ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: , , факс: от г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: , , факс: от г."

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: , , факс: Р Е Ш Е Н И Е Ц 03 от г. на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа доклад с вх. Е-Дк- 466/ г., във връзка със заявление с вх. Е / г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено и събраните данни от проведените открито заседание и обществено обсъждане, установи следното : Преписка ПЦ-75/2010 г. е образувана по заявление на Камено-газ ЕООД с вх. Е / г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено. Дружеството е представило и допълнително изискана информация с писмо вх. Е / г., писмо вх. Е / г., писмо вх. Е / г., писмо вх. Е / г. и писмо вх. Е / г. Заявителят е титуляр на лицензия Л / г.. за дейността разпределение на природен газ и лицензия Л / г. за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Камено, издадени за срок от 15 години. Дружеството е представило справки за цените с данни за всяка една година от регулаторния период г., чиято продължителност е в съответствие с бизнес плана на дружеството. Справки 1А, 1Б, 1В и 1Г съдържат данни за регулаторните амортизационни планове поотделно за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ с разходите за амортизации, определени съгласно указанията за ценообразуване.справка 2 съдържа данни за прогнозните приходи от присъединяване.справка 3 съдържа данни за дълготрайните активи по дейности, включени в регулаторната база на активите по години за регулаторния период, които са в съответствие с инвестиционната програма на дружеството. Справка 4 съдържа данни за годишните разходи по дейности за периода на бизнес плана, като за дейността разпределение на природен газ са разделени на: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ. За дейността снабдяване с природен газ са посочени постоянните разходи за тази дейност. Справка 5 съдържа данни за прогнозния капитал на дружеството. В справката е посочен собствения и привлечен капитал на дружеството, за периода на изчисление 1

2 на цената, като погасителните планове на дългосрочните кредити са представени в справка 17; Капиталовата структура на дружеството е посочена в справка 7, която за регулаторния период ( г.) е в размер на % собствен капитал и 5.09 % привлечен капитал. Средно претеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период, преди данъчно облагане, е 12.96%, определена при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал 12 %, след данъчно облагане. Справка 6 съдържа данни за необходимия оборотен капитал за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ. Стойността на оборотния капитал е определена като 1/8 от годишните разходи без включени разходи за амортизация за съответните дейности в съответствие с указанията за ценообразуване.справка 8 съдържа данни, по години за броя присъединени потребители и годишните количества природен газ по групи и подгрупи потребители за дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ. Стойностите са определени според бизнес плана на дружеството.справка 9А съдържа данни за коефициентите за разпределяне по групи потребители на възвръщаемостта и постоянните разходи, и данни за коефициентите за разпределяне по групи потребители на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ за дейността по разпределение на природен газ.справка 9Б съдържа данни за коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи по групи потребители за дейността снабдяване с природен газ. Справка 11 съдържа данни за необходимите годишни приходи по групи потребители за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ; Справка 13 съдържа данни за цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ по групи потребители; Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад вх. Е-Дк-466/ г. Докладът е публикуван на основание чл.28, ал.3 от НРЦПР на страницата на комисията в интернет. На г. е проведено открито заседание, след което на закрито заседание на г. е приет проект на решение и е взето решение за провеждане на обществено обсъждане по чл.14 от ЗЕ, проведено на г. След проведеното обществено обсъждане, в срока по чл.14, ал.3 от ЗЕ, становища не са постъпили. След обсъждане на всички факти и обстоятелства във връзка с подаденото заявление, комисията по отношение на ценообразуващите елементи установи следното НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА Съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на среднопретеглената цена на капитала на цялото дружество и се определя по следната формула: НВ ДС където: НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане; Д СК - делът на собствения капитал в общия капитал; СК НВ Д. Д СК ПК. НВ ПК (1) 2

3 НВ СК - нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане; ДС - корпоративният данък върху печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане, %; Д ПК - делът на привлечения капитал в общия капитал; НВ ПК - нормата на възвръщаемост на привлечения капитал. Нормата на възвръщаемост на капитала е изчислена въз основа на данните за регулаторния период, както следва: Описание Единица мярка Собствен капитал хил. лв Привлечен капитал хил. лв Описание Единица мярка Средно 1 Дял на собствен капитал % 84,89% 90,79% 94,86% 97,80% 100,00% 94,91% 2 Норма на възвръщаемост на собствения капитал % 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 3 Дял на привлечен капитал % 15,11% 9,21% 5,14% 2,20% 0,00% 5,09% Средно претеглена норма на 4 възвръщаемост на привлечения капитал % 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5 Данъчни задължения % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 6 Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане % 12,23% 12,66% 12,96% 13,17% 13,33% 12,96% Нормата на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период преди данъчно облагане е определена като средно претеглена цена на капитала, при норма на възвръщаемост на собствения капитал 12%, след данъчно облагане (корпоративен данък от 10%, съгласно ЗКПО), норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 6% и капиталова структура собствен/привлечен капитал в размер на 94,91%/5,09%. СТОЙНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА БАЗА НА АКТИВИТЕ Съгласно чл. 12 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, регулаторната база на активите, пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, определена по следната формула: РБА = А Ф Ам + ОК + Инв (2) където: РБА е регулаторната база на активите, хил. лв.; A - признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен живот; Ф - стойността на активите, които са придобити по безвъзмезден начин; Ам - амортизацията за периода на използване на активите за извършване на лицензионната дейност; ОК - необходимият оборотен капитал; 3

4 Инв. прогнозен среден номинален размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, хил. лв. Изчислените стойности на регулаторната база на активите по горепосочената формула, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ по години за регулаторния период са, както следва: Дейност разпределение хил.лв. Позиция Балансова стойност на ДМА Балансова стойност на ДНМА Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на Финансирания Необходим оборотен капитал Регулаторна база на активите Норма на възвръщаемост, преди 6 данъчно облагане 12,23% 12,66% 12,96% 13,17% 13,33% 7 Възвръщаемост Разходи в т.ч Разходи за експлоатация и 8.1 поддръжка, на ГРМ Разходи зависещи от количеството 8.2 пренесен природен газ Дейност снабдяване хил.лв. Позиция Балансова стойност на ДМА Балансова стойност на ДНМА Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на Финансирания Необходим оборотен капитал Регулаторна база на активите Норма на възвръщаемост, преди 6 данъчно облагане 12,23% 12,66% 12,96% 13,17% 13,33% 7 Възвръщаемост Разходи в т.ч Условно постоянни разходи за дейността Разходи зависещи от количеството пренесен природен газ НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ Съгласно чл. 9 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, необходимите годишни приходи включват разходи, подлежащи на утвърждаване от комисията и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула: 4

5 НП = Р + (РБА х НВ) (3) където: НП необходимите годишни приходи; Р признатите годишни разходи за дейността по лицензията; РБА регулаторната база на активите; НВ- нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период. В резултат от заместване на стойностите на елементите на необходимите приходи във формула (3) са изчислени необходимите годишни приходи по години за регулаторния период, както следва: Дейност разпределение хил.лв. Позиция Мярка ОБЩО НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ, в т.ч.: Промишлени потребители хил.лв Обществени потребители хил.лв Битови потребители хил.лв ОБЩО хил.лв Дейност снабдяване хил.лв. Позиция Мярка ОБЩО НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ, в т.ч.: Промишлени потребители хил.лв Обществени потребители хил.лв Битови потребители хил.лв ОБЩО хил.лв Необходимите приходи са разпределени по групи потребители с коефициенти за разпределение на постоянните и променливи разходи по методика предложена от дружеството, което е в съответствие с указанията за ценообразуване. За дейността разпределение на природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на дълготрайните материални активи за съответната група потребители в общата стойност на дълготрайните материални активи. Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи потребители отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление, а именно: Коефициенти за разпределение на необходимите приходи при дейността разпределение на природен газ Коефициенти за разпределение на постоянните разходи и възвръщаемостта Потребители Промишлени потребители 0,73 0,72 0,70 0,69 0,67 ОА и търговски 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 5

6 Битови потребители 0,15 0,16 0,16 0,18 0,19 ОБЩО Коефициенти на разпределение на разходите зависещи от количествата пренесен природен газ Потребители Промишлени потребители 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 ОА и търговски 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 Битови потребители 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 ОБЩО За дейността снабдяване с природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи са формирани на база годишна консумация и броя обслужвани клиенти от съответните групи, са: Коефициенти за разпределение на необходимите приходи при дейността снабдяване с природен газ Коефициенти за разпределение на възвръщаемостта Потребители Промишлени потребители 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 ОА и търговски 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 Битови потребители 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 ОБЩО Коефициенти за разпределение на постоянните разходи Потребители Промишлени потребители 0,74 0,80 0,81 0,80 0,81 ОА и търговски 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 Битови потребители 0,19 0,15 0,15 0,15 0,15 ОБЩО Прогнозната консумация на природен газ по групи потребители в рамките на регулаторния период е, както следва: Прогнозна консумация хил.м³/год Позиция Мярка ОБЩО Промишлени потребители хил.м³/год Обществени потребители хил.м³/год Битови потребители хил.м³/год ОБЩО хил.м³/год ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ Цените са определени за петгодишен регулаторен период с продължителност 2010г г. включително. 6

7 Цената за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и съответни количества природен газ за пренос през газоразпределителната мрежа за регулаторния период за съответната група и/или подгрупа. Цената за снабдяване с природен газ се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и съответни количества природен газ за снабдяване с природен газ за регулаторния период за съответната група и/или подгрупа. Цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ са изчислени в резултат на заместване на стойностите в модела за цени. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 6а, т. 7 и т. 8 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. а, чл. 19, чл. 20 и чл. 24 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода горна граница на цени, приети с протоколно решение на ДКЕВР 11/ г., т. 8, ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И : Утвърждава, считано от г. на Камено-газ ЕООД цени, приложими на територията на община Камено при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г. включително, както следва: І. Цени без ДДС за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа: 1.Промишлени потребители: лева/1000 м 3 (2,74 лв./mwh). 2.Общественно-административни и търговски потребители: лева/1000 м 3 (13,46 лв./mwh). 3.Битови потребители: лева/1000 м 3 (14,27 лв./mwh). 4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3, са както следва: Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 2010г. 297 хил. лв., за 2011г хил.лв., за 2012г. 294 хил.лв., за 2013г. 299 хил.лв., за 2014г. 306 хил.лв.; Регулаторна база на активите за регулаторния период по години, както следва: за 2010г. 952 хил.лв; за 2011г. 929 хил.лв; за 2012 г. 927 хил.лв; за 2013 г. 921 хил.лв; за 2014 г. 906 хил.лв. 7

8 Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане %. ІІ. Цени без ДДС за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа: 1.Промишлени потребители: лева/1000 м 3 (0,95 лв./mwh); 2.Общественно-административни и търговски потребители: лева/1000 м 3 (1,62 лв./mwh); 3.Битови потребители: лева/1000 м 3 (4,25 лв./mwh); 4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1, т.2 и т.3, са както следва: Необходими годишни приходи за регулаторния период по години, както следва: за 2010г. 86 хил. лв., за 2011г хил.лв., за 2012г. 92 хил.лв., за 2013г. 94 хил.лв., за 2014г. 103 хил.лв.; Регулаторна база на активите за регулаторния период по години, както следва: за 2010г. 554 хил.лв; за 2011г. 614 хил.лв; за 2012 г. 619 хил.лв; за 2013 г. 623 хил.лв; за 2014 г. 684 хил.лв. Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане 12.96% ІІІ. Цени без ДДС за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено. 1. Промишлени потребители: лева/потребител; 2. Обществено-административни и търговски потребители: лева/потребител; 3. Битови потребител лева/потребител. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Ангел Семерджиев/ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: /Емилия Савева/ 8

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ДО

ДО Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E-15-34-4/14.03.2011

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Вх../ г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна

Вх../ г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна Вх../.. 2019 г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна Относно: Заявление от Камено-газ ЕООД за продължаване

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно