Официален орган на Българското Дружество по Белодробни Болести. Official Journal of the Bulgarian Respiratory Society

Размер: px
Започни от страница:

Download "Официален орган на Българското Дружество по Белодробни Болести. Official Journal of the Bulgarian Respiratory Society"

Препис

1 Официален орган на Българското Дружество по Белодробни Болести Official Journal of the Bulgarian Respiratory Society РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Том VIII / 2016 / Брой 2 Volume VIII / 2016 / Issue 2

2

3

4

5

6 тема на броя обзори оригинални статии СЪДЪРЖАНИЕ РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Н. Стоева БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ П. Переновска, И. Николов ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ В. Костадинова, Й. Радков, Т. Стоева, Д. Митева РОЛЯТА НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО Д. Митева, Й. Радков, Л. Иванова, Т. Червенков, B. Костадинова стр. 8 стр. 18 стр. 28 стр. 38 интердисциплинарни статии от архива ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Д. В. Петрова, И. Банкова, Р. Црънчева, Н. Станчев, В. Пенчева, Д. Милетиева, Д. С. Петрова, О. Георгиев, Н. Петрова, Д. Стоянов, М. Станчева, Р. Каракашева ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Д-ръ М. Станковъ стр. 48 стр. 62

7 CONTENTS THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM N. Stoeva BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS P. Perenovska, I. Nikolov IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD V. Kostadinova, Y. Radkov, T. Stoeva, D. Miteva ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA D. Miteva, Y. Radkov, L. Ivanova, T. Chervenkov, V. Kostadinova DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS D. V. Petrova, Iv. Bankova, R. Tsrancheva, N. Stanchev, V. Pencheva, D. Miletieva, D. S. Petrova, O. Georgiev, N. Petrova, D. Stoyanov, M. Stancheva, R. Karakasheva A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Dr M. Stankov р. 8 р. 18 р. 28 р. 38 р. 48 p. 62 editorials reviews original articles interdisciplinary articles from the archive

8

9

10 тема на броя Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Н. Стоева Пулмологично отделение, Токуда болница, София Резюме Белодробната емболия (БТЕ) има неспецифична и трудна за разпознаване клинична картина. В клиничната практика през последните 15 години се утвърдиха диагностични алгоритми, чието спазване намалява пропуските в диагнозата. Изследването на D-dimer e задължителен елемент от тези алгоритми. Негативният D-dimer има почти 100% отрицателна предвиждаща сила за отхвърляне на белодробната емболия, но положителната му предиктивна сила е малка. Стойностите на D-dimer могат да служат още за прогнозиране на тромботичния товар, за определяне на тежестта и риска на емболията, продължителността на антикоагулантната терапия, и риска от рецидив след спиране на лечението. Ключови думи: D-dimer, белодробна емболия, диагностичен алгоритъм, рецидив, тромботичен товар 8

11 editorials Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM N. Stoeva Pulmonary Department, Tokuda Hospital, So a Abstract Pulmonary embolism (PE) has a non-speci c and difficult for recognition clinical presentation. In the last 15 years, diagnostic algorithms have been approved in clinical practice that reduce the gaps in the diagnosis. D-dimer is a mandatory part of these algorithms. A negative D-dimer value has almost 100% accuracy in ruling out pulmonary embolism, but its positive predictive value is small. In recent years, age-adjusted D-dimer values are recommended. D-dimer values may predict thrombotic burden, participate in risk strati cation, guide the duration of anticoagulant therapy, and predict the risk of recurrence after stopping treatment. Keywords: D-dimer, pulmonary embolism, diagnostic algorithm, recurrence, thrombotic load 9

12 10 тема на броя РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Увод Белодробната емболия е третата по честота кардиоваскуларна болест след миокардния инфаркт и мозъчно-съдовата болест (5). Въпреки напредъка в диагностиката на заболяването и утвърждаване на нови, надеждни методи за диагноза, като компютър-томографската пулмоангиография (КТПА) и V/Q SPECT (single photon emission computer tomography), диагнозата на белодробната емболия продължава да бъде сериозен медицински проблем. Трудността произтича от неспецифичната клинична симптоматика и често пъти субклиничното протичане на заболяването. Това обуславя, както голям процент на пропуснати диагнози (8), така и нисък процент на доказване при съмнение за белодробна емболия (33). Ето защо медицинската наука в последните 20 години се опитва да създаде клинични правила за оценка на пациент, съмнителен за белодробна емболия. Така постепенно се утвърди 3-степенен модел за диагноза на белодробната емболия, включващ последователно следните стъпки (5, 13, 28, 39, 43): I-ви етап: Оценка на клиничната вероятност за БТЕ по утвърдени модели за клинична вероятност; II-ри етап: Изследване на D-dimer; III-ти етап: Валидиращо образно изследване. Пациентът може да отпадне или да продължи диагностичния процес на втория етап в зависимост от решаващата роля на D-dimer в диагностичния процес. Какво е D-dimer D-dimer е разграден продукт на фибрина. В процеса на формиране на фибрина, D-домейните на съседни фибринови молекули се свързват ковалентно с помощта на фактор XIII и формират D-domain dimer. Протеолизата на фибрина води до освобождаване на този D- dimer като краен продукт. Т.е. D-dimer е индикатор за протеолизата на кръстно-свързания фибрин. Измерването на D-dimer се осъществява чрез множество различни имунологични методи, използващи моноклонални антитела, специфични за кръстно-свързания D-dimer. Съвременните методи са базирани на латексаглутнация (ЛА), имунотурбидометрия, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) и изследване на цялостна кръв. Последният е бифазен имунологичен метод, който регистрира бифазни антитела, специфични за D- dimer и еритроцитни антигени. В зависимост от калибрационните методи, стойностите на D-dimer се съобщават като концентрация на D-dimer единици (D-dimer units DDU) или като фибриноген-еквивалентни единици ( brinogen equivalent units FEU), като 1 FEU = 2 x DDU. Стойностите се Introduction Pulmonary embolism (PE) is the third leading cardiovascular disease after myocardial infarction and cerebrovascular diseases (5). Despite advances in the diagnostics of PE and development of new highly speci c and sensitive methods for PE-diagnosis such as computed tomography pulmoangiography (CTPA) and V/Q-SPECT (single photon emission computer tomography), the diagnosis of pulmonary embolism remains a serious medical problem. The difficulty arises from the non-speci c clinical presentation and frequent subclinical course of the disease. This determines a large percentage of undiagnosed PE (8) and low rate of proving in suspected cases (33). That is why in the last 20 years many investigators try to create rules for clinical evaluation of patients with suspected pulmonary embolism. This resulted in establishing three-steps models for diagnosis of PE, which include the following steps (5, 13, 28, 39, 43): I: Assessment of clinical probability by the clinical probability rules for PE; II: D-dimer assessment; III: Imaging diagnosis which proves or rejects the diagnosis. The patient may stop or continue the diagnostic pathway at the second step depending on the crucial role of D-dimer in the diagnostic process. What is D-dimer D-dimer is a product of brin degradation. In the process of brin formulation, D-domain of the brin molecule covalently binds by means of Factor XIII the D-domain of the neighbor brin molecule and forms cross-linked D-domain dimer. Proteolysis of brin leads to the release of D-dimer as the nal product, i.e. D-dimer indicates proteolysis of the cross-linked brin. The assessment of D-dimer is made by numerous immunological methods using monoclonal antibodies to the cross-linked D-dimer. Modern methods are based on latex agglutination (LA), immunoturbidometrics, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) and whole blood assessment. The latter one is a biphasic immunological method detecting biphasic antibodies to D- dimer and erythrocyte antigens. Depending on the calibration methods, the values of D-dimer are reported as the concentration of D-dimer units (DDU) or brinogenequivalent units (FEU), as 1 FEU = 2 x DDU. Values are also reported in mg/l; μg/l or ng/ml.

13 изразяват също и като mg/l, µg/l или ng/ml. Тъй като при човека в норма е налице една постоянна минимална активност на про/антикоагулантната система, то при здрави лица има налични ниски нива на D-dimer. Нормалните стойности за плазмения D-dimer са 250 ng/ml DDU или 0.50 mcg/ml FEU. Повишените стойности на D-dimer представляват патология, но не ориентират за наличието на конкретно заболяване. D-dimer може да бъде повишен при: - Клинични или субклинични случаи на Дисеминирана вътресъдова коагулация; - При венозен тромбоемболизъм (ВТЕ): дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и/или белодробна емболия (БТЕ); - При бременност, чернодробни заболявания, малигнитет, възпаление; - При други състояния, свързани с активация на про/антикоагулантните процеси, като например скорошна хирургия, активно или скорошно кървене, хематоми, травми; - При липемия, високо серумно ниво на триглицериди, повишен билирубин, висок ревматоиден фактор, хемолиза; - При ухапване от отровна змия. Трябва да се има предвид, че при индивиди с дефицит на фактор XIII, дори и при наличие на масивен тромб, нивото на D-dimer остава ниско (на практика 0 при хомозиготни носители). D-dimer за диагноза на БТЕ През 1993 Ginsberg и сътр (19) изследват D- dimer при болни със суспектен БТЕ, след което пациентите се диагностицират с вентилационно/перфузионна (V/Q) сцинтиграфия. Установяват, че нормалните стойности на ELISA метода (норма 300 ng/ml) имат 100% отрицателна предвиждаща тежест за БТЕ. Положителната предвиждаща тежест, обаче е едва 26%. А при пациенти с невисока V/Q сцинтиграфска вероятност, положителната предиктивна сила на D-dimer спада до 13%. При използване на латекс-аглутинационен метод и разграничителна стойност на D-dimer 500 ng/ml, отрицателната му предвиждаща стойност е 93%, а при пациентите с ниска и междинна клинична вероятност 98%. През 1999 Perrier и сътр. (38) вграждат изследването на D-dimer в диагностичен алгоритъм, включващ оценка на клиничната вероятност, D-dimer, ехография на вени на долни крайници и V/Q сцинтиграфия. Нормалната концентрация на D-dimer (<500 mcg/l за ELISA метода) е изключила венозен тромбоемболизъм при 31% от изследваната кохорта. Тримесечният тромбемболичен риск при пациенти, които на това основание не са получили антикоагуланти е 1.8%. Клинични проучвания от 90-те години на миналия век и началото на този утвърждават високата отрицателна предиктивна значимост на D-dimer за отхвърляне на венозен Normally, in the human body there is a minimum activity of pro/anticoagulant system that generates a low level of D-dimer in healthy subjects. Normal values for plasma D-dimer are 250 ng/ml DDU or 0.50 mcg/ml FEU. An elevated level of D-dimer is a pathologic nding, but doesn't point at a speci c disease. D- dimer can be increased in: - Clinical or sub-clinical cases of disseminated intravascular coagulation; - Venous thromboembolism (VTE): deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE); - Pregnancy, liver disease, malignancy, inammation; - Other conditions associated with activation of pro/anti-coagulant system such as recent surgery, active or recent bleeding, hematomas, traumas; - Lipemia, high serum triglycerides, elevated bilirubin, elevated rheumatoid factor, hemolysis; - Snake poisoning. It should be born in mind that in subjects with de ciency of factor XIII, even in the presence of a massive clot, the level of D-dimer remains low (practically zero in homozygous carriers). D-dimer in the diagnosis of PE In 1993, Ginsberg et al (19) studied D-dimer in patients with suspected PE, and after that the patients underwent ventilation/perfusion (V/Q) scintigraphy. They found that normal values of D- dimer using ELISA-method ( 300 ng/ml) had a 100% negative predictive value for VTE. The positive predictive value they detected, however, was very low 26%. Even in patients with low probability V/Q scan positive predictive power of D-dimer dropped down to 13%. When the latex agglutination method with cut-off value of D- dimer 500 ng/ml was used, the overall negative predictive value of D-dimer was 93% and for patients with low and intermediate clinical probability 98%. In 1999, Perrier et al. (38) incorporated D-dimer into the diagnostic algorithm, including clinical probability assessment, D- dimer measurement, ultrasonography of the leg veins and V/Q scintigraphy. The normal concentration of D-dimer (<500 mcg/l using ELISA method) ruled out venous thromboembolism in 31% of the investigated cohort. The three-month thromboembolic risk in patients who for that reason did not receive anticoagulants was 1.8%. Clinical trials from the 90's and the beginning of this century established the high negative predictive value of D-dimer for ruling out the diagnosis pulmonary embolism and con rmed editorials THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

14 тема на броя РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 тромбоемболизъм и ниската му позитивна предиктивна стойност (11, 17, 20, 21, 22, 26, 37, 46, 47, 48). В началото на 2000 година Wells и сътр. (46, 48) лансират 3-степенен алгоритъм за диагноза на БТЕ, започващ с оценка на клиничната вероятност по двустепенен или 3-степенен модел на Wells, след което измерване на D-dimer. Пациенти с резултат 4 по двустепенния модел на Wells имат вероятност за БТЕ 7.8%, но при отрицателен D-dimer, честотата на доказване на БТЕ спада до 2.2% и 1.7%, респективно в основната и валидиращата група. Ако за оценка на клиничната вероятност се използва тристепенния модел на Wells, комбинацията от ниска вероятност (резултат 2) и негативен D-dimer пропуска белодробната емболия само в 1.5% от случаите. Различните методи за изследване на D-dimer имат различна чувствителност и специфичност при пациентите с ВТЕ (табл.1) (14). its low positive predictive value (11, 17, 20, 21, 22, 26, 37, 46, 47, 48). In the early 2000's Wells et al. (46, 48) promoted a 3-step algorithm for the diagnosis of PE, starting with a clinical probability assessment by two- or three-level models of Wells and D-dimer measurement. Using the two-level model of Wells, patients with low clinical probability (score 4) had pulmonary embolism in 7.8% of cases, but if negative D-dimer was added to the algorithm, the incidence of proven PE dropped to 2.2% and 1.7% respectively, in the diagnostic and validation group. If the three-step model of Wells is used, the combination of low probability (score 2) and a negative D-dimer missed pulmonary embolism in only 1.5% of cases. The different methods for D-dimer measurement have different sensitivity and speci city in patients with VTE (table 1) (14). Табл. 1. Чувствителност и специфичност на различните методи за изследване на D-dimer в диагностиката на ВТЕ. ДВТ БТЕ Вид D-dimer изследване Чувствителност (95% CI) Специфичност (95% CI) Чувствителност (95% CI) Чувствителност (95% CI) ELISA Microplate 94 (86-97) 53 (38-68) 95 (84-99) 50 (29-71) Membrane 89 (76-95) 53 (37-68) 91 (73-98) 50 (29-72) ELFA 96 (89-98) 46 (31-61) 97 (88-99) 43 (23-65) LATEX количествен 93 (89-95) 53 (46-61) 95 (88-98) 50 (36-64) полуколичествен 85 (68-93) 68 (53-81) 88 (66-97) 66 (43-83) качествен 69 (27-93) 99 (94-100) 75 (25-96) 99 (92-100) Цялостна кръв 83 (67-93) 71 (57-82) 87 (64-96) 69 (48-84) Table 1. Sensitivity and speci city of different methods for D-dimer measurement in the diagnosis of VTE. DVT PE D-dimer methods Sensitivity (95% CI) Speci city (95% CI) Sensitivity (95% CI) Sensitivity (95% CI) ELISA Microplate 94 (86-97) 53 (38-68) 95 (84-99) 50 (29-71) Membrane 89 (76-95) 53 (37-68) 91 (73-98) 50 (29-72) ELFA 96 (89-98) 46 (31-61) 97 (88-99) 43 (23-65) LATEX quantitative 93 (89-95) 53 (46-61) 95 (88-98) 50 (36-64) semi-quantitative 85 (68-93) 68 (53-81) 88 (66-97) 66 (43-83) qualitative 69 (27-93) 99 (94-100) 75 (25-96) 99 (92-100) Whole blood assay 83 (67-93) 71 (57-82) 87 (64-96) 69 (48-84) 12

15 През 2009 Pasha и сътр. (36) правят метаанализ на данните за ролята на D-dimer в диагностичния алгоритъм, като включват 4 рандомизирани проучвания с общо изследвани пациенти, които са оценени по двустепенния модел на Wells за клинична вероятност и последващо изследване на D-dimer. Общата честота ва ВТЕ при пациенти с ниска клинична вероятност и негативен D-dimer е 0.34%, което осигурява 99.7% негативна предиктивна стойност на метода. Плазмените нива на D-dimer нарастват с възрастта. Затова изследователи предлагат възрастово-адаптирани cut-off стойности за D-dimer по формулата възраст х 10 за лица над 55 години (2, 30, 40). Съвременни проучвания предлагат cut-off стойности <1.0 при ниска клинична вероятност и <0.5 при междинна (29). Повишените нива на D-dimer имат предиктивна стойност и при пациенти с рак. Резултатите от "The Vienna Cancer and Thrombosis Study" (6) установяват, че в продължение на 6 месеца, кумулативният риск от развитие на ВТЕ при пациентите с рак и повишени D-dimer, и фибринови фрагменти 1 и 2 (F 1, 2) е 15.2% в сравнение с 5.0% при пациенти с рак и неповишени D-dimer и F 1, 2. Според някои изследователи (25) употребата на D-dimer при оценка на вероятността за БТЕ е прекалена и можe да бъде избегната на база клиничните правила PERC (pulmonary embolism rule-out criteria) (табл. 2), при наличие на които, БТЕ може сигурно да бъде изключена без изследване на D-dimer. Табл. 2. PERC клинични критерии за отхвърляне на БТЕ. Възраст < 50 години Сърдечна честота < 100 уд/мин Кислородна сатурация > 94% Липса на анамнеза за предшестваща ДВТ и БТЕ Липса на скорошна травма или хирургична намеса Липса на кръвохрачене Липса на прием на естрогени Липса на симптоми на ДВТ Въпреки възраженията на някои изследователи за сигурността на PERC критериите, метаанализ на Balwinder Singh и сътр от 2013 (42), включващ пациенти от 12 клинични проучвания, установява много висока чувствителност (97%) на метода и нисък риск за БТЕ, с което утвърждава сигурността на критериите за изключване на БТЕ. D-dimer и тежест на белодробната емболия Значението на D-dimer в диагностичния алгоритъм на белодробната емболия е утвърдено, но по-малко е изяснена ролята му в прогностичната стратификация. В последните In a meta-analysis from 2009 of 4 randomized trials with a total of patients included, Pasha et al. (36) estimated the role of D-dimer in the diagnostic algorithm of PE. The clinical probability was assessed by the two-level model of Wells and subsequently D-dimer was examined. The overall incidence of VTE in patients with low clinical probability and negative D-dimer was 0.34%, which provides a 99.7% negative predictive value of this method. The level of D-dimer increases with aging. Recent investigations are available that promote age-adjusted cut-off values for D-dimer using the formula: age x 10 for persons over 55 years (2, 30, 40). Another study offers a cut-off value of D- dimer <1.0 at low clinical probability and <0.5 at intermediate (29). An elevated level of D-dimer has predictive value in patients with cancer. The results of The Vienna Cancer and Thrombosis Study" (6) show that the cumulative risk of VTE for six months in patients with cancer and increased D-dimer plus brin fragments 1 and 2 (F 1, 2) is 15.2% compared to 5.0% in patients with cancer and normal levels of D-dimer and F 1, 2. According to some researchers (25) the use of D-dimer for the probability assessment is overused and can be avoided using the PERC rules (pulmonary embolism rule-out criteria) (table 2). In the presence of all of them, PE can safely be excluded without examination of D-dimer. Table 2. PERC Pulmonary embolism rule-out criteria. Age <50 years Heart rate <100 beats/min Oxygen saturation >94% No history of previous DVT or PE No recent trauma or surgery Absence of hemoptysis No estrogen intake No symptoms of DVT Despite the criticism of some researchers on the reliability of the PERC criteria, a meta-analysis from 2013 of Singh et al. (42), based on 12 clinical trials with a total of patients, estimated a very high sensitivity (97%) of the method and low risk of PE, which validated the reliability of the PERC-rules. D-dimer and severity of pulmonary embolism The importance of D-dimer in the diagnostic algorithm of pulmonary embolism is established, but its role in the prognostic strati cation is not well clari ed. In recent years many studies editorials THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

16 тема на броя РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 години се търси връзка между нивото на D- dimer и разпространеността, и прогнозата на белодробната емболия (4, 18, 24, 27, 31). RIETE регистърът (Registry of Patients with Venous thromboembolism) установява връзка между нивата на D-dimer и прогнозата на белодробната емболия. Пациентите с по-високи нива на D-dimer имат повишена смъртност в сравнение с тези с по-ниски. Тези изводи са валидни както за пациентите с рак, така и без рак (32). Само 1 проучване извежда D-dimer като фактор на риска в интегриран модел за тежест на емболията (3). В българско проучване се установява връзка между стойностите на D-dimer и тромботичния товар (масивността) на емболията, като D-dimer е инкорпориран в мултивариационен модел за масивност, включващ следните показатели: D-dimer, сърдечна честота, систолно налягане в белодробната артерия (PAPs), PaO₂ и PaCO₂ (1). Мета-анализ на Becattini и сътр. (7) обобщава данните от 11 проучвания и прави заключение, че D-dimer не може сигурно да се свърже с тежестта, респ. с прогнозата на белодробната емболия, а по-скоро отразява тромботичния товар. D-dimer и прогноза на риска от рецидив D-dimer предвижда риска от бъдещ ВТЕ. В проучване на Mary Cushman и сътр. (12) от 2003 стойностите на D-dimer се разделят в 5 нива (квинтили). При последващо осем годишно проследяване, авторите установяват, че по-високите нива имат по-висок бъдещ риск от ВТЕ (фиг. 1) Фиг. 1. Бъдещ риск от ВТЕ в зависимост от нивото на D-dimer (12) investigate the relation between the level of D- dimer, and the severity and prognosis of pulmonary embolism (4, 18, 24, 27, 31). RIETE registry (Registry of Patients with Venous Thromboembolism) found a link between the level of D- dimer and prognosis of pulmonary embolism. Patients with higher levels of D-dimer have an increased mortality rate compared to those with lower. These ndings are valid both for patients with and without cancer (32). Only one study includes D-dimer as a risk factor in an integrated model for severity of pulmonary embolism (3). In a Bulgarian study, a correlation is found between the value of D-dimer and the thrombotic burden (massiveness) of PE, and D-dimer was incorporated into a multivariate model for massiveness that includes the following indicators: D-dimer, heart rate, systolic pulmonary artery pressure (PAPs), PaO₂ and PaCO₂ (1). A meta-analysis of Becattini et al. (7) summarized data from 11 studies and concluded that D- dimer can't securely be connected to the severity and prognosis of pulmonary embolism, but rather re ects the level of the thrombotic burden. D-dimer and prognosis for recurrence of PE D-dimer predicts the risk of future VTE. In a study of Mary Cushman et al. (12), the values of D-dimer are divided into 5 levels (quintiles). In the subsequent 8-year follow-up, the authors found that the higher levels of D-dimer have a higher future risk of VTE ( g. 1). Fig. 1. Future risk of VTE depending on the level of D-dimer (12) Quintile of D-dimer (ng/ml) Quintile of D-dimer (ng/ml) Възрастово адаптиран модел Модел, адаптиран за възраст, пол, раса и BMI Модел, адаптиран за горните фактори + FVLeiden, prothrombin 20210A, и фактор VIII. Age adjusted model Age, gender, race and BMI adjusted model Age, gender, race, BMI, f. V Leiden, prothrombin 20210A, and f. VIII: adjusted model 14 Прогнозирането на риска от рецидиви на белодробната емболия е обект на различни студии. В голяма част от прогностичните критерии е включен и D-dimer. Така напр. Rodger и сътр. (41) изследват риска от рецидив при 600 пациенти с непровокирана ВТЕ в продължение на 18 месеца. Основни рискови категории при жените са HER (хиперпигментация, оток и Predicting the risk of recurrence of pulmonary embolism is the subject of various studies. Most of the recurrence prognostic scores include D-dimer. For example, Rodger et al. (41) investigated the risk of recurrence in 600 patients with unprovoked VTE for 18 months. The risk categories for women are HER (hyperpigmentation, swelling and redness of the leg) and DOO (D-

17 зачервяване на крака) и DOO (D-dimer >250 μg/l на фона на ОАК; BMI 30 kg/m2; възраст 65 години). При наличие на 2 и повече от горните рискови критерии годишният риск от рецидив е 14.1%. При мъжете не са намерени подобни предиктивни критерии. При проследяване на кохорта от 900 пациенти с непровокирана ВТЕ в продължение на 43.3 месеца след спиране на антикоагулантната терапия Eichinger и сътр. калкулират рисков скор с 3 вариабилни (мъжки пол, наличие на проксимална тромбоза и повишен D-dimer) (15). Tosetto и сътрудници (44) създават рисков скор, наречен DASH (D-dimer, Age, Sex, Hormonal therapy) score, който представя годишния риск от рецидив по следния начин: Повишен D-dimer (2 точки); възраст < 50 години (1 точка); мъжки пол (1 точка) и прием на хормонална терапия ( 2 точки). При прилагане на DASH score годишният риск от рецидив се изчислява на 3.1% при пациенти с резултат 1; 6.4% при пациенти с резултат =2 и на 12.3% при резултат 3. На това основание авторите препоръчват избягване на дългосрочната антикоагулантна терапия при пациенти със скор 1, които са почти половината от пациентите, включени в изследването. Налице са нарастващ брой доказателства от проспективни проучвания и мета-анализи за връзката на повишения D-dimer с риска от рецидив на белодробната емболия (9, 10, 16, 34). В мета-анализ на Verhovsek и Douketis от 2008, обобщаващ данни от 907 пациенти с позитивен и 981 с негативен D-dimer след спиране на антикоагулантната терапия, се установява, че годишния риск от рецидиви при пациентите с повишен D-dimer е 8.8%, а при тези с негативен D-dimer 3.5%. Едновариантната логистична регресия на тези данни изчислява индекс на риска (HR) за рецидив при повишен D-dimer на 2.59 (45). D-dimer и продължителност на антикоагулантната терапия Добре известно е, че честотата на рецидивите на белодробната емболия е най-голяма в първите 6-12 месеца от началния инцидент и намалява във времето. В обратна пропорция нараства риска от кървене при прилагане на антикоагулантната терапия. Ето защо е много важно да се определи оптималната продължителност на антикоагулантното лечение, при което риска от рецидив и от кървене да се срещат в най-ниската си точка. Тъй като нивото на D-dimer е високо предиктивен маркер за рецидивите на БТЕ, той се използва и за определяне на оптималната продължителност на антикоагулантната терапия. Проучването PROLONG, публикувано в New England Journal of Medicine през 2006 (35) установява, че при пациенти с повишен D- dimer, на които е спряно антикоагулантното лечение, имат 15% честота на нежелани dimer >250 μg/l; BMI 30 kg/m2; age 65 years). In the presence of two or more of the above criterions, the annual risk of recurrence was 14.1%. Similar predictive markers were not found for men. Eichinger et al. (15) followed a cohort of 900 patients with unprovoked VTE for 43.3 months after stopping anticoagulant therapy and calculated a risk score with 3 variables (male sex, presence of proximal thrombosis and elevated D- dimer). Tosetto et al. (44) created a risk score named DASH (D-dimer, Age, Sex, Hormone therapy) score, which represents the annual recurrence risk in the following way: Increased D-dimer (2 points), age <50 years (1 point), male gender (1 point), hormone therapy (-2 points). Using the DASH score, the annual risk of relapse is estimated at 3.1% for patients with a score 1; 6.4% in patients with score =2 and 12.3% with score 3. Based on that, the authors recommend avoiding of long-term anticoagulant therapy in patients with score 1, which were almost half of the patients included in the study. There is a growing amount of evidence coming from prospective studies and meta-analyses on the relationship between the level of D-dimer and the increased risk of recurrence of pulmonary embolism (9, 10, 16, 34). A meta-analysis of Verhovsek and Douketis from 2008 summarizes data from 907 patients with positive and 981 with negative D-dimer after stopping the anticoagulant therapy, and found that the annual risk of recurrence in patients with elevated D-dimer is 8.8% and in those with a negative D-dimer 3.5%. Calculated hazard ratio (HR) for recurrence of PE in patients with abnormal D-dimer is 2.59 compared to those with normal D-dimer (45). D-dimer and duration of anticoagulant therapy It is well known that the recurrence rate of pulmonary embolism is greatest in the rst 6 to12 months after acute PE and decreases over time. In an inverse proportion increases the risk of bleeding from the anticoagulant therapy. Therefore, it is very important to determine the optimal duration of anticoagulant therapy, where the risk of recurrence and the risk of bleeding are met in the lowest point. Since the level of D-dimer is a highly predictive marker of recurrence of PE, it is also used to determine the optimal duration of anticoagulation therapy. The PROLONG study, published in New England Journal of Medicine in 2006 (35) found that patients with elevated D-dimer, who stopped anticoagulant therapy had a 15% incidence of adverse events (recurrence of PE editorials THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

18 тема на броя РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 събития (рецидив на БТЕ и/или кървене), докато тези, които са продължили лечението, имат общо 2.9% честота на нежеланите събития. Пациентите с негативен D-dimer, при които е спряно антикоагулантното лечение имат честота на рецидивите 6.2%. Така авторите определят индекс на риска (HR) 2.27 от рецидив на БТЕ при пациенти с повишен D-dimer в сравнение с тези с нормален (p=0.02). Друго, съвсем скорошно проучване при пациенти с непровокирана белодробна емболия изследва риска от рецидиви след спиране на антикоагулантната терапия поотделно при мъже и жени. Жените с негативен D-dimer, които на това основание са спрели антикоагулантната терапия имат годишен риск на рецидивите 5.4%, ако емболията не е свързана с естрогенова терапия и 0.0% за тези жени, при които емболията е свързана с естрогенова терапия. Докато при мъжете годишната честота на рецидивите след спиране на лечението при двукратно негативен D-dimer е 9.7%. Въз основа на тези данни авторите заключават, че негативният D-dimer може да е критерий за спиране на лечението при жени, но не и при мъже (23). Заключение D-dimer е втория задължителен елемент от съвременния диагностичен алгоритъм при БТЕ. Съвременните методи за изследване осигуряват впечатляваща, близка до 100% негативна предиктивна сила на нормалните стойности на D-dimer в диагностичния алгоритъм на белодробната емболия. Позитивната му предиктивна стойност е ниска поради ниската специфичност на метода в насока ВТЕ. Изследването крие потенциал за използването му освен в диагностичния алгоритъм на БТЕ също и при определяне на нейната тежест, риска от рецидиви и продължителността на антикоагулантната терапия. and/or bleeding), while those who continued treatment had in total 2.9% rate of adverse events with a hazard ratio (HR) 4.26 for those who stopped the treatment. Patients with negative D-dimer, who stopped anticoagulant therapy had a recurrence rate 6.2%. The authors de - ned hazard ratio (HR) for recurrence of PE in patients with elevated D-dimer compared to those with normal as 2.27 (p=0.02). Another very recent study in patients with unprovoked pulmonary embolism examined the risk of recurrence after stopping anticoagulant therapy separately in men and women. Women with negative D-dimer, who therefore stopped anticoagulant therapy had an annual risk of recurrence 5.4% if the embolism was not associated with estrogen therapy, and 0.0% for those associated with estrogen therapy embolism. In men with negative D-dimer the annual recurrence rate after treatment discontinuation was 9.7%. Based on these data the authors concluded that the negative D-dimer may be a criterion for discontinuation of treatment in women but not in men (23). Conclusion D-dimer is a mandatory step in the diagnostic algorithm of pulmonary embolism. The current methods for D-dimer assessment provide an impressive close to 100% negative predictive power of normal D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism. Its positive predictive value is low because of the low speci city of the method in respect to VTE. Examination of D- dimer also has a potential to be used for the severity strati cation, risk of recurrence and duration of anticoagulant therapy in pulmonary embolism. 16

19 Книгопис: References: 1. Стоева Н. Клинико-епидемиологични характеристики на белодробната емболия в зависимост от тромботичния товар, дисертационен труд, Медицински университет София, A D-dimer Cutoff for Excluding PE: One Size Does Not Fit All Agterof MJ, Schutgens REG, Moumli N, et al. A prognostic model for short term adverse events in normotensive patients with pulmonary embolism. American Journal of Hematology 2011;86: Aujesky D, Roy P-M, Guy M, et al. Prognostic value of D-dimer in patients with pulmonary embolism. Thromb Haemost 2006;96: Authors/Task Force Members, Konstantinides S, Torbicki A, et al ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC) * Endorsed by the European Respiratory Society (ERS). European Heart Journal, August Ay C, Vormittag R, Dunkler D, et al. D-Dimer and Prothrombin Fragment Predict Venous Thromboembolism in Patients With Cancer: Results From the Vienna Cancer and Thrombosis Study. JCO 2009;27: Becattini C, Lignani A, Masotti L, et al. D-Dimer for risk strati cation in patients with acute pulmonary embolism. Journal of Thrombosis and Thrombolysis 2011;33: Cohen AT, Agnelli G, Anderson FA, et al. Venous thromboembolism in Europe. The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thrombosis and Haemostasis, October Cosmi B, Legnani C, Tosetto A, et al. Use of D-dimer testing to determine duration of anticoagulation, risk of cardiovascular events and occult cancer after a rst episode of idiopathic venous thromboembolism: the extended follow-up of the PROLONG study. J Thromb Thrombolysis 2009;28: Cosmi B, Palareti G. Update on the predictive value of D-dimer in patients with idiopathic venous thromboembolism. Thromb Res 2010;125 Suppl 2:S Cs G, Dv D, Km M. Measurement of plasma brin D-dimer levels with the use of a monoclonal antibody coupled to latex beads. Am J Clin Pathol 1987;87: Cushman M, Folsom AR, Wang L, et al. Fibrin fragment D-dimer and the risk of future venous thrombosis. Blood 2003;101: Dalen JE. New PIOPED recommendations for the diagnosis of pulmonary embolism. Am J Med 2006;119: Di Nisio M, Otten HM, Piccioli A, et al. Decision analysis for cancer screening in idiopathic venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2005;3: doi: /j x 15. Eichinger S, Heinze G, Jandeck LM, et al. Risk Assessment of Recurrence in Patients With Unprovoked Deep Vein Thrombosis or Pulmonary Embolism The Vienna Prediction Model. Circulation 2010;121: Eichinger S, Heinze G, Kyrle PA. d Dimer Levels Over Time and the Risk of Recurrent Venous Thromboembolism: An Update of the Vienna Prediction Model. J Am Heart Assoc 2014; Freyburger G, Trillaud H, Labrouche S, et al. D-dimer Strategy in Thrombosis Exclusion A Gold Standard Study in 100 Patients Suspected of Deep Venous Thrombosis or Pulmonary Embolism: 8 DD Methods Compared. Thromb Haemost 1998;79: Ghanima W, Abdelnoor M, Holmen LO, et al. D-dimer level is associated with the extent of pulmonary embolism. Thrombosis research 2007;120: Ginsberg JS, Brill-Edwards PA, Demers C, et al. D-dimer in patients with clinically suspected pulmonary embolism. Chest 1993;104: Goldhaber SZ, Simons GR, Elliott C, et al. QUantitative plasma d-dimer levels among patients undergoing pulmonary angiography for suspected pulmonary embolism. JAMA 1993;270: Js G, Ps W, P B-E, et al. Application of a novel and rapid whole blood assay for D-dimer in patients with clinically suspected pulmonary embolism. Thromb Haemost 1995;73: Kearon C, Ginsberg JS, Douketis J, et al. An evaluation of D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144: Kearon C, Spencer FA, O'Keeffe D, et al. d-dimer Testing to Select Patients With a First Unprovoked Venous Thromboembolism Who Can Stop Anticoagulant TherapyA Cohort Studyd-Dimer Testing to Select Patients With VTE Who Can Stop Anticoagulant Therapy. Ann Intern Med 2015;162: Keller K, Beule J, Schulz A, et al. D-dimer for risk strati cation in haemodynamically stable patients with acute pulmonary embolism. Advances in Medical Sciences 2015;60: Kline JA, Mitchell AM, Kabrhel C, et al. Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost 2004;2: Kline JA, Nelson RD, Jackson RE, et al. Criteria for the safe use of D -dimer testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism: A multicenter us study. Annals of Emergency Medicine 2002;39: Klok FA, Djurabi RK, Nijkeuter M, et al. High D-dimer level is associated with increased 15-d and 3 months mortality through a more central localization of pulmonary emboli and serious comorbidity. Br J Haematol Lapner ST, Kearon C. Diagnosis and management of pulmonary embolism. BMJ 2013;346:f757 f Linkins L-A, Bates SM, Lang E, et al. Selective d-dimer Testing for Diagnosis of a First Suspected Episode of Deep Venous ThrombosisA Randomized Trial. Ann Intern Med 2013;158: Lippi G, Favaloro E, Cervellin G. A Review of the Value of D-dimer Testing for Prediction of Recurrent Venous Thromboembolism with Increasing Age. Seminars in Thrombosis and Hemostasis 2014;40: Lobo JL, Zorrilla V, Aizpuru F, et al. D-dimer levels and 15-day outcome in acute pulmonary embolism. Findings from the RIETE Registry. J Thromb Haemost 2009;7: Maestre A, Trujillo-Santos J, Visoná A, et al. D-dimer levels and 90-day outcome in patients with acute pulmonary embolism with or without cancer. Thrombosis Research 2014;133: Mamlouk MD, vansonnenberg E, Gosalia R, et al. Pulmonary Embolism at CT Angiography: Implications for Appropriateness, Cost, and Radiation Exposure in 2003 Patients1. Radiology 2010;256: Palareti G, Cosmi B, Legnani C. D-dimer testing to determine the duration of anticoagulant therapy. Curr Opin Pulm Med 2007;13: Palareti G, Cosmi B, Legnani C, et al. D-dimer to guide the duration of anticoagulation in patients with venous thromboembolism: a management study. Blood 2014;124: Pasha SM, Klok FA, Snoep JD, et al. Safety of excluding acute pulmonary embolism based on an unlikely clinical probability by the Wells rule and normal D-dimer concentration: a meta-analysis. Thromb Res 2010;125:e Perrier A, Desmarais S, Goehring C, et al. D-dimer testing for suspected pulmonary embolism in outpatients. Am J Respir Crit Care Med 1997;156: Perrier A, Desmarais S, Miron MJ, et al. Non-invasive diagnosis of venous thromboembolism in outpatients. Lancet 1999;353: Raja AS, Greenberg JO, Qaseem A, et al. Evaluation of Patients With Suspected Acute Pulmonary Embolism: Best Practice Advice From the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Annals of Internal Medicine September Righini M, Van Es J, Den Exter PL, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA 2014;311: Rodger MA, Kahn SR, Wells PS, et al. Identifying unprovoked thromboembolism patients at low risk for recurrence who can discontinue anticoagulant therapy. CMAJ 2008;179: Singh B, Mommer SK, Erwin PJ, et al. Pulmonary embolism rule-out criteria (PERC) in pulmonary embolism revisited: A systematic review and meta-analysis. Emerg Med J 2013;30: Stein PD, Woodard PK, Weg JG, et al. Diagnostic pathways in acute pulmonary embolism: recommendations of the PIOPED II investigators. The American Journal of Medicine 2006;119: Tosetto A, Iorio A, Marcucci M, et al. Predicting disease recurrence in patients with previous unprovoked venous thromboembolism: a proposed prediction score (DASH). J Thromb Haemost 2012;10: Verhovsek M, Douketis JD, Yi Q, et al. Systematic review: D-dimer to predict recurrent disease after stopping anticoagulant therapy for unprovoked venous thromboembolism. Ann Intern Med 2008;149:481 90, W Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost 2000;83: Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. New England Journal of Medicine 2003;349: Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Excluding Pulmonary Embolism at the Bedside without Diagnostic Imaging: Management of Patients with Suspected Pulmonary Embolism Presenting to the Emergency Department by Using a Simple Clinical Model and d-dimer. Ann Intern Med 2001;135: editorials THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Кореспонденция Д-р Наталия Стоева, дм Пулмологично отделение, Токуда болница, София, бул. Никола Вапцаров 51б София, 1407 България Correspondence Natalia Stoeva, MD, PhD Pulmonary department, Tokuda hospital, So a 51b, Nikola Vaptsarov, blvd So a, 1407 Bulgaria natalia.stoeva@gmail.com 17

20 обзори Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ П. Переновска, И. Николов Клиника по педиатрия, УМБАЛ Александровска Медицински Университет София Резюме Бронхиектазиите са перманентно нарушение на архитектониката на бронхиалното дърво. Те могат до доведат до тежко протичащо заболяване с хронична кашлица, обилна експекторация и формиране на порочен кръг, в който бронхите създават терен за развитие на рекурентни респираторни инфекции, причинени от резистентни бактериални агенти. Адекватният и съвременен диагностично-терапевтичен план с индивидуална насоченост е с цел повлияване на хроничния възпалителен процес, подобряване качеството на живот и запазване на физическия капацитет на пациентите. Комплексното консервативно лечение редуцира екзацербациите и случаите, в които оперативната интервенция е единствена алтернатива. Ключови думи: бронхиектазии, съвременни данни, диагностика, лечебен план 18

21 reviews Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS P. Perenovska, I. Nikolov Pediatric Clinic, Alexandrovska Hospital Medical University So a Abstract Bronchiectasis are a permanent disorder of the bronchial architectonic. They can lead to severe disease with chronic cough, massive expectoration and a vicious circle, in which the bronchi become sensitive to recurrent respiratory infections, caused by resistant bacterial agents. The adequate and contemporary diagnostic, and therapeutic plan is based on the individual, and with the main purpose of in uencing the chronic in ammation, improving the quality of life and keeping the physical capacity of the patients. The complex drug treatment reduces the exacerbations and the cases in which the surgical intervention is the only alternative. Keywords: bronchiectasis, contemporary data, diagnostics, management 19

22 обзори БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Увредата на бронхите се предизвиква от хроничен катар или друга болест, при която наблюдаваме дълги, мъчителни и повтарящи се пристъпи на кашлица. Това описание на бронхиектазиите дава Rene Laennec през 1819 година в своя Трактат за белодробните заболявания."(20). Определение и исторически данни Бронхиектазиите се характеризират с нарушения в нормалната архитектоника и необратима дилатация на бронхите. В резултат на хроничен възпалителен процес, те стават терен за хронични бактериални инфекции. Бронхиектазиите не се срещат често, но могат да причинят тежко протичащо заболяване с рецидивиращи респираторни инфекции, изискващи употребата на антибиотици; хронична продуктивна кашлица; задух и по-рядко хемоптиза. През 1922 Jean Athanase Sicard представя контрастна бронхография, която позволява прецизно изобразяване на деструктивните промени в дихателните пътища. Проучванията на Рейд през 50-те години на миналия век са свързали бронхографията с патологични агенти. Последвалият спад в разпространението вероятно е следствие на ефективната антибактериална терапия и имунизациите против коклюш и морбили. Благодарение на труда на Рейд, дефиницията на заболяването остава морфологична вече повече от 50 години: бронхиектазиите са перманентна дилатация на бронхите. Според патологичните и радиографски данни на дихателните пътища, бронхиектазиите се разделят на цилиндрични, варикозни (наречени така, поради подобната изява, както при варикозни вени) и торбовидни. Цилиндричните бронхиектазии се характеризират със самостоятелно дилатирани дихателни пътища (фиг. 1), варикозните с фокална констриктивна зона сред дилатирани дихателни пътища (фиг. 2), а торбовидните с прогресираща дилатация на дихателните пътища, която завършва с обемни кисти, сакули или подобни на грозд структури ( "пчелна пита" ) признак на най-тежка форма на бронхиектазии (фиг.3) (20, 36). "This affection of the bronchia is always produced by chronic catarrh, or by some other disease attended by long, violent, and often repeated ts of coughing." This description of the bronchiectasis gives R.T.H. Laennec in 1819 in his work Treatise of the diseases of the chest (20). De nition and historical data Bronchiectasis are characterized by damage of the normal architectonic and irreversible dilatation of the bronchi. In result of chronic in ammation, they become vulnerable to chronic bacterial infections. Bronchiectasis are not common, but they can cause a severe ongoing disease with recurrent respiratory infections, demanding the use of antibiotics; chronic productive cough; dyspnoea and rarely haemoptysis. In 1922 Jean Athanase Sicard introduced a contrast bronchography, which permitted the precise imaging of the destructive changes in the airways. The surveys of Reid in the 50s have linked the bronchography with pathological specimens. The following reduction of the incidence is probably caused by the effective antibacterial therapy and immunization against pertussis and measles. Thanks to the work of Reid, the de nition of the disease stays morphological for over 50 years: bronchiectasis are permanent dilatation of the bronchi. According to pathological and radiographic data of the airways, bronchiectasis are divided into cylindrical, varicose (named so, because of the similarity in the appearance with varicose veins) and cystic. Cylindrical bronchiectasis are characterized by isolated dilatation of the airways (fig. 1), varicose by focal constrictive area along the dilated airways (fig. 2), and cystic by progressive dilatation of the airways, which ends with large cysts, saccules and grapelike clusters ( honeycomb ) indicative of the most severe form of brochiectasis (fig. 3) (20, 36). Фиг. 1. Цилиндрични бронхиектазии (14). Fig. 1. Cylindrical bronchiectasis (14). 20

23 Фиг. 2. Варикозни бронхиектазии (14). Fig. 2. Varicose bronchiectasis (14). reviews BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Фиг годишно дете с образни данни за кистични бронхиектазии от постинфекциозен характер (40). Fig year old child with X-ray and CT data for postinfectional cystic bronchiectasis (40). Патогенетичен кръг За развитието на бронхиектазиите, водеща е ролята на порочния патогенетичен кръг: остра увреда на дихателните пътища -> увреда на бронхиалната стена и на мукоцилиарния клирънс -> хронична бактериална колонизация -> порочен кръг на възпаление, водещ до тъканна деструкция и фиброзни изменения. Епидемиология В развитите страни честотата на бронхиектазиите при деца, които не боледуват от кистична фиброза е значително намаляла с въвеждането на широкоспектърните антибиотици, имунизациите, подобреното здравеопазване и качество на живот. В развиващите се страни болестта продължава да бъде следствие от хронично белодробно възпаление. Подобрената диагностика и ранна профилактика извеждат на преден план вродените етиологични фактори като белодробни малформации, първична цилиарна дискинезия с нарушение на мукоцилиарния транспорт, имунодефицитни състояния, включително и СПИН, системни възпалителни процеси. Не е малък процентът на случаите, влезли в графата на «идиопатичните бронхиектазии», за които е характерно по-късна проява и постепенно развитие на болестните прояви (проф. Бранков и съавтори) (1). Разпространението на бронхиектазиите в света не е известно. Има съобщения за високо разпространение сред определени популации с ниска здравна култура и голяма честота на респираторните инфекции в детството (Аляска ). Pathogenic circle The main role of the vicious pathogenic circle is: acute damaging of the airways -> damage of the bronchial wall and disorder of the mucociliary clearance -> chronic bacterial colonization -> a vicious circle of in ammation, leading to tissue destruction and brotic changes. Epidemiology In the developed countries the prevalence of bronchiectasis in children, who do not suffer from cystic brosis is considerably decreased by the introduction of antibiotics, immunizations, improved healthcare and quality of life. In the developing countries the disease continues to be consequence of the chronic pulmonary in ammation. The improved diagnostics and early prevention put forward the congenital etiological factors as pulmonary malformations, primary ciliary dyskinesia, with damage of the mucociliary transport, immunode ciency syndromes, including HIV, systemic in ammatory changes. The number of cases in the section of idiopathic bronchiectasis, which are characterized by later manifestation and a gradual evolution of the disease, are not common (Brankov and al.) (1). The prevalence of bronchiectasis worldwide is unknown. There have been reports of high prevalence in certain populations with low health habits and a high incidence of respiratory infections in childhood (Alaska). 21

24 обзори БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Причини за развитие на заболяването Инфекции Ефективните стратегии за имунизации в детството доведоха до значително редуциране на честотата на бронхиектазиите, причинени от коклюш или морбили. Наличието на инфекция със Staphylococcus aureus е асоциирано с муковисцидоза, пневмония или алергична бронхопулмонална аспергилоза. Алергичната бронхопулмонална аспергилоза (АБПА) е състояние, засягащо предимно пациенти с астма и включва увреждания на дихателните пътища, причинени от множество фактори. Бронхиектазиите при пациенти с АБПА са вследствие на имунна реакция спрямо Аспергилус, действието на мукотоксините, еластазата, интерлевкин-4 и интерлевкин-5, а в по-късните стадии директната инвазия на фунги в дихателните пътища (8, 16, 18, 30, 35, 37). Първична цилиарна дискинезия Първичната цилиарна дискинезия (ПЦД) е типичен пример за това, че увредената функция на цилиите води до задържане на секрети, последващата поява на рекурентни инфекции и развитие на бронхиектазии. Приблизително половината от пациентите с ПЦД са със синдрома на Картагенер (5, 21). Имунен дефицит Деца с хуморален имунен дефицит (включващ дефицит на IgG, IgM и IgA) са в риск от развитие на рекурентни супуративни синопулмонални инфекции и бронхиектазии (табл.1). Субституиращата терапия значително намалява честотата на инфекциите и предотвратява последващата деструкция на дихателните пътища. В редки случаи, рекурентните респираторни инфекции и увреждането на дихателните пътища, се развиват при пациенти с дефицит на IgA и IgM. Преди прилагането на Табл. 1. Данни при деца с хуморален имунен дефицит (11). Causes of the disease Infections Effective immunization strategies in childhood have lead to signi cant reduction of bronchiectasis caused by pertussis and measles. The presence of an infection with Staphylococcus aureus is associated with cystic brosis, pneumonia and allergic pulmonary aspergillosis. The allergic pulmonary aspergillosis (APA) is a condition, affecting patients with asthma and includes damages of the airways, caused by multiple factors. Bronchiectasis in patients with APA are caused by an immune reaction to Aspergillus, the action of mucotoxins, elastase, inteleukin-4 and 5, and in later stages direct invasion of fungi in the airways (8, 16, 18, 30, 35, 37). Primary ciliary dyskinesia Primary ciliary dyskinesia (PCD) is a typical example of the fact that damaged function of the cilia leads to retention of mucus, followed by recurrent infections and manifestation of bronchiectasis. Nearly the half of the patients with PCD are with the Kartagener syndrome (5, 21). Immunode ciency Children with humoral immunode ciency syndromes (including the de ciency of IgG, IgM and IgA) are under the risk of developing recurrent purulent sinupulmonary infections and bronchiectasis (table 1). The substituting therapy signi cantly decreases the number of infections and prevents the following destruction of the airways. In rare cases, recurrent pulmonary infections and the destruction of the airways manifest in patients with IgA and IgM de ciency. Before the application of immunoglobulins, in Автори ПХИД Брой пациенти Белодробни прояви Проценти Dukes et al Обикновен променлив ИД (ОПИД) 55 Бронхиектазии 38 Тимом 7 Лимфоидна интерстициална пневмония 5 Bjorkander et al ОПИД Х-свързана агамаглобулинемия 24 2 Хроничен бронхит Бронхиектазии Бронхиектазии 44 Watts et al ОПИД 32 Cunningham-Rundles 1989 ОПИД 103 Sole et al ОПИД 15 Рецидивиращи пневмонии Емфизем Белодробен абсцес Астма Рецидивиращи бронхити Бронхиектазии Рецидивиращи пневмонии Бронхиектазии Cunningham-Rundles et Bodian 1999 ОПИД 248 Хрон. белодробно заболяване (с или без бронхиектазии) Предшестващи пневмонии

25 Table 1. Data from children with humoral immunode ciency (11). Autors Dukes et al CVID 55 Bjorkander et al PHID Number of patients Pulmonary disorders Percentage CVID Watts et al CVID 32 Cunningham-Rundles 1989 CVID 103 XLA Sole et al CVID Bronchiectasis 38 Thymoma 7 Lymphoid interstitial pneumonia 5 Chronic bronchitis Bronchiectasis Bronchiectasis 44 Recurrent pneumonia Emphysema Lung abscess Asthma Recurrent bronchitis Bronchiectasis Recurrent pneumonia Bronchiectasis reviews BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Cunningham-Rundles et Bodian 1999 CVID 248 Chronic pulmonary disease (with or without bronchiectasis) Prior pneumonia имуноглобулини, при пациенти с дефицит на IgG, имунизациите с провокативни В-клетъчни антигени като Haemophilus in uenzae ваксина, пневмококова ваксина, разкриват намален отговор от страна на антителата от дефицитния клас (4, 11, 13, 15, 24, 33, 39). Муковисцидоза Респираторната симптоматика преобладава в клиничната картина при болните с муковисцидоза и определя прогнозата на заболяването при повече от 90% от болните. Първите респираторни симптоми на муковисцидозата при 60% от децата се проявяват до 6 месечна възраст. До края на първата година при 80% и до 2 год. при 91% от болните. Бронхиектазиите (в до 80%) може да са цилиндрични, варикозни и кистични, или сакуларни с двустранни изменения. При бронхография се установява двустранно дифузно засягане на бронхиалното дърво, с дифузни бронхиектазии, въпреки че при отделните пациенти може да преобладава засягането на едни или други сегменти (12). Ревматоиден артрит Бронхиектазиите, асоциирани с ревматоиден артрит, са описани като изменения, предхождащи или появили се в хода на заболяването. Клиничната манифестация на бронхиектазиите при болни от ревматоиден артрит е в рамките на 1% до 3% от болните. Употребата на КТ с висока резолюция обаче свидетелства за по-голям процент 30% (10, 25, 34). Синдром на дразнимото черво Повтарящи се респираторни инфекции и бронхиектазии са описани при пациенти със синдрома на дразнимото черво (най-често при пациенти с хроничен улцерозен колит). Това се обяснява с инфилтрацията на ефекторни имунни клетки в респираторния тракт. patients with IgG immunode ciency, the immunizations with provocative B-cell antigens like Haemophilus in uenza vaccine, pneumococcal vaccine reveal a reduced response by the antibodies from the absent subclass (4, 11, 13, 15, 24, 33, 39). Mucoviscidosis (cystic brosis) Respiratory symptoms prevail in patients with mucoviscidosis and de ne the prognosis of the disease in more than 90% of the patients. The rst respiratory signs of mucoviscidosis in 60% of the children manifest up to 6 months of age. By the end of the rst year in 80 % and by the end of the 2nd in 91%. Bronchiectasis in up to 80% can be cylindrical, varicose and cystic or saccular with bilateral changes. With bronchography has been established a bilateral diffuse involvement of the bronchial tree with diffuse bronchiectasis (although in single patients can prevail damages in different segments) (12). Rheumatoid arthritis Bronchiectasis, associated with rheumatoid arthritis, have been described as changes, preceding or as well as occurring during the course of the disease. The clinical manifestation of bronchiectasis occurs in 1 to 3 percent of the patients. The use of high-resolution CT can reveal a greater percentage 30 % (10, 25, 34). In ammatory bowel disease Recurrent respirator y infections and bronchiectasis are described in patients with the in ammatory bowel disease (most often in patients with chronic ulcerous colitis). This is associated with the in ltration of immune effector cells in the respiratory system. The 23

26 обзори БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Повишената автоимунна активност също играе роля като част от основното заболяване (6, 7, 23). Методи на диагностика Рентгенографията може да е насочваща за диагнозата, но най-точни данни се получават от КАТ с висока резолюция (фиг. 2, фиг. 3 изображение В) и виртуалната бронхография. Бронхоскопията, ни позволява оптично да се визуализират, засегнатите участъци пурулентната секреция при инфектираните форми, както и възпалителните промени по бронхиалното дърво. Методът дава възможност за извършване на бронхоалвеоларен лаваж и биопсия, което значително улеснява диагностично-лечебния процес (фиг. 4). При така наречените сухи бронхиектазии приложението на бронхоскопията е ограничено. Белодробната функция се определя чрез изследвания на вентилаторния капацитет, а с перфузионната сцинтиграфия се локализират нефункциониращите белодробни участъци. Фиг. 4. Бронхоскопски образ при дете с пурулентна находка. increased autoimmune activity also plays a role as a part of the main disease (6, 7, 23). Diagnostic methods X-ray investigation of lung can be leading for the diagnosis, but the most exact data can be received from high-resolution CT (fig. 2, fig. 3 and image B) and virtual bronchography. Bronchoscopy allows us to visualize optically the damaged areas purulent secretion in the infected forms, as well as in ammatory changes in the bronchial tree. The method gives opportunity for engaging in bronchial lavagge and biopsy, which signi cantly facilitates the diagnostictreatment plan (fig. 4). In the so called dry bronchiectasis the application of bronchoscopy is limited. The pulmonary function is de ned by tests of the ventilatory capacity, and with the perfusion scintigraphy the non-functioning pulmonary areas are localized. Fig. 4. Bronchoscopic view in child with purulent secretion. Микроскопският анализ на храчка при диагностиката на бронхиектазиите дава съществена информация относно потенциалната етиология. Определя се клетъчната свръх експресия, наличието на слуз, гной, може да се установят дитрихови плаки, малки бели и жълти конкреции. Оцветяването по Грам и културелното посяване разкриват доказателства за микроорганизми Pseudomonas, E. coli, които предполагат муковисцидоза, но не са диагностични, подобно на наличието на еозинофили и златни запушалки съдържащи хифи, които насочват за Aspergillus. Изготвянето на микроскопски препарат може да помогне в диагностиката на инфекции с микобактерии и гъбички, които често населяват и участват във формирането на бронхиектазии при пациенти с подлежащо белодробно заболяване. The microscopic analysis of sputum in the diagnosis of bronchiectasis gives signi cant information about the potential etiology. It de nes the number and types of cells, the presence of mucus, pus, Ditrich's plaques and small white and yellow concretions can be distinguished. The Gram method reveals prove for microorganisms Pseudomonas, E. coli, that suggest mucoviscidosis, bur are not diagnostic, like the presence of eosinophils and golden plaques, containing hiphy, suspected aspergillosis. The preparation of a microscope slide can be helpful in the diagnosis of infections with mycobacterium and fungi, which often play a role in the genesis of the bronchiectasis in patients with underlying pulmonary disease. 24 Изготвяне на индивидуален терапевтичен план Понастоящем все още няма единна общоприета стратегия в лечението на бронхиектазиите. Доказателствата са в подкрепа на очистването на дихателните пътища чрез приложението на муколитици и антибиотични средства в периода между екзацербациите. Preparation of individual management At the present moment there is no signi cant strategy in the management of bronchiectasis. The evidence speaks for the clearance of the airways with the use of mucolytics and antibiotics between the exacerbations.

27 Лечението на бронхиектатичната болест е предимно консервативно, което е по-резултатно когато се диагностицира в по-ранна възраст. През последните години се отбелязва значително намаление на случаите с бронхиектатична болест при децата, а още поограничени са показанията за оперативно лечение (22, 38). Решението за започване на определен курс на лечение при пациентите се определя от клиничната тежест на заболяването, вероятността от прогресия и рецидивиране на симптоматиката. Съществува радиологична класификация на тежестта на заболяването. Често се установява несъответствие между радиологичната тежест, симптомите и прогресията на заболяването. През 2014 година бяха публикувани резултати в определянето на тежестта на бронхиектазиите (FACED and Bronchiectasis severity index BSI). В тях се посочват демографските характеристики на всеки пациент, неговите симптоми, радиологични и микробиологични параметри, за изготвяне на скоринг система. По този начин BSI ни дава информация за бъдещата смъртност, а FACED за честотата на бъдещите екзацербации и качеството на живот. Докато тези резултати са полезни за определяне на индивидуалния риск от прогресия на заболяването и за прогнозата, те са с ограничени възможности относно определянето на ползите от извършването на интервенции, които да забавят развитието на болестта. BSI дава следния пример: млад пациент с по-малко от 3 лоба, засегнати от бронхиектазии, страда от чести екзацербации и многократно е хоспитализиран. Хронично инфектиран е с Pseudomonas и други бактериални причинители. Този младеж ще има подобна тежест на болестта по BSI, също като 70-годишен пациент със засегнати повече от 3 лоба от бронхиектазии, но без хронична бактериална инфекция, екзацербации и хоспитализации. Резултатите според BSI са сходни при двамата пациенти, но това далеч не означава, че поведението при лечението им е еднакво. Следователно, може да се спори, че техниките за фенотипизиране, които се фокусират по-малко върху очаквания изход от заболяването, а повече върху факторите, които влияят върху протичането на болестта, са с по-голяма значимост в определянето на пациенти, подходящи за таргетна терапия (3, 26, 30, 32). Тази индивидуалност в лечебния процес е с цел по-категорично и успешно подобряване на качеството на живот на пациентите за подълъг период от време, както и за предотвратяване на ранната и радикална оперативна намеса, която в някои определени случаи значително може да редуцира физическия капацитет. Идентифицирането на острите екзацербации е една от основните цели на терапията. Антибиотичните средства имат за цел както ерадикация на причинителите, така и превенция на микробния растеж. В голям процент от случаите бронхиектазиите са идиопатични, но когато имаме установени данни за етиоло- The management of bronchiectasis is mainly with medications, which is more effective when the disease is diagnosed early. In the last years there has been a signi cant decrease of the cases with bronchiectasis in childhood and also a limitation in the evidence of surgical treatment (22, 38). The decision to certain course of treatment in patients is based on the clinical severity of the disease, the possibility for progression and recurrence of symptoms. There is a radiological classi cation of the disease severity. Inaccuracy is often found between the radiological severity, symptoms and the progression of the disease. In 2014 were published results in de ning the severity of bronchiectasis (FACED and Bronchiectasis severity index BSI). The demographic characteristics of every single patient, the symptoms, radiological and microbiological parameters are pointed out for preparation of a scoring system. In this way BSI gives us information about the mortality and FACED the frequency of future exacerbations and the quality of life. Although these results are useful for de ning the individual risk of progression and prognosis of the disease, they are with limited possibilities to de ne the pros of performing an intervention to decrease the evolution of the disease. BSI gives us an example: young patient with less that 3 damaged lobes by bronchiectasis, suffers from common exacerbations and multiple hospitalizations. Also, chronically infected with Pseudomonas and other bacterial species. This young patient has the same severity of the disease based on BSI such as 70-year old patient with more than 3 damaged lobes by bronchiectasis, but with no chronic infection, exacerbations and hospitalizations. The results based on BSI are similar in both of them, but that does not mean that the management is the same. Consequently, it can be argued that the techniques of phenotyping, which are focused less on the expected outcome of the disease, but more to the factors that in uence the evolution, are with major importance in de ning the target therapy in patients (3, 26, 30, 32). This individuality in the managing has the main aim of improving more successfully the quality of life for a longer period, also of protecting from the early and radical surgery intervention (which in some cases can decrease the physical capacity). The identi cation of the acute exacerbations is one of the main aims of therapy. Antibiotics eradicate the species and also prevent the spread of the microbes. The major percentage of the cases is idiopathic, but when we have established data about the etiology and pathogenesis of the disease, is necessary to reviews BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

28 обзори БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ АКТУАЛНИ АСПЕКТИ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 гично-патогенетична причина е необходимо да се създаде индивидуален терапевтичен план (2, 19, 27, 29, 31). Основен момент в съвременното консервативно лечение на бронхиектазиите са рехабилитационните мероприятия. Осъществяването на бронхопулмонална хигиена е изключително важно. Тя включва постурален дренаж, физиотерапия на гръден кош, перкусионен масаж и приложението на бронходилататори с цел по-лесното отделяне на задържащите се секрети. Естествено при наличие на терен за ексцесивен възпалителен отговор, какъвто е налице при бронхиектазиите, може да се прилага лечение с кортикостероиди, включително и инхалаторно (9, 17, 28). Насоченото проследяване и ранната идентификация на състоянията, асоциирани с бронхиектазии, позволява провеждане на ранна и насочена терапия. До 83% от пациентите в детска възраст се повлияват от консервативното лечение, при което се подобрява значително качеството на живот. При останалите пациенти се прилага оперативно лечениe (фиг.5). create an individual treatment plan (2, 19, 27, 29, 31). A major aspect in the contemporary medical treatment of the bronchiectasis is the rehabilitation. Bronchopulmonary hygiene is essential. It includes postural drainage, physiotherapy of the chest, percution massage and the use of bronchodiatators with the purpose of easy expectoration. Naturally, when the patient is predisposed to excessive in ammatory response, like in the cases with bronchiectasis, a treatment with steroids, including inhalatory ones, is needed (9, 17, 28). The early identi cation and the research of the conditions, associated with bronchiectasis, allows early and direct therapy. Near 83% of the patients in childhood are affected by the drug therapy improving the quality of life. In the rest of the patients surgery interventions are the decision ( g. 5). Фиг. 5. Оперативна находка при бронхиектазии (1). Fig. 5. Postoperative material from patirnt with bronchiectasis (1). Показания за оперативно лечение в детската възраст: - Премахване на оклузиращата маса (тумор) или остатък от corpus alienum; - Елиминиране на сегментите или силно увредените лобове, които са суспектни за екзацербации; - Преобладаващи вискозни секрети, тапи и перманентна обструкция на дихателните пътища; - Елиминиране на области, които са предмет на неконтролирани хеморагии; - Елиминиране на силно увредени паренхимни области, които са терен за развитие на силно резистентни микроорганизми. Решението за хирургично лечение на бронхиектазиите трябва да се вземе съвместно с пулмолог след разграничаване на поразените белодробни участъци чрез съвременните образни изследвания (проф. Бранков и съавтори). Индикациите за оперативно лечение могат да бъдат поставени в различни срокове от началната проява на симптомите (1). Indications for surgery treatment in childhood: - Removal of the occlusive mass or part of corpus alienum; - Ectomy of the damaged lobes, which are suspicious for exacerbations; - Prevalent viscous secretion, plugs and a permanent obstruction of the airways; - Uncontrolled hemorrhage; - A severely damaged lobes, which allow spreading of resistant bacterial species. The decision for surgical intervention of bronchiectasis, must be made in the presence of pulmologist after distinguishing the damaged lung areas with radiological examinations (Brankov and al.) (1). The indications for surgical treatment must be taken into consideration from the beginning of the symptoms. 26

29 Книгопис: References: reviews BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD CURRENT ASPECTS 1. O. Brankov, R. Drebov, P. Perenovska, H. Shivatchev, R. Antonova Индикации за хирургично лечение при бронхиектатичната болест в детската възраст, Bulg. med. zhurnal, 1, 2007, N 3, с , 3 g. Sum. Bulg., Engl. 16 ref, ISSN Angrill J, Agusti C, de Celis R, et al. Bacterial colonisation in patientswith bronchiectasis: microbiological pattern and risk factors. Thorax 2002;57: Bronchiectasis: correlation of high-resolution CT ndings with health-related quality of life. Clin Radiol 2007; 62: 4. Buckley RH, Schiff RI. The use of intravenous immune globulin inimmunode ciency diseases. N Engl J Med 1991;325: Bush A, Cole P, Hariri M, et al. Primary ciliary dyskinesia: diagnosisand standards of care. Eur Respir J 1998;12: Thoracic Medicine 6. Camus P, Colby TV. The lung in in ammatory bowel disease. Eur Respir J 2000;15:5 10. Volume VIII, Issue 2 7. Camus P, Piard F, Ashcroft T, Gal AA, Colby TV. The lung in in ammatorybowel disease. Medicine (Baltimore) 1993;72:151 September Chauhan B, Knutsen AP, Hutcheson PS, Slavin RG, Bellone CJ. T cellsubsets, epitope mapping, and HLA-restriction in patients with allergicbronchopulmonary aspergillosis. J Clin Invest 1996;97: Christensen EF, Nedergaard T, Dahl R. Long-term treatment ofchronic bronchitis with positive expiratory pressure mask and chest physiotherapy.chest 1990;97: Cortet B, Flipo RM, Remy-Jardin M, et al. Use of high resolutioncomputed tomography of the lungs in patients with rheumatoid arthritis.ann Rheum Dis 1995;54: Cunningham-Rundles C, Bodian C. Common variable immunode ciency:clinical and immunological features of 248 patients. Clin Immunol1999;92: Davis PB, Drumm M, Konstan MW. Cystic brosis. Am J Respir CritCare Med 1996;154: De Gracia J, Rodrigo MJ, Morell F, et al. IgG subclass de ciencies associated with bronchiectasis. Am J Respir Crit Care Med 1996;153: Department of Pulmonary Medicine, T. N. Medical College, B. Y. L. Nair Hospital, Mumbai, Maharashtra, India. 15. Hill SL, Mitchell JL, Burnett D, Stockley RA. IgG subclasses in theserum and sputum from patients with bronchiectasis. Thorax 1998;53: Johnston IDA, Strachan DP, Anderson HR. Effect of pneumonia andwhooping cough in childhood on adult lung function. N Engl J Med1998;338: Jones A, Rowe BH. Bronchopulmonary hygiene physical therapy inbronchiectasis and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review.heart Lung 2000;29: Kauffman HF, Tomee JFC, van der Werf TS, de Monchy JGR, KoeterGK. Review of fungus-induced asthmatic reactions. Am J Respir Crit CareMed 1995;151: Klingman KL, Pye A, Murphy TF, Hill SL. Dynamics of respiratorytract colonization by Branhamella catarrhalis in bronchiectasis. Am JRespir Crit Care Med 1995;152: Laennec RTH. A treatise on the disease of the chest. Forbes J, trans.new York: Library of the New York Academy of Medicine, Hafner Publishing,1962: Le Mauviel L. Primary ciliary dyskinesia. West J Med 1991;155: Lynch DA, Newell J, Hale V, and al. Correlation of CT ndings with clinical evaluations in 261 patients with symptomatic bronchiectasis AJR Am J Roengenol 1999; 173: Mahadeva R, Walsh G, Flower CDR, Shneerson JM. Clinical and radiologiccharacteristics of lung disease in in ammatory bowel disease. EurRespir J 2000;15: Manson D, Reid B, Dalal I, Roifman CM. Clinical utility of highresolutionpulmonary computed tomography in children with antibody de ciencydisorders. Pediatr Radiol 1997;27: McMahon MJ, Swinson DR, Shettar S, et al. Bronchiectasis and rheumatoidarthritis: a clinical study. Ann Rheum Dis 1993;52: Multidimensional approach to non-cystic brosis bronchiectasis: the FACED score. Eur Respir J 2014; 43: Nicotra MB, Rivera M, Dale AM, Shepherd R, Carter R. Clinical,pathophysiologic, and microbiologic characterization of bronchiectasis inan aging cohort. Chest 1995;108: O'Donnell AE, Barker AF, Ilowite JS, Fick RB. Treatment of idiopathicbronchiectasis with aerosolized recombinant human DNase I. Chest 1998;113: of chronic infection with Staphylococcus aureus in patients withbronchiectasis. Eur Respir J 1999;14: Pang JA, Cheng A, Chan HS, Poon D, French G. The bacteriology ofbronchiectasis in Hong Kong investigated by protected catheter brush andbronchoalveolar lavage. Am Rev Respir Dis 1989;139: Pasteur MC, Helliwell SM, Houghton SJ, et al. An investigation into causative factors in patients with bronchiectasis. Am J Respir Crit CareMed 2000;162: Pryor JA. Physiotherapy for airway clearance in adults. Eur Respir J 1999;14: Кореспонденция 32. Reid LM. Reduction in bronchial subdivision in bronchiectasis. Thorax 1950;5: Проф. д-р Пенка Переновска, дм 33. Rodrigo MJ, Miravitlles M, Cruz MJ, et al. Characterization of speci cimmunoglobulin G (IgG) and its subclasses (IgG1 and Клиника по педиатрия IgG2) against the23-valent pneumococcal vaccine in a healthy adult population: proposal for response criteria. Clin Diagn Lab УМБАЛ Александровска Immunol 1997;4: Медицински Университет София 34. Shadick NA, Fanta CH, Weinblatt ME, O'Donnell W, Coblyn JS.Bronchiectasis: a late feature of severe rheumatoid arthritis. Ул. Свети Георги Софийски 1 София 1431 Medicine (Baltimore)1994;73: Shah PL, Mawdsley S, Nash K, Cullinan P, Cole PJ, Wilson R. Determinants Correspondence 36. Singleton R, Morris A, Redding G, et al. Bronchiectasis in Alaska Nativechildren: causes and clinical courses. Pediatr Pulmonol Prof. Penka Perenovska, MD, PhD 2000;29: Pediatric Clinic 37. Stevens DA, Schwartz HJ, Lee JY, et al. A randomized trial of itraconazole in allergic bronchopulmonary aspergillosis. N UMHAT Alexandrovska Engl J Med 2000;342: Medical University - So a 38. The Bronchiectasis Severity Index. An international derivation and validation study. Am J Respir Crit Care Med 2014; 189: "St. Georgi So iski" Str So a Umetsu DT, Ambrosino DM, Quinti I, Siber GR, Geha RS. Recurrentsinopulmonary infection and impaired antibody response Bulgaria to bacterial capsular polysaccharide antigen in children with selective IgG-subclass de ciency. N Engl J Med 1985;313: World J Clin Pediatr. Nov 8, 2013; 2(4): 54-64Published online Nov 8, doi: /WJCP.v2.i perenovska@abv.bg

30 оригинални статии Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ В. Костадинова, Й. Радков, Т. Стоева, Д. Митева Учебно-научен сектор по белодробни болести и алергология, Медицински университет Варна Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет Варна Резюме Цел: Да се оцени влиянието на честите екзацербации върху някои параметри на ХОББ при високо рискови пациенти. Материали и методи: Проведено е едногодишно, проспективно, обсервационно проучване, включващо 120 пациента с ХОББ и висок риск от екзацербации (групи C и D според GOLD 2014). 70 от тях са чести екзацербатори ( 2 обостряния годишно). Резултати: Честите екзацербации, в сравнение с нечестите, се асоциират със: значимо позасегната белодробната функция (ФЕО L срещу 1.59 L (р=0.003) и ФВК 2.30 L срещу 2.95 L (p=0.003)); по-изразени симптоми (CAT 26 срещу 18 точки, р=0.001; mmrc 2.31 срещу 1.63; р=0.001); по-ограничен физически капацитет (6MWD 341 срещу 393 метра; р=0.046); по-лошо качество на живот (SGRQ срещу точки; р=0.001). Годишният спад на ФЕО1 е незначимо по-малък при честите екзацербатори 105 ml, в сравнение с нечестите екзацербатори 116 ml. Рискът за чести екзацербации е най-голям при болните с бронхиектазии (OR 3.320; 95% CI ), последвано от наличието на КТ данни за булозен емфизем (OR 2.639; 95% CI ) и съпътстващия захарен диабет (OR 2.523; 95% CI ). Заключение: Честите екзацербации на ХОББ са асоциирани с по-лоша белодробна функция, поизразени симптоми, по-нисък физически капацитет и по-лошо качество на живот. Ключови думи: ХОББ, високо рискови пациенти, чести екзацербации. 28

31 original articles Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD V. Kostadinova, Y. Radkov, T. Stoeva, D. Miteva Department of Pulmonary Diseases and Allergology, Medical University Varna Department of Microbiology and Virology, Medical University Varna Abstract Aim: To assess the in uence of frequent exacerbations on some parameters of COPD in high risk patients. Materials and Methods: This was an one-year prospective observational study involving 120 patients with COPD and a high risk of exacerbations (groups C and D, GOLD 2014). 70 of them were frequent exacerbators ( 2 exacerbations per year). Results: In comparison with infrequent exacerbations, frequent exacerbations were associated with signi cantly affected lung function (FEV L v/s 1.59 L (p=0.003) and FVC 2.30 L v/s 2.95 L (p=0.003)); more pronounced symptoms (CAT 26 v/s 18 points; p=0.001; mmrc 2.31 v/s 1.63; p=0.001); more limited exercise capacity (6MWD 341 v/s 393 meters; p=0.046); worse quality of life (SGRQ score v/s points; p=0.001). The annual FEV1 decline did not show signi cant difference between the two groups 105 ml in frequent compared with 116 ml in infrequent exacerbators. The risk for frequent exacerbations was greatest in patients with bronchiectasis (OR 3.320; 95% CI ), followed by the presence of CT data for bullous emphysema (OR 2.639; 95% CI ) and concomitant diabetes mellitus (OR 2.523; 95% CI ). Conclusion: Frequent exacerbations of COPD were associated with worse lung function, more pronounced symptoms, lower physical capacity and poorer quality of life. Keywords: COPD, high risk patients, frequent exacerbations. 29

32 оригинални статии ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Въведение През последните години все по-често се правят опити за фенотипизиране на ХОББ с цел да се персонализира лечението на болните. Един от фенотиповете е този, характеризиращ се с чести екзацербации, който е независим от тежестта на заболяването и сравнително стабилен във времето (9). Терминът чести екзацербатори се използва за първи път през 1998 в британско проучване за влиянието на обострянията върху качеството на живот при ХОББ, за да обозначи болните с 3 или повече обостряния за година (16). В следващи проучвания долната граница за чести екзацербации се намалява до 2 годишно (9). До момента е известно, че честите обостряния са свързани с по-голяма възраст, влошено качество на живот (SGRQ), по-висок BODE индекс и по отделно с три от четирите му компонента (понисък ФЕО1, по-изразен задух и понижен физически толеранс, т.е. по-малко изминати метри при 6-минутния тест с ходене 6МТХ) (16), по-изразено бронхиално възпаление (2), по-бързо влошаване на белодробната функция (20), по-чести хоспитализации (9), а от там и повече медицински разходи (14) и нарастване на смъртността (17). Цел Целта на настоящото изследване е да оцени влиянието на честотата на екзацербациите върху някои параметри на ХОББ при високо рискови пациенти. Материали и методи Проведено е едногодишно, проспективно, обсервационно проучване, включващо 120 пациента с ХОББ и висок риск от екзацербации (групи C и D според GOLD 2014). Чести екзацербатори ( 2 обостряния годишно) са 70 от участниците. Данните са обработени със статистически пакет за персонален компютър SPSS Version 17. Количествените променливи са отразени като средна (mean) стойност и стандартно отклонение (SD); качествените променливи са отразени като брой (n) и честота (%) на случаите. За сравняване на две групи се използва Т-теста на Student. Пропорциите са сравнени с χ -тест (Fisher's exact test). Шансът за настъпване на дадено събитие е отразен като съотношение на шансовете (odds ratio OR) и 95% доверителен интервал (con dence interval (CI) 95%). При всички сравнения за статистически значимо се приема р<0.05. Резултати В изследваната група преобладават мъжете 81.7%. Средната възраст е 64 години. Над 90% от изследваните са пушачи (бивши или настоящи). Честите екзацербатори са със значимо по-голяма давност на ХОББ в сравнение с нечестите (7.7 години срещу 3.4 години; р=0.001). Останалите демографски характеристики на сравняваните пациенти са сходни (Табл. 1). Introduction In the last years more attempts were made for phenotyping COPD in order to personalize patients' treatment. One of the phenotypes is characterized by frequent exacerbations. It is independent of the severity of the disease and is relatively stable over time (9). The term "frequent exacerbators" was rst used in 1998 in a British COPD study on the impact of exacerbations on quality of life to refer patients with 3 or more exacerbations per year (16). In subsequent studies the lower limit of frequent exacerbations was reduced to 2 per year (9). It is known that frequent exacerbations are associated with increased age, worse quality of life (SGRQ), higher BODE index and separately with three of its four components (lower FEV1, more pronounced dyspnoea and reduced physical tolerance measured by a distance achieved in 6-minute walking test 6MWT) (16) more pronounced bronchial in ammation (2), more rapid deterioration in lung function (20), more frequent hospitalization (9), and increased medical costs (14) and mortality (17). Aim To assess the in uence of frequent exacerbations on some parameters of COPD in high risk patients. Materials and methods This was an one-year prospective observational study involving 120 patients with COPD and high risk of exacerbations (groups C and D, GOLD 2014). 70 of them were frequent exacerbators ( 2 exacerbations per year). Statistical analysis was made with statistical program SPSS Version 17. Quantitative variables were reported as mean and standard deviation (SD); qualitative variables were presented as number (n) and frequency (%) of cases. Student T-test was used to compare two groups and χ -test (Fisher's exact test) to compare proportions. The chance of occurrence of an event was measured by odds ratio (odds ratio OR) and 95% CI (con dence interval 95%; CI). For all comparisons p<0.05 was accepted as statistically signi cant. Results The study group was dominated by men 81.7%. The mean age was 64 years, 90% of the studied patients were former or current smokers. Frequent exacerbators had a signi cantly longer duration of COPD compared with infrequent exacerbators (7.7 years v/s 3.4 years; p=0.001). The other demographic characteristics of the compared patients were similar (Table. 1). 30

33 Табл. 1. Демографска структура на изследваната популация. Пол Тютюнопушене Мъже Жени Възраст (години) ИТМ (кг/м ) Непушачи Бивши пушачи Настоящи пушачи Пакето-години Давност на ХОББ (години) Общо (средно±sd) (n=120) 98 (81.7%) 22 (18.3%) Чести екзацербатори (n=70) 55 (78.6%) 15 (21.4%) Нечести екзацербатори (n=50) 43 (86%) 7 (14%) 63.74±8 62.9±8 64.6±8 NS 26.08± ± ± (8.3%) 53 (44.2%) 57 (47.5%) 7 (10%) 33 (47.1%) 30 (42.9%) 3 (6%) 20 (40%) 27 (54%) ±6 7.7± ±4.6 р NS NS NS NS NS original articles IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Table 1. Demographic structure of the study population. All (mean±sd) (n=120) Frequent exacerbations (n=70) Infrequent exacerbations (n=50) р Gender Smokers Men Women Age (years) BMI (kg/m ) Never Former Current Pack-years COPD duration (years) 98 (81.7%) 22 (18.3%) 55 (78.6%) 15 (21.4%) 43 (86%) 7 (14%) 63.74±8 62.9±8 64.6±8 NS 26.08± ± ±6.0 NS 10 (8.3%) 7 (10%) 3 (6%) NS 53 (44.2%) 33 (47.1%) 20 (40%) NS 57 (47.5%) 30 (42.9%) 27 (54%) NS NS 5.8±6 7.7± ± Двете анализирани групи пациенти имат сходна честотата на придружаващите заболявания, като сърдечно-съдовите (ССЗ) слабо превалират при нечестите, а захарният диабет (ЗД) при честите екзацербатори (Табл. 2). Признаци на хронично белодробно сърце се установяват при 43% (n=30) от честите екзацербатори и 20% (n=10) от нечестите, (р=0.004). Съпътстващи бронхиектазии са доказани чрез високоразделителна компютърна томография (ВРКТ) при 45% (n=32) от честите и 20% (n=10) от нечестите екзацербатори, (р=0.009). Both analyzed patient groups had similar frequency of the concomitant diseases. Cardiovascular diseases (CVD) affects more infrequent exacerbators while diabetes mellitus (DM) frequent exacerbators (Table. 2). Signs of chronic cor pulmonale had 43% (n=30) of frequent exacerbators and 20% (n=10) of infrequent exacerbators (p=0.004). High de nition computed tomography (HRCT) data of accompanying bronchiectasis were found at 45% (n=32) of frequent and 20% (n=10) of infrequent exacerbators (p=0.009). Табл. 2. Придружаващи заболявания. Коморбидитет Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) Захарен диабет (ЗД) Мозъчно-съдова болест (МСБ) Чести екзацербатори (n=70) 63 (88.7%) 55 (78.6%) 13 (18.6%) 11 (15.7%) Нечести екзацербатори (n=50) 46 (92.2%) 44 (88%) NS 7 (14%) 8 (16%) р NS NS NS Table 2. Concomitant diseases. Frequent exacerbations (n=70) Infrequent exacerbations (n=50) р Co-morbidity 63 (88.7%) 46 (92.2%) NS Cardiovascular diseases (CVD) 55 (78.6%) 44 (88%) NS Diabetes mellitus (DM) 13 (18.6%) 7 (14%) NS Cerebrovascular disease 11 (15.7%) 8 (16%) NS 31

34 оригинални статии ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 От придружаващите заболявания захарният диабет в най-голяма степен повишава шанса за чести екзацербации OR (95% CI ). МСБ (OR 1.056) и ССЗ (OR 0.789) на практика не оказват влияние върху честотата на обострянията (OR са близо до 1). Освен това относителният риск за чести екзацербации ( 2 годишно) се повишава значимо при наличие на съпътстващи бронхиектазии (OR 3.320; 95% CI ) и КТ данни за булозен емфизем (OR 2.639; 95% CI ). Белодробна функция: При пациентите с чести екзацербации белодробната функция е значимо по-засегната в сравнение с нечестите абсолютните стойности на ФЕО1 (1.16 L срещу 1.59 L; p=0.003) и ФВК (2.30 L срещу 2.95 L; p=0.003), както и процентното им съотношение спрямо предвидените за съответния болен стойности, са по-ниски (Табл. 3 и 4). Разликите се запазват и след една година (Табл. 3 и 4). Табл. 3. Средни стойности на форсирания експираторен обем за 1-вата секунда (ФЕО1). Diabetes was the comorbidity that largely increased the chance of frequent exacerbations OR (95% CI ). Cerebrovascular (OR 1.056) and cardiovascular diseases (OR 0.789) did not affect the frequency of exacerbations (OR-s were close to 1). Furthermore, the relative risk for frequent exacerbations ( 2 year) increases signi cantly in the presence of bronchiectasis (OR 3.320; 95% CI ) and CT data of bullous emphysema (OR 2.639; 95% CI ). Pulmonary function: Patients with frequent exacerbations had worse lung function in comparison with patients with infrequent exacerbations FEV1 (1.16 L v/s 1.59 L, respectively; p=0.003) and FVC (2.30 L v/s 2.95 L, respectively; p=0.003) (Table 3 and 4). Чести екзацербатори Нечести екзацербатори р ФЕО1 при включване (L) ФЕО1 % при включване ФЕО1 I-ва година (L) ФЕО1 % I-ва година Table 3. Mean values of forced expiratory volume in 1 second (FEV1). Frequent exacerbations Infrequent exacerbations р FEV1 at baseline (L) FEV1 % at baseline FEV1 at year 1 (L) FEV1 % at year Табл. 4. Средни стойности на форсирания витален капацитет (ФВК). Чести екзацербатори Нечести екзацербатори р ФВК при включване (L) ФВК % при включване ФВК I-ва година (L) ФВК % I-ва година Table 4. Mean values of forced vital capacity (FVC). Frequent exacerbators Infrequent exacerbators р FVC at baseline (L) FVC at baseline FVC at year 1 (L) FVC at year

35 Съотношението ФЕО1/ФВК е сходно при пациентите независимо от броя на обострянията: 50.4 при честите и 53.9 при нечестите екзацербатори (t=-1.626; p=ns). При проследяване стойностите са сходни: съответно 50.7 срещу 51.6 през първата година (t=-0.845; p=ns). Средната промяна на ФЕО1 за годината на проследяване е спад с 111 ml. Установихме несигнификантна разлика в спада на ФЕО1 в зависимост от честотата на обострянията. Той е по-малък при честите екзацербатори 105 ml (3.1%) в сравнение с нечести екзацербатори 116 ml (3.6%) (р=ns). Средната промяна на ФВК за първата година на проследяване е спад със 160 ml. При честите екзацербатори спад с 210 ml (3.9%), а при нечестите екзацербатори спад със 100 ml (3.6%) (р=ns). Спадът на ФЕО1 и ФВК е по-голям при настоящите пушачи (съответно 137 ml и 172 ml) в сравнение с непушачите и бившите пушачи (съответно 45 ml и 160 ml). Разликите са статистически достоверни само за ФЕО1 (р=0.043). Промяната на ФЕО1 е зависима и от тежестта на ограничение на въздушния поток. Пациентите с по-изразена бронхиална обструкция имат по-малък годишен спад във ФЕО1 при стадий 2 по GOLD спадът е 109 ml, при стадий 3 96 ml, и при стадий 4 72 ml (Фиг. 1). Фиг. 1. Годишна промяна на ФЕО1 в зависимост от изходната степен на бронхиалната обструкция според GOLD. ΔФЕО1 (ml) GOLD GOLD 3-96 GOLD 4-72 Пациентите с чести обостряния са с поизразени симптоми (САТ 26 срещу 18 точки; р=0.001) и по-тежък задух (mmrc средно 2.31 срещу 1.63; р=0.001) в сравнение с нечестите екзацербатори (Фиг. 2). С изразен задух (mmrc 2) са 80% от честите и 55% от нечестите екзацербатори (р=0.009). Качеството на живот, оценено с въпросника на клиниката Св. Георги (SGRQ) е клинично значимо (средна разлика 21 точки) и статистически (р=0.001) е с по-тежко засягане при честите екзацербатори (Фиг. 2). Едногодишната динамика на симптомите и качеството на живот е с тенденция за влошаване при честите и при нечестите екзацербатори: САТ нараствaне съответно с 2.27 и 0.94 точки; mmrc нараствaне с 0.23 и 0.08 точки; SGRQ нараствaне с 3.39 и 0.06 точки (р=ns). FEV1/FVC ratio was similar in patients regardless of the number of exacerbations: 50.4 in frequent and 53.9 in infrequent exacerbators (t= ; p=ns). After a year the values were similar: 50.7 v/s 51.6 (t=-0.845; p=ns). The mean annual change in FEV1 was decline of 111 ml. There was no difference in annual decline in dependence to exacerbation frequency 105 ml (3.1%) in frequent and 116 ml (3.6%) in infrequent exacerbators (p=ns). The mean change in FVC in the rst year of followup was decline with 160 ml 210 ml (3.9%) in frequent and 100 ml (3.6%) in infrequent exacerbators (p=ns). The decline in FEV1 and FVC was greater in current smokers (respectively 137 ml and 172 ml) in comparison with non-smokers and former smokers (respectively 45 ml and 160 ml). The differences were statistically signi cant for FEV1 only (p=0.043). The change in FEV1 is dependent on the severity of air ow limitation patients with more severe obstruction had a smaller annual decline in FEV1. At GOLD stage 2 decline was 109 ml, stage 3 96 ml, stage 4 72 ml (Fig. 1). Fig. 1. Annual changes in FEV1 depending on the baseline air ow limitation according to GOLD. ΔFEV1 (ml) GOLD GOLD 3-96 GOLD 4-72 Patients with frequent exacerbations had more pronounced symptoms (CAT 26 v/s 18 points; p=0.001) and more severe breathlessness (mmrc 2.31 versus 1.63; p=0.001) compared to infrequent exacerbators ( g. 2). Severe shortness of breath (mmrc 2) had 80% of the frequent and 55% of infrequent exacerbators (p=0.009). Quality of life assessed by St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) was clinically (mean difference 21 points) and statistically (p=0.001) more severely affected in frequent exacerbators (Fig. 2). The one-year trend of symptoms and quality of life show a deterioration in both groups: CAT an increase of 2.27 and 0.94 points; mmrc an increase of 0.23 and 0.08 points; SGRQ an increase of 3.39 and 0.06 points, respectively (p=ns). original articles IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

36 оригинални статии ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Фиг. 2. Симптоми и качество на живот при високорискови пациенти с ХОББ. CAT mmrc p=0.001 p=0.001 Fig. 2. Symptoms and quality of life in high risk patients with COPD. CAT mmrc p=0.001 p= SGRQ нечести екзацербатори чести екзацербатори 66 p= SGRQ infrequent exacerbators frequent exacerbators 66 p= Симптомните пациенти (САТ 10 точки) имат сходна степен на бронхиална обструкция (ФЕО1 като % от предвиденото) в сравнение с тези без изразени симптоми (САТ<10 точки) (Фиг. 3), което потвърждава, че не само ниските белодробните функционални показатели са отговорни за оплакванията на болните. Фиг. 3. Средна стойност на САТ при високорискови пациенти в зависимост от симптомите. 50 ФЕО1 % от предвиденото Физически капацитет: Честотата на екзацербациите повлиява значимо физическия капацитет на изследваните болни тези с чести обостряния изминават по-малко разстояние на 6-минутния тест с ходене (6МТХ) (341 m) в сравнение с нечестите екзацербатори (393 m) (р=0.046). При пациентите с чести обостряния средното изминато разстояние намалява с 27.5 метра за година, а при нечестите екзацербатори се увеличава с 2.9 метра за година. Тази разлика е статистически сигнификантна (t=2.750; p=0.041). BODE индекс: Комплексният показател BODE е изчислен за всеки пациент при включване в проучването и на първата година от проследяването. Средните му стойности нарастват от 4.20 при включване до 4.59 през първата година. Честите екзацербатори имат значимо по-висока стойност на този показател (5.11 срещу 2.91; p=0.001). BODE индексът има добра прогностична стойност за смъртен 39 при включване I-ва година Зависимост на ФЕО1 от симптомите CAT<10 CAT 10 Patients with more symptoms (CAT 10 points) had a similar degree of airway obstruction (FEV1 % predicted) compared to low symptomatic patients (CAT<10) (Fig. 3) so worse pulmonary function were not only responsible for patients' complaints. Fig. 3. CAT in high risk patients depending on the symptoms. FEV1 % of predicted Physical capacity: frequency of exacerbations signi cantly affects the physical capacity of the studied patients those with frequent exacerbations achieved less distance in the 6- minute walking test (6MWT) (341 m) compared with infrequent exacerbators (393 m) (p=0.046). In patients with frequent exacerbations average distance decreased by 27.5 meters per year while in infrequent exacrebators increases by 2.9 meters per year. This difference is statistically signi cant (t=2.750; p=0.041). BODE index: Complex BODE index was calculated for each patient at enrollment and at the rst year of follow-up average values increased from 4.20 to Frequent exacrebators had a signi cantly higher value of this indicator (5.11 against 2.91; p=0.001). BODE index had good predictive value for death the basal values were higher in non-survivors (n=2) 7.6, compared 39 at enrollment at year 1 Dependance of FEV1 on simptoms CAT<10 CAT 10

37 изход. Базалните стойности са по-високи при починалите пациенти (n=2) 7.6 в сравнение с преживелите Потенциално патогенни микроорганизми (ППМ) в храчка при стабилно състояние (изследвани са 49 пациента) се изолират при 25% от болните без предшестващи екзацербации, 33% от болните с 1 екзацербация и 37% от болните с 2 или повече екзацербации (р=ns). Обсъждане В проучването ECLIPSE за чести екзацербации се приемат 2 или повече годишно определение, което използвахме и ние. През първата година на ECLIPSE 30% от проучваните (n=543) са имали чести, а 70% (n=1289) редки екзацербации. През втората година 24% (n=431) променят категорията си 39% (n=210) от честите и 17% (n=221) от нечестите екзацербатори (р<0.001) (5). След едногодишно проследяване на нашите пациенти 54.1% от честите и 7.3% от нечестите екзацербатори преминават в другата категория. Преминаването от нечест в чест екзацербатор е свързано с по-лош изходен физически капацитет (6МТХ метра срещу 402 метра; р<0.01). Не установихме посочените от Donaldson и сътр. по-лоши базални резултати за ФЕО1, mmrc, CAT и SGRQ при преминаването от нечест в чест екзацербатор (5). Фактът, че 44.9% от честите екзацербатори при включване в проучването ни не попадат в тази група след едногодишно наблюдение, свързваме с по-близкото им проследяване, по-честото демонстриране на инхалаторна техника. Подобни резултати и благоприятно влияние на честия мониторинг върху обострянията на ХОББ цитират и Calverli и сътр. в проучвания с Ro umilast, където 59.2% от болните с 2 или повече екзацербации в предходната година, които получават плацебо, нямат чести обостряния в годината на наблюдение (3). До момента са установени множество разнообразни фактори, асоциирани с чести екзацербации, което вероятно се дължи на използването на различни дефиниции за обостряне и за чест екзацербатор, разнородност на проучваните популации, както и разнообразните дизайн и методи за анализ на данните. Нашите резултати показват, че от придружаващите заболявания единствено ЗД допринася за чести обостряния (ОR 2.523). Повишената честота на екзацербациите при пациенти със ЗД се потвърждава от литературни данни и на други автори (8). Добре известен е фактът, че пациентите със ЗД са предразположени към инфекции, които от своя страна се честа причина за обостряне на ХОББ. Фактори, асоциирани с годишния спад на ФЕО1, са пушаческия статус (7) и честите екзацербации (6), въпреки че има проучвания, които не откриват зависимост между влошаването на белодробната функция и честотата на обострянията (13). Ние установихме побързо понижаване на ФЕО1 при настоящи пушачи (137 ml за година) в сравнение с непушачите и бившите пушачи (45 ml за година) (р=0.043). Съществува и изследване with survivors Potentially pathogenic microorganisms (PPMs) in sputum at steady state (49 patients were tested) was isolated in 25% of patients without prior exacerbations, 33% of patients with 1 exacerbation and 37% of patients with 2 or more exacerbations (p=ns). Discussion The ECLIPSE study de ne frequent exacerbations as 2 or more for a year a de nition that we also used. In the rst year of ECLIPSE 30% of the studied patients (n=543) had frequent and 70% (n=1289) rare exacerbations. In the second year 24% (n=431) change its category 39% (n=210) to frequent and 17% (n=221) to infrequent exacrbators (p<0.001) (5). One year follow-up of our patients led to change of category in 54.1% of the frequent and 7.3% of the infrequent exacrebators. Switching from infrequent to frequent exacerbations was associated with worse physical capacity (6MWT m v/s 402 m; p<0.01). We did not nd the mentioned by Donaldson et al. worse basal results of FEV1, mmrc, CAT and SGRQ in the transition from infrequent to frequent exacerbators (5). We related the fact that 44.9% of frequent exacerbators at enrollment were not in this group after one year of follow-up to closer monitoring of these patients and demonstration of inhalation technique. Similar results and a favorable impact of frequent monitoring on exacerbations of COPD found Calverli et al. in studies with Ro umilast where 59.2% of the patients with 2 or more exacerbations in the previous year, who received placebo, had no frequent exacerbations in the year of observation (3). The presence of wide variety of factors associated with frequent exacerbations is probably due to use of different de nitions of exacerbation and frequent exacerbators, heterogeneity of the study populations and various design and methods of data analysis. Our results show that only diabetes mellitus contributes to frequent exacerbations (OR 2.523). Increased frequency of exacerbations in patients with diabetes was con rmed by other authors (8). Well-known fact is that patients with DM are prone to infections which are a common cause of COPD exacerbations. Factors associated with the annual decline in FEV1 were smoking status (7) and frequent exacerbations (6), although there are studies that found no correlation between the deterioration of lung function and the rate of exacerbations (13). We found a rapid decline in FEV1 in current smokers (137 ml per year) compared with non-smokers and former smokers (45 ml per year) (p=0.043). There was also a study of the Bulgarians in the region of Pleven with severe original articles IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

38 оригинални статии ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ 36 Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 на българската популация, проведено в региона на град Плевен при болни с тежка и много тежка ХОББ, което също намира по-голям спад на белодробната функция при пушачи (1). Относно влиянието на честотата на екзацербациите в нашата група болни не се установи разлика в годишния спад на ФЕО1 (105 ml при честите и 116 ml при нечестите екзацербатори). Подобни резултати получава в свое проучване Suzuki, чиято изследвана популация със среден годишен брой обостряния 0.78 (за сравнение в нашата група средният брой обостряния е 1.95) има среден спад на ФЕО1 за година 32 ml и разликата при болните с до една екзацербация и тези с 2 или повече екзацербации е 3 ml (18). По литературни данни годишният спад на ФЕО1 намалява с увеличаване степента на бронхиалната обструкцията от 35 ml при GOLD II до 25 ml при GOLD IV според проучването ECLIPSE (20). Обратно пропорционалната зависимост между тежестта на бронхиалната обструкция и понижението на ФЕО1 е наблюдавана и в други две големи проучвания UPLIFT и TORCH. В 4-годишното проучване UPLIFT средният годишен спад на ФЕО1 е 41 ml, като намалява от 49 ml в стадий II, 38 ml стадий III и 23 ml в стадий IV (19). За TORCH цифрите са съответно 60 ml, 56 ml и 34 ml (10). В нашето проучване при стадий 2 по GOLD спадът на ФЕО1 е 109 ml, при стадий 3 96 ml, и при стадий 4 72 ml. Въпреки по-голямата загуба на белодробна функция при анализираните от нас пациенти, тенденцията повтаря тази в цитираните по-горе проучвания. Степента на бронхиална обструкция има слаба корелация със симптомите и качеството на живот на болните с ХОББ (11). И при нашите пациенти не се установи разлика в степента на ограничение на въздушния поток при пациенти с малко или с изразени симптоми според САТ. Анализ на пациенти от Lung Health Study доказва, че пациентите с по-ниска изходна белодробна функция (измерена чрез съотношението ФЕО1/ФВК) имат по-бърз спад на ФЕО1 (7). Ние не установихме значима разлика при пациенти с изходно съотношение ФЕО1/ФВК <50% годишният спад на ФЕО1 е 87 ml, а при изходно ФЕО1/ФВК 50% спадът е със 102 ml (t=-0,281; p=ns). Компютърната томография (КТ) е все поизползвана при пациенти с ХОББ за диферeнциална диагноза с други заболявания, както и за фенотипизиране. Търсят се асоциации между компютър-томографски промени и белодробни функционални показатели, протичане и прогноза на заболяването. В проучване на Jairim и сътр. тежкият емфизем (HR 4.6; 95% CI 3-7) и значителното задебеляване на бронхиалната стена (HR 5.9; 95% CI ) са КТ промени най-значимо увеличаващи риска за последващи екзацербации, асоциирани с хоспитализация или смърт. Тежките бронхиектазии не се асоциират със значимо повишен риск от неблагоприятни събития (HR 1.5; 95% CI ) (15). В противовес на това нашите данни показват трикратно повишен шанс за чести обостряния при наличие на съпътстващи бронхиектазии, независимо от тежестта им (OR 3.320; 95% CI ), and very severe COPD which also found greater decline in lung function in smokers (1). We did not nd impact of the frequency of exacerbations on the annual decline in FEV1 (105 ml in frequent and 116 ml in infrequent exacrebators). Similar results were obtained in a study of Suzuki in population with an average annual number of exacerbations 0.78 (in comparison in our group the mean number of exacerbations was 1.95) (18). He found an average decline in FEV1 of 32 ml per year and difference in patients with no or one exacerbation and those with 2 or more exacerbations was 3 ml (18). According to the literature the annual decline of FEV1 decreases with increasing degree of airway obstruction from 35 ml in GOLD 2 to 25 ml in GOLD 4 (ECLIPSE study) (20). Inverse correlation between the severity of bronchial obstruction and decline in FEV1 was observed in two other large studies UPLIFT and TORCH. In the 4-year UPLIFT study the average annual decline in FEV1 was 41 ml from 49 ml in stage 2, 38 ml in stage 3 and to 23 ml in stage 4 (19). In TORCH the values were respectively 60 ml, 56 ml and 34 ml (10). In our study at GOLD 2 stage decline in FEV1 was 109 ml, at stage 3 96 ml, and stage 4 72 ml. Despite the greater loss of pulmonary function in the patients analyzed by us this trend repeated in the above-cited studies. The degree of air ow limitation has a low correlation with the symptoms and quality of life of patients with COPD (11). In our patients we did not nd any difference in the degree of air ow limitation in patients with less or pronounced symptoms according to CAT. Analysis of patients from the Lung Health Study demonstrated that patients with lower basal lung function (measured by the FEV1/FVC ratio) had a more rapid decline in FEV1 (7). We found no signi cant difference in baseline FEV1/FVC<50% annual decline in FEV1 was 87 ml and in baseline FEV1/FVC 50% the FEV1decline was 102 ml. (t= ; p=ns). CT scan is increasingly used in patients with COPD for differentiating other diseases as well as for phenotyping. Associations between CT changes and pulmonary function tests, course and prognosis of the disease are demanded. In a study of Jairim et al. severe emphysema (HR 4.6; 95% CI 3-7) and the signi cant thickening of the bronchial wall (HR 5.9; 95% CI ) were most signi cant CT changes that increase the risk for subsequent exacerbations associated with hospitalization or death. Severe bronchiectasis was not associated with signi cantly increased risk of adverse events (HR 1.5; 95% CI ) (15). In contrast, our data show a threefold increased chance of frequent exacerbations in the presence of accompanying bronchiectasis regardless of their severity (OR 3.320; 95% CI ), and the presence of bullous emphysema (OR 2.639; 95% CI ).

39 както и при наличие на булозен емфизем (OR 2.639; 95% CI ). Честотата на бронхиектазиите при изследваните от нас болни с ХОББ е 35% (по литературни данни варира между 29% и 56.7% (12)). По-засегнати са пациентите с чести екзацербации спрямо тези без (45% срещу 20%), като същите болни имат и значимо понижена белодробна функция. При пациенти с ХОББ наличието на емфизем, доказан чрез КТ (OR 2.47; 95% CI ) и възрастта са предиктори за клинично значимо намаляване на изминатото разстояние на 6МТХ (4). При нашите пациенти възрастта над 70 години (25 болни) също увеличава съществено шанса за клинично значим спад на 6МТХ (OR 2.400; 95% CI ). Относно наличието на КТ данни за емфизем влиянието върху спада на физическия капацитет е по-малко (OR 1.750; 95% CI ). Заключение Честите екзацербации на ХОББ са асоциирани с по-лоша белодробна функция, по-изразени симптоми, по-нисък физически капацитет и по-лошо качество на живот. Въпреки липсата на значима промяна във функционалните белодробни показатели и симптомите на пациентите, след едногодишно наблюдение честите екзацербатори имат значимо влошен физически капацитет. Наличието на съпътстващи бронхиектазии и захарен диабет повишава риска от чести обостряния. Книгопис: References: The frequency of bronchiectasis in our COPD patients was 35% (according to the literature it varies between 29% and 56.7% (12)). More affected were patients with frequent exacerbations compared to those without (45% v/s 20%). These patients had signi cantly reduced lung function too. In patients with COPD the presence of emphysema on CT (OR 2.47; 95% CI ) and age are predictors of clinically signi cant reduction in distance of the 6MWT (4). In our patients, age 70 or more (n=25), it also increased the chance of a clinically signi cant decline in 6MWT (OR 2.400; 95% CI ). The presence of CT data of emphysema had less impact on the physical capacity decline (OR 1.750; 95% CI ). Conclusion Frequent exacerbations of COPD are associated with worse lung function, more pronounced symptoms, lower physical capacity and poorer quality of life. Frequent exacerbators have signi cantly deteriorated physical capacity despite the lack of signi cant change in lung function, and symptoms after one year of observation. Coexisting bronchiectasis and diabetes increase the risk of frequent exacerbations. original articles IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September Павлов П, Иванов Я, Глоговска П, Попова Ц, Борисова Е. Среден годишен спад на ФЕО1 при пациенти с тежка и много тежка ХОББ лекувани с инхалаторни кортикостероиди. Торакална медицина 2009, 1 (2): Bhowmik A, Seemungal TA, Sapsford RJ, Wedzicha JA: Relation of sputum in ammatory markers to symptoms and lung function changes in COPD exacerbations. Thorax 2000, 55: Calverley PM et al. Ro umilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials. Lancet. 2009;374: Díaz A, Pinto-Plata V, Hernández C, et al. Emphysema and DLCO predict a clinically important difference for 6MWD decline in COPD. Respir Med 2015; 109 (7): Donaldson GC, Müllerova H, Locantore N, et al. Factors Associated With Change in Exacerbation Frequency in COPD. Respiratory Research. 2013;14(79). 6. Donaldson GC, Seemungal TAR, Bhowmik A, Wedzicha JA. Relationship between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease, Thorax 2002; 57(10): Drummond MB, Hansel NN, Connett JE, et al. Spirometric Predictors of Lung Function Decline and Mortality in Early Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185: Hurst JR, Donaldson GC, Quint JK, et al. Temporal clustering of exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, et al. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2010;363: Jenkins CR, Jones PW, Calverley PMA, et al. Efficacy of salmeterol/ uticasone propionate by GOLD stage of chronic obstructive pulmonary disease: analysis from the randomised, placebo-controlled TORCH study. Respir Res 2009; 10: Jones PW. Health status measurement in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2001; 56: Martinez-Garcia MA, Soler-Cataluna JJ, Donat-Sanz Y, Catalan-Serra P, Agramunt-Lerma M, Ballestin-Vicente J, Perpina- Tordera M. Factors associated with bronchiectasis in chronic obstructive pulmonary disease patients. Chest 2011; 140: Nishimura M, Makita H, Nagai K, et al; Hokkaido COPD Cohort Study Investigators. Annual change in pulmonary function and clinical phenotype in chronic obstructive pulmonary disease. AmJ Respir Crit Care Med 2012;185(1): O'Brien JA, Ward AJ, Jones MK, et al. Utilization of health care services by patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med 2003; 97: Suppl. A, S53 S Pinto-Plata VM, Cote C, Cabral H, Taylor J, Celli BR. The 6-min walk distance: change over time and value as a predictor of survival in severe COPD. Eur Respir J 2004; 23(1): Seemungal TA, Donaldson GC, Paul EA, Bestall JC, Jeffries DJ, Wedzicha JA. Effect of exacerbation on quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Am JRespir Crit Care Med 1998; 157(5 pt 1): Soler-Cataluña JJ, Martínez-García MÁ, Román Sánchez P, Salcedo E, Navarro M, Ochando R. Severe acute exacerbations and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Thorax 2005; 60(11): Suzuki M, Makita H, Ito YM, et al. Clinical features and determinants of COPD exacerbation in the Hokkaido COPD cohort study. ERJ 2014; 43 (5): Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008; 359: Vestbo J, Edwards LD, Scanlon PD, et al. Changes in forced expiratory volume in 1 second over time in COPD. N Engl J Med 2011; 365: Кореспонденция Проф. д-р Пенка Переновска, дм Клиника по педиатрия УМБАЛ Александровска Медицински Университет София Ул. Свети Георги Софийски 1 София 1431 Correspondence Natalia Stoeva, MD, PhD Pulmonary department, Tokuda hospital, So a 51b, Nikola Vaptsarov, blvd So a, 1407 Bulgaria perenovska@abv.bg 37

40 оригинални статии Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО Д. Митева, Й. Радков, Л. Иванова, Т. Червенков, B. Костадинова УНС по белодробни болести и алергология, Медицински университет - Варна УНС по микробиология и вирусология, Медицински университет - Варна УНС по медицинска генетика, Медицински университет - Варна Резюме Въведение: Прокалцитонин (РСТ) е иновативен маркер, използван в диагностиката, определяне на прогнозата и ръководене на лечението при пневмония придобита в обществото (ППО). Цел: Да се установи ролята на РСТ в диагностиката и прогнозата при пациенти с ППО. Материал и методи: Проспективно са изследвани 160 пациента с ППО, хоспитализирани в УМБАЛ Св. Марина Варна през РСТ е определен по стандартна ELISA методика в деня на хоспитализацията, а при 80 пациента и на 4-и-5-и ден от лечението. Резултати: Пациентите са на средна възраст 55.5±18.3 години; 65.6% мъже. Средната стойност на РСТ е 1.16±1.43 ng/ml. Тя е сигнификантно по-висока при доказан бактериален причинител в сравнение с пневмония от атипични вътреклетъчни микроорганизми (1.35±1.54 ng/ml срещу 0.36±0.63 ng/ml, p<0.05). Вътреболничната смъртност е 6.3%. Средната изходна стойност на РСТ е сигнификантно по-висока при починалите в сравнение с преживелите пациенти (3.03±2.37 ng/ml срещу 1.04±1.26 ng/ml, p<0.001). Пациентите са разделени в четири групи според нивото на РСТ, като в групите с РСТ<0.5 ng/ml няма починали пациенти, докато в групата с най-висок РСТ 2 ng/ml смъртността достига 21.4%. РСТ 2 ng/ml е показател за повишена смъртност, OR 8.73 ( , p<0.01). Средната контролна стойност на 4-ия-5-ия ден е 0.76±0.31 ng/ml. При наличие на усложнения тя е сигнификантно по-висока в сравнение с неусложнено протичане (0.81±0.31 ng/ml срещу 0.66±0.28 ng/ml, p<0.05). Заключение: РСТ е добър предиктор за разграничаване на бактериални пневмонии от такива с атипичен причинител. Изходно високата стойност е добър предиктор на вътреболнична смъртност. Задържането му повишен при контролно измерване има добра предиктивна стойност за развитие на усложнения. 38 Ключови думи: ППО, прокалцитонин, тежест и прогноза

41 original articles Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA D. Miteva, Y. Radkov, L. Ivanova, T. Chervenkov, V. Kostadinova Department of Pulmonology and Allergology Medical University Varna Department of Microbiology and Virology Medical University Varna Department of Medical Genetics Medical University Varna Abstract Introduction: Procalcitonin (PCT) is an innovative marker used in the diagnosis, determining prognosis and guiding treatment in community-acquired pneumonia (CAP). Aim: To evaluate the role of procalcitonin in the diagnosis and prognosis in patients with CAP. Materials and Methods: 160 patients hospitalized with CAP in UMHAT "St. Marina", Varna in were prospectively studied. PCT was measured by the ELISA method on admission and in 80 patients on the 4th-5th day of the treatment. Results: Patients were on mean age 55.5±18.3 years; 65.6% male. The mean PCT was 1.16 ±1.43 ng/ml. It was signi cantly higher in pneumonia with proven bacterial agent compared to CAP caused by atypical intracellular microorganisms (1.35±1.54 ng/ml v/s 0.36±0.63 ng/ml, p<0.05). The in-hospital mortality was 6.3%. The mean initial PCT was signi cantly higher in non-survivors compared to survivors (3.03±2.37 ng/ml v/s 1.04±1.26 ng/ml, p<0.001). Patients were divided into four groups according to the level of PCT. In the groups with PCT <0.5 ng/ml there were no deceased patients, while in the group with the highest PCT 2 ng/ml the mortality reached 21.4%. PCT 2 ng/ml was a marker of increased mortality, OR 8.73 ( , p<0.01). The mean control value on the 4th-5th day was 0.76±0.31 ng/ml. It was signi cantly higher in CAP with complications than this in uncomplicated disease (0.81±0.31 ng/ml v/s 0.66±0.28 ng/ml, p<0.05). Conclusion: PCT is a good predictor for distinguishing between bacterial and atypical pneumonia. The high initial value is a good predictor for in-hospital mortality. The retention of elevated control level has a good predictive value for development of complications. Keywords: Community-acquired pneumonia, procalcitonin, severity and prognosis 39

42 оригинални статии РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО 40 Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Въведение Различни биомаркери се използват в диагностиката, определяне на прогнозата и ръководене на антибиотичното лечение при пневмония придобита в обществото (ППО). Понятието биомаркер се дефинира като характеристика, която може обективно да се измери и оцени като индикатор на нормални биологични процеси, патологични процеси или фармакологичен отговор на терапевтична интервенция (3). Идеалният биомаркер трябва да позволява ранна диагноза, да дава информация за тежестта и прогнозата на заболяването, да подпомага вземането на клинични решения, да бъде евтин, и бързо и лесно изследващ се. Някои от биомаркерите в диагностиката на пневмониите се използат отдавна рутинно в клиничната практика СУЕ, левкоцитен брой и др. Напоследък рутинно се използува и С- реактивен протеин (CRP). Други биомаркери като прокалцитонин (PCT) се използват пошироко за диагностиката на сепсис и ролята им в диагностиката на ППО се проучва през последните години. Прокалцитонин е прекурсор на активния хормон калцитонин. Спада към CALC-1 генната фамилия. Открит е през 1975 от Moya, а през 1993 Assicot и сътр. установяват, че РСТ повишава серумните си нива при бактериални инфекции. Състои се от 116 аминокиселини и се синтезира от С-клетките на щитовидната жлеза. Тези клетки синтезират калцитонин от прокалцитонин, който се складира в цитоплазмените гранули. При здрави индивиди РСТ циркулира в плазмата в много малки количества под 0.05 ng/ml (17). Синтезата на РСТ в хода на бактериална инфекция се осъществява по друг механизъм. Като цитокин той се произвежда от невроендокринните клетки на белия дроб и червата, както и от редица паренхимни клетки от черния дроб, бъбреците, моноцити, но не и левкоцити (10). При бактериална инвазия елементи на клетъчната стена на бактериите, както и техни ендо- и екзотоксини действат като мощен стимул за увеличаване на производството му. Важни стимули за покачване на нивата му са също цитокините TNF-α, IL-1β и IL- 6 (11). Нивото му се покачва още на 2-ия час след бактериална инфекция, което го прави по-ранен маркер от CRP, достига пикова концентрация след 12 часа и има полуживот 24 часа (13). Интерферон гама, който се произвежда в отговор на вирусни инфекции, блокира синтезата на РСТ, поради което нивата му не се покачват при вирусна инфекция. Ето защо той е надежден маркер за етиологично разграничаване между вирусни и бактериални инфекции. Така той може да предотврати ненужното предписване на антибиотици и да ограничи антибиотичната свръхупотреба. При локализирани инфекции нивата му могат да останат нормални или само леко да се повишат, като напр. при капсулиран абсцес. Нивата му са особено повишени при бактериален сепсис. Освен при сепсис, нивата му се Introduction Different biomarkers are used in the diagnosis determining the prognosis and guiding the antibiotic treatment in CAP. The term "biomarker" is de ned as a characteristic that can be objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological processes, pathological processes, or pharmacological response to a therapeutic intervention (3). The ideal biomarker should permit early diagnosis, provide information on the severity and prognosis of disease, support clinical decisions, and be cheap and quickly and easily investigated. Some of the biomarkers in the diagnosis of pneumonia have been used for a long time in the clinical routine practice ESR, WBC count and others. C- reactive protein (CRP) is recently routinely used too. Other biomarkers such as procalcitonin (PCT) are used more widely for the diagnosis of sepsis and their role in the diagnosis of CAP is studied in recent years. Procalcitonin is a precursor of the active hormone calcitonin. It belongs to CALC-1 gene family. It was discovered in 1975 by Moya, and in 1993 Assicot et al. found out that PCT increases its serum levels in bacterial infections. It consists of 116 amino acids and is synthesized from the C-cells of the thyroid gland. These cells synthesize calcitonin from procalcitonin, which is stored in cytoplasmic granules. In healthy individuals PCT circulates in the plasma in very small quantity under 0.05 ng/ml (17). The synthesis of the PCT in the course of a bacterial infection is achieved by a different mechanism. As a cytokine it is produced by the neuroendocrine cells of the lung and intestine, as well as a number of parenchymal cells such as liver, kidney, monocytes, but not leucocytes (10). In bacterial invasion elements of the cell wall of bacteria and their endo- and exotoxins act as a powerful trigger to increase its production. Important factors for increasing its levels are also cytokine TNF-α, IL-1β and IL-6 (11). Its level rises 2 hours after bacterial infection, which makes it an earlier marker than CRP, reaches peak concentrations after 12 hours and has a half-life of 24 hours (13). Interferon gamma, which is produced in response to viral infection, suppresses the synthesis of PCT, so that the levels do not rise during viral infection. So it is a reliable marker for etiological distinction between viral and bacterial infections. On this manner it can prevent unnecessary prescription of antibiotics and reduce the antibiotic overconsumption. In localized infections PCT levels can remain normal or only slightly elevated, e.g. in encapsulated abscess. Its levels are particularly elevated in bacterial sepsis. Except in sepsis its levels are elevated also in pneumonia, acute inhalation intoxication and other severe infections such as pancreatitis, appendicitis, burns, heat stroke, multiple trauma, operations (1). Its levels do not rise in autoimmune diseases and malignancy. In contrast to CRP and other markers of in ammation, its levels remain unaffected by treatment with corticosteroids. Serial measurements may

43 покачват още при пневмония, остри инхалаторни интоксикации и други тежки инфекции като панкреатит, апендисит, изгаряне, топлинен удар, политравма, операции (1). Нивата му не се покачват при автоимунни заболявания и малигнитет. За разлика от CRP и други маркери на възпаление, нивото му не се повлиява от лечение с кортикостероиди. Серийните му измервания могат да служат за мониториране лечението на бактериалните инфекции и оценка на хода на болестта. Задържането на повишени стойности на РСТ в хода на инфекцията обикновено е свързано с персистиране на възпалителния процес и влошаване на прогнозата. Интерпретацията на стойностите на прокалцитонин е представена на Tабл. 1: Табл. 1. Интерпретация нивата на РСТ в плазма и серум (17). be used to monitor the treatment of bacterial infections and assessment of the course of the disease. The retention of elevated levels of PCT in the course of the infection is usually associated with persistent in ammation and deterioration of the prognosis. The interpretation of procalcitonin levels is presented on Table 1. Table 1. Interpretation of PCT serum or plasma levels (17). original articles ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Нива на РСТ Интерпретация PCT reference ranges Interpretation Нормална стойност <0.05 ng/ml. Здрави лица на възраст 3 дни Нормална стойност на РСТ (95% CI). Няма системен възпалителен отговор. Normal values: <0.05 ng/ml. Healthy individuals (age 3 days of life). Normal range for PCT (95% CI). No systemic in ammatory response. РСТ <0.5 ng/ml. Измеримо, но клинично несигнификантно повишение на РСТ. Възможни са локално възпаление и локална инфекция. Лек или несигнификантен системен възпалителен отговор. PCT <0.5 ng/ml. Measurable, but clinically insigni cant PCT response. Local in ammation and local infection are possible. Minor or no signi cant systemic in ammatory response. РСТ 0.5 ng/ml, но <2 ng/ml. Сигнификантен, но умерен възпалителен отговор. Възможна е инфекция, но да се имат пред вид и други причини за повишение травма, голяма операция, кардиогенен шок. При доказана инфекция, диагноза сепсис е налице. Да се изследва повторно след 6-24 часа. PCT 0.5 and <2.0 ng/ml. Signi cant, but moderate systemic in ammatory response. Infection is possible, but various conditions are known to induce PCT as well (trauma, major surgery, cardiogenic shock). In case of proven infection diagnosis of sepsis is positive. Follow up of PCT levels recommended (6-24 hours). РСТ 2 ng/ml, но <10 ng/ml. Тежък системен възпалителен отговор, най-вероятно дължащ се на инфекция (сепсис), освен ако не е известна друга причина (виж по-горе). Висок риск от развитие на органна дисфункция. Ако стойността персистира >4 дни да се преоцени терапията за сепсис. Възможен неблагоприятен изход. Препоръчва се ежедневно изследване на РСТ. PCT 2 and <10 ng/ml. Severe systemic in ammatory response, most likely due to infection (sepsis), unless other causes are known (see above). High risk for developing organ dysfunction. In case of persistently elevated values >4 days: reconsider sepsis therapy. Poor outcome is possible. Daily measurement of PCT levels is recommended. РСТ 10 ng/ml. Значим системен възпалителен отговор, дължащ се най-често на тежък сепсис или септичен шок. Най-често наличие на органна дисфункция. Висок риск от смъртност. Препоръчва се ежедневно изследване на РСТ. PCT 10 ng/ml. Important systemic in ammatory response almost exclusively due to severe bacterial sepsis or septic shock. Frequently associated with organ dysfunction. High risk of lethal outcome. Daily measurement of PCT levels is recommended. Цел Да се установи мястото на РСТ в диагностиката и прогнозата при пациенти с ППО. Материал и методи Проспективно са изследвани 160 пациента с ППО, хоспитализирани в УМБАЛ Св. Марина през РСТ е изследван при хоспитализацията, а при 80 пациента и на четвърти-пети ден от лечението. Определен е по стандартна ELISA методика с референтна стойност <0.05 ng/ml. Статистическата обработка на данните бе извършена с програма SPSS v Използван е сравнителен анализ и анализ за определяне на риска (OR). Количествените променливи са отразени като Aim To evaluate the role of procalcitonin in the diagnosis and prognosis in patients with CAP. Materials and Methods 160 patients hospitalized with CAP in UMHAT "St. Marina", Varna in were prospectively studied. PCT was measured on admission and in 80 patients on the 4th-5th day of the treatment. It was measured by the ELISA method with a reference range <0.05 ng/ml. The data were analyzed with statistical program SPSS v. 20. Comparative analysis and analysis of risk assessment (OR) were performed. Quantitative variables were reported as mean value and standard deviation (mean ± SD), and qualitative 41

44 оригинални статии РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 средна стойност и стандартно отклонение (mean ± SD), а качествените променливи са отразени като брой и относителен дял (%). Резултати Изследваните пациенти са на средна възраст 55.5±18.3 години; 65.6% мъже. Вътреболничната смъртност е 6.3%. Характеристиката на изследваната група е представена в Tабл. 2. Табл. 2. Характеристика на изследваната група. variables were reported as a count and relative share (%). Results Patients were on mean age 55.5±18.3 years; 65.6% male. The in-hospital mortality was 6.3%. The characteristics of the studied group are shown on Table 2. Table 2. The characteristics of the studied group. Показател Characteristics Средна възраст 55.5±18.3 години Mean age 55.5±18.3 years Пол Мъже Жени 105/65.6% 55/34.4% Gender Male Female 105/65.6% 55/34.4% Наличие на усложнения 102/63.8% Complications 102/63.8% Преминали през ИРО 39/24.4% Patients in ICU 39/24.4% Вътреболнична смъртност 10/6.3% In-hospital mortality 10/6.3% Средната изходна стойност на РСТ е 1.16±1.43 ng/ml, минималната стойност е ng/ml, а максималната е 7.5 ng/ml. При наличие на коморбидни заболявания средната стойност на РСТ е сигнификантно по-висока. При пациентите с усложнения, изходният РСТ също е сигнификантно по-висок (1.39±1.65 ng/ml срещу 0.77±0.8 ng/ml, p<0.01). Усложненията включват наличие на ОДН, плеврален излив, абсцедиране, наличие на септичен шок или необходимост от механична вентилация. РСТ е сигнификантно повисок при пациентите с ОДН, но не се открива съществена разлика при тези с плеврален излив и абсцедиране. При наличието на мултилобарен инфилтрат РСТ е също сигнификантно по-висок. Пациентите с ППО, лекувани в интензивно отделение, също показват значимо по-високи стойности на РСТ. Средната изходна стойност на РСТ е сигнификантно повисока при починалите в сравнение с преживелите пациенти (3.03±2.37 ng/ml срещу 1.04±1.26 ng/ml, p<0.001). Не установихме корелация на РСТ с болничния престой (r=0.006; p>0.05). Данните са показани на Tабл. 3. Табл. 3. Средни стойности на РСТ при различни показатели. The mean initial PCT was 1.16±1.43 ng/ml, minimal ng/ml, and maximal 7.5 ng/ml. In the presence of comorbidities the mean level of PCT was signi cantly higher. In patients with complications the initial PCT was also signi cantly higher (1.39±1.65 ng/ml versus 0.77±0.8 ng/ml, p<0.01). Complications include ARF, pleural effusion, cavitation, presence of septic shock or need for mechanical ventilation. PCT was signi cantly higher in patients with ARF, but did not show a signi cant difference for those with pleural effusion and cavitation. In patients with multilobar in ltrates PCT was also signi cantly higher. Patients with CAP, treated in ICU, also had signi cantly higher PCT. The average initial PCT was signi cantly higher in deceased versus survived patients (3.03±2.37 ng/ml versus 1.04±1.26 ng/ml, p<0.001). We did not nd correlation of PCT with the length of hospital stay (r=0.006; p>0.05). The data are shown on Table 3. Показател Коморбидности 1.36 ± 1.62 Усложнения на ППО Плеврален излив Абсцедиране Остра дихателна недостатъчност Mултилобарен инфилтрат Преминаване през ИРО Вътреболнична смъртност РСТ при наличие на показателя ng/ml 1.39 ± ± ± ± ± ± ± 2.37 РСТ при липса на показателя ng/ml 0.88 ± ± ± ± ± ± ± ± 1.26 p-стойност < 0.05 < 0.01 > 0.05 > 0.05 < < 0.05 < <

45 Table 3. Average PCT in various conditions. original articles Symptom Comorbidities 1.36 ± 1.62 Complications of CAP Pleural effusion РСТ in the presence of the symptom ng/ml 1.39 ± ± 1.63 РСТ in the absence of the symptom ng/ml 0.88 ± ± ± 1.35 p-value < 0.05 < 0.01 > 0.05 ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA Cavitation Acute respiratory failure Multilobar in ltrate 0.70± ± ± ± ± ± 1.32 > 0.05 < < 0.05 Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 ICU patients 1.93 ± ± 1.09 < In-hospital mortality 3.03 ± ± 1.26 < Определихме средните изходни стойности на РСТ при различните етиологични причинители. Изходният РСТ е по-висок при пациенти с доказан бактериален причинител, в сравнение с тези без доказан причинител, но разликата не достига статистическа значимост (1.35±1.54 ng/ml срещу 1.11±1.38 ng/ml, р>0.05). При ППО, причинена от атипични вътреклетъчни микроорганизми, РСТ е сигнификантно по-нисък 0.36±0.63 ng/ml, p<0.05. Разпределихме пациентите в четири групи според нивото на РСТ. При 9.4% се установиха неповишени стойности на РСТ, при 23.1% се установиха стойности между ng/ml, което говори за наличие само на локална възпалителна реакция и липса на значим системен възпалителен отговор. При 50% от пациентите РСТ е между 0.5 ng/ml и 2 ng/ml, което съответства на умерен системен възпалителен отговор, и при 17.5% РСТ е 2 ng/ml, съответстващ на наличие на тежък системен възпалителен отговор. Разпределението е представено на Фиг. 1. We determined the average initial value of РСТ in different etiologic agents. The initial РСТ was higher in patients with proven bacterial agent compared with those without proven etiologic agent but the difference did not reach statistical signi cance (1.35±1.54 ng/ml v/s 1.11±1.38 ng/ml, р>0.05). In CAP caused by atypical intracellular microorganisms PCT was signi cant lower 0.36±0.63 ng/ml, p<0.05. We divided the patients into four groups according to the level of РСТ. In 9.4% we observed normal PCT values, in 23.1% РСТ was within the range ng/ml, which indicated the presence of only local infection and lack of a signi cant systemic in ammatory response. In 50% of the patients PCT was between 0.5 and 2 ng/ml, which indicated moderate systemic in ammatory response and in 17.5% РСТ was 2 ng/ml, corresponding to severe systemic in ammatory response. The distribution is shown on Fig. 1. Фиг. 1. Разпределение на пациентите по групи според нивото на РСТ. 60% 50% 40% 50.00% 30% 20% 23.10% 10% 17.50% 9.40% 0% < 0,05 ng/ml 0,05 PCT < 0,5 ng/ml 0,5 PCT < 2,0 ng/ml 2,0 ng/ml Fig. 1. Distribution of the patients according to PCT level. 60% 50% 40% 50.00% 30% 20% 10% 0% 23.10% 17.50% 9.40% < 0,05 ng/ml 0,05 PCT < 0,5 ng/ml 0,5 PCT < 2,0 ng/ml 2,0 ng/ml 43

46 оригинални статии РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Разгледахме смъртността във всяка една от групите и установихме, че всички пациенти с РСТ <0.5 ng/ml са оцелели, сред тях няма починали пациенти. При РСТ ng/ml смъртността е 5%, а при РСТ 2 ng/ml тя достига до 21.4% в групата (Фиг. 2). Фиг. 2. Смъртност в групите с различни нива на РСТ (χ = 14.69, р<0.01). 100% 80% 60% 40% 100% 100% We examined the mortality rate in each of the groups and found that all patients with РСТ <0.5 ng/ml survived, there were no deceased among them. In РСТ between ng/ml the mortality rate was 5%, and in РСТ 2 ng/ml it increased up to 21.4% (Fig. 2). 5.00% 95.00% 21.40% 78.60% 20% 0% < 0,05 ng/ml 0,05 PCT < 0,5 ng/ml 0,5 PCT < 2,0 ng/ml 2,0 ng/ml Преживели Починали Fig. 2. Mortality in groups with different PCT levels (χ = 14.69, р<0.01). 100% 5.00% 80% 21.40% 60% 40% 100% 100% 95.00% 78.60% 20% 0% < 0,05 ng/ml 0,05 PCT < 0,5 ng/ml 0,5 PCT < 2,0 ng/ml 2,0 ng/ml Survivors Non-survivors Наличието на изходен РСТ 2 ng/ml е показател за повишена смъртност OR 8.73 ( , p<0.01). При 80 пациента определихме контролна стойност на РСТ на четвърти-пети ден от лечението. Средната контролна стойност е 0.76±0.31 ng/ml. При наличие на усложнения контролната средна стойност е сигнификантно по-висока в сравнение с тази при неусложненото протичане (0.81±0.31 ng/ml срещу 0.66±0.28 ng/ml, p<0.05). При 13 човека (16.2%) се установи нарастване на контролния РСТ, като само при двама от тях не се установиха усложнения, т.е. при нарастване на контролния РСТ, 84.6% от пациентите развиват усложнения. PCT 2 ng/ml was a marker of increased mortality OR 8.73 ( , p<0.01). In 80 patients we measured the control PCT on the 4th-5th day of the treatment. The mean control value was 0.76±0.31 ng/ml. It was signi - cantly higher in CAP with complications than this in uncomplicated disease (0.81±0.31 ng/ml v/s 0.66±0.28 ng/ml, p<0.05). In 13 patients (16.2%) the control value was higher than the initial one, only two of them had no complications, i.e. if there was an increase in the control PCT, 84.6% of the patients developed complications. 44 Обсъждане В диагностиката на ППО РСТ се използва в различни направления. Едно от тях е именно подпомагане на етиологичната диагностика. При пациентите с доказан бактериален причинител установихме повишена стойност на РСТ в сравнение с тези без доказан такъв, но разликата не достигна статистическа значимост. Най-вероятната причина за липса на сигнификантност е това, че и при пациентите без доказан причинител, най-вероятно също се касае за бактериална пневмония, но не сме съумели да докажем конкретния причинител. При ППО причинена от атипични вътреклетъчни патогени (Mycoplasma pneumoniae и Discussion In managing of CAP, РСТ is used in various elds. One of them is the determination of the etiological diagnosis. In patients with proven bacterial agent we established higher РСТ compared with those without proven etiologic agent but the difference did not reach statistical signi cance. The most likely reason for the lack of signi cance is that patients without proven etiological agent also had bacterial pneumonia, but we did not manage to prove the particular agent. In CAP caused by atypical intracellular pathogens (Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae) we found signi cantly lower values, which corresponds to the literature

47 Chlamydia pneumoniae) установихме сигнификантно по-ниски стойности, което съответства и на литературните данни (9, 12, 15). Така РСТ е в състояние да насочи към типа етиологичен причинител и да подпомогне избора на правилно емпирично антибиотично лечение. При стойност на РСТ около 0.3 ng/ml вероятността за атипична инфекция е висока и антибиотичното лечение трябва да се насочи към тези причинители. Разбира се тази стойност трябва да се интерпретира в контекста на цялостната клинична картина. Освен като маркер насочващ към бактериална етиология на инфекцията, РСТ се използва и като предиктор на тежест и смъртност на пневмониите. Нашето проучване установи сигнификантно по-високи изходни стойности на РСТ при починалите пациенти и при наличие на усложнения. Подобно на нашите данни сигнификантно по-високи стойности на РСТ при починалите пациенти и при усложнена ППО установяват и редица други автори (2, 4, 8, 16). Повишените стойности на РСТ се свързват с по-тежък системен възпалителен отговор. Установихме, че при РСТ <0.5 ng/ml, което съответства само на локална инфекция, няма починали пациенти. Това показва, че при всички починали пациенти е на лице системна възпалителна реакция. При наличие на тежък системен възпалителен отговор, което съответства на РСТ 2 ng/ml, смъртността значимо нараства. Това поставя пациентите с РСТ 2 ng/ml в рискова група за по-висока смъртност, което налага при тях да се прилага поактивно наблюдение и по-агресивно лечение. Стойност на РСТ 2 ng/ml може да служи като бърз ориентир за тежка инфекция. Това се потвърждава и от факта, че средната стойност на РСТ при пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение се доближава до тази стойност 1.93±2.03 ng/ml. Установихме повишена стойност на РСТ при пациенти с коморбидни заболявания. Това най-вероятно се свързва с по-тежкото протичане на ППО при тях. Самите коморбидни заболявания не покачват нивото на РСТ (изключения се наблюдават само при карцином на щитовидната жлеза, дребноклетъчен белодробен карцином и карциноид). Установихме също сигнификантно повишени стойности на РСТ при наличие на усложнения на пневмонията, а от белодробните усложнения при наличие на ОДН. При наличие на плеврален излив и абсцедиране не наблюдавахме значимо повишение на нивата на РСТ, което свързваме с локалния характер на тези усложнения. Повечето автори изтъкват ролята не само на изходния РСТ, но също така и на серийните измервания. Задържането на повишени стойности може да служи като предиктор за неблагоприятен изход и неуспех от лечението (7, 14). В нашето проучване също установихме, че при пациентите с усложнения, контролната стойност се задържа по-висока в сравнение с пациентите без усложнения. При пациенти, data (9, 12, 15). Thus, РСТ is able to direct to an etiological agent and assist in the selection of the correct empirical antibiotic treatment. At PCT values about 0.3 ng/ml the likelihood of atypical infection is higher and antibiotic treatment directed to these agents is to be considered. Of course, this value is to be interpreted within the context of the overall clinical picture. Except as a marker suggesting bacterial etiology of infection, PCT is used as a predictor of severity and mortality of pneumonia. Our study found signi cantly higher initial PCT in nonsurvivors and in the presence of complications. Similar to our data signi cantly higher levels of PCT in deceased patients and complicated CAP were established by a number of other authors (2, 4, 8, 16). Elevated levels of PCT are associated with more severe systemic in ammatory response. We found that with PCT <0.5 ng/ml, which corresponds only to local infection, no patients died. This indicates that in all deceased patients there was a systemic in ammatory response. In the presence of severe systemic in ammatory response, which corresponds to РСТ 2 ng/ml, the in-hospital mortality signi - cantly increased. This puts patients with РСТ 2 ng/ml in a risk group for mortality which requires active monitoring and more aggressive treatment. A value of РСТ 2 ng/ml can serve as a quick guide for severe infection. This was con r- med by the fact that the average PCT value in patients requiring intensive care, approached this value again 1.93 ± 2.03 ng/ml. We established signi cantly increased value of PCT in patients with comorbid diseases. This is probably associated with more severe course of CAP in them. Comorbid diseases do not rise the level of PCT themselves (exceptions are observed only in thyroid carcinoma, small cell lung cancer and carcinoid).we also established signi cantly elevated values in the presence of complications of pneumonia, and from pulmonary complications in the presence of ARF. In the presence of pleural effusion and cavitation we did not nd signi cant increase of PCT levels, which we connect with the local nature of these complications. Most authors emphasize not only the role of initial PCT, but also the role of serial measurements. The persistence of elevated values can serve as a predictor of poor outcome and treatment failure (7, 14). In our study we also found that in patients with complications, the control value stayed signi cantly higher compared to patients without complications. In patients with increase of the control value, the frequency of original articles ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

48 оригинални статии РОЛЯ НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 при които се наблюдава увеличение на контролната стойност, честотата на усложнения е много висока. Поради това считаме, че контролната стойност на 4-5 ден може да служи като добър предиктор за развитие на усложнения. Само 2 пациента от починалите имат изследвана контролна стойност на РСТ, тъй като останалите са починали в първите 3 дни от лечението и това не ни позволява да анализираме контролната стойност като предиктор за смъртност. Освен като маркер за тежест, РСТ се използва широко като показател за преценка необходимостта от антибиотично лечение и определяне на неговата продължителност. Всички наши пациенти са провели антибиотично лечение. Напоследък се наблюдава тенденция към все по-кратки антибиотични курсове при лечението на ППО. Според някои автори антибиотичното лечение може да се съкрати до 5 дни, без това да доведе до компрометиране на лечението (6, 18). Като разграничителна стойност за прекратяване на АБ се приема ниво на РСТ 0.25 ng/ml или, при много висока изходна стойност, спад с повече от % от нея (5, 6). При нашите пациенти средната контролна стойност на РСТ на петия ден от лечението е по-висока от тези разграничителни стойности, поради това считаме, че при ППО 5-дневен антибиотичен курс би бил недостатъчен. По-високата контролна стойност на петия ден при нашите пациенти показва необходимост от по-дълъг антибиотичен курс. Трябва да се има пред вид, че нашето проучване обхваща само хоспитализирани пациенти с ППО, при които протичането е потежко и именно това е наложило хоспитализацията. Вероятно при по-леко протичане на заболяването и при пациенти, при които е възможно амбулаторно лечение, антибиотичният курс би могъл да бъде по-кратък. Заключение РСТ е добър предиктор за разграничаване на бактериални пневмонии от такива с атипичен причинител. Изходно високата стойност е добър предиктор на вътреболнична смъртност. Пациенти с изходен РСТ 2 ng/ml трябва да се разглеждат като такива с повишен риск от смъртност и се нуждаят от повишено внимание. Задържането на РСТ повишен при контролно измерване има добра предиктивна стойност за развитие на усложнения. complications is very high. Therefore we believe that the control value on the 4th-5th day can be considered a good predictor of complications. Only 2 of the deceased patients had control value of PCT as the others died in the rst 3 days of the treatment and this did not allow us to analyze the control value as a predictor of mortality. PCT is widely used not only as a marker of severity but also as an indicator for the need of antibiotic treatment and determination of its duration. All our patients received antibiotic treatment. Recently there is a trend to shorter antibiotic courses in the treatment of CAP. Some authors recommend shortening the treatment to ve days without compromising it (6, 18). The cut-off value for discontinuation of AB is 0.25 ng/ml or in case of very high initial value the decline by more than 80-90% of it (5, 6). In our patients, the average control value of PCT on the fth day of treatment was higher than those cutoff value so we consider the 5-day antibiotic course insufficient. The higher control value on the fth day in our patients indicates the need for a longer course of antibiotics. It should be considered that our study included only hospitalized patients with CAP, where the course of the disease was more severe, and that led to hospitalization. It is possible to have a shorter antibiotic course in milder CAP and in patients on ambulatory treatment. Conclusion PCT is a good predictor for distinguishing between bacterial and atypical pneumonia. The high initial value is a good predictor for inhospital mortality. Patients with initial PCT 2 ng/ml should be considered as being at increased risk of mortality and need more attention. The persistence of elevated control level has a good predictive value for developing of complications. 46

49 Книгопис: References: 1. Becker K.L, Snider R., Nylen E.S. Procalcitonin in sepsis and systemic in ammation: a harmful biomarker and a therapeutic target. Br J Pharmacol. Jan 2010; 159(2): Bloos F, Marshall JC, Dellinger RP, et al. Multinational, observational study of procalcitonin in ICU patients with pneumonia requiring mechanical ventilation: a multicenter observational study. Crit Care. 2011;152:R Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, et al. De nitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest.1992;101(6): Boussekey N, Leroy O, Georges H, Devos P, d'escrivan T, Guery B. Diagnostic and prognostic values of admission procalcitonin levels in community-acquired pneumonia in an intensive care unit. Infection Aug;33(4): Christ-Crain M, Müller B. Biomarkers in respiratory tract infections: diagnostic guides to antibiotic prescription, prognostic markers and mediators. European Respiratory Journal. 2007;30(3): Christ-Crain M, Stolz D, Bingisser R et al. Procalcitonin guidance of antibiotic therapy in community-acquired pneumonia: a randomized trial. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2006;174, Karlsson S, Heikkinen M, Pettilä V, Alila S, Väisänen S, Pulkki K, Kholo E, Ruokonen E. Predictive value of procalcitonin decrease in patients with severe sepsis: a prospective observational study. Crit Care. 2010;14:R Krüger S, Ewig S, Kunde J et al. Assessment of in ammatory markers in patients with community-acquired pneumonia in uence of antimicrobial pre-treatment. Results from the German competence network CAPNETZ. Clin. Chim. Acta 411, (2010). 9. Krüger S, Ewig S, Papassotiriou J et al. In ammatory parameters predict etiologic patterns but do not allow for individual prediction of etiology in patients with CAP Results from the German competence network CAPNETZ. Respir. Res.2009; 10, Krüger S, Welte T. Biomarkers in Community-acquired Pneumonia.Expert Rev Resp Med 2012;6(2): Maruna P, Nedelníková K, Gürlich R. Physiology and genetics of procalcitonin. Physiol Res. 2000;49 Suppl 1:S Masiá M, Gutiérrez F, Padilla S et al. Clinical characterisation of pneumonia caused by atypical pathogens combining classic and novel predictors. Clin. Microbiol. Infect. 2007;13, Meisner M. Procalcitonin (PCT) a new, innovative infection parameter. Biochemical and clinical aspects. New York: Thieme Stuttgart ; Menendez R, Cavalcanti M, Reyes S, et al. Markers of treatment failure in hospitalised community acquired pneumonia. Thorax 2008;63: Menéndez R, Sahuquillo-Arce JM, Reyes S, Martínez R, Polverino E, Cillóniz C, Córdoba JG, Montull B, Torres A. Cytokine activation patterns and biomarkers are in uenced by microorganisms in community-acquired pneumonia. Chest. 2012; 141(6): Park JH, Wee JH, Choi SP, Oh SH. The value of procalcitonin level in community-acquired pneumonia in the ED. Am J Emerg Med. 2012;30(7): Pugin J., Meisner M., Leon A., Gendel D., Lopes AF., Guide for the Clinical Use of Procalcitonin (PCT). 7th edition: April Schuetz P, Briel M, Christ-Crain M, Stolz D et al.procalcitonin to guide initiation and duration of antibiotic treatment in acute respiratory infections: an individual patient data meta-analysis. Clin Infect Dis. 2012;55(5): original articles ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Кореспонденция Д-р Дарина Митева УНС по Белодробни болести и алергология Медицински университет Варна Correspondence Dr Darina Miteva, MD Department of Pulmonology and Allergology Medical University Varna dari.miteva@abv.bg 47

50 интердисциплинарни статии Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Д. В. Петрова, И. Банкова, Р. Црънчева, Н. Станчев, В. Пенчева, Д. Милетиева, Д. С. Петрова, О. Георгиев, Н. Петрова, Д. Стоянов, М. Станчева, Р. Каракашева Катедра по Пропедевтика на Вътрешните Болести, УМБАЛ Александровска, Медицински Университет София Резюме Нарушенията в метаболизма на глюкозата като глюкозен интолеранс и захарен диабет се срещат често при пациенти с хронични чернодробни заболявания, в това число и при чернодробна цироза. Захарният диабет при тези болни може да бъде класифициран като класически тип 2 или като т. нар. "хепатогенен" диабет, който се развива в резултат на чернодробна недостатъчност и портална хипертония. Обзорът акцентира на възможните патогенетични механизми, обясняващи развитието на захарен диабет при пациенти с чернодробна цироза. Цирозата на черния дроб се свързва с повишени нива на крайните продукти от обмяната на глюкозата и хипоксия-индуциращите фактори, както и развитието на порто-системни шънтове, които нарушават клирънса на инсулин от черния дроб, водещо до периферна инсулинова резистентност и развитие на захарен диабет. Обзорът насочва вниманието и към клиничната изява на захарен диабет при пациенти с чернодробна цироза, която се свърза с поява на усложнения като асцит, ренална дисфункция, чернодробна енцефалопатия, бактериални инфекции. Захарният диабет се свързва и с повишен риск за развитието на хепатоцелуларен карцином при пациенти с хронични чернодробни увреждания. Обзорната статия разглежда и терапевтичните схеми при пациенти със съпътстващ диабет, като акцентира на ползите от лечението с Метформин и индикациите за започване на инсулинотерапия. Ключови думи: чернодробна цироза, захарен диабет, "хепатогенен" диабет, портална хипертония, хипоксия-индуциращи фактори, порто-системни шънтове 48

51 interdisciplinary articles Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS D. V. Petrova, Iv. Bankova, R. Tsrancheva, N. Stanchev, V. Pencheva, D. Miletieva, D. S. Petrova, O. Georgiev, N. Petrova, D. Stoyanov, M. Stancheva, R. Karakasheva Department of Propedeutic of Internal Medicine, University Hospital "Aleksandrovska", Medical University So a, Bulgaria Abstract Disorders of glucose metabolism, namely glucose intolerance and diabetes, are frequent in patients with chronic liver diseases and cirrhosis. Diabetes can be either a classical type 2 diabetes mellitus or the so-called hepatogenous diabetes, i.e. a consequence of liver insufficiency and portal hypertension. This review article gives an overview of the possible pathophysiological mechanisms explaining diabetes in patients with cirrhosis. Cirrhosis is associated with increased levels of advancedglycation-end products and hypoxia-inducible factors, the development of portosystemic shunts impair the insulin clearance by the liver, contributing to peripheral insulin resistance and diabetes. This review also focuses on the clinical implications of diabetes in patients with cirrhosis. Speci cally, diabetes is associated with the occurrence of major complications of cirrhosis, including ascites and renal dysfunction, hepatic encephalopathy and bacterial infections. Diabetes is also associated with an increased risk of hepatocellular carcinoma in patients with chronic liver diseases. The treatment of patients with concurrent diabetes and liver disease is also observed. Recent ndings suggest a bene cial impact of metformin in patients with chronic liver diseases, and Insulin is more over required in patients with advanced cirrhosis. Keywords: liver cirrhosis, diabetes mellitus, hepatogenous diabetes, portal hypertension, hypoxiainducible factors, portosystemic shunts 49

52 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Въведение Черният дроб има ключова роля в хомеостазата на гликемията. Той съхранява гликоген и произвежда глюкоза чрез гликогенолиза и глюконеогенеза при състояния на гладуване. Нарушения в метаболизма на глюкозата (нарушен въглехидратен толеранс и захарен диабет) се наблюдават често при пациенти с хронични чернодробни заболявания. При чернодробна цироза се срещат както класическия тип 2 на захарния диабет (42, 82), така и т. нар. хепатогенен диабет, който е последица на чернодробната недостатъчност и порталната хипертония (40, 54). Порто-системните шънтове, както и намалената функционираща маса на черния дроб нарушават клирънса на инсулина в черния дроб (64). Последвалата хиперинсулинемия води до намаляване на експресията на инсулиновите рецептори и повишена периферна инсулинова резистентност (18). Освен това при чернодробна цироза се повишават крайните продукти от обмяната на глюкозата advanced-glycation-end (AGE) products (76), както и индуцираните от хипоксията фактори hypoxia-inducible factors (HIFs) (14), които допринасят за развитието на диабет (49, 62). Епидемиологична връзка между тип-2 на захарния диабет и чернодробната цироза Тип-2 на захарния диабет е рисков фактор за развитие и прогресия на фиброзата на черния дроб и е свързан с пъти по-висок риск за развитие на цироза при пациенти с неалкохолна стеатоза на черния дроб (nonalcoholic fatty liver disease NAFLD) (42, 45, 82). Проучване на Adams и сътр. показва, че захарният диабет е независим рисков фактор от другите компоненти на метаболитния синдром за развитието на фиброзата в черния дроб (2). Установена е тясна корелационна зависимост мужду инсулиновата резистентност и степента на фиброобразуване в черния дроб (36, 37, 46). Съвременно проучване в Тайван показва, че захарният диабет е рисков фактор за развитие на цироза при пациенти с хроничен хепатит В и хроничен хепатит С ( 71, 73, 80). Introduction The liver plays a pivotal role in glucose homeostasis. It stores glycogen in the fed state and produces glucose through glycogenolysis and gluconeogenesis in the fasting state. There are close relationships between liver diseases and disorders of glucose metabolism. Disorders of glucose metabolism, namely glucose intolerance and diabetes (42, 82) are frequent in patients with chronic liver diseases. In patients with cirrhosis, diabetes can be either a classical type 2 diabetes mellitus or the so-called hepatogenous diabetes, i.e. a consequence of liver insufficiency and portal hypertension (40, 54). Cirrhosis is associated with portosystemic shunts as well as reduced hepatic mass, which can both impair insulin clearance by the liver, contributing to peripheral insulin resistance (64) through insulin receptors down-regulation (18). Moreover, cirrhosis is associated with increased levels of advanced-glycation-end products (76) and hypoxia-inducible-factors (14), which may play a role in the development of diabetes (49, 62). Epidemiological Links Between Type 2 Diabetes and Cirrhosis Type 2 diabetes is a risk factor for development and progression of liver brosis. Type 2 diabetes is associated with a 2 to 2.5-fold increased risk of cirrhosis development, and of death from chronic liver diseases, mainly attributable to non-alcoholic fatty liver diseases (NAFLD) (42, 45, 82). Interestingly, the effect of diabetes on brosis has been found to be independent from other components of the metabolic syndrome (2). Furthermore, recent cohort studies in Taiwan showed that diabetes mellitus is an independent predictor of cirrhosis in patients with chronic hepatitis B and chronic hepatitis C (36, 37, 46). Moreover, diabetes likely contributes to brosis progression and cirrhosis independently from NAFLD by modulating several key processes implicated in brogenesis (71, 73, 80). 50 Патофизиологични механизми, свързани с прогресия на фиброзата при пациенти с инсулинова резистентност и тип-2 диабет Като компонент на метаболитния синдром, тип-2 на захарния диабет притежава директен стеатогенен ефект. Докато пациентите с изолирана стеатоза са с добра прогноза, то тези с неалкохолен стеатохепатит non-alcoholic ste- Pathophysiological Mechanisms Promoting Liver Fibrosis in Patients With Insulin Resistance and Type 2 Diabetes As a part of the metabolic syndrome, type 2 diabetes can promote NAFLD. Patients with isolated steatosis generally have an excellent prognosis, while patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) may develop brosis

53 atohepatitis (NASH) могат да развият фиброза и цироза на черния дроб (2, 55, 74). Диабетът модулира различни ключови механизми на фиброгенезата независимо от стеатогенния му ефект. Активиране на стелатните клетки (перицити) в черния дроб. Стелатните клетки (перицити) са разположени в пространството на Disse. При хронично чернодробно увреждане те са активирани, произвеждайки повече екстрацелуларен матрикс (25, 26). Доказано е, че глюкозата и инсулинът стимулират фиброгенезата в черния дроб чрез активиране на генната експресия на съединително-тъканния растежен фактор (CTGF) на стелатните клетки (52). При хипергликемия и оксидативен стрес се отделят поголямо количество крайни продукти на гликирането (AGE), които активират фиброгенезата след свързване със специфични рецептори за AGE на стелатните клетки (28). leading to cirrhosis and its complications (2, 55 74). Activation of Hepatic Stellate Cells. Hepatic stellate cells, the liver-speci c pericytes, are localized in the space of Disse. In a chronically injured liver, hepatic stellate cells promote liver brosis through excessive extra-cellular matrix production and reduced extra-cellular matrix degradation (25, 26). Glucose and insulin have pro brogenic properties on hepatic stellate cells. Indeed, incubation of hepatic stellate cells with high glucose or insulin levels leads to overexpression of the key pro brogenic gene connective tissue growth factor (CTGF) (52). Hyperglycaemia and oxidative stress contribute to the accumulation of advanced-glycation-end (AGE) products, which activate the brogenesis through the ligation of AGE products on the receptors of hepatic stellate cells (28). interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Възпаление Възпалението е важен фактор, свързан с фиброгенезата в черния дроб (63). В светлината на съвременните виждания тип-2 на захарния диабет се разглежда като авто - възпалително заболяване (21). Navarro-González и сътр. показват, че възпалението и експанзията на екстрацелуларния матрикс имат ключово значение за развитието и прогресията на диабетната нефропатия (50). Активираният системен възпалителен отговор, инсулиновата резистентност и захарният диабет от 2-ри тип са фактори, корелиращи с некро-инфламаторната активност и тежестта на фиброзата в черния дроб при болни с хепатит С (59). In ammation In ammation is a major player in the development of liver brosis (63). Type 2 diabetes is viewed as an auto-in ammatory disease (21). Inammation and subsequent extracellular matrix expansion play a key role in the development and progression of diabetic nephropathy (50). In patients with hepatitis C, insulin resistance and diabetes are associated with liver brosis progression as well as with necroin ammatory activity (59). Апоптоза Апоптозата като програмирана клетъчна смърт има важно значение във фиброгенезата (44). Дисрегулацията на инсулиновите рецептори, както и повишената инсулинова резистентност в черния дроб провокират процеса на апоптоза на чернодробните клетки (11, 53). Поглъщането на апоптотични телца от стелатните клетки стимулира фиброгенезата чрез активиране на производството на екстрацелуларен матрикс. При пациенти с NASH са установени високи плазмени нива на цитокератин- 18, който е специфичен биомаркер на апоптозата (27, 65). Плазмените нива на цитокератин- 18 корелират с тежестта на фиброобразуването в черния дроб (27, 65). Apoptosis Apoptosis is characterized by the fragmentation of the dying cell into membrane-bound vesicles, called apoptotic bodies. Apoptosis is a key player in the progression of liver brosis (44). Engulfment of apoptotic bodies by hepatic stellate cells stimulates their brogenic activity and may be one mechanism by which hepatocyte apoptosis promotes brosis (11, 53). In patients with NASH, plasma cytokeratin-18 substrates, a biomarker of liver apoptosis, is associated with liver brosis (27, 65). 51

54 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Ангиогенеза Ангиогенезата се състои във формиране на на нови съдови структури от съществуващата съдова мрежа. Засилената ангиогенеза има важна роля в патогенезата на усложненията на захарния диабет: нефропатия, ретинопатия, макроангиопатия (15, 29). Интересен факт е, че неоангиогенезата при диабетици стимулира процесите на фиброобразуване в черния дроб чрез активиране на съединително-тъканния растежен фактор CTGF в стелатните клетки. Неоваскуларизация в черния дроб е установена при пациенти с хронични чернодробни увреждания, вкл. неалкохолен стеатохепатит NASH (43, 66). Неоваскуларизацията в черния дроб е медиирана от цитокина лептин, който упражнява действието си след свързване с васкуларния ендотелен растежен фактор (vascular endothelial growth factor VEGF (29). Експресията на маркера за неоваскуларизация CD34 е повишена в черния дроб при пациенти с NASH (31, 38, 39). Установена е и положителна корелационна зависимост между експресията на CD34, инсулиновата резистентност и тежестта на фиброобразуване в черния дроб (60, 73). Angiogenesis Angiogenesis consists in the formation of new vascular structures from pre-existing blood vessels. Excessive angiogenesis plays a major role in the pathophysiology of diabetic complications including nephropathy, retinopathy as well as macrovascular diseases (15, 29). Interestingly, excessive angiogenesis plays a role in the pathophysiology of these diseases and promotes brosis through the activation of CTGF (43, 66). Pathological angiogenesis has also been described in chronic liver diseases, including NASH (29). Leptin-mediated neovascularisation coordinated by vascular endothelial growth factor (VEGF) plays an important role in the development of liver brosis (31, 38, 39). CD34 expression, a marker of neovascularisation, was overexpressed in the liver of patients with NASH. Furthermore, there was a positive correlation between neovascularisation and insulin resistance as well as with liver brosis (60, 73). Капиляризация на синусоидите Чернодробната синусоидална капиляризация се свързва със загубата на фенестрация на ендотелните клетки и отлагане на колаген и други протеини на екстрацелуларния матрикс в пространството на Disse (17). Повишено отлагане на протеини на екстрацелуларния матрикс в пространството на Disse е наблюдавано в чернодробни биопсии на пациенти с диабет, което показва, че синусоидалната капиляризация вероятно участва в процесите на фиброгенеза в черния дроб при диабетици (17). Hepatic Sinusoidal Capillarization Hepatic sinusoidal capillarization refers to the loss of endothelial cell fenestration, associated with the deposition of collagen and other extracellular matrix proteins in the space of Disse (17). The increase in extra-cellular matrix deposition in the space of Disse typically observed in liver biopsies from patients with diabetes suggests that hepatic sinusoidal capillarization may promote liver brosis in the diabetes setting (17). Влияние на цирозата върху хомеостазата на гликемията Черният дроб има ключово значение в хомеостазата на гликемията. При пациенти с напреднала цироза настъпват промени в метаболизма на глюкозата, известни като хепатогенен диабет. Потенциалните механизми за възникване на хепатогенен диабет при пациенти с цироза са показани на фиг. 1. Impact of Cirrhosis on Glucose Homeostasis The liver plays a key role in maintaining glucose homeostasis. In patients with advanced cirrhosis, alterations in glucose metabolism occur, the so-called hepatogenous diabetes. The proposed pathophysiology of diabetes mellitus in patients with cirrhosis is summarized below on the gure 1. 52

55 Фиг. 1. Патофизиологични механизми за възникване на диабет при болните с чернодробна цироза. interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS HCV инфекция Метаболитен синдром Периферна инсулинова резистентност Намален инсулинов клирънс Порто-системни шънтове Намаление на чернодробната маса Хиперинсулинемия Увеличени AGE Увеличени HIF Намален бетатрофин Дисфункция на β-клетките Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Глюкозен интолеранс Намалена инсулинова секреция Диабет Fig. 1. Pathophysiology of diabetes mellitus in patients with cirrhosis. HCV infection Metabolic syndrome Reduced insulin clearance Porto-systemic shunts Reduced hepatic mass Increased AGEs Increased HIFs Decreased betatrophin Peripheral insulin resistance Hyperinsulinemia β-cell dysfunction Glucose intolerance Decreased insulin secretion Diabetes Повишени крайни продукти на гликирането аdvanced-glycation-end рroducts (AGE) Както бъбреците, така и черният дроб участват в елиминирането на AGE (62). При пациенти с цироза и диабет плазмените концентрации на AGE са значително повишени, и корелират с тежестта на чернодробното увреждане (76). Акумулирането на AGE при пациенти с чернодробна цироза може да провокира развитието на повишена инсулинова рези- Increased Advanced-glycation-end Products (AGEs) Besides the kidney, the liver also seems to be involved in the removal of AGEs (62). In patients with cirrhosis without diabetes, plasma AGE levels are markedly elevated and correlate with the severity of the liver disease (76). In patients with cirrhosis the accumulation of AGEs related to a reduced removal of AGEs, may promote diabetes and beta-cell dysfunction (17, 62). 53

56 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 стентност и увреждане на бета клетките на панкреаса преди развитието на захарен диабет (17, 62). Влияние на хипоксията и индуцираните от хипоксията фактори hypoxia-inducible factors (HIFs) Системна хипоксия се наблюдава при пациенти с хронични чернодробни увреждания, а тежестта на хипоксията корелира с некроинфламаторната активност в черния дроб (49). Индуцираните от хипоксията фактори hypoxiainducible factors (HIFs) са ензими, които съществуват във всички клетки и тъкани. Ролята им е да регулират хомеостазата при всяко хипоксично състояние (78). HIFs имат ключово значение в метаболизма на глюкозата (13). Леко повишените нива на HIF-1α са благоприятни за работата на β-клетките на панкреаса. Силно завишените стойности на HIF нарушават работата на β-клетките и могат да доведат да развитие на захарен диабет. Хипоксията, индуцирана от чернодробната цироза, може да провокира развитието на хепатогенен диабет чрез активиране на HIF (11, 25, 75). Оста черен дроб панкреас През 2013 Yi и сътр. установиха, че хормонът бетатрофин (betatrophin), експресиран от хепатоцитите, индуцира пролиферация на β- клетките на панкреаса и подобрява нарушения въглехидратен толеранс при опитни мишки (75). Плазмените нива на бетатрофина корелират с HOMA-IR и тежестта на чернодробното увреждане (1, 4). Impact of Hypoxia and Hypoxia-inducible Factors Systemic hypoxia is observed in patients with advanced cirrhosis, and is related to the severity of the liver disease (49). The hypoxia-inducible factors (HIFs) are a family of transcriptional regulators that induce a homeostatic response to hypoxia in virtually all cells and tissues (78). HIFs also play a key role in glucose metabolism, and are implicated in the development of diabetes mellitus (13). HIF-1α, is also important for pancreatic β-cell reserve. The high levels of HIF-1α, such as those observed in severe hypoxia are clearly deleterious for β-cell function (11, 25, 75). A Liver Pancreas Axis In 2013 Yi et al. observed that a hormone named betatrophin primarily expressed in the hepatocytes, induced β-cell proliferation and improved glucose tolerance in a murine model (75). There was a strong correlation between betatrophin levels and HOMA-IR, and the severity of liver damage (1, 4). 54 Диагноза и клинично протичане на диабета при болни с цироза Само 30% от пациентите с чернодробна цироза са с нормални стойности на кръвните захари, % от тях са с нарушен въглехидратен толеранс и около 30% са с изявен диабет (35). Това значително надвишава честотата в общата популация, където нарушен въглехидрaтен толеранс се наблюдава в около 15%, а изявен диабет в около 8% от случаите (79). Диагнозата на захарния диабет при пациентите с чернодробна цироза не е лесна задача. В ранния стадий на изявения диабет при циротиците, гликемията на гладно е нормална в 23% от случаите (33). По-показателна при циротиците е постпрандиалната гликемия, която надвишава често mmol/l. Ето защо установяването на нарушения в метаболизма на глюкозата при пациенти с цироза изисква провеждането на орален глюко-толерантен тест (51). Diagnosis and Clinical Presentation of Diabetes in Patients With Cirrhosis It is estimated that only 30% of the patients have normal glucose tolerance, % have impaired glucose tolerance, and up to 30% have overt diabetes (35). This is much higher than in the general population where the prevalence of glucose intolerance is around 15%, and that of diabetes is 8% (79). The diagnosis of diabetes in patients with cirrhosis may not be easy. First, at early stage fasting serum glucose levels are normal in 23% of the patients with overt diabetes (33). Indeed, such patients have normal fasting blood glucose, whereas post-prandial blood glucose is above mmol/l. That is the reason why an oral glucose tolerance test is needed to detect the impairment of glucose metabolism (51).

57 Разграничаването на захарния диабет тип- 2 от хепатогенния диабет често не е възможно. При 50 болни с хепатогенен диабет Holstein и сътр. установяват фамилна предиспозиция само в 16% и ретинопатия само в 8% от случаите. Смъртност от кардиоваскуларни усложнения при 5-годишно проследяване в тази група не е установена, докато смъртността от усложнения на цирозата е достигнала 52% (51). Етиологията на чернодробното увреждане е от важно значение за развитието на диабет при пациентите с цироза. Диабет се среща почесто при алкохолна цироза и чернодробна цироза, асоциирана с вируса на хепатит С (48), в сравнение със случаите с билиарна цироза (41). При пациенти с хепатит С вирусна инфекция честотата на захарния диабет достига 24% при развита цироза, докато при болните без цироза честотата е само 6% (49). Гликираният хемоглобин (HbA1c) не е точен показател на гликемичния контрол при болните с чернодробна цироза и следва да се избягва в клиничната практика (58). Изследването на фруктозамина отразява динамиката в гликемията в предшестващите 2-3 месеца и е по-точен показател от HbA1c при циротиците (70, 72, 77). The discrimination between type 2 diabetes and hepatogenous diabetes is frequently not possible. Among 50 patients with hepatogenous diabetes, only 16% have family history of diabetes according to Holstein and colleagues. Only 8% have retinopathy. After a mean follow-up of 5 years, no cardiovascular deaths were reported, whereas 52% of the patients had died, mainly from complications of cirrhosis (51). The etiology of the liver disease also appears to be an important risk factor for the development of diabetes in patients with cirrhosis. Diabetes is more frequent in patients with hepatitis C-related cirrhosis (48) or alcohol-related cirrhosis than in patients with biliary cirrhosis (41). However among patients with hepatitis C infection, diabetes is more frequently observed in patients with cirrhosis (24%) than in those without (6%) (49). Measurement of glycated haemoglobin (HbA1c) does not accurately re ect glycaemic status in patients with cirrhosis and should be avoided in the clinical practice (58). Fructosamine level appears to be a more accurate tool than HbA1c for monitoring glycaemic control in patients with cirrhosis because it re ects the previous 2 3 months of glycaemic status (70, 72, 77). interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Прогностично значение на захарния диабет за преживяемостта при болните с чернодробна цироза Prognostic Impact of Diabetes in Patients With Cirrhosis Преживяемост Захарният диабет намалява преживяемостта при пациентите с чернодробна цироза независимо от MELD-скора (24) и изисква приоритетно отношение към тези болни, при преценка на мястото им в чакащата листа за чернодробна трансплантация (8, 71). Survival Diabetes markedly in uenced the prognosis in patients with liver cirrhosis independent from the baseline MELD score (24) which indicates that those patient should be put by priority in the waiting list for liver transplant (8, 71). Хепатоцелуларен карцином В мета-анализ от 28 проспективни проучвания при пациенти с чернодробна цироза е установено, че наличието на предхождащ цирозата захарен диабет повишава риска за развитие на хепатоцелуларен карцином НСС (релативен риск 1.87) и води до нарастване на смъртността от усложненията му (релативен риск 1.88) (47). Скъсеният интервал на ултразвуково проследяване от 6 на 3 месеца няма доказани ползи за ранното диагностициране на НСС (15, 34). Hepatocellular Carcinoma In a meta-analysis of 28 prospective studies, pre-existing diabetes was signi cantly associated with an increased incidence of HCC (relative risk 1.87) and HCC-speci c mortality (relative risk 1.88) (47). In patients with cirrhosis compared to patients undergoing ultrasound surveillance every 6 months, three-month ultrasonographical examination has no bene t on the early detection of HCC (15, 34). Асцит и бъбречна дисфункция Захарният диабет води до специфични промени в микроциркулацията на черния дроб, наречени чернодробна микроангио- Ascites and Renal dysfunction The diabetes is associated with speci c changes in the hepatic microcirculation called 'hepatic microangiopathy' (or diabetic hepato- 55

58 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 патия (или диабетна хепатосклероза), която се характеризира с перисинусоидално отлагане на колаген (57). При пациенти с цироза и съпътстващ диабет тези увреждания имат съществeно значение за развитието на асцит. Асоциираните с диабета промени в микроциркулацията на черния дроб и бъбреците вероятно провокират развитието на асцит и бъбречна дисфункция при пациентите с чернодробна цироза (9). Чернодробна енцефалопатия В съвременно френско проучване, обхващащо 348 болни с HCV асоциирана чернодробна цироза, захарният диабет е свързан с по-висока честота на чернодробната енцефалопатия независимо от MELD-скора (34). Обсъждат се различни патогенетичните механизми, които могат да обяснят наличието на енцефалопатия при болните с диабет, независимо от тежестта на чернодробното увреждане. При захарен диабет е установена повишена продукция на амоняк, поради индуциране на тънкочревната глутаминаза тип К. Метформинът намалява глутаминазната активност, подобрявайки чернодробната енцефалопатия при пациентите с чернодробна цироза (3). Прилагането на акарбоза при пациенти с цироза и захарен диабет намалява значително нивата на амоняка в кръвта и подобрява психометричните тестове при минимална чернодробна енцефалопатия (30). Системната ендотоксинемия, съпътстваща синдрома на повишена инсулинова резистентност и тип-2 на захарния диабет допринася за развитието на енцефалопатия при болните с чернодробна цироза (32). Промените в мотилитета на червата в контекста на автономната невропатия (26) при болните с диабет допринася за бактериален свръхрастеж в тънкото черво и бактериална транслокация в системната циркулация, агравирайки проявите на енцефалопатия (7). sclerosis), characterized by non-zonal perisinusoidal deposition of collagen and basement membrane (57). In patients with cirrhosis and concurrent diabetes, such lesions might participate into the formation of ascites. Diabetesassociated microcirculatory changes in the liver, and the kidneys could promote ascites and renal dysfunction (9). Hepatic Encephalopathy In a recent French cohort study of 348 patients with hepatitis C-related cirrhosis, diabetes was associated with the presence of hepatic encephalopathy, independent of MELD score (34). Several mechanisms by which diabetes could theoretically promote hepatic encephalopathy have been investigated. First, diabetes could increase ammonia production by enhancing small intestine glutaminase type K. Indeed, metformin which reduces glutaminase activity in vitro has been shown to decrease the incidence of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis (3). The administration of an oral antidiabetic agent, acarbose, in patients with cirrhosis and concurrent diabetes signi cantly reduced ammonia blood levels, and improved psychometric tests for minimal hepatic encephalopathy (30). The in ammatory state associated with insulin resistance and type 2 diabetes acts synergistically with cirrhosis and endotoxemia associated with encephalopathy (32). The intestine motility impairment de ned as autonomic neuropathy (26) promotes small intestine bacterial overgrowth raising bacterial translocation, known to favour hepatic encephalopathy (7). 56 Бактериални инфекции Захарният диабет предразполага към развитие на бактериални инфекции, поради намаления Т-клетъчен имунен отговор и нарушена функция на неутрофилните гранулоцити (5, 16). Бактериалните инфекции са по-често срещани и при пациентите с чернодрбна цироза, в сравнение с общата популация (5). Тези промени при циротици се свързват с функционални нарушения в работата на неутрофилите и моноцитите, както и с дефицит на С3 и С4 фракциите на комплемента (5, 67). В проучване на Diaz и сътр., 25% от 178 хоспитализирани пациенти с цироза са били със захарен диабет, Bacterial Infections Diabetes mellitus and cirrhosis are two conditions that predispose to bacterial infections due to decreased T-cell-mediated immune response and impaired neutrophil function (5, 16). Bacterial infections are also more common in patients with cirrhosis than in the general population (5). Functional alterations of monocytes and neutrophils de ciencie in C3 and C4 has also been suggested as a pathological trigger for the development of infections in patients with liver cirrhosis (5, 67). In a cohort study of 178 cirrhotic hospitalized patients (25% had diabetes), the prevalence of bacterial infections was more

59 като честотата на бактериалните инфекции е била значително по-висока при пациентите със захарен диабет (85 с/у 48%, p<0.0001) (19). Лечение на захарния диабет при болни с цироза Известно е, че стойности на HbA1c >7% при 1-ви тип захарен диабет и >6.5% при 2-ри тип са пряко свързани с развитието на диабетна микро- и макроангиопатия. Все още обаче няма яснота какво е значението на тези показатели за клиничната практика при пациенти с цироза (56, 69). Терапевтичните възможности за лечение на захарния диабет при пациенти с цироза са представени на таблица 1. frequent in diabetic patients than in nondiabetic (85 v/s 48%, p<0.0001) (19). Treatment of Diabetes in Patients with Cirrhosis In patients with type 1 and type 2 diabetes the poor glycaemic control which is based on HbA1c level above 7% for type 1 diabetes and 6.5% for type 2 diabetes, was directly associated with the development of diabetic micro- and macro- angiopathy. Still there is no clinical evidence about the importance of the following parameters in patients with liver cirrhosis and concomitant diabetes (56, 69). The therapeutic options for diabetes, and their potential bene t in patients with cirrhosis are summarized in table 1. interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Табл. 1. Терапевтични възможности за лечение на диабет при пациенти с цироза. Терапия Механизъм на действие Тип-2 захарен диабет Цироза и диабет Стpанични ефекти и рискове Модификация в начина на живот: Намален прием на мазнини Физическа активност Намалява мазнините в черния дроб и мастната тъкан. Повишава инсулиновата чувствителност. Ефективен Възможен добър ефект Малнутрицията е честа при пациенти с цироза. Физическите упражнения са невъзможни при авансирала цироза (отоци, асцит). Metformin Тиазолидиндиони Секретагоги Сулфанилурейни Глиниди Повишава инсулиновата чувствителност. Повишава инсулиновата чувствителност. Повишават ендогенната продукция на инсулин. Ефективен Могат да се използват. Могат да се използват. Ефективен Няма данни Не са показани Контраиндикации при бъбречна дисфункция. Теоритичен риск от лактатна ацидоза. Хепатотоксичен ефект. Няма доказани ползи при NASH. Противопоказани при пациенти с авансирали цироза поради риск от хипогликемия. Инкретини GLP-1 рецепторни аналози DPP-4 инхибитори Повишават инсулиновата чувствителност. Особено полезни при наднормено тегло намаляват теглото. Няма данни Алфа-глюкозидазни инхибитори Намаляват резорбцията на карбохидрати в червата. Полезен Възможни ползи при HE. Леки гастроинтестинални нарушения. Инсулин Заместително лечение. Често е необходим. Често е необходим. Риск от хипогликемия. DM (diabetes mellitus), NASH (non-alcoholic steatohepatitis), GLP-1 (glucagon-like peptide-1), DPP-4 (dipeptyl peptidase-4), HE (hepatic encephalopathy). 57

60 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Table. 1. Therapeutics options for treatment of diabetes mellitus in patients with cirrhosis. Therapy Lifestyle interventions Low fat diet Physical exercise Mechanism of action Decrease liver and adipose fat. Increase insulin sensitivity. Useful in type 2 DM Very useful Useful in patients with cirrhosis and DM Potentially useful Metformin Increase insulin sensitivity. Very useful Very useful Thiazolidinediones Increase insulin sensitivity. Useful No available data Secretagogues Sulphonyureas Glinides Incretins GLP-1 receptor analogues DPP-4 inhibitors Alpha-glucosidase inhibitors Increase endogenous production of insulin. Increase insulin sensitivity. Decrease carbohydrate absorption in the bowel. Useful Very useful Obese patients (weight loss) Useful Not useful No available data May be useful in patients with HE. Side-effects / risks Malnutrition is frequent in patients with cirrhosis. Physical exercise may not be feasible in patients with advanced cirrhosis (edema, ascites). Contraindicated in patients with renal dysfunction. Theoretical risk of lactic acidosis. Reported hepatotoxicity. Usefulness in patients with NASH has not been demonstrated. Contraindicated in patients with advanced cirrhosis because of the risk of hypoglycaemia. Benign digestive side-effects. Insulin Substitutive treatment. Often necessary. Often necessary. Risk of hypoglycaemia. DM (diabetes mellitus), NASH (non-alcoholic steatohepatitis), GLP-1 (glucagon-like peptide-1), DPP-4 (dipeptyl peptidase-4), HE (hepatic encephalopathy). Алгоритъм за лечение на диабета при чернодробна цироза е представен на фиг. 2. An algorithm for the management of diabetes in patients with cirrhosis is proposed in fig. 2. Фиг. 2. Алгоритъм за лечение на диабет при пациенти с цироза. Универсален скрининг Ако кръвната захар е нормална на гладно: орален глюкозо-толерансен тест Няма диабет Доказан диабет Повторение на скрининга на всеки 2 години Стъпка 1: промяна на начин на живот* Стъпка 2: болнично лечение Лош контрол на кръвната захар след 3 месеца Нормална бъбречна функция Нарушена бъбречна функция** Metformin Лош контрол на кръвната захар след 3 месеца Insulin * Контрол на теглото, повишаване на физическата активност ** Гломерулна филтрация <50 ml/min 58

61 Fig. 2. Algorithm for the management of diabetes in patients with cirrhosis. Universal screening Fasting plasma glucose if normal: oral glucose tolerance test Overt diabetes Step 1: lifestyle intervention* Step 2: medical treatment Poor glucose control after 3 months No diabetes Repeat screening every 2 years interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Normal renal function Impaired renal function** Metformin Poor glucose control after 3 months Insulin * Control weight, increase physical activity ** Filtration glomerular rate<50 ml/min Модификация в начина на живот Модификацията в начина на живот, включваща повишена двигателна активност и хипокалорийна диета има ключово значение за повишаване на чувствителността на инсулиновите рецептори. В над 50% от пациентите с цироза това не е приложимо, предвид на малнутрицията и оточно-асцитния синдром, които ограничават двигателната активност на циротиците (61). Lifestyle Interventions The rst-line therapy for type 2 diabetes consists of lifestyle changes, which includes hypocaloric diet and physical exercise. The goal of physical exercise is to increase peripheral insulin sensitivity. Unfortunately up to 50 percent of cirrhotic patients have malnutrition, a contraindication to hypocaloric diet. Furthermore, ascites and edema hamper physical exercise (61). МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ Metformin Метформинът намалява инсулиновата резистентност и е показан като първа линия на медикаментозно лечение при пациенти със захарен диабет и цироза, при които няма риск от лактатна ацидоза и бъбречната функция не е сериозно компрометирана (23, 54, 81). Прилагането на метформин намалява риска за развитие на хепатоцелуларен рак и удължава продължителносттта на живота при пациенти с чернодробна цироза (12, 69). PHARMACOLOGIC THERAPIES Metformin First-line therapy with metformin is theoretically appropriate in patients with cirrhosis because it decreases insulin resistance. Metformin has long been considered to be contraindicated in patients with advanced liver disease because of a theoretical increase in the risk of lactic acidosis (23, 54, 81). A growing number of observational studies suggest that metformin (relative to other glucose-lowering therapies) could be associated with a reduced risk of cancer or cancer mortality, including hepatocellular carcinoma (12, 69). Тиазолидиндиони Тези медикаменти могат да бъдат използвани при пациенти с цироза и захарен диабет. Трябва де се има предвид, че troglitazone и rosiglitazone са прекратени за употреба предвид на потенциалния им хепатотоксичен ефект и риска от застойна сърдечна недостатъчност. Разрешен за употреба е pioglitazone. Мета-анализ от 4 рандомизирани проучвания показва, Thiazolidindiones Thiazolidinediones may be particularly useful in patients with diabetes and chronic liver diseases. However, troglitazone and rosiglitazone have been out from the market because of their potential hepatotoxic effect and the risk of congestive heart failure respectively pioglitazone is still currently available and allowed for using. A meta-analysis of 4 randomized controlled trials 59

62 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 че тиазолидиндионите подобряват стеатозата и възпалението, но не и фиброзата в черния дроб (10). Секретагоги на инсулин Включват сулфанилурейни препарати и глиниди. Съществува риск от хипогликемия при употребата им при пациенти с чернодробна цироза. Ето защо тези медикаменти не са разрешeни при пациенти с чернодробна цироза (31). found that thiazolidinediones signi cantly improve steatosis and liver in ammation, but have no impact of brosis (10). Insulin Secretagogues Insulin secretagogues include sulphonylureas and glinides. There is an increased risk of hypoglycaemia that is the reason why those products are not recommended in patients with liver cirrhosis (31). Алфа-гликозидазни инхибитори Алфа-гликозидазните инхибитори (acarbose) могат да бъдат използвани при болни с цироза (35). Те намаляват риска от постпрандиална гликемия чрез намаляване на резорбцията на въглехидрати в тънкото черво. Пациентите с диабет и цироза обикновено имат нормални стойности на кръвната захар на гладно и висока кръвна захар след нахранване. Alpha-glucosidase Inhibitors Alpha-glucosidase inhibitors (acarbose) could be useful in patients with cirrhosis (35), since they reduce carbohydrate absorption in the bowel, which decrease the risk of postprandial hyperglycaemia.the patients with cirrhosis and diabetes frequently have normal plasma fasting glucose and abnormal oral glucose tolerance test. Инхибитори на дипептил пептидаза-4 (DDP-4) и глюкагон-подобни пептид-1 рецепторни агонисти (GLP-1) GLP-1 е тънкочревен хормон, който стимулира секрецията на инсулин и намалява секрецията на глюкагон, подтиска стомашния мотилитет и намалява апетита. Ефектът на GLP-1 се потециира от DDP-4 инхибиторите. Употребата на тези препарати навлезе във фармацевтичната индустрия през последните 10 години във връзка с умерения им редуциращ ефект върху телесното тегло при диабетици (22). Някои предклинични проучвания показват, че препаратите от тази група подобряват чернодробната стеатоза (20). Все още обаче няма достатъчно данни за страничните ефекти и рисковете от употребата им при пациенти с цироза. Dipeptyl Peptidase-4 Inhibitors and Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists Glucagon-like peptide-1 is a gut-derived incretin hormone that stimulates insulin and suppresses glucagon secretion, inhibits gastric emptying, and reduces appetite and food intake. The effect is enhanced by DDP-4 inhibitors. These classes of therapeutic agents for type 2 diabetes were developed in the past 10 years and have proven to be effective glucose and weight lowering agents (22). Some preclinical studies have found that incretins can improve hepatic steatosis (20). However, the safety and the usefulness of incretins in patients with cirrhosis need further investigations. 60 Инсулин Инсулинът е най-често използвания препарат за лечение на захарния диабет при пациенти с цироза. Анализът на медицинската документация при 348 болни с HCV-асоциирана чернодробна цироза показва, че 62% от диабетиците са били на лечение с инсулин (24). Лечението с инсулин трябва да се провежда внимателно при пациентите с чернодробна цироза поради повишен риск от хипогликемии. Лечението следва да бъде започнато в стационарни условия. Използването на неселективни бета- блокери при циротици с диабет провокира изявата на по-тежки и по-трудно разпознаваеми епизоди на хипогликемия, поради липса на продромални симптоми (6, Insulin Despite the potential interest of oral antidiabetic agents, insulin therapy is frequently prescribed in patients with cirrhosis, especially in those with advanced cirrhosis. Among 348 patients with hepatitis C-related cirrhosis, 62% were on insulin therapy (24). Importantly, caution must be made regarding the dosage of insulin therapy due to increased risk of hypoglycemia. Therefore, hospitalization might be safe for the initiation of insulin therapy. Beta-blockers may make hypoglycaemic episodes less symptomatic, leading to more profound alteration in mental state to develop without warning symptoms (6, 68).

63 68). Неселктивните бета-блокери, които се използват за лечение на порталната хипертония, могат да бъдат прилагани при циротици с диабет с повишено внимание. Заключение Клинично проявен захарен диабет се наблюдава в около 30% от пациентите с чернодробна цироза. При пациенти с чернодробна цироза се наблюдават както тип-2 на захарен диабет, така и хепатогенен диабет в резултат на компрометираната чернодробна функция. Захарният диабет влошава прогнозата на чернодробното заболяване, главно поради повишаване на риска от усложнения на цирозата. Ето защо при всички пациенти с чернодробна цироза се препоръчва въвеждане на скрининг за захарен диабет. Необходими са повече контролирани проучвания, които следва да дадат отговор на въпроса как компенсацията на захарния диабет се отразява върху развитието на усложненията на чернодробната цироза. Conclusion Diabetes mellitus is observed in up to 30% of patients with cirrhosis. Diabetes can be either an underlying type 2 diabetes mellitus or the consequence of alterations directly related to an impaired liver function. Diabetes mellitus is associated with a poor prognosis in patients with cirrhosis, mainly because of an increased risk of cirrhosis complications. That is the reason why screening for diabetes mellitus should be proposed to all patients with cirrhosis. Further controlled studies are needed to evaluate the effect of diabetes control on the development of complications of cirrhosis. interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

64 интердисциплинарни статии ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА 62 Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември 2016 Книгопис: References: 1. Abu-Farha M, Abubaker J, Al-Khairi I, et al. Higher plasma betatrophin/angptl8 level in type 2 diabetes subjects does not correlate with blood glucose or insulin resistance. Sci Rep 2015; 5: Adams LA, Sanderson S, Lindor KD, Angulo P. The histological course of nonalcoholic fatty liver disease: a longitudinal study of 103 patients with sequential liver biopsies. J Hepatol 2005; 42: Ampuero J, Ranchal I, Nuñez D, et al. Metformin inhibits glutaminase activity and protects against hepatic encephalopathy. PLoS ONE 2012; 7: e Arias-Loste MT, Garcíxa-Unzueta MT, Llerena S, et al. Plasma betatrophin levels in patients with liver cirrhosis. World J Gastroenterol 2015; 21: Arvaniti V, D'Amico G, Fede G, et al. Infections in patients with cirrhosis increase mortality four-fold and should be used in determining prognosis. Gastroenterology 2010; 139: 1246.e5 56.e5. 6. Barnett AH, Leslie D, Watkins PJ. Can insulin-treated diabetics be given beta-adrenergic blocking drugs? Br Med J 1980; 280: Bauer TM, Schwacha H, Steinbrückner B, et al. Small intestinal bacterial overgrowth in human cirrhosis is associated with systemic endotoxemia. Am J Gastroenterol 2002; 97: Berman K, Tandra S, Forssell K, et al. Incidence and predictors of 30-day readmission among patients hospitalized for advanced liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9: Bianchi G, Marchesini G, Zoli M, et al. Prognostic signi cance of diabetes in patients with cirrhosis. Hepatology (Baltimore, MD) 1994; 20: Boettcher E, Csako G, Pucino F, Wesley R, Loomba R. Meta-analysis: pioglitazone improves liver histology and brosis in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Aliment Pharmacol Ther 2012; 35: Canbay A, Taimr P, Torok N, et al. Apoptotic body engulfment by a human stellate cell line is pro brogenic. Lab Investig J Tech Methods Pathol 2003; 83: Chen H-P, Shieh J-J, Chang C-C, et al. Metformin decreases hepatocellular carcinoma risk in a dose-dependent manner: population-based and in vitro studies. Gut 2013; 62: Cheng K, Ho K, Stokes R, et al. Hypoxia-inducible factor-1a regulates b cell function in mouse and human islets. J Clin Invest 2010; 120: Corpechot C, Barbu V, Wendum D, et al. Hypoxia-induced VEGF and collagen I expressions are associated with angiogenesis and brogenesis in experimental cirrhosis. Hepatology (Baltimore, MD) 2002; 35: Costa PZ, Soares R. Neovascularization in diabetes and its complications. Unraveling the angiogenic paradox. Life Sci 2013; 92: Delamaire M, Maugendre D, Moreno M, et al. Impaired leucocyte functions in diabetic patients. Diabet Med 1997; 14: DeLeve LD. Liver sinusoidal endothelial cells in hepatic brosis. Hepatology 2015; 61: Desch^enes M, Somberg KA. Effect of transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) on glycemic control in cirrhotic patients with diabetes mellitus. Am J Gastroenterol 1998; 93: Diaz J, Monge E, Roman R, Ulloa V. Diabetes as a risk factor for infections in cirrhosis. Am J Gastroenterol 2008; 103: Ding X, Saxena NK, Lin S, et al. Exendin-4, a glucagonlike protein-1 (GLP-1) receptor agonist, reverses hepatic steatosis in ob/ob mice. Hepatology (Baltimore, MD) 2006; 43: Donath MY, Shoelson SE. Type 2 diabetes as an in ammatory disease. Nat Rev Immunol 2011; 11: Drucker DJ, Nauck MA. The incretin system: glucagonlike peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase- 4 inhibitors in type 2 diabetes. Lancet 2006; 368: Edwards CMB, Barton MA, Snook J, et al. Metformin-associated lactic acidosis in a patient with liver disease. QJM Mon J Assoc Physicians 2003; 96: Elkrief L, Chouinard P, Bendersky N, et al. Diabetes mellitus is an independent prognostic factor for major liverrelated outcomes in patients with cirrhosis and chronic hepatitis C. Hepatology (Baltimore, MD) 2014; 60: Friedman SL. Hepatic stellate cells: protean, multifunctional, and enigmatic cells of the liver. Physiol Rev 2008; 88: Feldman M, Schiller LR. Disorders of gastrointestinal motility associated with diabetes mellitus. Ann Intern Med 1983; 98: Feldstein AE, Wieckowska A, Lopez AR, et al. Cytokeratin-18 fragment levels as noninvasive biomarker for nonalcoholic steatohepatitis: a multicenter validation study. Hepatology (Baltimore, MD) 2009; 50: Fehrenbach H, Weiskirchen R, Kasper M, Gressner AM. Up-regulated expression of the receptor for advanced glycation end products in cultured rat hepatic stellate cells during transdifferentiation to myo broblasts. Hepatology (Baltimore, MD) 2001; 34: Fernández M, Semela D, Bruix J, et al. Angiogenesis in liver disease. J Hepatol 2009; 50: Gentile S, Guarino G, Romano M, et al. A randomized controlled trial of acarbose in hepatic encephalopathy. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Gentile S, Turco S, Guarino G, et al. Effect of treatment with acarbose and insulin in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus associated with non-alcoholic liver cirrhosis. Diabetes Obes Metab 2001; 3: Gustot T, Durand F, Lebrec D, Vincent J-L, Moreau R. Severe sepsis in cirrhosis. Hepatology (Baltimore, MD) 2009; 50: Harris MI, Flegal KM, Cowie CC, et al. Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance in U.S. adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, Diabetes Care 1998; 21: Harrison SA, Brunt EM, Goodman ZD, Di Bisceglie AM. Diabetic hepatosclerosis: diabetic microangiopathy of the liver. Arch Pathol Lab Med 2006; 130: Holstein A, Hinze S, Thiessen E, Plaschke A, Egberts E-H. Clinical implications of hepatogenous diabetes in liver cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol 2002; 17: Huang Y-W, Wang T-C, Lin S-C, et al. Increased risk of cirrhosis and its decompensation in chronic hepatitis B patients with newly diagnosed diabetes: a nationwide cohort study. Clin Infect Dis 2013; 57: Huang Y-W, Yang S-S, Fu S-C, et al. Increased risk of cirrhosis and its decompensation in chronic hepatitis C patients with new-onset diabetes: a nationwide cohort study. Hepatology (Baltimore, MD) 2014; 60: Kitade M, Yoshiji H, Kojima H, et al. Leptin-mediated neovascularization is a prerequisite for progression of nonalcoholic steatohepatitis in rats. Hepatology (Baltimore, MD) 2006; 44: Kitade M, Yoshiji H, Noguchi R, et al. Crosstalk between angiogenesis, cytokeratin-18, and insulin resistance in the progression of non-alcoholic steatohepatitis. World J Gastroenterol 2009; 15: Kolaczynski JW, Carter R, Soprano KJ, Moscicki R, Boden G. Insulin binding and degradation by rat liver Kupffer and endothelial cells. Metabolism 1993; 42: Lahousen T, Hegenbarth K, Ille R, et al. Determination of glycated hemoglobin in patients with advanced liver disease. World J Gastroenterol 2004; 10:

65 42. Laure Elkrief; Pierre-Emmanuel Rautou; Shiv Sarin; Dominique Valla; Valérie Paradis; Richard Moreau. Diabetes Mellitus in Patients With Cirrhosis: Clinical Implications and Management. Liver International. 2016;36(7): Liu X, Luo F, Pan K, Wu W, Chen H. High glucose upregulates connective tissue growth factor expression in human vascular smooth muscle cells. BMC Cell Biol 2007; Malhi H, Guicciardi ME, Gores GJ. Hepatocyte death: a clear and present danger. Physiol Rev 2010; 90: Marchesini G, Bugianesi E, Forlani G, et al. Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic syndrome. Hepatology (Baltimore, MD) 2003; 37: Mehta SH, Brancati FL, Sulkowski MS, et al. Prevalence of type 2 diabetes mellitus among persons with hepatitis C virus infection in the United States. Ann Intern Med 2000; 133: Misbin RI, Green L, Stadel BV, et al. Lactic acidosis in patients with diabetes treated with metformin. N Engl J Med 1998; 338: Moucari R, Asselah T, Cazals-Hatem D, et al. Insulin resistance in chronic hepatitis C: association with genotypes 1 and 4, serum HCV RNA level, and liver brosis. Gastroenterology 2008; 134: Nath B, Szabo G. Hypoxia and hypoxia inducible factors: diverse roles in liver diseases. Hepatology (Baltimore, MD) 2012; 55: Navarro-González JF, Mora-Fernández C, Muros de Fuentes M, García-Pérez J. In ammatory molecules and pathways in the pathogenesifs of diabetic nephropathy. Nat Rev Nephrol 2011; 7: Nishida T, Tsuji S, Tsujii M, et al. Oral glucose tolerance test predicts prognosis of patients with liver cirrhosis. Am J Gastroenterol 2006; 101: Paradis V, Perlemuter G, Bonvoust F, et al. High glucose and hyperinsulinemia stimulate connective tissue growth factor expression: a potential mechanism involved in progression to brosis in nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology (Baltimore, MD) 2001; 34: Petta S, Cammà C, Marco VD, et al. Insulin resistance and diabetes increase brosis in the liver of patients with genotype 1 HCV infection. Am J Gastroenterol 2008; 103: Picardi A, D'Avola D, Gentilucci UV, et al. Diabetes in chronic liver disease: from old concepts to new evidence. Diabetes Metab Res Rev 2006; 22: Ratziu V. Pharmacological agents for NASH. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013; 10: Renda F, Mura P, Finco G, et al. Metformin-associated lactic acidosis requiring hospitalization. A national 10 year survey and a systematic literature review. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; 17(Suppl 1): Romero-Gómez M, Montagnese S, Jalan R. Hepatic encephalopathy in patients with acute decompensation of cirrhosis and acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2015; 62: Sangiovanni A, Prati GM, Fasani P, et al. The natural history of compensated cirrhosis due to hepatitis C virus: a 17-year cohort study of 214 patients. Hepatology (Baltimore, MD) 2006; 43: Schattenberg JM, Schuchmann M. Diabetes and apoptosis: liver. Apoptosis 2009; 14: Sebeková K, Kupcová V, Schinzel R, Heidland A. Markedly elevated levels of plasma advanced glycation end products in patients with liver cirrhosis - amelioration by liver transplantation. J Hepatol 2002; 36: Seidowsky A, Nseir S, Houdret N, Fourrier F. Metformin-associated lactic acidosis: a prognostic and therapeutic study. Crit Care Med 2009; 37: Semenza GL. Hypoxia-inducible factors in physiology and medicine. Cell 2012; 148: Seki E, Schwabe RF. Hepatic in ammation and brosis: functional links and key pathways. Hepatology 2015; 61: Shanik MH, Xu Y, Skrha J, et al. Insulin resistance and hyperinsulinemia: is hyperinsulinemia the cart or the horse? Diabetes Care 2008; 31(Suppl 2): S Suzuma K, Naruse K, Suzuma I, et al. Vascular endothelial growth factor induces expression of connective tissue growth factor via KDR, Flt1, and phosphatidylinositol 3- kinase-akt-dependent pathways in retinal vascular cells. J Biol Chem 2000; 275: Tamimi TIA-R, Elgouhari HM, Alkhouri N, et al. An apoptosis panel for nonalcoholic steatohepatitis diagnosis. J Hepatol 2011; 54: Tandon P, Ney M, Irwin I, et al. Severe muscle depletion in patients on the liver transplant wait list: its prevalence and independent prognostic value. Liver Transpl 2012;18: The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329: Tolman KG, Fonseca V, Dalpiaz A, Tan MH. Spectrum of liver disease in type 2 diabetes and management of patients with diabetes and liver disease. Diabetes Care 2007; 30: Trenti T, Cristani A, Cioni G, et al. Fructosamine and glycated hemoglobin as indices of glycemic control in patients with liver cirrhosis. Int J Clin Lab Res 1990; 20: Trinchet J-C, Chaffaut C, Bourcier V, et al. Ultrasonographic surveillance of hepatocellular carcinoma in cirrhosis: a randomized trial comparing 3- and 6-month periodicities. Hepatology 2011; 54: UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998; 352: Vlassara H, Uribarri J. Advanced glycation end products (AGE) and diabetes: cause, effect, or both? Curr Diab Rep 2014; 14: Wree A, Broderick L, Canbay A, Hoffman HM, Feldstein AE. From NAFLD to NASH to cirrhosis-new insights into disease mechanisms. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013; 10: WHO. De nition and diagnosis of diabetes_new.pdf [Internet] Available at: nition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf. 76. Yagmur E, Tacke F, Weiss C, et al. Elevation of Nε-(carboxymethyl) lysine-modi ed advanced glycation end products in chronic liver disease is an indicator of liver cirrhosis. Clin Biochem 2006; 39: Yang W-S, Va P, Bray F, et al. The role of pre-existing diabetes mellitus on hepatocellular carcinoma occurrence and prognosis: a meta-analysis of prospective cohort studies. PLoS ONE 2011; 6: e Yi P, Park J-S, Melton DA. Betatrophin: a hormone that controls pancreatic b cell proliferation. Cell 2013; 153: Younossi ZM, Stepanova M, Nader F, Younossi Z, Elsheikh E. Associations of chronic hepatitis C with metabolic and cardiac outcomes. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37: Zein NN, Abdulkarim AS, Wiesner RH, Egan KS, Persing DH. Prevalence of diabetes mellitus in patients with endstage liver cirrhosis due to hepatitis C, alcohol, or cholestatic disease. J Hepatol 2000; 32: Zhang X, Harmsen WS, Mettler TA, et al. Continuation of metformin use after a diagnosis of cirrhosis signi cantly improves survival of patients with diabetes. Hepatology (Baltimore, MD) 2014; 60: Zoppini G, Fedeli U, Gennaro N, et al. Mortality from chronic liver diseases in diabetes. Am J Gastroenterol 2014; 109: interdisciplinary articles DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September 2016 Кореспонденция Проф. д-р Диана В. Петрова, дмн Катедра по пропедевтика на вътрешните болести Университетска болница Александровска Медицински Университет София ул. Свети Георги Софийски 1 София 1431 Correspondence Prof. Diana V. Petrova, MD, PhD Department of Propedeutic of Internal Medicine University Hospital "Aleksandrovska" Medical University 1 "St. Georgi So iski" Str. So a, Bulgaria 63 d.petrova.stefanova@gmail.com

66 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

67 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

68 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

69 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

70 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

71 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

72 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

73 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

74 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

75 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

76 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

77 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

78 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

79 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

80 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

81 from the archive A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Thoracic Medicine Volume VIII, Issue 2 September

82 от архива ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Торакална Медицина Том VIII, бр.2 септември

83 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ За публикуване се приемат обзорни статии, оригинални статии, описание на случаи от клиничната практика и писма до редакторите. Текстовете, таблиците и фигурите се предават в електронен ръкопис (на носител или в електронно писмо) на български и английски език, изработени с текстообработваща програма Word. Фигурите се предават във формат.tif или.jpg. Освен включени в електронния текст, фигурите трябва да се предоставят и като отделни файлове. Обемът на обзорните статии не трябва да надхвърля 15 стандартни страници, на оригиналните статии 10 страници и на представените клинични случаи 7 страници (до 30 реда, знака на ред, формат А4). Под заглавието на всяка публикация се посочват имената на авторите, както следва: инициал на собственото име и фамилия. Посочва се местоработата на авторите. Ако авторският колектив е от повече от една институции, имената се маркират с цифров индекс. Всички статии задължително се придружават от резюме на български и английски език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи. Структурата на всяка оригинална статия задължително включва следните шест раздела: увод, цел, материал и методи, резултати, обсъждане и заключение (изводи). Библиографията да съдържа дo 40 литературни източника за обзорни статии и до 20 за оригинални статии, подредени по азбучен ред, като имената на авторите се цитират в текста на оригинален език, а поредният номер на цитираната публикация се отбелязва с арабска цифра. Библиографските източници се цитират по следния начин: цитат на статия: Автори (фамилно име, инициал на собствено име). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Medicus), година, том, брой, страници (от-до). цитат на книга: Автор. Заглавие на книгата. Издателство, местоиздаване, година на издаване, страници. цитат на сборник: Автор. Заглавие на главата. Заглавие на сборника. Издателство, местоиздаване, година на издаване, страници. В края на електронния ръкопис задължително се отбелязва адрес за кореспонденция, съдържащ името на първия автор, пощенски и електронен адрес, телефонен и факс номер. Авторите прилагат декларация, че предоставения материал не е публикуван или предаден за печат в друго печатно издание. Електронни ръкописи не се връщат на авторите. Редакцията не изплаща хонорари. Материалите се изпращат на адрес: Главен редактор: проф. Даниела Петрова КЛИНИКА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ул. "Св. Георги Софийски" 1, София ssn@multicom.bg torakalna.medicina@gmail.com Тел.: INSTRUCTIONS TO AUTHORS The Thoracic Medicine is the official journal of the Bulgarian Respiratory Society. The Journal publishes papers in Bulgarian and in English including reviews, original articles, case presentations, and letters to the editor. Text, tables and gures should be submitted in electronic manuscript (the copy or electronic mail) in Bulgarian and in English, made with a word processing program Word. Figures should be submitted in the format,.tif or.jpg. Furthermore, included in electronic text, gures should be provided as separate les. The volume of review articles should not exceed 15 standard pages, of original articles 10 pages, and submitted clinical cases 7 pages (30 lines, characters per line, A4). Under the title of each publication the names of the authors as follows: initial of the rst name and surname. Institution of work of the authors must be indicated. If authors are from more than one institution, the names are marked with a number index. All publications must be accompanied by a summary in Bulgarian and in English which is restricted to 250 words, and up to 6 keywords. The structure of each article must include the following six sections: introduction, aim, material and methods, discussions and conclusions. References should include up to 40 literature sources for reviews and up to 20 for original articles, in alphabetical order, with authors names quoted as the original title, and reference number should be marked with Arabic numeral. References should be quoted as follows: article quote: Author (last name, rst name initials). Article title. Journal title (abbreviated by Index Medicus). Year. Volume. Issue. Pages (from-to) book quote: Author. Book title. Publishing house. Place of publishing. Year of publishing. Pages. monography quote: Author. Chapter title. Monography title. Publishing house. Place of publishing. Year of publishing. Pages. At the end of the manuscript a corresponding address is required, containing rst author's name, post code and , telephone and fax number. Authors should attach a declaration, that the provided article is not published or submitted for printing in other journal. Manuscripts won't be sending back to authors. The publisher doesn't pay honorarium. Submissions shall be sent to: Chief Editor: prof. Daniela Petrova, MD, PhD Department of Propedeutic of Internal Diseases, UMHAT "Alexandrovska" "St. Georgi So iski" Str., So a ssn@multicom.bg torakalna.medicina@gmail.com Tel.:

84 ИЗДАТЕЛ Българско дружество по белодробни болести ГЛАВЕН РЕДАКТОР проф. Даниела Петрова, д.м. Катедра по пропедевтика на вътрешните болести УМБАЛ "Александровска" Медицински Университет, София РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ Доц. Донка Стефанова, д.м. Доц. Денчо Османлиев, д.м. Проф. Димитър Попов, д.м. Проф. Димитър Костадинов, д.м. Проф. Господинка Пракова, д.м. Проф. Данаил Петров, д.м.н. Доц. Йордан Радков, д.м. Доц. Маринка Пенева, д.м. Доц. Владимир Ходжев, д.м. Д-р Цаня Попова Доц. Павлина Глоговска, д.м. ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР Мартин Николов СТИЛОВА РЕДАКЦИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЧЕН И СЕМАНТИЧЕН КОНТРОЛ Мартин Николов д-р Венцислава Пенчева, д.м. ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ Александър Калудов Нира Комюникейшънс ЕООД PUBLISHER Bulgarian Respiratory Society CHIEF EDITOR prof. Daniela Petrova, MD, PhD Department of Internal Diseases UMHAT"Alexandrovska" Medical University, So a SECTION EDITORS assoc. prof. Donka Stefanova, MD, PhD assoc. prof. Dencho Osmanliev, MD, PhD prof. Dimitar Popov, MD, PhD prof. Dimitar Kostadinov, MD, PhD prof. Gospodinka Prakova, MD, PhD prof. Danail Petrov, MD, PhD assoc. prof. Iordan Radkov, MD, PhD assoc. prof. Marinka Peneva, MD, PhD assoc. prof. Vladimir Hodjev, MD, PhD Tzania Popova, MD assoc. prof. Pavlina Glogovska, MD, PhD TECHNICAL EDITOR Martin NIkolov STYLISTIC EDITING, TERMINOLOGICAL AND SEMANTIC CONTROL Martin NIkolov Dr Ventsislava Pencheva, MD, PhD 82 DESIGN & PREPRESS Alexander Kaludov Nira Communications Ltd. ISSN

85

86

87

88

My present PE ESC 2014 copy.key

My present PE ESC 2014 copy.key БТЕ Какво ново в диагностиката и лечението? Явор Иванов Медицински Университет Плевен Нови аспекти 2014 Рискови фактори Правила за предикция D-dimer - гранични стойности според възрастта Субсегментна

Подробно

Clinique du poids Idéal

Clinique du poids Idéal Мултидисциплинарен подход в бариатричната хирургия: начален опит за българската здравна система Константин Гроздев, Теодора Ханджиева- Дърленска, Здравко Каменов, Елена Иванова, Огнян Георгиев, Георги

Подробно

оригинални статии Торакална Медицина Том VII, бр.4 декември 2015 ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШ

оригинални статии Торакална Медицина Том VII, бр.4 декември 2015 ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШ оригинални статии Торакална Медицина Том VII, бр.4 декември 15 ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ Н. Кючуков, Н. Янев, И. Крачунов,

Подробно

32_CBC - Кратко Представяне

32_CBC - Кратко Представяне Заглавие на проекта: Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the crossborder area Romania-Bulgaria ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ април 0 Иван Филипов Дейности (работни пакети) 0 0....... WP WP Дейности

Подробно

17

17 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Диана Георгиева Медицински факултет, СУ Св. Климент Охридски, София, България, УБ Лозец, Козяк 1, 1407 София, Тел: +359

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

14

14 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 1/003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

New product information wording - Jan BG

New product information wording - Jan BG 25 January 2018 EMA/PRAC/35613/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приети от PRAC на 8 11 януари 2018

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участи

РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участи РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ И ПНЕВМОКОКОВА ВАКСИНА ОБЗОР обзори Торакална Медицина Том V, юни 2013, бр.2 Е. Меков, Д. Маринова, В. Юрукова

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ И ПНЕВМОКОКОВА ВАКСИНА ОБЗОР обзори Торакална Медицина Том V, юни 2013, бр.2 Е. Меков, Д. Маринова, В. Юрукова ПНЕВМОКОКОВА ВАКСИНА ОБЗОР Е. Меков, Д. Маринова, В. Юрукова, Я. Славова СБАЛББ Св. София ЕАД, София Резюме: Streptococcus pneumoniae e най-честият причинител на пневмония придобита в обществото, и основна

Подробно

оригинални статии КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА СПОСОБНОСТТА ИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУТРЕШНИ ДЕЙ- НОСТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛИНИЧНИЯ ПРЕГЛЕ

оригинални статии КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА СПОСОБНОСТТА ИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУТРЕШНИ ДЕЙ- НОСТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛИНИЧНИЯ ПРЕГЛЕ КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА СПОСОБНОСТТА ИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУТРЕШНИ ДЕЙ- НОСТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛИНИЧНИЯ В. Ходжев 1, Я. Иванов 2, О. Георгиев 3, Д. Петкова 4, Д. Петрова 3 Отделение

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационен труд и автореферат на тема РОЛЯ НА КОМОРБИДИТЕТА И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ В ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА П

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационен труд и автореферат на тема РОЛЯ НА КОМОРБИДИТЕТА И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ В ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА П С Т А Н О В И Щ Е за дисертационен труд и автореферат на тема РОЛЯ НА КОМОРБИДИТЕТА И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ В ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО, представен за публична

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

New product information wording - Dec BG

New product information wording - Dec BG 17 December 2015 EMA/PRAC/835769/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация Извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приет от PRAC на 30 ноември 3

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

lay-summary_bulgarian

lay-summary_bulgarian Ефект на линаглиптин върху сърдечно-съдовото здраве и бъбречната функция при пациенти с диабет тип 2 със сърдечно-съдов риск (проучването CARMELINA, 1218.22) Хората с диабет тип 2 са с 2 до 4 пъти пъти

Подробно

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно

РЕВМАТОЛОГИЯ RHEUMATOLOGY Vol. XXVI, 4/2018 Vol. XXVI, 4/ ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ ORIGINAL ARTICLES НИВА НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГОНАРТР

РЕВМАТОЛОГИЯ RHEUMATOLOGY Vol. XXVI, 4/2018 Vol. XXVI, 4/ ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ ORIGINAL ARTICLES НИВА НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГОНАРТР РЕВМАТОЛОГИЯ RHEUMATOLOGY Vol. XXVI, 4/2018 Vol. XXVI, 4/2018 3 ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ ORIGINAL ARTICLES НИВА НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГОНАРТРОЗА И ВРЪЗКАТА ИМ С КЛИНИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. UPA 5-90.9.209 г. Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99538895 Grundfos UPA 5-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking

Подробно

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи

Подробно

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) 18.30 18.45 Официално откриване 18.45 19.30 Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностиката? 18.45 19.00 Фибрите в храненето при болест и здраве

Подробно