от доц. Правда Кирова

Размер: px
Започни от страница:

Download "от доц. Правда Кирова"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за предложените от гл. ас. д-р Елизавета Пламенова Боева материали във връзка с участието й в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в направление 8.4. Театрално и филмово изкуство на НБУ от доц. Правда Кирова Познавам Лиза Боева от 2011 година, когато тя защити в нашия департамент дисертационния си труд на тема Битници и хипита. Америка, Последваха игралните филми Вера и Космос, както и документалните Лятото на Мона Лиза и Аз бях Джек Керуак. Какво обединява работите на Лиза? Всички те са нестандартни, невписващи се в общата картина, новаторски, дръзки. Това, което веднага прави впечатление е един друг, надрегионален мащаб, една друга интелектуална независимост, освободена от провинциализъм, от черно-бяло мислене, от конюнктурни представи и ценности. В конкурса за доцент в НБУ към департамент Кино, реклама и шоубизнес гл. ас. д-р Елезавета Боева участва с документалния си филм Лятото на Мона Лиза и монографията Феноменологичен анализ на художествено-документалния филм Лятото на Мона Лиза. Респектира дръзко избраният проблем, смелата трактовка, научната компетентност, богатата ерудиция, с която са реализирани и филмът, и теоретичното му осмисляне. Многогодишното академично образование на Лиза Боева, няколкото магистратури в областта на различни изкуства и опитът й като режисьор се усещат, както в цялостната концепция, така и в умелото й структуриране и представяне. Зад всяка теза стои задълбочено познаване на огромен масив от теоретични и критически източници в областта на изкуствата. За филма Художествено-документален експеримент, по думите на авторката, филмът

2 Лятото на Мона Лиза демонстрира сложно, задълбочено мислене и владеене на филмовия език. Лиза Боева притежава безспорно умение да актуализира позабравени или не много известни факти от културната история, като ги постави в нов контекст, осмисляйки и тях, и чрез тях човека, обществото и културата по неочакван, дързък и проникновен начин, създавайки сложни връзки, тънки, нюансирани, и същевременно рационално мотивирани на съответното историческо, социологическо или психологическо ниво. От интригуващо криминално разследване на първи план, филмът постепенно се разгръща в задълбочено интелектуално изследване. Сюжетът е изграден от много пластове информация, осмислени творчески на много нива, с игра между елементи от различни жанрове от забавна интрига, поднесена с криминален съспенс и ирония към човека, през сатира на медиите и обществото, до сложен културологичен анализ на феномена Мона Лиза. Всички те са споени в сложна постмодернистична трактовка, синтезираща най-елитарна, висока материя и жълта хроника с изненадващи обрати, с дълбоки прозрения за изкуството и механизмите на консуматорското общество и с тънки наблюдения върху човешката природа. Изследвайки защо именно тази картина е обявена за най-големият шедьовър, без да има обективни предпоставки за това, Лиза Боева изгражда сложна конструкция от събития и факти от няколко епохи в изкуството, отдалечени с векове, правейки ерудирани препратки към литературата, изобразителното изкуство, музиката... Още в избора на структура е заложена възможност за постепенно въвеждане и разгръщане на множеството теми, преплетени във феномена Мона Лиза, които се развиват прецизно поотделно, напластяват се и постепенно зазвучават мощно и полифонично. Това богатство се осъществява до голяма степен чрез сложните връзки между изображение и текст. Не илюстративни, както най-често се случва в документалното кино, а по-скоро асоциативни, някъде паралелни, често контрапунктно - иронични, синтезиращи документален и откровено игрален пласт. Синтез, който би бил невъзможен без изключителните качества на твореца Ицко Финци. С негова помощ авторката Лиза Боева постига особена, артистична документалност - виждаме обективно автентична локация, маршрут,

3 пейзаж, за който става дума в задкадровия текст и същевременно, чрез интерпретацията на Ицко Финци, присъстваме на субективно психологическо преживяване на ситуацията от съответния герой, за когото се разказва - пробягващ буквалния маршрут на крадеца; свирещ на пейката пред реалното любимо кабаре на художника; излизащ от истинската сграда с вдигнати ръце като арестувания, отварящ автентичните прозорци... Играта между субективния и обективния ракурс към разказа помага да се водят и сплитат богато различните стилистични тоналности хроникално-документална; историко-изкуствоведска; публицистично-сатирична; поетична; философска. Лиза Боева намира и акцентира точни детайли, неочаквани нюанси, абсурдни подробности, които не само съдържат и изявяват същностни, симптоматични тенценции, принципи, предразсъдъци, характеристики на замесените личности и социални прослойки, но и се превръщат в ярки метафори на времето и човека. Авторката притежава тънка ирония, която й помага с безпощадна обективност да демонтира митовете на консуматорското общество, на изкуството, на медиите, на артистичната бохема. Добре намереното заглавие е прецизен ключ към темата за демитологизацията на феномените, съдържайки играта между документално и метафорично, задавайки онази двойнственост, която в тъканта на филма ще се чете на много нива - разказ и визуален стил, задкадров текст, изображение и звук, реална и въображаема музика. За монографията Смятам, че монографията на Елизавета Боева Феноменологичен анализ на художествено-документалния филм Лятото на Мона Лиза представя достойно научния потенциал на департамент Кино, реклама и шоубизнес към НБУ. В монографията личи задълбочено познаване на културата, изкуството, религията, философията във впечатляващ времеви обхват. Теоретичната разработка е изградена в четири глави: Структура на филма; Смислов анализ на филмовите епизоди; Обяснение на избора на конкретни филмови кадри; Музикален анализ на филма; Избор на заглавие. Още с въведението авторката заявява феноменологичния си подход и

4 последователно го провежда в анализа на филма. Феноменологията се занимава с феномените в съзнанието, но за да бъдат достигнати те, е необходимо да се достигне до самите неща, да се опишат така, както се появяват в съзнанието. Всяко явление е видимо от определена гледна точка и в определена перспектива. Феноменологията е учение за гледните точки и за перспективите. Призивът на Хусерл Назад към самите неща!, изразява основата на метода. Същността на нещата може да се постигне само чрез описанието на явленията, които се явяват пред съзнанието след заключване в скобки на нашите възгледи и убеждения, свързани с естествената ни нагласа, налагаща ни вяра в съществуването на неща. За да не изпадна в противоречия със самия Хусерл, който твърди, че философията трябва да напусне отвлечените и безжизнени конструкции, да ни възвърне цялото богатство на света, да обхване всяко негово явление, предпочитам да използвам тълкуванието на неговите последователи. Феноменологията на Хусерл, според тях, е философски метод, паралелен на импресионизма. Както импресионизмът връща в изкуството цялото богатство на възприятието, десетки нюанси, отражения, цветове, така прави и философът-феноменолог той не описва нещата такива, каквито са по идея, а само такива, каквито му се явяват. Този подход освобождава авторката за обективно вглеждане в множеството ракурси, гледни точки и перспективи към феномена Мона Лиза преди кражбата и след нея. Истината за феномена трепти някъде там, между вибрациите на многоликите гледни точки. Като изследва богатството на версии, на замесени амбиции и интереси, натискането на пазарните лостове и консуматорски потребности, преплитането на височайши политически и дребни битови съображения, трагикомичната сплав от артистични мечти и човешки недостатъци, механизмите на рекламата и медиите за изграждане имидж на продукта (в случая Мона Лиза), чрез скандал и сензация, Лиза Боева задълбочено, обективно и убедително анализира раздухването на мита. Проблемът е особено актуален днес, с пораждането и поддържането на митовете в консуматорското общество, с агресивното налагане на телевизионните икони и ценности.

5 Независимо от факта, че основната тема е анализът на конкретния документален филм, обхватът на изследването далече надхвърля тези рамки. Авторката се движи в текста си като задълбочен културолог и при изследването на мита Мона Лиза е направила паралели с широк кръг изкуства литература, изобразително изкуство, театър, минавайки през Ренесанса, Модернизма до постмодерната култура, ползвайки методите на сравнителното изкуствознание и правейки свободни връзки, разкриващи интелектуалец от 21 век, който в подробности познава както историята, така и съвременното състояние на културния процес. Трябва да се отбележи, че опитът на Лиза Боева като режисьор и изкуствовед е довел до много плодотворни резултати. Нейните анализи и заключения имат приносен характер. Обстойно, обективно и критично е анализирана и доказана тезата за възникването на мита Мона Лиза. Проучени и систематизирани са всички съществуващи факти и изследвания за различните причини, породили феномена. Лиза Боева има множество публикации в авторитетни наши и чужди издания. Тя активно участва с доклади на научни форуми. Нейни филми имат многобройни международни участия и награди на престижни световни фестивали. В момента работи върху новия си авторски проект - изследователско-творческа програма "Уилям Шекспир. Най-известният човек, който никога не е съществувал", която включва академичен труд, цикъл от лекции и семинари, създаване на документален филм от 4 части по темата, създаване на 4 игрални филма по шекспирови пиеси. Елизавета Боева е сред най-активните колеги в учебната и преподавателска дейност. Тя е създала и водила множество авторски курсове към програмите на департамент Кино, реклама и шоубизнес и няма да е пресилено да кажем, че днес тя е любимата преподавателка на студентите със своята компетентност и всеотдайност. Монографичният труд Феноменологичен анализ на художествено-документалния филм Лятото на Мона Лиза има качества да обогати и творческо-педагогическия процес. Самият текст предлага достатъчно познавателни елементи, което го прави интересен и полезен за целите на обучението на студенти и докторанти. Заключение: Обемът и значението на изследвания материал, аналитичността при неговата обработка, сериозните творчески и научни постижения ми позволяват да смятам,

6 че д-р Елизавета Боева напълно отговаря на изискванията. Убедено гласувам ЗА заемане на академичната длъжност доцент Доц. Правда Кирова

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ От професор Павел Страшимиров Милков, професор в Югозападния университет Неофит Рилски Благоевград, научно направление 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, върху художествено - творческата

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурса за доцент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научно направление Кинознание, киноизку

Р Е Ц Е Н З И Я по конкурса за доцент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научно направление Кинознание, киноизку Р Е Ц Е Н З И Я по конкурса за доцент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научно направление 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия, обявен в Държавен вестник бр. 82/23.10.2015

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. Цветан Цветанов Илиев научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство (графичен дизайн) Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ,,ДОЦЕНТ в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг върху научни трудове за участие в конкурс

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на ас. д-р. Сюзана Арутюнян - Василевска по обявения от АМТИИ конкурс за

РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на ас. д-р. Сюзана Арутюнян - Василевска по обявения от АМТИИ конкурс за РЕЦЕНЗИЯ За научните трудове, педагогическата и художественотворческа дейност на ас. д-р. Сюзана Арутюнян - Василевска по обявения от АМТИИ конкурс за доцент по Артмениджмънт и маркетинг в изкуството 8.1.

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е За: Научния труд Феноменологичен анализ на художествено-документалния филм Лятото на Мона Лиза, както и приложения документален филм

С Т А Н О В И Щ Е За: Научния труд Феноменологичен анализ на художествено-документалния филм Лятото на Мона Лиза, както и приложения документален филм С Т А Н О В И Щ Е За: Научния труд Феноменологичен анализ на художествено-документалния филм Лятото на Мона Лиза, както и приложения документален филм Лятото на Мона Лиза От: Проф. Людмил Христов ръководител

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - za sait.doc

Microsoft Word - za sait.doc ПЛЕНЕР ЗВУК И ЦВЯТ В ЗИМНИЯ СОЗОПОЛ февруари 2007 г. Проект за развитие на творческа дейност, реализиран със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Фонд Учебни програми на Бакалавърския

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Илия Илиев Кожухаров департамент: Кино, реклама и шоубизнес към НБУ професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, н

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Илия Илиев Кожухаров департамент: Кино, реклама и шоубизнес към НБУ професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, н РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Илия Илиев Кожухаров департамент: Кино, реклама и шоубизнес към НБУ професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия

Подробно

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН за получаване на образователната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театралната изразност за присъждане на образователната и

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театралната изразност за присъждане на образователната и Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театралната изразност за присъждане на образователната и научна степен доктор Автор Мирослав Костадинов Стоилов

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева, АМТИИ Пловдив, професор в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. н. Иван Димов Кабаков преподавател в Катедра История и теория на културата във Философски факултет на СУ Св. Климент Охрид

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. н. Иван Димов Кабаков преподавател в Катедра История и теория на културата във Философски факултет на СУ Св. Климент Охрид Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. н. Иван Димов Кабаков преподавател в Катедра История и теория на културата във Философски факултет на СУ Св. Климент Охридски за конкурса за заемане на академичната длъжност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикал РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Антон Андонов Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Рослана Иванова Моравенова за Доцент по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научна специалност Хореографска

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софий

СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софий СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софийския университет Климент Охридски в конкурса за професор

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ 1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМА Проф.П.Владигеров, обявен в Държавен вестник от 13.09.2016

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. доктор от доц. д-р Бойка Доневска, катедра Изкуствознание,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc До Научното жури по процедурата за професор по Конституционно право ЮФ на СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Веселин Христов Цанков Относно: Научните трудове за участие в конкурс за професор по

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно