APPLICATION OF FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAYS IN DEFENSE ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ЛОГИЧЕСКИ МАТРИЦИ В ОТБРАНАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "APPLICATION OF FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAYS IN DEFENSE ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ЛОГИЧЕСКИ МАТРИЦИ В ОТБРАНАТА"

Препис

1 Ivan S. Savov, APPLICATION OF FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAYS IN DEFENSE Ivan S. Savov Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Technology, Vasil Levski National Military University, Shumen, Bulgaria, Abstract: Field-Programmable Gate Arrays form an essential part of the electronic components market and tend to increase in popularity. This report describes their architecture, focus on those features that determine their application for military applications. Examples are given. Keywords: Field-Programmable Gate Array, military application ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ЛОГИЧЕСКИ МАТРИЦИ В ОТБРАНАТА Увод Иван С. Савов Факултет Артилерия, ПВО и КИС, НВУ Васил Левски, Шумен, България, Електронните материали и свързаните с тях технологии са в основата на голяма част от устройствата, които автоматизират всяка сфера на човешката дейност. Отбраната не прави изключение, напротив въоръжените сисли традиционно са значителен/значим/голям/съществен потребител на пазара на електронни изделия. Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната определя необходимостта от развиване на тази технологична област с цел осигуряване на изискванията на оперативните способности в системата на сигурността и отбраната в момента и за в бъдеще. Поради ограниченията в обема, докладът се фокусира върху една категория електронни компоненти - програмируемите логически матрици. Интересът към нея се определя от тенденцията за засилване на ролята им в разработването на специализирани устройства за решаване на специфични задачи от военен характер. В първата част са представени характеристиките и архитектурата на FPGA (от англ. Field- Programmable Gate Array), а следващите части са посветени на приложението им в областта на отбраната. Общи сведения Програмируемите логичски матрици са интегрални схеми със свръхголяма степен на интеграция. Някои особености в архитектурата им определят от една страна високото им бързодействие, което традиционно е характерно специализираните интегрални схеми, ориентирани към спе- ISSN

2 цифични приложения (от англ. Application Specific Integrated Circuit ASIC) и съвкавостта им, присъща на универсалните процесори, от друга страна. Архитектура Основният елемент от състава на FPGA е матрица (логически масив - logic array), изградена от голям брой еднакви конфигурируеми блокове (Configurable Logical Bloc CLB), всеки от които може многократно да бъде програмиран по електрически път и да изпълнява различна логическа, аритметична, запомняща функция или функция по формиране на входно/изходните сигнали на схемата. CLB са свързани по между си посредством интерфейси, формиращи комуникационна матрица, чиято конфигурация също може да се променя произволен брой пъти. Всеки програмируем логически блок е изграден от определен брой елементарни логически елементи, които представляват n-входова комбинационно логическа схема (Look-Up Table, LUT), реализираща определена логическа функция. В състава на архитектурата на CLB влизат и различни по своите функции логически вериги: за управление на преноса, за формиране на контролни сигнали, за връзка между запомнящите елементи, за връзка между функционалните таблици и между отделните логическите елементи, изграждащи блока. Останалите елементи на FPGA са: входно/изходни блокове, блокове RAM, блокове за умножение и блокове за управление на тактовия сигнал. Примерното им разположение върху чипа може да се види на фигура 1. Фигура 1: Блокова диаграма на FPGA [2] Програмирането се извършва от система за автоматизирано проектиране (развойна среда) в съответствие с направеното от дизайнера описание на устройството. Входното описание може да дефинира структурата (реализира се на език от високо ниво за описание на хардуера (Verilog или VHDL) или поведението (направено на езици от вида на MATLAB) на цифровото устройство. ISSN

3 Характеристики Използването на FPGA за изграждане на високотехнологични, нескъпоструващи, и гъвкави устройства с разнообразно приложение в много области, включително и за нуждата на отбраната, осезаемо се засилва. Несъмнено това се определя от/се дължи на редица характеристики на чиповете: Висока степен на интеграция Високата степен на интеграция на елементи върху кристала позволява имплементиране на бързодействащи и сложни специализирани цифрови устройства, които реализират високопроизводителни изчисления: паралелни изчисления, събиране на данни, цифрова обработка на сигнали, обработка на изображения и др. Препрограмиране Възможността за многократно програмиране определя използването им в процеса на проектиране (прототипиране) на устройства, които се програмират, тестват и оптимизират върху FPGA преди окончателната им реализация върху масово конфигурируеми чипове. Висока производителност Бързото, почти мигновенно превключване на логическите елементи за изпълнение на различни функции позволява FPGA се самореконфигурират съгласно вградения в тях алгоритъм по време на процеса на работа, така че да изпълняват няколко задачи в режим на времеделение. На практика се реализира апаратния еквивалент на многозадачната работа на процесора. Това позвлява, изградени върху тях устройствая да адаптират параметрите си в зависимост от промяната на фходните данни или средата на обработка. Например система за предаване на видеоизображение, изградена върху единствена свръхбърза микросхема, претърпява някокократно преконфигуриране за обработка на всеки видео кадър. Последователно се трансформира от устройство за приемане и запис на видео сигнала, в устройство за обработка на данните и накрая в модем за предаване на изображението [1]. Редица особености на FPGA определят приложението им конкретно в отбранителната индустрия: Конфигуриране на терен Преконфигурирането на изградените устройства е изцяло софтуерно. Може да се извърши по всяко време, локално (дори в полеви условия) или чрез отдалечен достъп. Динамичната промяня на поведението на веригата, от една осигурява непрекъсната поддръжка, обслужване и актуализация на устройството, от друга страна позволяваза автоматично саморазрушаване на програмния код на изгубено или пленено устройство с цел не допускане на обратно инженерство. Водещите производители на предлагат специализирани чипове с военно предназначение, характеризиращи се със: Висока степен на устойчивост на радиация Понякога се налага експлоатация на устройствата в условия на повишено радиационно излъчване, което може да причини промени в състоянието на тригерите (нежелано преминаване от 1 към 0 или обратно) и по този начин да причини нежелана промяна в поведението на веригата. По-широк работен температурен диапазон Обичайно комерсиалните чипове работят в диапазаона от 0 C до 100 C, индустриалните от -40 C to 100 C, а тези с военно предназначение от -55 C до 125 C [3]. ISSN

4 Усилен корпус, със защита от удар, висока степен на устойчивост на запрашеност, вибрации, на влага и въздействие на разяждащи материали. Приложение на FPGA в отбраната В сферата на отбраната, с помощта на FPGA най-често се разработват устройства от следните области: Защитени комуникации Съвременните комуникационни устройства от трябва, една страна да предоставят ширина на честотната лента, такава че да бъде възможна скорост на предаване от 40 Gbps до 100 Gbps, от друга да осигуряват ефективна криптографска защита на данните. Алгоритмите за криптиране/декриптиране налагат изпълнение на сложни математически преобразувания, а самите устройства трябва да спазват изискванията за високо бързодействие, надеждна работа, ниска цена и малки геометрични размери. Програмируемите логически матрици, притежават характеристики, които ги правят подходящи/удачни за апаратна реализация на устройства, отговарящи на тези изисквания [2]. Допълнително предимство осигуряват големият избор от т.н. интелектуални ядра (Intellectual Property core), съдържащи програмен код за криптиращи алгоритми (достъпен безплатно или срещу заплащане) Електронна война Съвременните системи за електронна война трябва да притежават способности за бърз анализ на обстановката и мигновенна реакция на множество заплахи. Технологиите, които стоят в основата им - стелт технологиите, свързаните в мрежа интелигентни сензори и интелигентно управляеми оръжия и др., са свързани с математически операции като бързо преобразование на Фурие, декомпозиция на Чолески и умножение на матрици, които поставят необходимостта от бърза и високоефективна обработка на данните. В същото време тези системи трябва да отговарят на строги изисквания по отношение на разсейвана топлина, размера, теглото, мощността и не на пследно място цена. FPGA предлагат идеално решение на тези изисквания. Радари и сензори Най-популярната технология в съвременните радарни системи Active Electronically Scanned Array (AESA). За да удовлетворят изискванията за възможност за високопроизводителни изчисления, ултра широка честотна лента, висок динамичен обхват и адаптивни системи дизайнерите на системи често използват FPGA. Ракети и умни боеприпаси FPGA намират приложение в конструирането на интелигентни оръжия и боеприпаси. Въху тях се реализират прибори за контрол, управление, насочване на управляеми ракети, самонасочващи се снаряди, интелигентно оръжие от ново поколение [1]. Безпилотни летателни апарати Амбициозна цел в тази област е използването на свързани в мрежа безпилотни летателни апарати Развиването на тази технология може да доведе до доминация в сложната среда на съвременното бойно поле. Безпилотните летателни апарати са предназначени за извършване на дейности, които представляват потенциална заплаха. Те трябва да са в състояние да извършват търсене, проучване и също трябва да имат способността активно да въздействат на противника. ISSN

5 Софтуерно дефинирано радио (от англ. Software Defined Radio SDR) и когнитивно радио (от англ. Cognitive Radio CR) Характерната за софтуерно дефинираното радио възможност за динамична смяна на комуникационните стандарти допринася за по-ефективно използване на радиочестотния спектър. Когнитивно радио е следващото ниво в развитието на тази технология. То представлява устройство, което променя параметрите си в зависимост от условията и достига максимална ефективност на работа, чрез откриване на неизползвани радиочестоти и автоматично адаптиране към тях. Включването на FPGA в състава на тези устройства се определя от възможността им за динамична реконфигурация на терен. Така става възможна реализцията и динамичната смяна на множество модулации, различни от първоначално дефинираната. Цифрова обработка на сигнали Цифровата обработка на сигнали (от англ. Digital Signal Processing - DSP) е в основата на радарите, сигурните комуникации, средствата за електронната война. Реализацията на изчисления с производителност от един GFLOPS до десет TFLOPS при запазване на разумни размери, тегло и консумирана мощност (SWaP) е предизвикателство, на което FPGA отговарят. Изводи Използването на FPGA може да допринесе за ускоряване на ускори процеса на модернизация на въоръжените сили. Те се отличават с относително малка продължителност на процеса на проектиране, прототипиране, тестване и внедряване на устройства на тяхна база. Чрезинтегриране на множество дискретни устройства в един FPGA - дефинирани от потребителя логически функции, DSP функции и процесори с общо предназначение, могат да бъдат направени преносими системи, които са леки и със сравнително малък размер. Отличават се с намалена консумация на енергия. Удовлетворяват изискванията за работа при специфични условия завишени нива на радиоактивно излъчване, запрашеност и влага. Устойчиви са въздействието на вибрации и на разяждащи материали. Всички тези характеристики определят възможността за използване на такива системи в полеви условия. Литература 1. Ламбева, М. Х. (2015). FPGA базирани вградени устройства за отбраната. CIO юли 2015, бр. 7, с достъпно на _fpga_bazirani_vgradeni_sistemi_za_otbranata 2. Ламбева, М. Х. (2014). Приложение на FPGA за изграждане на устройства за криптиране на данни, Сборник научни трудове от Научна конференция Новата парадигма за сигурност в кибер-пространството ( ). Шумен: Издателски комплекс на НВУ В. Левски, Факултет Артилерия, ПВО и КИС, ISBN Fpga For Military Applications - Intel Fpga, достъпно на адрес ISSN

Докато данните представляват дискретна, несвързана помежду си информация, знанието е структурирана информация .

Докато данните представляват дискретна, несвързана помежду си информация, знанието е структурирана информация . Нови аспекти и приоритети на политиката на отбранителни инвестиции в комуникационни, информационни и технологии за управление на знанията полковник инж.атанас Темелков Заместник директор ДКИС- МО temelkov@md.government.bg

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА КАТЕДРА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ЧАСТ 2 Янко Янев ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ микропроцесори микроконтролери

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ D3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР Вашият избор в дигиталното рязане

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ D3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР Вашият избор в дигиталното рязане ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ D3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР Вашият избор в дигиталното рязане D3 Системи за рязане Съвършенство във всеки детайл Гъвкава конфигурация на инструментите Сигурна и изпитана модулна система инструменти

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 ФЕРАК Безкомпромисна, абсолютна надеждност Изключителни експлоатационни качества Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Proceedings of International Scientific Conference Defense Technologies, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems Z

Proceedings of International Scientific Conference Defense Technologies, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems Z Zh. Zhivkov, BIARY PHAZE MAIPULAED SIGAL Zhivko. Zhivkov aional Miliary Universiy asil Levski, Faculy Arillery, air defence and communicaion informaion sysems j.v.j@abv.bg Absrac: Display and evaluaion

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.2.2017 A8-0005/9 9 Параграф 1 a (нов) 1a. призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза както следва: - изкуствен интелект е компютъризирана система, която е в състояние да симулира част

Подробно

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc Учебен план съгласно MEEN No М магистри ЕЕN Eлектроинженерство No реден номер на дисциплината Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично; изпит (И), текуща оценка (ТО);

Подробно

Ръководство за работа със симулационна система Multisim

Ръководство за работа със симулационна система Multisim Висше Военноморско училище Никола Йонков Вапцаров Варна, България Ръководство за работа със симулационна система MultiSIM Йордан Атанасов Сивков, Мирослав Йорданов Цветков 2017 Катедра Електроника Йордан

Подробно

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от пералната машина е, че имат почистване, центрофугиране

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Методи и алгоритми за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори Венцеслав Шопов E-mail: vkshopov@yahoo.com BG051PO001-3.3.06-0002 Цел на дисертационния труд е да се създаде софтуерна

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0005/4 4 Трошчински, Жил Льобретон, Луи Алио, Силви Годен, Жан-Люк Шафаузер Параграф 1 призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза за киберфизическите системи, автономните системи,

Подробно

Информативна част Нормативна част Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 1 Радиослу

Информативна част Нормативна част Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 1 Радиослу Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 3 Радио 94-44 khz Този набор от условия за използване важи само за предаване от Eurobalise при

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съгласно стратегията за управление на РАО, изграждането

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5 ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5/19.11.2010 Актуализирана: Прот. 16 от 17.06.2016 г.

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2017 A8-0188/328 328 Приложение I раздел V част Г параграф 2 заглавие 2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността 2. Изисквания за функционалност на потребителския

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Обсъждане на проект за Техническа спецификация за проектиране и изпълнение на интелигентни транспортни системи на пътната мрежа инж. Асен Антов Изпълнителен директор БАИТС, 17.09.2014 Статут и задачи на

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА НОТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСИТЕ В ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Семинар Българско законодателство по ЗБОС (І част) новости, актуализация, помощ по прилагането БКХП 28 март 2019 г. Елена Зидарова,

Подробно