Събиране биран т е о на данни данн и проу про чв ане ане о на въз дейс тви е о селс сел к с о к ст анските анскит практик и вър

Размер: px
Започни от страница:

Download "Събиране биран т е о на данни данн и проу про чв ане ане о на въз дейс тви е о селс сел к с о к ст анските анскит практик и вър"

Препис

1 Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи РП 1.2 Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги Ръководител РП 1.2. доц. дн Нели Грозева, Тракийски университет, Аграрен факултет

2 Партньори: 1. Аграрен Университет; 2. БАН Институт по биоразнообразие и екосистемни проучвания; 3. ССА Институт по земеделие, Институт по полски култури, Институт по почвозние и агроекология "Н. Пушкаров", Институт по растителни генетични ресурси; 4. Университет по хранителни технологии; 5. Тракийски университет.

3 Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи РП 1.2 Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги Цел: Ализиране и оценка практиките, прилагани в различни земеделски системи, върху биоразнообразието, екосистемите и екосистемните услуги..

4 Събирането данни и проучването въздействието селскостопанските практики върху биоразнообразието и екосистемните услуги се провежда : - опитните полета към ИПК гр. Чирпан, ИРГР гр. Садово и ИЗ гр. Карнобат, засяти със зимен фуражен грах, отглеждан в условията конвенциолно и биологично производство. Биологичните полета са сертифицирани; - опитните полета Аграрен Университет Пловдив, в овощни саждения от ябълка, отглеждани в условията конвенциолно и биологично производство. Биологичното поле е сертифицирано; - земеделски площи в Юж България, засадени с лавандула и маслодай роза, отглеждани в условията конвенциолно и биологично производство. Биологичните полета са сертифицирани. Част от земеделските земи, обект изследването, са включени в НАТУРА 2000.

5 Първа работ среща в Аграрен университет, г.

6 Втора работ среща в гр. Павел баня, г.

7 Съвместни теренни проучвания за избор площи с лавандула и роза, г.

8 НАУЧНА ЗАДАЧА Проучване върху комбинираното въздействие (природни фактори и високи технологии) управлението ключови местообитания и директните интервенции в биологичните агроекосистеми, включващи in-situ проучване и ализ агроекологичните фактори за разпространението и растежа приоритетни за страта растения (лечебни, бобови, овощни) в близки до природните местообитания. Събра е информация за прилагани земеделски практики за мил, петгодишен период от време при отглеждането ябълка, зимен фуражен грах, маслодай роза и лавандула в условията биологично и конвенциолно производство. Обобще и систематизира е информацията за агрометеорологичните условия - температура и валежи по време вегетацията зимния фуражен грах за последните 5 години в ИПК Чирпан, ИРГР Садово и ИЗ Карнобат.

9 НАУЧНА ЗАДАЧА Проучване ключовите агроекологични фактори растежа в системата почва-растение-атмосфераатмосфера типизирани биологични стопанства. за в Извършено е почвено пробобиране в площадките с маслодай роза, лавандула., зимен фуражен грах и ябълки.

10 НАУЧНА ЗАДАЧА Ализиране и оценка въздействието селскостопанските практики върху биоразнообразието и функционирането екосистемите като компонент устойчива и благоприят жизне среда. Уточнени са методиките за ализиране и оценка въздействието прилаганите селскостопански практики в избраните площи с ябълки, зимен фуражен грах, маслодай роза и лавандула върху биоразнообразието и функционирането екосистемите. Проведени са планираните теренни блюдения проследяване развитието културите и за проучване биоразнообразието. за

11 Посевите с биологичен и конвенциолен зимен фуражен грах в опитните полета в ИПК Чирпан, ИРГР Садово и ИЗ Карнобат са отгледани до фаза чало 1во информация за растежа и развитието им до този момент. разклонение и е получе

12 Установено е заплевеляването, падението от болести и неприятели при биологично и конвенциолно отглеждане зимния фуражен грах във фенофаза 3ти лист чало 1во разклонение.

13 Направен е избор подходящи площи, заети с маслодай роза и лавандула, отглеждани по конвенциолен и биологичен чин. Извърше е идентификация растително-паразитни нематоди в проблемни саждения с лавандула.

14 Meloidogyne sp. Мъжки индивид (преден край) различни увеличения ларва (опашка)

15 Изпробва е избрата методика за мониторинг и отчитане видовия състав птиците Наблюдение от стациор точка и обходи в изследваните площи като при нейното изпробване избраните площи с лавандула и маслодай роза са идентифицирани някои типични Farmland Birds.

16 Очертани са площадки за изследване и е установено заплевеляването с пролетни плевели в избраните за изследване площи с лавандула и маслодай роза.

17 В ябълковите саждения са извършени планираните агротехнически мероприятия, определено е заплевеляването, падението от болести и неприятели.

18 НАУЧНА ЗАДАЧА Комплекс оценка екосистемното състояние (ЕС) ключови типове агроекосистеми и предлаганите от тях материални, регулиращи и поддържащи екосистемни услуги (ЕУ). Проведе е дискусия между екипите в РП 1.2 по време двете работни срещи. относно селектиране подходящи индикатори за създаване база данни за оценка екологичното състояние агроекосистемите и предлаганите от тях екосистемни услуги.

19 УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ За периода от декември, 2018 г. до април, 2019 г. в изследванията са взели участие 2 докторанти, 2 млади учени и 4 студенти. РЕАЛИЗИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Създадено е сътрудничество с НПО Зелени балкани за работа по уч задача Осъществени са земеделски производител лавандула и маслодай изследвания. срещи и е създадено сътрудничество с 1 и 3 земеделски фирми, чиито площи с роза ще се провеждат планираните

20 Изготвени са информационни брошури и са реализирани участия в БиоАгра, 2019 и Вирия, 2019 с цел популяризиране дейността по РП 1.2. от екипът Аграрен университет.

21 Представе е ННП, Компонент 1, РП 1.2 пред преподаватели и студенти в Намик Кемал Университет, гр. Текирдаг, Р. Турция, от екипът Тракийски университет.

22 За бъдещо разпространение резултатите е създаден проект в ResearchGate Работен пакет 1.2. Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги по ННП Здравословни храни за сил биоикономика и качество живот. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ: Направе е литератур справка в световните бази данни за фитохимичните компоненти за окачествяване ябълки от сорт Флори, въз основа което е заявено участие в междурод уч конференция International Conference on Agricultural Science and Business 2019 (ICASAB 2019), която ще се проведе Май 2019 г. Стара Загора, България.

23 Благодаря за Вашето внимание!