ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО MAX SCORE

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО MAX SCORE"

Препис

1 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО MAX SCORE I. Общи положения 1. Тези Общи условия представляват споразумение относно условията за ползване на приложението MAX Score ( Приложението ) и предоставяната чрез него услуга MAX Score ( Услугата ), което се сключва между Вас, като лице, което ползва Приложението, и А1 България ЕАД ( А1 България ), като лице, което притежава правата върху Приложението. 2. За страна по споразумението за ползване на Приложението ( абонат на Приложението ) се счита всяко физическо лице, което е инсталирало приложението MAX Score на своето крайно устройство. 3. С инсталиране на Приложението и активиране на Услугата конкретният потребител, който е абонат на Приложението приема, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия (достъпни при инсталиране и актуализиране на приложението) и е съгласен с тях. Ако не отговаря на условията по т. 2 и/или не приема Общите условия, потребителят следва да не инсталира Приложението и да не активира Услугата. II. Описание на Услугата и Приложението 1. Услугата дава възможност за следенe на резултатите от редица спортни събития на живо, посредством уебсайта Приложението, както и нотификации, изпращани от Приложението. 2. Приложението е мобилно приложение за ползване на Услугата, което е създадено, за да работи на мобилни крайни устройства (като смартфони и таблети) с операционна система Android. 3. Приложението включва следните основни функционалности, които позволяват ползването на Услугата: 3.1. Показване на резултати на живо от 9 вида спорт, а именно футбол, тенис, волейбол, баскетбол, лека атлетика, моторни спортове, хокей на лед, голф, бойни спортове. 1

2 3.2. Информация за програмата и предстоящите събития, които се излъчват по ТВ каналите на A1 България MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3, MAX Sport 4 и EDGESport Известяване чрез push-нотификации за развитието на избрани от Потребителя събития, в някои от посочените в точка 3.1 спортове Възможност за гледане на видеоматериал, представляващ повторение на съкратени извадки от излъчвани по каналите по т.3.2. спортни събития. 4. А1 България има право по всяко време и по своя преценка да променя, както дизайна на Приложението, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в него, с цел неговото актуализиране и усъвършенстване. А1 България предоставя на абонатите на Приложението достъп до и възможност за сваляне и ползване на актуалните версии на Приложението. 5. Приложението е собственост на А1 България. Всички права върху Приложението остават собственост на А1 България и абонатът на Приложението не получава каквито и да са права върху него, освен правата, изрично предоставени и описани в тези Общи условия. Вие нямате право да копирате или променяте Приложението по какъвто и да е начин или да предоставяте ползването му на трети лица, освен ако такава възможност не е предвидена в тези Общи условия. 6. Приложението е достъпно и може да бъде ползвано само с определен вид крайни устройства на - смартфони и таблети, работещи с операционни системаи - Android 7.0 Nougat и следващи. Преди да изтеглите Приложението, следва да проверите дали Вашето устройство е съвместимо с него. 7. Приложението може да бъде изтеглено от Google Play за крайни устройства с операционна система Android. При изтегляне на Приложението съответният потребител се съгласява с настоящите Общи условия. 8. По силата на тези Общи условия А1 България предоставя безвъзмездно на абоната на Приложението, който се е съгласил с Общите условия, неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Приложението на определено крайно устройство. С оглед избягване на всякакво съмнение, Приложението е предназначено единствено за лична употреба и само за използване чрез крайното устройство, на което е свалено. 2

3 9. За да ползвате Приложението, следва да имате достъп на вашето устройство до интернет чрез мобилна мрежа посредством технология 3G и/или 4G(LTE) или Wi-Fi мрежа. III. Цени и плащане 1. Приложението и Услугата, до която осигурява достъп, са безплатни, но трябва да имате предвид, че трафикът, реализиран при изтегляне на Приложението през мобилната мрежа се заплаща съгласно тарифния план, при условията на който се ползва съответният номер. Ако излезете от Приложението или посетите друга интернет страница чрез него, трафикът ще бъде таксуван съгласно тарифния план, при условията на които се ползва съответният номер. 2. Цените на реализирания при изтегляне/ползване на Приложението трафик и на активирани чрез Приложението услуги (ако има такива) от абонати на Приложението, които са потребители на предплатена мобилна електронна съобщителна услуга се заплащат, като се отнема съответната сума от наличния баланс на предплатената карта. IV. Прекратяване на ползването 1. Вие имате право да прекратите ползването на Приложението и съответно на Услугата, която ползвате чрез него, по всяко време, независимо от причината. Прекратяването може да се осъществи посредством деинсталирането на Приложението от устройството на потребителя. 2. А1 България има право да прекрати Вашия достъп до У Приложението и предоставяната чрез него Услуга при прекратяване на предоставянето им, в съответствие с търговската си политика. В този случай А1 България уведомява абонатите на Приложението по подходящ начин за датата, от която Приложението и Услугата няма да са налични за тях. V. Ограничения на отговорността 1. Вашето крайно устройство следва да отговаря на изискванията за съвместимост, посочени по-горе, както и на системните изисквания за инсталиране и използване на Приложението, в това 3

4 число за получаване на актуализации и/или настройки през определени периоди от време, за да продължите да използвате Приложението. А1 България не гарантира и не носи каквато и да е отговорност за работоспособността на крайното устройство, използвано за достъп до функциите на Приложението. 2. За да използвате Приложението е необходимо да отговаряте на предварителните изисквания, в това число: да имате съвместимо крайно устройство, активиран мобилен интернет или Wi-Fi, свалено приложение от интернет. Съответно, А1 България не отговаря при невъзможност да инсталирате или ползвате Приложението поради това, че не са изпълнени предварителните изисквания. 3. А1 България се ангажира, при предоставяне на достъп до Услугата, Приложението и неговите функционалности, да действа с грижата на добър търговец. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, с приемането на тези Общи условия Вие се съгласява, че: 3.1. А1 България не гарантира, че Приложението или Услугата ще е без недостатъци; 3.2. Работоспособността на Приложението, на Услугата и ползването им зависят и от: (а) наличието на подходящо крайно устройство у потребителя, който желае да ползва Приложението и Услугата; (б) наличието на покритие на мрежата в съответния район, в който се ползва Приложението и Услугата; (в) технически проблеми и профилактика на съответната мрежа; и (г) което и да е обстоятелство, което засяга нормалната работа на мрежата, чрез която се ползва Приложението и Услугата, и/или ползването на Приложението Възможно е достъпът до Приложението и до информацията и услугите, предлагани чрез него, да бъде временно ограничен. 4. Свалянето и ползването на Приложението, както и активирането и ползването на Услугата по друг начин, се осъществяват на Ваш собствен риск. А1 България не отговаря за каквито и да било вреди, причинени във връзка с ползване на Приложението и Услугата, освен ако А1 България е действал умишлено или при груба небрежност. VI. Лична информация 1. Абонатите на Приложението са информирани, че ако предоставят на A1 България лични данни и друга информация във връзка с ползването на Приложението и Услугата, същите следва да са 4

5 актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация. A1 България обработва личните данни на Абонатите съгласно Политика за поверителност MAX Score, публикувана на сайта на дружеството. 2. Трети страни, включително такива, които рекламират в рамките на Приложението, не притежават достъп до личните данни на абоната на Приложението и до никакви други данни, които този абонат би могъл да е предоставил на А1 България. VII. Промяната на Общите условия 1. А1 България има право да променя тези Общи условия по всяко време. 2. В случай че промяната не е във Ваша полза, А1 България ще Ви информира за нея най-малко 30 дни преди влизането ѝ в сила, като в рамките на тези 30 дни Вие имате право да се откажете и да прекратите използването на Приложението. С оглед избягване на всякакво съмнение: правото на отказ по всяко време се запазва и след влизане в сила на промените в Общите условия. VIII. Други условия 1. Ако имате въпроси, свързани с тези Общи условия, или ако искате да се свържете с нас по друг въпрос, свързан с Приложението или Услугата, моля позвънете на телефон: *88 (цена на обаждане, съгласно действащия ценоразпис) или (безплатен и достъпен от всички мобилни и фиксирани мрежи в страната. 2. А1 България си запазва правото да позволява на компании като трета страна да реализират търговски съобщения, реклама, спонсорство или други рекламни форми в Приложението. 3. Тези Общи условия са съставени съобразно Българското законодателство и евентуални спорове между страните по тях се решават от компетентния съд в България. 5

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard 1. Организатор Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията. 1.1. Организатор

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Условия на играта2018_docx

Условия на играта2018_docx Условия на играта: 1. Определения: "Игра" - промоционална игра с награди Зимни емоции", която се провежда от Организатора в съответствие с определените за нея Правила. Играта се провежда в интернет на

Подробно

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за ефективност 5 Функционални бисквитки 5 Насочващи и

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/298 298 Приложение I раздел ІV част А аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка; A. Услуги: 1. С цел да

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 11.10.2018 г. C(2018) 6560 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение (ЕС).../... на Комисията за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

N21mobile Политика за бисквитки За екипа на Network TwentyOne е от изключително значение да защитим от посегателства Вас и Вашите данни, които събирам

N21mobile Политика за бисквитки За екипа на Network TwentyOne е от изключително значение да защитим от посегателства Вас и Вашите данни, които събирам N21mobile Политика за бисквитки За екипа на Network TwentyOne е от изключително значение да защитим от посегателства Вас и Вашите данни, които събираме онлайн (анонимни или други). В тази секция ще научите

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Мрежа за Indoor реклама Зареждащи киоски Летище София ПРЕДСТАВЯНЕ Мрежа за Indoor реклама Зареждащи киоски Летище София Колко пъти се е случвало батерията на телефона Ви да Ви предаде, точно когато имате

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2017 A8-0188/328 328 Приложение I раздел V част Г параграф 2 заглавие 2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността 2. Изисквания за функционалност на потребителския

Подробно

Декларация за поверителност Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност е приложима за притежаван и упр

Декларация за поверителност Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност е приложима за   притежаван и упр Декларация за поверителност Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност е приложима за www.bronlight.com, притежаван и управляван от Бронлайт ООД. Тя описва как събираме и използваме

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. С настоящите Общи условия се уреждат условията за използване на услугите, предлагани чрез интернет страницата (нар

ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. С настоящите Общи условия се уреждат условията за използване на услугите, предлагани чрез интернет страницата   (нар ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. С настоящите Общи условия се уреждат условията за използване на услугите, предлагани чрез интернет страницата www.milahristova.bg (наричана по-долу за краткост Сайт ) 2. За целите на тези

Подробно

Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА ( Промоцията ) се организира и провежда от ДОРАДО

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА МЪЖЕ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ 2018 СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА МЪЖЕ 2018 24 отбора; от 10 до 30 септември 2018 г.; за първи път в две страни - България и Италия; полуфиналите

Подробно

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от 01.10.2019 г., 10:00 часа УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА

Подробно

Presentacia

Presentacia +359 889 473 168 / +359 885 780 750 office@webnime.com www.webnime.com Уебниме ООД гр. София, Красно село, бул. Цар Борис III, N99-101 гр. Варна, бул. Сливница 5, ет. 2, офис 2 Pančićeva 18, Stari grad,

Подробно

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила определят правата, задълженията и отговорностите на потребителите

Подробно

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СВЕТА НА FERRARI В ИТАЛИЯ Раздел 1. Предмет Настоящите Правила ( Правилата ) определят

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СВЕТА НА FERRARI В ИТАЛИЯ Раздел 1. Предмет Настоящите Правила ( Правилата ) определят ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СВЕТА НА FERRARI В ИТАЛИЯ Раздел 1. Предмет Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията за провеждане на Игра под мотото Ексклузивно

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Съдържание 1 Обща информация... 2 2 Описание на услугата... 2 2.1 Предлагани пакети... 2 2.1.1 Business... 4 2.1.2 Business

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/290 Изменение 290 Иржи Мащалка, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, София Сакорафа от името на групата GUE/NGL Доклад Мортен

Подробно

Приложение № xxx към Решение №xxx от xx януари 2012 г

Приложение № xxx към Решение №xxx от xx януари 2012 г Приложение VI към Решение 49/24.01.2019 г. на КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА гр. София, ул. Гурко 6, www.crc.bg ИНСТРУКЦИЯ към формуляр на "Въпросник за отчет на дейността през 2018 г. на предприятията,

Подробно

Ръководство за потребителя на приложението resound.com

Ръководство за потребителя на приложението resound.com Ръководство за потребителя на приложението resound.com Въведение Приложенията ReSound са създадени да подобрят вашия слух и да ви позволят да получите повече от вашите слухови апарати ReSound. Иновативната

Подробно