На 28 октомври т.г., от ч, в зала 1 на НДК, се проведе заседание на 49-ия конгрес на БСП, при следния дневен ред:

Размер: px
Започни от страница:

Download "На 28 октомври т.г., от ч, в зала 1 на НДК, се проведе заседание на 49-ия конгрес на БСП, при следния дневен ред:"

Препис

1 На 28 октомври т.г., от ч, в зала 1 на НДК, се проведе заседание на 49-ия конгрес на БСП, при следния дневен ред: 1. БСП алтернатива за България, докл. Корнелия Нинова; 2. Председателството на съвета на ЕС възможност за България, докл. Сергей Станишев; 3. Бюджет-2018 икономика, доходи, справедливост, докл. Драгомир Стойнев. Заседанието бе широко отразено в медиите. За членовете и симпатизантите на ПП Нова Зора, както и за читателите на в. Нова Зора, се спираме по-специално на т. 3 от дневния ред, подробно разписана в материалите на конгреса, понеже е в тясна връзка с внесения от Министерския съвет на г. проект за Бюджет-2018 в деловодството на Народното събрание, като предстои обсъждането му в съответните комисии, преди да влезе за обсъждане и приемане от 44-тото народно събрание. 1 / 10

2 Предложенията за алтернативен бюджет-2018 са продиктувани от тежкото социално разделение и задълбочаващата се бедност на българската нация, безперспективността пред младите поколения, загубата на посока и липсата на ефективен модел за развитие на социално-икономическите отношения, продължаващата демографска криза и прочие все неоспорими факти, напомняни и защитавани като тревожна тенденция и истина и от ПП Нова Зора през годините. Основните акценти в бюджет-2018, отбелязани в доклада, са формулирани по следния ред: намаляване данъка върху доходите на работещи български граждани; въвеждане необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата; да не се променя ставката на корпоративния данък; премахване статута на държавните и общинските лечебни заведения като търговски дружества; отказ от принципа парите следват ученика. На фокус в предложения алтернативен бюджет от БСП се поставят четири приоритета, в чийто център са хората най-ценният стратегически резерв на държавата: пресичане на тенденцията за скъпо, платено и некачествено здравеопазване; 2 / 10

3 заличаване на неравенствата в доходите и овладяване на бедността; спиране на кризата в българското образование; преодоляване на регионалните диспропорции чрез балансирано регионално развитие. Целите, които алтернативният бюджет си поставя, са: здрава нация; спиране на маргинализирането на работната ръка или изтичането й към чужди икономики; образована нация и икономически просперитет на основата на знанието; равномерно позициониране и развитие на икономическата активност. Смисълът е четирите приоритета (политики) да работят съвместно за постигане на стратегическия хоризонт нова матрица на икономика на растежа, висока добавена стойност, стопанска стабилност и достатъчен публичен ресурс за захранване на останалите системи. Всяка от тях отчита динамиката в социално-икономическите отношения през последните години и предлага реална промяна като алтернатива на мерките на застоя и социалната мимикрия: по отношение на доходите прогресивно подоходно облагане; в здравеопазването общинските и държавните болници вече да не бъдат търговски дружества; в образованието отказ от принципа парите следват ученика ; в регионалното развитие - целенасочена държавна финансова подкрепа за изоставащите региони. 3 / 10

4 С алтернативния бюджет-2018 БСП предлага държавността, като категория, да бъде изведена от тясната административна ниша, в която е натикана до момента, и държавата да спре да се държи като счетоводител, а да бъде стратег и да започне да изпълнява функциите си по конституция. Освен това се цели намаляване на финансовото неравенство между българските граждани. Защото отношението между доходите на 20-те процента най-бедни и 20-те процента най-богати нараства неимоверно бързо - от 6.1 пъти през 2012 г. на 6.8 пъти през 2014 г., и на 7.9 пъти през 2016 г. Към м. юни 2017 г. осигурените лица са , като от тях души имат среден месечен облагаем доход в размер на лв., а в същото време осигурени лица имат среден месечен облагаем доход в размер на лв. Или над 37 пъти е разликата между най-богатите 8614 души и останалите! Не най-бедните, а останалите работещи. Освен това лица получават над 10 пъти в повече от останалите работещи в страната! Затова има крещяща нужда от по-справедливо разпределение. В същото време, въпреки ниските данъци, липсват инвестиции и като резултат икономическият растеж се основава единствено на потреблението. В алтернативния бюджет се залага преди всичко на публичните инвестиции, защото практиката показва, че ако например се инвестират 2.5 милиарда лева, това води до увеличаване на БВП с 5 милиарда за 5 години. Публичните инвестиции следва да имат преди всичко социален ефект и затова те, а не частните инвестиции, са решаващи. С други думи, необходим е съответен паричен ресурс, който в алтернативния бюджет-2018 ще се постигне чрез следните данъчно-осигурителни приходи: А. въвеждане на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата (МРЗ); 10 % данък за доходи в границата между МРЗ и лв.; доходите между и лв. да се облагат с 15 %, а горницата над лв. с 20 %; максималният месечен размер на осигурителния доход от лв. да стане лв. 4 / 10

5 Онагледяването на предложенията е в следните две таблици: С въвеждането на прогресивното подоходно облагане над работещи ще плащат по-малък данък, отколкото досега. Това допълнително ще стимулира търсенето, оставяйки в населението над 1.3 млрд. лв. Б. Приравняване ставките на данъка върху дивидентите със ставките на данъка върху доходите на физическите лица (от 5 % плосък данък, на прогресивен - в границите от 10 до 20 %). В. Въвеждане на данък върху финансовите транзакции; Г. Запазване на ставките на корпоративния данък на 10 %; Д. Повишаване събираемостта и борба с корупцията и контрабандата чрез подробно разписани комплексни мерки. Всичко горепосочено ще даде възможност за провеждане на по-добри политики в областта на социалната политика; здравеопазването; образованието и науката; регионалната политика; земеделието; туризма; транспорта и съобщенията; отбраната и сигурността; културата; политиката за младежта и спорта. За целите на настоящето изложение се спираме със съкращения само на първите четири от тях. Социална политика: в алтернативния бюджет-2018 се предвиждат допълнителни средства спрямо 2017 г. в размер на млн. лв. с цел предприемане на мерки за: 5 / 10

6 по-добри условия за отглеждане на децата чрез увеличаване размера на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от една до две години до размера на минималната работна заплата. Това е увеличение на помощта с 50 % и ще обхване 38 хиляди майки; разширяване обхвата на помощта от 250 лв. в началото на учебната година, освен за 1-ви клас, и за учениците от семействата с ниски доходи от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. Тази допълнителна помощ ще обхване 120 хиляди деца; създаване на национална програма с участието на общините за изграждане на детски ясли и градини там, където има недостиг на места; преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 2013 г., като първа стъпка и постепенно намаляване на разликите между тях и новоотпуснатите пенсии; увеличаване на максималния размер на осигурителния доход от 2600 лв. на лв. и увеличаване на максималната пенсия на 1155 лв.; допълнителна подкрепа на хората с увреждания и самотноживеещи възрастни хора; увеличаване на минималния среднодневен размер на обезщетението за безработица от 7.20 лв. на лв., което ще засегне около 20 хиляди души; обвързване размера на минималната работна заплата със средната работна заплата; подкрепа на децата и семействата; намаляване на бедността и нарастващите неравенства; 6 / 10

7 подкрепа на най-засегнатите социални групи. Здравеопазване: предлагат се допълнителни средства в размер на млн. лв. Едновременно с това следва спешно да се изработи и въведе национална здравна карта, електронно досие и електронна рецепта за пациента. Основната цел е премахване на статута на държавните и общински лечебни заведения като търговски дружества и покриване на задълженията им от 500 милиона лева. С тази мярка се очаква: водеща роля на държавата и общините за запазване на съществуващите държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ; гарантиран достъп до навременно и качествено здравеопазване; повишени отговорности на МЗ за внедряване на съвременни диагностични и лечебни технологии и модернизация на сградния фонд на болниците; възможност за по-ефективен контрол и отчетност на лечебните заведения; заплащане труда на медицинските специалисти според тяхната компетентност и индивидуален принос. Образование и наука: допълнителни средства за образование спрямо 2017 г. в размер на 810 млн. лв., а тези за наука се увеличават близо 2 пъти, от които 150 млн. лв. в общи държавни служби за БАН. Целта е да се преодолее сривът в грамотността; преодоляване на кризата във висшето образование; по-високо качество на образованието и развитие на връзката му с науката и с модерната икономика. Ключовите мерки са: 7 / 10

8 предучилищно и училищно образование, учение през целия живот; отказ от принципа парите следват ученика. Отказ от публично финансиране на частните училища; нарастване на учителските заплати с 25 %; програма за подкрепа на образованието в обезлюдяващите се региони; стартиране на процедура за преминаване към система на един учебник по предмет за клас ; държавата поема таксите за обучение на студентите по приоритетни направления и защитени специалности в рамките на държавната поръчка; спасителни мерки за науката в България и възстановяване на ролята на икономиката и в управлението, създаване на условия за създаване на ново поколение учени. Ключовите мерки за посочените цели включват: стартова заплата за млад учен в БАН и Селскостопанската академия - не по-ниска от 2 минимални работни заплати; минимален праг за допълнително трудово възнаграждение за защитена степен доктор (не по-ниско от 200 лв.) и доктор на науките (не по-ниско от 400 лв.); целева програма за подкрепа на научните изследвания за млади учени. Регионална политика: за нея се предлага заделянето на 306 млн. лв., с цел преодоляване на дълбоките регионални диспропорции, водещи до социално неравенство, миграция и задълбочаване на демографската криза. 8 / 10

9 Предвижда се създаване на два специализирани фонда: фонд Регионално развитие към МРРБ, със средства в размер на 100 млн. лв. годишно, предназначен за най-бедните и изостаналите региони - Северозападна България и Странджа-Сакар, с цел изграждане и поддържане на пътната инфраструктура, финансиране на транспорт, учебни и лечебни заведения; фонд Индустрия към Министерството на икономиката, с капитал 100 млн. лв. годишно, за осигуряване на държавна подкрепа чрез дялово финансиране и изграждане на нови предприятия, преимуществено в регионите с изостанало икономическо развитие. В резултат на това през 2018 г. може да се постигнат следните резултати: прекратяване порочната практика да се прехвърлят отговорности на общините без финансово обезпечаване; осигуряване на финансово обезпечаване за по-качествено образование и здравеопазване в малките населени места; подобряване на условията и жизнената среда в общините с ремонтиране на съществуващите и изграждане на нова инфраструктура - пътища, улици, ВиК, осветление и др.; преодоляване на изоставането на възнаграждението на общинската администрация; осигуряване на по-широк достъп на гражданите до обществените трапезарии и социалния патронаж. Предложенията на БСП за алтернативния бюджет-2018 са резултат от експертна работа, която е започнала преди повече от година. Връзката и последователността им се проследяват в основните документи на партията като например Управленската програма, залегнала в предизборната платформа от началото на 2017 г. и приета с консенсус със законодателната програма. 9 / 10

10 Призивът на БСП е на първо място да бъде поставено националното, българското, да бъде търсен обществен консенсус, да бъде чут гласът, който предлага промяна, да бъде преодолян страхът да се излезе от релсите на застоя. Дебатът около алтернативния бюджет-2018 може да бъде първият знак, че промяната може да се случи в името на всички българи и държавността в Република България. 10 / 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

П Р О Г Р А М А

П Р О Г Р А М А Република България Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 2030 г. По-добра наука за по-добра България Проект С т р у к т у р а Преамбюл Анализ на състоянието

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

Page 1 ПРЕСКЛИПИНГ 18 май 2018, петък VINF 15:00: RM1458VI.030 специализирана извънболнична помощ - дискусия Петнайсет на сто от бюджета

Page 1 ПРЕСКЛИПИНГ 18 май 2018, петък VINF 15:00: RM1458VI.030 специализирана извънболнична помощ - дискусия Петнайсет на сто от бюджета Page 1 ПРЕСКЛИПИНГ 18 май 2018, петък VINF 15:00:01 17-05-2018 RM1458VI.030 специализирана извънболнична помощ - дискусия Петнайсет на сто от бюджета на здравната каса трябва да се отделят за специализирана

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

3_3

3_3 Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) /РЕЗЮМЕ/ Определението за

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно