СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд на тема: Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове, разработен от Петя Ангелова Костова

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд на тема: Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове, разработен от Петя Ангелова Костова"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд на тема: Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове, разработен от Петя Ангелова Костова за придобиване на образователната и научна степен доктор Професионално направление 1.2. Педагогика; Област на висше образование 1. Педагогически науки Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика Научен ръководител и : проф. д.н. Добринка Тодорина Автор на становището: проф. д.н. Добринка Тодорина На основата на заповед 1341/ г. на Ректора на ЮЗУ Н.Рилски Благоевград бях определена за автор на становище на представения дисертационен труд. Петя Костова има богата творческа биография с много добри научни постижения, участия в изследователски проекти, редица научни форуми, със стойностни публикации, включително в чужбина и получени награди за успешна изследователска дейност като докторант. Поставянето и изследването на проблема за развитието на надарените деца, започнало още преди векове, днес продължава в съвременното образователно пространство като важна педагогическа иновация както на национално, така и на европейско равнище. Неговата актуалност и значимост, както и дефицитите в разработването му в началния етап на основната образователна степен, предпоставят идеята за провеждането на теоретико-експериментално проучване. Представената за рецензиране дисертация е структурирана в увод, три глави, заключение, литература и приложения. Трудът е в обем 165 страници. Основният текст е разположен на 146 стр., включени са и 19 страници приложения (9 на брой). Литературата е от 167 източници, включително 15 интернет-позиции. А. Анализ на научните постижения: I. По избирането и формулирането на темата на дисертацията: 1. Избиране на дисертабилна тема, чието присъствие в националното и европейското образователно пространство е ясно детерминирано.

2 2. Оценяване и разбиране мястото на избрания за изследване проблем, с ясно представяне на неговата обществена, теоретическа и практическа значимост. 3. Налице е адекватност на параметрите на изследването: обект, предмет, цел и задачи на изследването, хипотеза, методика на изследването с диференцирано очертаване на методите на изследване (теоретични, емпирични и статистически), етапи на изследване и богат научен инструментариум. II. По наличието, аргументираннето и апробирането на научни идеи, концепции, парадигми: 1. Авторката познава различни авторови подходи за интерпретация на разглежданите въпроси, постигнала е задълбоченост в теоретичното изследване на проблема, проявява и собствено отношение към представените позиции. 2. Много добре са конструирани отделните глави в научната разработка. 3. В първа глава убедително се представени теоретичните основи на проблема за надарените ученици в българското училище. 4. Разгледани са специфичните особености на надарените ученици от началния етап на основната образователна степен и техните образователни потребности. 5. Докторантката демонстрира компетентности относно идентификацията на надарените ученици, познава основните методи за диагностициране. 6. Добре е, че представя примерна методика за диагностициране на надарени деца от началните класове, предвид темата на дисертацията. 7. Отрежда важно място на развитието на надарените ученици от началните класове в урока и в извънкласната и извънучилищна дейност. 8. Във втора глава на дисертационния труд (на основата на констатиращо емпирично изследване) се представя ясно и точно отношението на учениците, учителите и родителите към проблема за развитието на надарените деца от началния етап на основната образователна степен, с оглед установяване на тяхната подготовка и отношение към проблема за развитие на надарените ученици. 9. Налице е прецизен количествен анализ на резултатите, с таблично и графично представяне на емпиричните данни, както и умело търсене на причинно-следствените връзки в рамките на качествения анализ. На основата на проведеното емпирично изследване докторантката извежда ценни обобщения и изводи.

3 10. Приложени са входящи тестове за проверка на входно равнище и установяване на общата интелектуална надареност на ученици от началния етап на основната образователна степен (диагностициране на надарените ученици от началния етап на основната образователна степен). За тази цел е използвана методиката на Замбицявичене, чрез която става ясно какво е равнището на умствено развитие при изследваните ученици. Тестът се състои от четири субтеста, съобразени с възрастта на децата в началните класове. 11. Силно впечатление прави направеният успешно количествен и качествен анализ на резултатите от входящите тестове. 12. Централно място в дисертационния труд заема трета глава, свързана с представянето от Петя Костова на оригинален авторски технологичен модел за развитие на надарени ученици от началния етап на основната образователна степен и успешното му приложение в педагогическата практика. 13. Добро впечатление прави, че докторантката определя методологическите основания за създаване на модел за развитие на надарени ученици от началните класове. За методологическа основа се избира личностният подход, като се използват възможностите и на други научни подходи. Личностният подход е особено значим, тъй като в дисертацията се измерва личностното развитие на надарените ученици. 14. Убедително се представя концептуалната структура на технологичния модел, нагледното му изобразяване чрез схема дава възможност за неговото прилагане и оценяване. 15. Апробирането на технологичния модел в педагогическата практика и установяване на неговата ефективност се осъществява на основата на обучаващ и заключителен дидактически експеримент. 16. Целта на изградения технологичен модел е развитие на общата интелектуална надареност на надарени ученици от началните класове. За постигане на тази цел (в рамките на обучаващия експеримент) е предвидена система от тренингови упражнения и задачи с по-високо равнище на трудност и вариативност (творчески задачи, казуси, тестове и др.) в условията на традиционни и интерактивни методи на обучение в уроци по български език и по литература, на основата на личностноориентирани взаимодействия. 17. За развитие на надарените ученици от експерименталната група (ЕГ) в уроците по български език и по литература Костова прилага традиционните методи на обучение беседа и упражнение и интерактивните методи на обучение мозъчна атака и пирамида.

4 18. За развитие на надарените ученици от ЕГ, в уроците по български език и по литература се предлагат в рамките на метода беседа подходящи теми. В уроците се включват разнообразни, интересни и полезни учебни задачи. 19. С основание авторката констатира, че надарените ученици от ЕГ са мотивирани за работа, активни, целенасочени, отговорни, продуктивни, креативни, емоционални, артистични, с чувство за хумор, с богат активен речник и с творчески заряд. 20. Ефективността на модела се определя от удовлетворяване на интелектуалните потребности на надарените ученици и постигане на високо равнище на развитие при отчитане на възрастовите и индивидуално-психологическите особености на надарените деца в условията на хуманистичния подход. III. По технологичния механизъм за провеждане на теоретикоексперименталното изследване и умението за анализ: 1.Проведеното от докторант Петя Ангелова Костова мащабно теоретико-експериментално проучване и използването на подходящи методи на изследване за неговото осъществяване, показва наличието на компетентности за планиране и провеждане на едно цялостно изследване. 2.Налице е пълно обхващане на проблематиката чрез много добре очертана предпоставеност и динамика на проблема. 3.Гарантирана е пълнота на изследването чрез използването на авторитетни автори, различни авторови подходи, коректно измерване на резултатите от проведеното емпирично проучване. 4.Докторантката показва умения за конструиране и провеждане на богато изследване относно внедряване на заложените идеи за мястото и ролята на проблема за развитието на надарените деца, с очертаване както на положителните му страни, така и на неговите ограничения. 5.Демонстрирано е умение за откриване на проблемите и осъществяване на логическа връзка между тях, съпоставяне на авторови подходи, очертаване на дефицитите в изследването, изразяване на собствена авторска позиция със съответни аргументи, синтезиране на целесъобразни обобщения. 6.За по-точно измерване ефективността на авторския модел служи компетентно разработената и приложена система от критерии, показатели и равнища за измерване развитието на общата интелектуална надареност на надарените ученици в условията на урока.

5 7.За основни критерии се приемат равнището на развитие на интелекта и равнището на развитие на продуктивна творческа дейност, които се усъвършенстват като резултативна страна от процеса на работа с надарените ученици в условията на урока. 8.Като основни показатели за установяване развитието на интелекта правилно са обособени: развитие на психически процеси концентрация и целенасоченост на вниманието; използване на логически операции анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, а по втория критерий развитие на продуктивната творческа дейност се определят показателите: прояви на креативност (развитие и изразяване на нови идеи, творчески търсения) нови варианти на решение на учебните задачи, оригиналност, инициативност; демонстриране на богат активен речник дар слово, умение за изразяване на собствени мисли и чувства; индивидуален стил на изказване. 9.Уместно е използването на тристепенна скала за измерване на резултатите по всеки от показателите. 10.В рамките на заключителния експеримент се прави сравнение между резултатите при входящите и изходящите тестове (по методиката на Замбицявичене). Установява се, че в резултат от прилагането на разработения технологичен модел, се постига максимално високо равнище на развитие на надарените ученици от ЕГ. 11.С оглед прецизното измерване на резултатите, много важен момент е използването на статистически методи. Намира приложение софтуерният пакет за обработка на статистически данни SPSS Поради малкия обем на изследваните лица в експерименталната и контролната групи са приложени непараметрични статистически методи U-kритерият на Ман Уитни, Хи-квадрат (χ2). 12.Чрез използваните статистически методи са приведени доказателства, че прилаганата технология е ефективна по отношение на умственото развитие на учениците и техните постижения в обучението. 13.Демонстрирани са компетентностите на докторанта за сравнителен количествен и качествен анализ на резултатите от проведените входящи и изходящи тестове, с оглед установяване равнището на развитие на надарените ученици. 14.В заключението на дисертационния труд докторантката компетентно извежда ценни за теорията и практиката изводи, препоръки и перспективи на научното изследване.

6 IV. По стила и езика на разработката: 1. Авторката владее научния стил на писане относно структурирането на дисертационнния труд, адекватността между теоретичната и експерименталната част, логическата взаимовръзка между отделните глави и параграфи, извеждането на адекватни обобщения и изводи. 2. Езикът на разработката е четивен, ясен и граматически правилен. 3. Налице е богата нагледност при представянето на идеите чрез таблици и графики. 4. Литературата е коректно представена и цитирана. 5. Приложенията (9 на брой) са представени според изискванията. Б. Научните приноси в дисертационния труд имат теоретичен и приложен характер. Те са в пълна адекватност със съдържанието на труда. Отговарят на проведеното изследване, поради което изцяло ги приемам. Те показват възможностите на докторанта за разработването и апробирането на собствен авторски модел, който е с доказана ефективност и може да бъде използван от учители на надарени ученици от началния етап на основната образователна степен. Смятам, че найважните се отнасят до: Теоретични приноси: 1. Създаването на оригинален авторски технологичен модел с образователно-възпитателна значимост за развитие на надарени ученици от началния етап на основната образователна степен. 2. Разработката на подходящ инструментариум за измерване отношението на учениците, учителите и родителите към проблема за развитието на надарените деца от началния етап на основната образователна степен. Практико-приложни приноси: 1.Много добра приложимост в педагогическата практика на разработения технологичен модел, който включва целесъобразно определени технологични етапи в рамките на урока в условията на оптимални съчетания между традиционни и интерактивни методи на обучение. 2.Прецизно разработената система от критерии, показатели и равнища може да се приложи в педагогическата практика от началните учители за измерване равнището на развитие на интелекта и на продуктивната творческа дейност на техните талантливи ученици.

7 Представеният автореферат е в съответствие с текста в дисертационния труд. Според изискванията в автореферата са представени и приносите в дисертационния труд, както и публикациите по темата на дисертацията, които са достатъчно на брой (11) и са включени в престижни източници (учебни помагала, списания, годишници на ФП, научни сборници по проекти, докторантски издания и др.). Има публикации и в чуждестранни издания. В. Препоръки и бележки: 1. По-смело да се изразява собствената позиция и критичен поглед на докторанта относно различните авторови подходи, да се демонстрира умение за анализирането им на по-високо равнище на обобщеност. 2. Добре е в приложенията да се включат и конкретните резултати от решението на възложените задачи в рамките на експеримента. 3. На основата на разработения дисертационен труд да бъде издадена книга, както е според новите нормативни изисквания, както и монографичен труд за развитието на надарените ученици от началния етап на основната образователна степен. Г. Въпроси: 1.Какви са основанията на докторанта за създаването на авторския технологичен модел по посочената структура? 2. Защо надарените ученици могат да бъдат определени и като деца със специални образователни потребности? Д. Заключение: Представеният дисертационен труд, разработен от докторант Петя Костова, отговаря на изискванията, които се предявяват към научни изследвания за придобиването на образователната и научна степен доктор. Докторантката демонстрира необходимите компетентности за откриването и разработката на дисертабилен проблем. Ето защо предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 1.2. Педагогика, Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика на Петя Ангелова Костова г. Благоевград Автор на становището: Проф. д.н. Добринка Тодорина

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Снежана Христова Николова на дисертационен труд на тема Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при о

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Снежана Христова Николова на дисертационен труд на тема Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при о СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Снежана Христова Николова на дисертационен труд на тема Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години)

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно