ÏÐÎÃËÀÑ ÄÅÑÅÒÈ ÞÁÈËÅÅÍ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ ÊÍÈÆÎÂÍÀ ØÊÎËÀ ÕÐÎÍÈÊÀ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÏÐÎÃËÀÑ ÄÅÑÅÒÈ ÞÁÈËÅÅÍ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ ÊÍÈÆÎÂÍÀ ØÊÎËÀ ÕÐÎÍÈÊÀ"

Препис

1 ÏÐÎÃËÀÑ Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий ÕÐÎÍÈÊÀ кн. 1, 2014 (год. ХХIIІ), ISSN ÄÅÑÅÒÈ ÞÁÈËÅÅÍ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ ÊÍÈÆÎÂÍÀ ØÊÎËÀ Под обединяващия наслов Търновската държава на Духа юбилейният Десети Международен симпозиум Търновска книжовна школа се провeде от 17 до 19 октомври 2013 г. под патронажа на проф. дпн Пламен Легкоступ, ректор на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. Авторитетният научен форум посвети заседанията си на 50-годишния юбилей на Великотърновския университет и на 650-годишнината от успението на преп. Теодосий Търновски. Своето участие заявиха десетки учени от България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Полша, Русия, Украйна, САЩ. Проф. дфн Иван Харалампиев ръководи тържественото откриване на Симпозиума в Аулата на университета. Проф. Пламен Легкоступ обяви новия носител на Международната награда Св. Евтимий, патриарх Търновски проф. Димитриос Гонис от Богословския факултет на Атинския университет за неговите изследователски приноси в областта на византийско-българската исихастка общност от ХІV век. Досега университетската Евтимиева награда, която се присъжда от 1979 г. по решение на Академическия съвет, е връчвана на чуждестранните българисти акад. Франчишек Славски, проф. Йежи Русек, акад. Дмитрий С. Лихачов, проф. Гунар Сване, проф. Войчех Галонзка, проф. дфн Юрий К. Бегунов. Проф. Димитър Кенанов направи творчески портрет на видния гръцки българист и подчерта принципната последователност в него- 223

2 вите проучвания: Отправна точка за изследванията на проф. Димитриос Гонис е духовното наследство на византийско-българската православна общност, която дава неповторими примери за всеотдайна дружба между български и гръцки църковни дейци като преп. Григорий Синаит, преп. Теодосий Търновски и Патриарх Калист. Тази традиция се споделя от именития ни гръцки гост, който десетилетия наред активно поддържа българските си научни приятелства, а в своите изследвания отстоява обективните исторически истини и проявява траен интерес към теми, свързани с православното единство на българи и гърци през вековете. Силно изразеното съработничество, съдейственост и взаимопомощ с колеги по интереси отразява важна истина в науката тя е колективно дело и тя не може да бъде резултат само от творческо уединяване в тишината на личния кабинет. С нескрито искрено вълнение заради оказаната му чест израз на преизобилна обич, проф. Димитриос Гонис започна своите Думи на благодарност : Лично аз не забравям, че по някакво съвпадение съдбата ми се свързва с България и аз това го приемам като Божие благословение. Патриарх Калист, с чието книжовно дело трябваше да се занимавам, е съставил житията на преподобните Григорий Синаит и Теодосий Търновски, второто от което е запазено само в среднобългарски превод. Изследователската ми работа ме накара да дойда за една година в България, да науча български език и да работя с проблемите на житията на преподобните Теодосий и Григорий и със старославянския превод на Учително евангелие, което в някои славянски ръкописи се приписваше на Калист. Пред мене се отвори един нов свят. Това беше Търновската книжовна школа със своето първо и второ поколение изследователи. В приветствието си към участниците проф. Пламен Легкоступ изясни избраната интегрална тема на научния форум Търновската държава на Духа : тя е заета от известния доклад пред Първия международен конгрес по българистика (1981) на видния руски славист акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов, който изтъква славяноцентричната духовна мисия на културата от Второто българско царство. < > По традиция организаторите на симпозиумите от Научноизследователския център Търновска книжовна школа се 224

3 стремят да събират цвета на световната славистика и византинистика, да предоставят възможност за среща и диалог между различни школи и поколения учени младите по възраст изследователи да станат възприемници на свои близки по дух учители. Как е приложен този методологически принцип, ще видим, ако разгърнем страниците на деветте тома Търновска книжовна школа, от които се интересуват световните библиотеки. Ето някои от големите имена в първите два симпозиума: акад. Емил Георгиев, акад. Петър Динеков, проф. Куйо Куев, проф. Дора Иванова-Мирчева, проф. Донка Петканова, проф. Надежда Драгова, проф. Пеньо Русев, акад. Дмитрий Лихачов, проф. Джордже Трифунович, проф. Радмила Маринкович, проф. Георге Михаила, проф. Юрий Бегунов, проф. Евгения Дьомина и редица други. Редом с тях в програмите на научните заседания се четат имена на млади учени, които чрез общуването си с именитите си колеги много бързо израстват и стават наследници и продължители на големите си учители. Заслужава да подчертаем постоянната отвореност и достъп за участие във великотърновския научен форум на всички обективни и отговорни български и чуждестранни учени, което позволява много бързо да се разгръщат мащабни изследвания за Търновската книжовна школа в дисертации, монографии и студии. В преддверието на Аулата за участниците в Симпозиума беше подготвена изложба на книги с изследвания за историята и културата на Втората българска държава. Между тях бяха две издания, отпечатани в навечерието на научния форум: Почетните професори на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. Евтимиевата награда, и Търновски писмена. Алманах за Търновската книжовна школа. 5/2013. В секция Литературознание бяха заявени доклади из историята на старобългарската книжовност в контекста на славянските писмени традиции*. Проф. дфн Анчо Калоянов в изложението си представи доказателства за Григорий Цамблак, архиепископ Росийски като автор на Сказание за Българската и Сръбската Патри- * Програмата на заседанията вж &zid=146. Към

4 аршии в руските преписи на Кръмчаята от ХV XVI век. Върху проблеми на Бориловия синодик разискваха проф. дфн Христо Трендафилов (Преславските патриарси според Бориловия синодик) и гл. ас. д-р Юлиан Великов (Бориловият Синодик и светоотеческото учение за образа и изобразимостта). Проф. д-р Веселин Панайтов въведе ново име в старобългарската химнография търновската поетеса Зоя. Доц. кфн Валентина Петрова постави стила плетение словес на Епифаний Премъдри в рамките на средновековната поезия. Доц. д-р Антоанета Буюклиева говори за библейските цитати в житията на св. Евтимий, патриарх Търновски. Проф. дфн Георги Минчев сподели наблюдения върху текста на Беседа против богомилите от Презвитер Козма. Проф. д-р Венелин Грудков разкри въздействието на средновековното търновско наследство върху съдържанието на съвременната историческа проза. Проф. Димитър Кенанов свърза книгата Богородичник с преводаческото дело на атонския старец Йоан. Гл. ас. д-р Невена Гавазова обобщи резултатите от херменевтичния си прочит на слово за послушанието от св. Йоан Лествичник, а гл. ас. д-р Грета Стоянова анализира Проложното житие за св. Сава в ръкопис 403 от сбирката на ЦИАИ София. Д-р Елена Белякова, Таисия Белякова съпоставиха народните култове на Балканите и дейността на св. Патриарх Евтимий Търновски. В секция Езикознание се дискутираха езикови особености на конкретни текстове от ръкописните и старопечатните славянски книги: проф. д-р Лора Тасева, Словообразувателни тенденции в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски; доц. д-р Ценка Досева, Из лексиката на ранната славянска химнография; доц. д-р Събка Богданова, Среднобългарският превод на Пандектите на Никон Черногорец в руски преписи от периода на Второто южнославянско влияние; доц. д-р Анна Новикова, Към въпроса за южнославянските извори на Острожската Библия; доц. д-р Иван Илиев, Конюнктивните употреби в среднобългарските текстове и произведения от ХІV ХV век; гл. ас. д-р Петя Карамфилова, Сложни думи съществителни имена в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст; Никита Тарасенко, 226

5 Особености в предаването на някои лексикални единици в славянските преводи на Откровение ; доц. д-р Татяна Илиева, Словникът на търновския F.I.461 като източник за изследване на лексико-семантичните групи в старобългарски език (върху материал от Книга на пророк Иезекиил); доц. д-р Нели Василева, Езикови особености на текста на Лествицата във Великите чети-минеи на митрополит Макарий (в съпоставка с търновския превод на паметника). Проф. дфн Иван Харалампиев постави още веднъж въпроса за числителните имена в езика на Патриарх Евтимий; проф. д-р Лъчезар Георгиев потърси проекциите на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания. На българските ръкописи от XVI век в сбирката на Супрасълската библиотека се спря проф. Антони Миронович. Реформата в богослужението от ХІІІ ХІV в. и служебните минеи на тази интересна тема разгърна разсъжденията си проф. дфн Искра Христова-Шомова. Терминологията на магьосничеството в старобългарската книжнина изясни в доклада си н.с. Олга Трефилова, а д-р Екатерина Дикова проследи пунктуационната система в сборник No 31 от сбирката на П. Н. Никифоров. Езикът на превода status sine transformatione или status cum transformatione? на това питане отговори проф. д-р Мария Спасова върху основата на старобългарския и среднобългарския превод на Слово на Велика сряда от Йоан Златоуст в преписи от XI XV век. Нови данни за преводаческото изкуство прибавиха доц. д-р Петко Петков (Преводът на житието на св. Антоний Велики по преписа в ръкопис 4/8 от сбирката на Рилския манастир) и доц. д-р Камен Димитров (Сложни думи в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст). Кръглата маса Преп. Теодосий Търновски личност и дело беше открита от проф. Димитриос Гонис, който проследи и коментира византийските имена в Житието на св. Теодосий като свидетелство за историчността на текста. На заседанието бяха показани нови научни издания за Парория, Кефаларево, преп. Григорий Синаит и преп. Теодосий Търновски. В представените книги на проф. Драгомир Лалчев и д-р Милен Нанков е направен опит да се локали- 227

6 зира местонахождението на Странджанска Парория. Тази тематика на двамата автори се дискутира на заседанието. В доклада си доц. д-р Илия Евангелу обстойно разгледа жизнения път на св. Теодосий Търновски и основателно обоснова тезата си за него като пример за монах исихаст. С нови изворови материали о. Марко Скарпа разшири знанията за парорийските и кефаларевските ръкописи. С приносен характер и разнообразие се отличаваха и докладите в секция История и археология. Проф. дин Бистра Николова потърси облика на средновековния книжовник (Граматикът. Монах, църковник или светско лице). Групата на археолозите се включи с най-новите си открития: доц. д-р Мирко Робов, Комплексът при църква 3 на Трапезица представителна резиденция или манастир?; ас. Мария Долмова-Лукановска, доц. д-р Христо Харитонов, Нови нумизматични данни за стратиграфията на крепостта Трапезица; доц. д-р Константин Дочев, Употребата на златни перпери в българската държава през ХІV век; д-р Иван Чокоев, За един вид представителен текстил от XIV век (по археологически и писмени свидетелства); Диана Косева, Средновековни стенописи от археологически разкопки във Велико Търново. История на проучванията; гл. ас. д-р Деян Рабовянов, доц. д. изк. Константин Тотев, Два нови византийски пръстенапечати от Велико Търново; проф. д-р Хитко Вачев, Нов женски пръстен-печат от ХVIII век. Проф. дин Иван Тютюнджиев описа ролята и присъствието на българи в Йерусалим (IX XIX в.). Доц. д-р Андрей Андреев разисква съотношението между свещената и царската власт при Патриарх Никон Московски и на цяла Русия. Доц. д-р Иван Лазаров се върна към времето на цар Петър и проблема за властта при възстановяването на българската държава в края на ХII век. Доц. д-р Димитър Димитров се присъедини към същото тематично направление: Злият Светополк: мит или историческа истина (Към владетелския модел в Източна Европа през IX X век). Доц. д-р Николай Проданов обрисува заложничеството като правен институт в средновековна България. Гл. ас. д-р Момчил Младенов пресъздаде хронологически срещата на св. Патриарх Евтимий и император Йоан V Палеолог. Анюта Каменова-Борин постави Чипров- 228

7 ската света обител Св. Иван Рилски сред българските огнища на просвета. Проф. д-р Пламен Павлов говори за митарствата на св. Ромил Видински, ас. д-р Николай Хрисимов за името на хълма Царевец през Второто българско царство. Въз основа на данните от кореспонденцията между Константинополската патриаршия и Охридската архиепископия в началото на ХV в. д-р Атанаска Стамболийска уточни кога Видинската епархия преминава под юрисдикцията на Охридската архиепископия. Доц. д-р Зарко Ждраков и Пламен Терзиев очертаха визиите на Вселенските събори в Търновската катедрална църква от 1442 година и влиянието на Флорентинската уния. Проф. д-р Константинос Нихоритис и д-р Йоаннис Сисиу въведоха нови данни за стенописи и икони на Светите Седмочисленици през османския период на Балканите. В секция Философия. Богословие. Изкуствознание проф. дфн Димитър Цацов, гл. ас. д-р Георги Белогашев предложиха синергийно-антропологична интепретация на исихазма. С богословска насоченост бяха изложенията на проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров, Служение на Бога и на народа в подвиг, взор към бъдещето: Преданията за прорицателя Валаам в Библията и в ханаанския надпис в Тел ел Деир и аскетическото насочване по-късно в Търновска България. Екзегетически и исторически поглед; доц. д-р Димитър Попмаринов, Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля; доц. д-р Стефан Стефанов, Богослужебните указания за празниците на българските светии в църковнославянските цариградски типици XIX век. Различни аспекти от историята на изкуството бяха анализирани от проф. д. изк. н. Спартак Паскалевски, Памет и художествен диалог в поствизантинизма на век; проф. д-р Патрик Льокак, Ренесансът от ХІV век и стенописният архитектурен декор на църквата в Иваново; доц. д-р Зарко Ждраков, Паоло Ториджани, Идентифициран образ на граф Амедей Савойски в Несебър; доц. д-р Миглена Прашкова, гл. ас. Тодор Енчев, За една византийска икона на св. Димитър Мегас Дукс от Търново; гл. ас. д-р Ваня Сапунджиева, Възникване на Тревненската художествена школа в контекста на изкуството на Балканите ХVII XVIII век; проф. д-р Гликерия Хадзули, Една плащаница от ХIX век от 229

8 района на Велико Търново; Иван Матев, Св.-Евтимиевата исихастка традиция в късните стенописни (агиографски) изображения на св. Йоан Рилски във възрожденските църкви на Стара Загора. Всички доклади отразяваха високото научно равнище на съвременната старобългаристика и славистика, обобщенията и изводите следваха принципите на обективната наука. За участниците в Симпозиума беше организирана екскурзия до Килифаревския манастир Рождество на Пресвета Богородица. В заключение можем да отправим искрена признателност и благодарност към чуждестранните и българските учени за проявената им съпричастност към духовния свят на Търновската книжовна школа, към делото на преп. Теодосий Търновски и мисията на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий. Проф. дфн Димитър Кенанов 230

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ за конкурса за доцент по старобългарски език за нуждите на Катедрата по кирилометодиевистика при Факултета по славянски фолологии на Софийския университет В конкурса за доцент участва единствен

Подробно

Становище на научния ръководител проф

Становище на научния ръководител проф РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн Георги Атанасов Попов за дисертационния труд на гл.ас. Димитър Александров Димитров на тема Черепишкият типик (ЦИАИ 44) от XIV век в контекста на среднобългарската традиция на църковните

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 11 май 2011 г. 10:00 Национална библиотека 25 години Факултет по педагогика поднасяне на цветя на паметника на патроните на факултета светите братя Кирил и Методий 10:00 Зала 1 Семинар по повод 100-годишнината

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в катедра Практическо богословие, СУ Св. Климент Охридски,

Подробно

БОЙКА МИРЧЕВА САМООЦЕНКА ЗА ПРИНОСИТЕ След придобиването на длъжността доцент през 2005 г. с хабилитационен труд Канонът за Димитър Солунски и оригина

БОЙКА МИРЧЕВА САМООЦЕНКА ЗА ПРИНОСИТЕ След придобиването на длъжността доцент през 2005 г. с хабилитационен труд Канонът за Димитър Солунски и оригина БОЙКА МИРЧЕВА САМООЦЕНКА ЗА ПРИНОСИТЕ След придобиването на длъжността доцент през 2005 г. с хабилитационен труд Канонът за Димитър Солунски и оригиналната славянска химнография продължих работата си по

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.1. Филология (история на българския език) за нуждите на СУ Св. Климент Охридски (Катедра по кирилометодиевистика,

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

generated pdf

generated pdf 8 премиери на книги в 18 издание на Есенни литературни празници четвъртък, 08 октомври 2015 Публикувано от: Мариета Ханджиева 8 премиери на книги са включени в афиша на Есенните литературни празници в

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено мяс ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / прокол / списък обявен в: ДВ бр./год. /прокол на НСОПК свален с: писмо /

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 3 / 15.10.2018 Днес, 15.10.2018 г., се проведе заседание на Комисия по атестация към ФИФ в състав: Присъстващи: Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова Зам.-декан на ФИФ Членове: 1. Доц.

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

Microsoft Word - StopF.docx

Microsoft Word - StopF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЛОГИИ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Стопанско управление\стопанско управление 6.00 700633

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа Кракра Пернишки MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200 Перник 2015 събота 03.10.2015 г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М21E (6) 5.8 km 200 m 22 C 1 Теодор Тодоров Валди София 42:23 0:00 2 Румен Котков Валди София 47:15

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

ПРОГРАМА НА ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА

ПРОГРАМА НА ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА ПРОГРАМА НА ХІV ЛЯТНА ШКОЛА Дати за провеждане: 12 и 13.07.2012 г. Продължителност: 2 дни Начало: 10.00 ч., 12.07.2012 г. Място: корпус І, 310 аудитория, "Проф. Петър Мутафчиев", Нов български университет

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018 ОТЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ВЛАСТТА И ПАРИТЕ. ФЖМК, 11 МАЙ 2018 Г. МИХАЕЛА САМАРДЖИЕВА Review of the National Scientific Conference Media

Подробно

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, 26.01.2013г. (двадесет и шести януари, две хиляди и тринадесета година) в гр.стара Загора, Избирателната

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л Протокол Избори 9.06.2015г. Стр. 1 oт 5 П Р О Т О К О Л за избор на Председател и заместник-председател на Общото събрание, Декан и членове на Факултетния съвет, Председател на Атестационната комисия от

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

Microsoft Word - kupamk15

Microsoft Word - kupamk15 50 м. Пистолет мъже 1 Самуил Донков ЦСКА 560 Мъже 2 Димитър Събев Диана 535 Юноши старша 3 Мартин Драгомиров АП Спорт 534 Мъже 4 Светослав Неделчев Дунав 525 Мъже 5 Николай Колев АП Спорт 523 Мъже 5 Владимир

Подробно

BUL_2012_50m

BUL_2012_50m 23.93 Божидар Стоев 94 Левски 51.80 Мартин Желев 88 Дамини ЛВ 23.96 Михаил Качаунов 92 ЦСКА 52.08 Александър Николов92 Черно море 23.97 Димитър Дечев 91 Олимпия 52.23 Божидар Стоев 94 Левски 24.08 Александър

Подробно

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култура съставител чл.-кор. проф. дин Александър Костов София,

Подробно

Splits-DP_Masters-2015_Long

Splits-DP_Masters-2015_Long Page 1 М35 (7) 5.9 km 210 m 16 C 1 6 Румен Котков 1:03:23 5:49 7:51 10:21 13:56 17:22 29:42 30:58 33:47 35:13 39:46 44:16 49:12 51:53 58:58 Валди София 5:49 2:02 2:30 3:35 3:26 12:20 1:16 2:49 1:26 4:33

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно