областната комисия по заетост, проведено на г., часа, Зала Свети Георги на Областна администрация Русе На г. (сряда) от часа в Зала Свети Георги на Областна администрация Русе се проведе заседание на Областната комисия по заетост, на което според приложен списък се явиха 24 от 27 члена. Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. Отсъстваха представителите на КНСБ Русе, Община Ветово, Дирекция Бюро по труда Бяла и Русенска търговско-индустриална камара. Г-н Стефко Бурджиев Областен управител на област Русе откри заседанието, предложи и с пълно мнозинство беше одобрен следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на отчет за дейността на Областната комисия по заетост за 2012 г. и план-график за 2013 г. Докладва: Пенка Попова началник отдел Административен контрол и регионално развитие 2. Обсъждане, съгласуване и приемане на проекта за държавен план-прием по професии и специалности в държавните и общински училища за учебната г. Докладва: Димитър Райнов началник на РИО на МОМН 3. Разни Докладват: Членовете на Областната комисия по заетост Г-н Бурджиев даде думата на г-жа Пенка Попова началник отдел Административен контрол и регионално развитие да представи отчета за дейността на Областната комисия по заетост за 2012г. и план-график за 2013г. Г-жа Попова докладва за броя на проведените през 2012г. заседания на Областната комисия по заетост и за навременното изпълнението на всички взети решения и представи План-графикът за изпълнение на дейността на комисията през 2013г. както следва: м. Януари 2013 г. Заседание за обсъждане, съгласуване и приемане на проекта за държавен планприем по професии и специалности в държавните и общински училища за учебната г. м. Септември 2013 г. Заседание за разглеждане и одобряване на постъпилите в Комисията предложения за регионални програми за заетост през 2014 г. 1

2 м. Ноември 2013 г. Заседание за Оценка на проектните предложения по Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост за 2014 г. Г-н Бурджиев благодари на г-жа Попова, след което премина към гласуване на така предложения план-график. План-графика за дейността на Областната комисия по заетост през 2013г. се прие с пълно мнозинство. По т.2 от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-н Райнов, за да представи проекта за държавен план-прием по професии и специалности в държавните и общински училища за учебната 2013/2014г. в област Русе. Г-н Райнов представи пред членовете на Комисията проекта на държавния планприем, след което изрази мнение, че е необходимо да се направи преценка за нуждата от кадри на пазара на труда след четири години. Информира присъстващите за целите на професионалното образование, а именно: - да се придобие професионална квалификация в дадено направление; - да се придобие средно образование. Г-н Бурджиев поиска становището на г-н Райнов относно продължаване обучението на децата от закритата Професионална гимназия по зърнопреработване и хранителни технологии Асен Златаров (ПГЗХТ), както и виждането му за запазване специалностите на Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии Проф. Д. Баларев (ПГХТБ). Г-н Райнов сподели, че масово желанието на родителите е, децата им да се обучават в профилирани паралелки и най-вече в профилите икономика и информационни технологии. Предвид това, учениците се записват в тези направления и част от професионалните гимназии (ПГ) остават с нереализиран прием. Това е и една от причините за намаляване броя на учениците в ПГЗХТ и ПГХТБ. Другата основна такава е намаляване броя на децата в Русе. Поради това, предложението на РИО е учениците от закритата вече ПГЗХТ да продължат обучението си в Професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев (ПГСС) - кв. Образцов чифлик, предвид факта, че и двете гимназии са към Министерството на земеделието и храните, ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГХТБ, където са учениците с химични специалности. Г-н Бурджиев отбеляза, че е целесъобразно учениците да продължат обучението си в училища, съобразени със спецификата на професионалните им гимназии, като предложи учениците от ПГЗХТ да продължат обучението си в ПГ по туризъм, предвид близкото съответствие на специалностите им, а ПГХТБ в ПГ по строителство, архитектура и геодезия Пеньо Пенев (ПГСАГ). Той изрази мнение, че ПГ по транспорт, ПГ по жп транспорт (вече закрита) и ПГ по речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК) трябва да бъдат разположени в една сграда, която да обединява всички видове транспорт. Според г-жа Ханджиева директор на Териториално статистическо бюро Русе е необходимо да се редуцират паралелките не само в професионалните гимназии, а също така и в профилираните и непрофилирани паралелки на средно общообразователните училища. 2

3 Подчерта още, че е необходимо да се проследи развитието на план-приема в динамика, обръщайки се към нуждите на пазара на труда. Според нея трябва да се следи и реализацията на завършилите училище деца, започват ли работа по специалността си и колко от тях са безработни. Г-н Бурджиев предложи г-жа Ханджиева да бъде включена като член в комисията по образование, младежки дейности и спорт, тъй като нейното експертно мнение би било полезно и там. Г-н Георги Стоев областен председател на камарата на строителите подкрепи предложението ПГХТБ да се премести в сградата на ПГСАГ с мотива, че в съвременното строителство химията е широко използвана. Той предложи връщането на специалност Брокер на недвижими имоти в ПГСАГ, защото е необходима професионална подготовка в тази сфера. Г-н Ганчо Ганев председател на управителния съвет на Русенска стопанска камара изрази мнение, че образованието не трябва да се съобразява с нуждите на бизнеса, а с икономическата обстановка в областта. Според него е необходимо осъществяване на съвместна работа на общинско и областно ниво, както и тясно сътрудничество с бизнеса и потвърди, че държавата е в правото си да предлага регулации, съобразявайки се с необходимостта от кадри в различни области на икономиката. Г-н Райнов също бе категоричен, че местната власт, не само РИО, трябва да следи и определя развитието на образованието на местно ниво. В отговор на г-жа Ханджиева, че броят на учениците във възрастовата група 6-18 годишни в образователната система и в статистическото бюро се разминава, г-н Райнов отговори, че е вярно и обяснимо. Разликата се дължи на факта, че не всяко дете с адресна регистрация в област Русе учи на същата територия. Г-н Веско Маринов заместник областен управител на област Русе изрази мнението си, че е по-важно не на кое министерство са подчинени професионалните гимназии, а това, че те трябва да бъдат съхранени без да се стига до закриването им. Той изрази своята подкрепа за продължаване на обучението в специалност Брокер на недвижими имоти в ПГСАГ. По трета точка от дневния ред Разни г-н Бурджиев даде думата на г-жа Кремена Калчева от Дирекция Регионална служба по заетостта, която представи презентация на тема: Резултати от анкетиране на работодатели от област Русе. Г-жа Ханджиева изрази мнението си, че е необходимо да се съдейства на работодателските организации в събирането на информация и че трябва да се следят тенденциите на развитие. Г-н Райнов не се съгласи с предложението на г-н Маринов и г-н Стоев да се възобнови обучението по специалност Брокер на недвижими имоти в ПГСАГ, тъй като вече има взето решение на заседание на комисията по образование, младежки дейности и спорт за държавен план-прием. 3

4 Г-н Григоров заместник кмет на община Русе изрази възмущение, че решенията, които се вземат от РИО не се съгласуват с Община Русе. Обобщавайки всичко казано дотук, г-н Стефко Бурджиев Областен управител на област Русе предложи следните РЕШЕНИЯ: І. Преместването на учебната и административна дейност на Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии Проф. Д. Баларев Русе (ПГХТБ), Професионална гимназия по зърнопреработване и хранителни технологии Проф. д-р Асен Златаров Русе (ПГЗХТ) и Професионална гимназия (ПГ) по транспорт Русе да се съобрази със спецификата на съответните приемащи учебни заведения, както следва: 1. Във връзка с ПГЗХТ 1.1. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по селско стопанство Ангел Кънчев (ПГСС) ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по туризъм Иван П. Павлов. 2. Във връзка с ПГХТБ 2.1. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГ по транспорт ПГХТБ да се премести в сградата на ПГ по строителство, архитектура и геодезия Пеньо Пенев (ПГСАГ). 3. Във връзка с ПГ по транспорт 3.1. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГХТБ ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК). ІІ. Приема предложението на Регионален инспекторат по образование Русе за държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални, и средни общообразователни и специални училища, който да бъде съобразен с решението по точка І, със следната корекция: 1. Професия Химик технолог, специалност Технология на биогоривата, предложена за прием в ПГ по транспорт да отпадне. 2 Професия Еколог, специалност Екология и опазване на околната среда да се включи в държавния план-прием след 7 клас, дневна форма на обучение в ПГСАГ. Направените предложения по т.2 от дневния ред бяха подложени на гласуване и за всяко едно от тях се получиха следните резултати: 1. Във връзка с ПГЗХТ 1.1. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГСС. - 1 ЗА - 17 против - 6 въздържали се НЕ СЕ ПРИЕМА 1.2. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по туризъм. 4

5 - 18 ЗА - 1 против - 5 въздържали се 2. Във връзка с ПГХТБ 2.1. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГ по транспорт. - 1 ЗА - 16 против - 7 въздържали се НЕ СЕ ПРИЕМА 2.2. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГСАГ ЗА - 0 против - 3 въздържали се 3. Във връзка с ПГ по транспорт 3.1. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГХТБ. - 1 ЗА - 16 против - 7 въздържали се НЕ СЕ ПРИЕМА 3.2. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГРКК ЗА - 0 против - 5 въздържали се ІІ. Приема предложението на Регионален инспекторат по образование Русе за държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални училища, който да бъде съобразен с решението по точка І, със следната корекция: 1. Професия Химик технолог, специалност Технология на биогоривата, предложена за прием в ПГ по транспорт да отпадне. 2 Професия Еколог, специалност Екология и опазване на околната среда да се включи в държавния план-прием след 7 клас, дневна форма на обучение в ПГСАГ. 5

6 - 22 ЗА - 0 против - 2 въздържали се Като резултат, Областната комисия по заетост прие по т. 2 от дневния ред следните РЕШЕНИЯ: І. Преместването на учебната и административна дейност на ПГХТБ, ПГЗХТ и ПГ по транспорт Русе да се съобрази със спецификата на съответните приемащи учебни заведения, както следва: 1. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по туризъм. 2. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГСАГ. 3. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГРКК. ІІ. Приема предложението на Регионален инспекторат по образование Русе за държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални училища, със следната корекция: 1. Професия Химик технолог, специалност Технология на биогоривата, след 7 клас, дневна форма на обучение, предложена за прием в ПГ по транспорт, да отпадне. 2. Професия Еколог, специалност Екология и опазване на околната среда, след 7 клас, дневна форма на обучение, да се включи в държавния планприем в ПГСАГ. 6

Microsoft Word - protokol_obraz_

Microsoft Word - protokol_obraz_ ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, проведено на 25.01.2012 г., 10:00 ч. в Зала 1 на Областна

Подробно

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 28.01.2010 г. Днес 28.01.2010 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет

Подробно

<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134>

<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134> ОДОБРИЛ: /П/ СИМЕОН ИВАНОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, проведено на 28 август 2014 г., 10.00 часа, Зала

Подробно

Microsoft Word - protokol_obraz_

Microsoft Word - protokol_obraz_ ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, (съвместно с Областната комисия по Заетост) проведено на 19.03.2012 г, 13:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Писмо от ОУ Благоевград

Писмо от ОУ Благоевград Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: БИСЕР МИХАЙЛОВ Областен управител на област с административен център П Р О Т О К О Л 99, 09.02.2018

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОТОКОЛ 1 / г. На г., от 10:00 ч. в сградата на Обла

КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОТОКОЛ 1 / г. На г., от 10:00 ч. в сградата на Обла КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОТОКОЛ 1 / 17. 06. 2014 г. На 17.06.2014 г., от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора се проведе заседание

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

Протокол 1/ г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала

Протокол 1/ г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала Протокол 1/ 21.01.2014г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 21.01.2014г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/ г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оце

ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/ г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оце ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/24.09.2015 г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 853 от 2 ноември 2015 година ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

Prot18_

Prot18_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 18 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 23.09.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно