Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87 СЪГЛАСУВАЛИ:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87 СЪГЛАСУВАЛИ:"

Препис

1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87 ПОДОБЕКТ: Секция a ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: СО - НАГ Технически проект Енергийна ефективност ПРОЕКТАНТИ: Част Енергийна ефективност ГЛ ПРОЕКТАНТ: Арх Иво Пантелеев ПРОЕКТАНТ: Инж Мерима Златева СЪГЛАСУВАЛИ: Част Архитектура: Арх Иво Пантелеев Част Конструкции: Инж Стефан Томов Част ВиК: Инж Любка Босилкова Част Електроинсталации: Инж Мария Попова УПРАВИТЕЛ АДА ООД: Арх Иво Пантелеев Част ОВК: Инж Иван Костов Част Пожарна безопасност: Инж Пламен Узунов Част ПБЗ: Инж Илиана Малезанова Възложител СО - НАГ: Април 013 г

2 ПОДОБЕКТ: СЕКЦИЯ a ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪДЪРЖАНИЕ ТЕКСТОВА ЧАСТ: No ИМЕ СТРАНИЦИ ИМЕ НА ФАЙЛ 1 Обяснителна записка 10 EE_narrative_ adoc EE_contents_ a 1

3 ЧАСТ: Енергийна ефективност Коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи, определени по методиката от Наредба 7 са (Приложение 1): 1 Общи положения Обект на настоящият типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) е секция a от номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87 При разработването му са спазени изискванията на следните нормативни документи: Наредба 7 от 004 г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм ДВ, бр 85 от 009 г) Наредба РД от 10 декември 009 г за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите (обн ДВ, бр 103 от 9 декември 009 г) За определяне на коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи преди реконструкцията на сградите е използвано Специализирано проучване за състоянието на жилищните сгради, построени по ЕПЖС и тяхното разположение в жилищните комплекси на гр София Проектът по част Енергийна ефективност е съгласуван с проектите по части Архитектура, ВиК и Електро Показателите за енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструкции на сградите, както и показателите за годишен разход на енергия са определени със софтуерен продукт EAB Software v HV 10 Програмният продукт дава възможност за оценка на разхода на енергия на съществуващи сгради при специфичните условия на експлоатация (данни състояние в програмните екрани), при нормирани условия (данни базова линия в програмните екрани) и за прогнозирането му след въвеждане на енергоспестяващи мерки (данни след ЕСМ в програмните екрани) На етапа на разработване на типовия проект не е възможно точно калибриране на модела на сградата по реалната й консумация на енергия Тази процедура трябва да бъде извършена при разработване на конкретните инвестиционни проекти Проверката за съответствие с изискванията за енергийна ефективност е направено съгласно чл 4, ал (1), т 1 и чл 6, ал (1), т 1 на Наредба 7 За целта са сравнени: Коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи с референтните им стойности според действащите в момента нормативни изисквания r и тези към годината на въвеждане в експлоатация s ; Обобщения коефициент на топлопреминаване за сградата об с референтната му стойност според действащите в момента нормативни изисквания об,r и този към годината на въвеждане в експлоатация об,s ; Общия годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата отопляема площ на секцията, определен като потребна и първична енергия ЕР с референтната (еталонна) стойност към момента на извършване на оценката ЕР max,r към момента на въвеждането й в експлоатация ЕР max,s Описание на секцията Построените по тази номенклатура сгради са въведени в експлоатация след периода 197 г Топлофизическите характеристики на ограждащите елементи съответстват на нормативната уредба към периода на проектиране и строителство външни стени: = 1,5 W/m K; прозорци и балконски врати: =,63 W/m K; студен покриви: = 1,18 W/m K; под към неотопляем сутерен: = 1,5 W/m K Типовият проект е разработен за 9-етажна секция За западната и източна фасада, граничещи на калкан със съседни секции е прието, че са външни, поради наличието на фуги, в които не може да бъде изцяло положена топлинна изолация На всеки етаж са обособени тристайни, двустайни и едностайни апартамента 3 Параметри на външния въздух и на микроклимата Параметрите на външния въздух са отчетени съгласно Наредба 7 за климатична зона 7 София и Подбалканска долина: Отоплителен период: начало: 15 октомври; край: 3 април; Охладителен период: Начало: 15 юни; край: 15 септември; Зимна изчислителна външна температура: -16 о С; Денградуси при нормативна температура в сградата 19 о С: 900; Вътрешна температура при зимен режим: 19 о С; Вътрешна температура при летен режим: 6 о С; Относителна влажност не се контролира 4 Зониране на сградата Сградата се разглежда като една зона в режим на отопление и охлаждане 5 Описание на ограждащите елементи Конструкцията на ограждащите елементи и изчисленията за определяне на коефициентите им на топлопреминаване са показани в Приложение Външни стени: Вътрешна мазилка, фасаден панел, фасадна топлинна изолация минерална вата 150 mm, външна мазилка Коефициент на топлопреминаване: D 0,3 W / m K Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: D,r 0,35 W / m K EE_narrative_ a 1

4 Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство Топлоизолация в строителството Норми за проектиране от 1964 г, 1969 г и 1977 г: D,s 1,56 W / m K Заключение: D D,r D, s Плосък студен покрив: Стоманобетонен панел, топлинна изолация минерална вата 00 mm, въздушен слой 800 mm, стоманобетонен панел, лек бетон за наклон Коефициент на топлопреминаване Коефициент на топлопреминаване: r 0,16 W / m K Заключение: D D, r Входна врата: Външна врата, 30 % остъкление Коефициент на топлопреминаване D, W /m K Обобщен коефициент на топлопреминаване: За обобщения коефициент на топлопреминаване и референтната му стойности е получено: об 0,76 W / m K Референтна стойност: об,r 0,66 W / m K Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: r,r 0,6 W / m K Референтна стойност: об,s 1,41 W / m K Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство Топлоизолация в строителството Норми за проектиране от 1964 г, 1969 г и 1977 г: 5,s 0,71 W / m K Заключение: r r,r r, s Под над неотопляем сутерен: Подова настилка, стоманобетонна плоча, топлинна изолация полистирол EPS 100 mm или блокчета Multipor с дебелина 100 mm Заключение: об r об об s 6 Моделно изследване на сградата с цел установяване на разхода на енергия Разходът на енергия е оценен при следните условия: Зимен режим - Отопляема площ: m ; Коефициент на топлопреминаване: r 0,5 W / m K - Отопляем обем: 8 33 m 3 ; Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: r,r 0,46 W / m Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство Топлоизолация в строителството Норми за проектиране от 1964 г, 1969 г и 1977 г: 5,s 0,84 W / m K Заключение: g g,r g, s Прозорци: Двоен стъклопакет с PVC рамка Коефициент на топлопреминаване на прозореца (рамка 1,7 W /m K 1,7 W /m K и стъклопакет): D Dref,r Пропускателна способност при зимен режим 0,53 Пропускателна способност при летен режим 0,47 (предвиждат се вътрешно слънцезащитно приспособление светло оцветено с малка прозрачност) Коефициент на топлопреминаване: D 1,7 W / m K Референтна стойност на коефициент на топлопреминаване: D,r 1,7 W / m K Максимално допустима стойност на коефициент на топлопреминаване съгласно действащите към момента на строителство Топлоизолация в строителството Норми за проектиране от 1964 г, 1969 г и 1977 г не е дефинирана K - Явна топлина от обитатели: 104 чов х 105 W/чов = W; W/3 718 m =,9 W/m ; - График на обитаване: 4 h/ден; - Време за поддържане на параметрите на микроклимата: 4 h/ден; - Системи за вентилация - не се предвижда - Помпи отопление: специфична мощност 0,6 W/m ; - Осветление: o Продължителност на работа 35 h/седмица; o Усреднена по време мощност 4 W/m ; - Електрически уреди, невлияещи на баланса,6 W/m ; - Температура на въздуха: 19 о С - Битово горещо водоснабдяване: - Годишен разход на смесена вода 90 l/m ; o Помпи БГВ: специфична мощност 0,6 W/m ; EE_narrative_ a

5 o Температурна разлика за подгряване 30 о С; - КПД на топлоснабдяване 98 % Забележка: При разработване на конкретните проекти е необходимо да се актуализират входните данни в зависимост от специфичните особености на сградите Въведените в софтуерния продукт входни данни са показани в Приложение 3 Получени са следните резултати за разхода на енергия за отопление (фигура 1): Потребна енергия за отопление1: 37,9 kwh/m ; Брутна енергия за отопление: 38,7 kwh/m - Охлаждаем обем: m 3 ; - Охладителен период: 15 юни 15 септември; - Явна топлина от обитатели: 104 чов х 70 W/чов = 7 80 W; 7 80 W/ 07 m = 3,5 W/m - Скрита топлина от обитатели: 104 чов х 18 W/чов = W; W/ 07 m = 6,4 W/m - График на обитаване: 4 h/ден; - Време за поддържане на параметрите на микроклимата: 4 h/ден; - Осветление: o Продължителност на работа 35 h/седмица; o Усреднена по време мощност 4 W/m ; - Температура на въздуха: 6 о С; - Уреди, невлияещи върху топлинния баланс:,6 W/m, работен режим 35 h/седмица - КПД на студоснабдяване 300 % Въведените в софтуерния продукт входни данни са показани в Приложение 3 Получени са следните резултати за разхода на енергия за охлаждане (фигура ): Нетна енергия за охлаждане: 35,11 kwh/m ; Потребна енергия за охлаждане: 43,39 kwh/m ; Брутна енергия за охлаждане: 14,46 kwh/m фигура 1 Разход на енергия за отопление Летен режим - Охлаждаем площ: 07 m ; 1 Нетна енергия = енергията, необходима за отопление/охлаждане при отсъствие на вътрешни източници/консуматори на топлина Потребна енергия= нетна енергия + отчетена енергия от вътрешни източници/консуматори на топлина Брутна енергия = потребна енергия с отчетени загуби за преобразуване, пренос и разпределение в техническите системи на сградата EE_narrative_ a 3

6 o Общ разход: kwh В резултат на топлинното изолиране на ограждащите елементи и подмяната на дограмата ще се постигне следното годишно спестяване на топлинна енергия за отопление: Разход на енергия преди саниране: kwh; Разход на енергия след саниране kwh; Процентно намаление: 63 % фигура Разход на енергия за охлаждане Годишен разход на енергия Получените резултати за годишния разход на енергия са показани на фигура 3 Брутна енергия за отопление: o Специфична стойност: 38,7 kwh/m ; o Общ разход: kwh Брутна енергия за охлаждане: o Специфична стойност: 14,5 kwh/m o Общ разход: kwh Брутна енергия за БГВ: o Специфична стойност: 34,4 kwh/m фигура 3 Годишен разход на енергия o Общ разход: kwh Общ разход за отопление, охлаждане, БГВ, електрически уреди, осветление: o Специфична стойност: 61,8 kwh/m EE_narrative_ a 4

7 фигура 4 Годишно разпределение на разхода на енергия фигура 6 Годишен разход на енергия референтни стойности към 197 г 7 Показатели за енергопотреблението на сградата и съответствие с изискванията на енергийна ефективност Общ разход за отопление, охлаждане, битово горещо водоснабдяване, електроснабдяване: 61,8 kwh/m г Референтна стойност към 009 г: q ref,r = 58,0 kwh/m г Референтна стойност към 197 г: q ref,s = 99,4 kwh/m г ЗАКЛЮЧЕНИЕ: q max r q 0,5 qmax r qmax s Клас на енергопотребление С Съставил: фигура 5 Годишна икономия след саниране на сградата разпределение според мерките за енергийна ефективност инж М Златева: EE_narrative_ a 5

8 Приложение 1 Коефициенти на топлопреминаване на ограждащите елементи преди саниране Ограждащ елемент: Външна стена - преди саниране Слой 1 Строителен материал Вароциментова мазилка Дебелина Коефициент на топлопроводност Съпротивление на топлопреминаване d [mm] l [W/(mK)] R [m K/W] 5 0,7 0,04 Керамзитобетон 00 0,47 0,43 3 Вароциментова мазилка 0 0,87 0,0 Съпротивление на топлопроводност R l [m K/W] 0,48 Съпротивление на топлопредаване R si [m K/W] 0,13 Съпротивление на топлопредаване R se [m K/W] 0,04 Коефициент на топлопреминаване [W/(m K)] 1,5 Ограждащ елемент: Под към неотопляем сутерен - преди саниране Слой Площ на подземния етаж A [m ] 413,30 Строителен материал Периметър P [m] 104,30 Дебелина Коефициент на топлопроводност Съпротивление на топлопреминаване d [mm] l [W/(mK)] R [m K/W] 1 Подова настилка 15 1,05 0,01 Циментова замазка 15 0,93 0,0 3 Стоманобетон 140 1,63 0,09 Съпротивление на топлопроводност R l [m K/W] 0,1 Съпротивление на топлопредаване R si [m K/W] 0,17 Съпротивление на топлопредаване R se [m K/W] 0,17 Коефициент на топлопреминаване на пода f [W/(m K)],19 Коефициент на топлопреминаване - под подземен етаж bf [W/(m K)] 3,91 Коефициент на топлопреминаване - стени подземен етаж Коефициент на топлопреминаване - стени към външен в-х bw [W/(m K)],54 w [W/(m K)] 0,1 Височина на подземния етаж Н [m],7 Височина на стена в контакт със земя z [m] 1, Височина на стена в контакт с въздух h [m] 1,50 Площ на стената в контакт със земя Abw [m] 17,5 Площ на стената в контакт с въздух Aw [m] 156,45 Кратност на въздухообмена - подземен етаж n [h -1 ] 0,30 Обем подземен етаж V [m 3 ] 899,34 0,66 Коефициент на топлопреминаване g [W/(m K)] 1,5 Ограждащ елемент: Таван към неотопляемо подпокривно пространство - преди саниране Слой Площ на плочата A' [m] 408,30 Обем на подпокривното пространство V' [m3] 408,30 Приведена височина на подпокривното пространство d вс [m] 1,00 Строителен материал Дебелина Коефициент на топлопроводност Съпротивление на топлопреминаване d [mm] l [W/(mK)] R [m K/W] Таван 1 Гипсова шпакловка 10 0,7 0,01 Съществуващ панел 100 1,63 0,06 Съпротивление на топлопроводност R l [m K/W] 0,08 Съпротивление на топлопредаване R si1 [m K/W] 0,10 Коефициент на топлопреминаване - приближение 1' [W/(m K)] 3,63 Покрив 3 Съществуващ панел 100,63 0,04 4 Лек бетон за наклон 150 1,45 0,10 Съпротивление на топлопроводност покрив R f [m K/W] 0,14 Коефициент на топлопреминаване - приближение ' [W/(m K)] 3,55 Коефициент на топлопреминаване - стени w [W/(m K)] 0,3 Повърхнина на тавана A1 [m] 49,0 Повърхнина на покрива A [m] 49,0 Повърхнина на стените Aw [m] 77,00 Външна температура с най-голяма продължителност q е [ o C] -0,40 Температура в подпокривното пространство q u [ o C] 9,58 Повърхностна температура q se1 [ o C] 13,36 Повърхностна температура q se [ o C] 3,55 Коефициент на обемно разширение b [K -1] 0,00354 Грасхоф Gr Прандтл Pr 0,70 GrPr Корекционен коефициент е к 76,33 Коефициент на топлопроводност на вз слой l [W/mK] 0,0 Еквивалентен коеф на топлопроводност на вз слой l екв [W/mK] 1,87 Съпротивление на топлопредаване R se1=r se [m K/W] 0,7 Коефициент на топлопреминаване 1 [W/(m K)],6 Коефициент на топлопреминаване [W/(m K)],3 Коефициент на топлопреминаване r [W/(m K)] 1,18 EE_narrative_ a 6

9 Приложение Коефициенти на топлопреминаване на ограждащите елементи след саниране Ограждащ елемент: Външна стена Слой Строителен материал Дебелина Коефициент на топлопроводност Съпротивление на топлопреминаване d [mm] l [W/(mK)] R [m K/W] 1 Минерална мазилка 5 0,7 0,04 Топлинна изолация минерална вата 150 0,04 3,75 3 Керамзитобетон 00 0,47 0,43 4 Вароциментова мазилка 0 0,87 0,0 Съпротивление на топлопроводност R l [m K/W] 4,3 Съпротивление на топлопредаване R si [m K/W] 0,13 Съпротивление на топлопредаване R se [m K/W] 0,04 Коефициент на топлопреминаване [W/(m K)] 0,3 Референтна стойност D,r [W/(m K)] 0,35 Референтна стойност D,s [W/(m K)] 1,56 Ограждащ елемент: Под към неотопляем сутерен - след саниране Слой Площ на подземния етаж A [m ] 413,30 Строителен материал Периметър P [m] 104,30 Дебелина Коефициент на топлопроводност Съпротивление на топлопреминаване d [mm] l [W/(mK)] R [m K/W] 1 Подова настилка 15 1,05 0,01 Циментова замазка 15 0,93 0,0 3 Стоманобетон 140 1,63 0,09 4 Топлинна изолация - полистирол EPS 100 0,03 3,33 Съпротивление на топлопроводност R l [m K/W] 3,45 Съпротивление на топлопредаване R si [m K/W] 0,17 Съпротивление на топлопредаване R se [m K/W] 0,17 Коефициент на топлопреминаване на пода f [W/(m K)] 0,6 Коефициент на топлопреминаване - под подземен етаж bf [W/(m K)] 3,91 Коефициент на топлопреминаване - стени подземен етаж Коефициент на топлопреминаване - стени към външен в-х bw [W/(m K)],54 w [W/(m K)] 0,1 Височина на подземния етаж Н [m],7 Височина на стена в контакт със земя z [m] 1, Височина на стена в контакт с въздух h [m] 1,50 Площ на стената в контакт със земя Abw [m] 17,5 Площ на стената в контакт с въздух Aw [m] 156,45 Кратност на въздухообмена - подземен етаж n [h -1 ] 0,30 Обем подземен етаж V [m 3 ] 899,34 3,99 Коефициент на топлопреминаване g [W/(m K)] 0,5 Коефициент на топлопреминаване g,r [W/(m K)] 0,45 Коефициент на топлопреминаване g,s [W/(m K)] 0,84 Ограждащ елемент: Таван към неотопляемо подпокривно пространство - след саниране Слой Площ на плочата A' [m] 408,30 Обем на подпокривното пространство V' [m3] 408,30 Приведена височина на подпокривното пространство d вс [m] 1,00 Строителен материал Дебелина Коефициент на топлопроводност Съпротивление на топлопреминаване d [mm] l [W/(mK)] R [m K/W] Таван 1 Гипсова шпакловка 10 0,7 0,01 Съществуващ панел 100 1,63 0,06 3 Минерална вата 00 0,04 5,00 Съпротивление на топлопроводност R l [m K/W] 5,08 Съпротивление на топлопредаване R si1 [m K/W] 0,10 Коефициент на топлопреминаване - приближение 1' [W/(m K)] 0,19 Покрив 4 Съществуващ панел 100,63 0,04 5 Лек бетон за наклон 150 1,45 0,10 Съпротивление на топлопроводност покрив R f [m K/W] 0,14 Коефициент на топлопреминаване - приближение ' [W/(m K)] 3,55 Коефициент на топлопреминаване - стени w [W/(m K)] 0,3 Повърхнина на тавана A1 [m] 49,0 Повърхнина на покрива A [m] 49,0 Повърхнина на стените Aw [m] 77,00 Външна температура с най-голяма продължителност q е [ o C] -0,40 Температура в подпокривното пространство q u [ o C] 0,57 Повърхностна температура q se1 [ o C] 0,94 Повърхностна температура q se [ o C] -0,01 Коефициент на обемно разширение b [K -1] 0,00365 Грасхоф Gr Прандтл Pr 0,70 GrPr Корекционен коефициент е к 4,99 Коефициент на топлопроводност на вз слой l [W/mK] 0,0 Еквивалентен коеф на топлопроводност на вз слой l екв [W/mK] 1,06 Съпротивление на топлопредаване R se1=r se [m K/W] 0,47 Коефициент на топлопреминаване 1 [W/(m K)] 0,18 Коефициент на топлопреминаване [W/(m K)] 1,53 Коефициент на топлопреминаване r [W/(m K)] 0,16 Референтна стойност r,r[w/(m K)] 0,6 Референтна стойност r,s[w/(m K)] 0,71 EE_narrative_ a 7

10 Приложение 3 Входни данни моделно изследване на секцията Референтни стойности 197 г Референтни стойности 009 г EE_narrative_ a 8

11 Ограждащи елементи - отопление Общи данни за секцията Входни данни БГВ Входни данни помпи, осветление EE_narrative_ a 9

12 Входни данни електрически уреди Общи данни охлаждане Ограждащи елементи - охлаждане Осветление, електроуреди охлаждане EE_narrative_ a 10

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Energy Audit

Energy Audit СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО... 3 2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА... 3 2.1.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ... 8 2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: 0886 488 842 e-mail: office@krypto-energy.bg ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студентско общежитие на НАТФИЗ, бл.29 Студентски град, гр.софия

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

DOKLAD_Geo Milev bl.218

DOKLAD_Geo Milev bl.218 Софинвест ЕООД София, Зона Б-19, бл.15-16 е-mail: info@sofinvest.org, тел 02/9888 28 73,факс 02/9884427 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА район Слатина,

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

Microsoft Word - P_title_ a.doc

Microsoft Word - P_title_ a.doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Microsoft Word - P_title_12-333_R.doc

Microsoft Word - P_title_12-333_R.doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Microsoft Word - P_title_ doc

Microsoft Word - P_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАС ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв. по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх. Ст.

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

T_OC_K_T xls

T_OC_K_T xls Към I. 1.1 Определяне на коефициента на пренос на топлина чрез топлопреминаване H tr,[w/k] H tr = H D + H g + H U + H A H D H g - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през ограждащите

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизолационно или пароконтролиращо фолио 4-топлоизолация

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно