Строителен материал от калциев силикат Част II. Oхарактеризиране

Размер: px
Започни от страница:

Download "Строителен материал от калциев силикат Част II. Oхарактеризиране"

Препис

1 Строителен материал от калциев силикат Част II. Oхарактеризиране Димитър Георгиев, Богдан Богданов, Янчо Христов, Ирена Марковска, Красимира Ангелова Abstract: This report is a continuation of building materials from calcium silcate. Part I. Receipt. Development is the subject of characterization of the resulting calcium silicate material and its suitability for construction purposes. The purpose is limited to studying the structure of the material the X-ray structural methods and DTA analysis, as well as research and some basic technical characteristics - density, porosity, coefficient of linear thermal expansion and cold resistance. Studies were made to lower its water absorption, which would make it a good building material for exterior wall and building restoration. Key words: Calcium silicate, white bricks, hydrothermal synthesis. ВЪВЕДЕНИЕ Идвестно е, че е възможно да се изготвят строителни елементи от калциево силикатен материал, които да намерят приложение при изграждане на вътрешни преградни и носещи стени с желана цветова гама. При това може да се използва декоративния ефект на тухления зид. Материалът има отлични якостни характеристики, добра топлоустойчивост и звукоизолационна характеристика. Като основен недостатък на строителните компоненти, изготвени от калциев силикат се явява неговата голяма степен на водопропускливост и водопоглъщаемост. Ето защо при използването на материали с такъв химичен състав за външни стени, се налага задължително измазване. Обект на настоящата публикация са проведените изследвания върху охарактеризиране на калциево-силикатен материал, получен за нуждите на строителството. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА В резултат на осъществен хидротермален синтез, описан в [1] се получава продукт, който съдържа голямо количество кристална фаза от воластонитов тип - соланит CaО.SiO 2.nH 2 O, с характерни дифракционни максимуми при 4.03, 3.11, 2.80 Ǻ [2,3]. Това се потвърждава от получените резултати при проведения рентгенофазов анализ. От представената рентгенограма на продукт със състав S 5, синтезиран по режим 3 при температура 170 о С и налягане 8.5 atm се вижда, че в продукта освен фазата CaО.SiO 2.nH 2 O, се съдържа и известно количество непрореагирали SiO 2 и CaО (фиг. 1). Основни кристални фази -CaO.SiO.H 2 O SiO O - CaO Фиг. 1. Рентгенограма на продукт S 5, синтезиран по режим Характеристика d, Ǻ l/l o,%

2 Този факт се потвърждава и от проведения дериватографски анализ на продукт от състав S 5, включващ следните изходни компоненти 80 % SiO 2.nH 2 O и 20 % хидратна вар (Ca(OH) 2 ), също синтезиран по режим 3. Резултатите от анализа са представени на фиг.2. Фиг.2. ДTA на калциево силикатен материал от състав S 5 Данните от ДТА потвърждават, че в изследвания продукт се съдържа значително количество CaО.SiO 2.nH 2 O. От TG-кривата ясно се забелязва кристално включената вода, която се елиминира при сравнително високи температури - М = 3,5%, М = 8.25%, а М об. = 11.75%. От това следва, че водата се губи над С и не е възможно други компоненти да сублимират и то в такива количества. Предположението, че в продукта се съдържа остатъчно количество свободен SiO 2 се потвърждава от факта, че на DTA- кривата ясно се забелязват два големи ендоефекта при температури 575 о С и 870 о С. Това съответства на температурите, при които SiO 2 преминава в от една полиморфна модификация в друга: при 575 о С от β-кварц в α-кварц, а при 870 о С - от α-кварц в α-тридимит. На получения продукт по режим 3 със състав S 5, бяха определени следните основни свойства: плътност, водопоглъщаемост, порестост, коефициент на линейно термично разширение, якост на огъване и разрушаващо натоварване и мразоустойчивост. Изследванията бяха извършени по методики, описани в литературен източник [4]. Таблица 2 Стойности за плътност и порестост на изследвания материал Състав ВП, % Привидна плътностρ пр.10, kg/m 3 Привидна порестост, % Обща порестост, % Истинска плътност, ρ.10-3, kg/m 3 S S , S

3 Привидната плътност на синтезирания продукт ( kg/m 3 ) е със сравнително високи стойности. Това се дължи на обстоятелството, че материалът се формова чрез пресоване. При лятите подобни изделия, привидната плътност е в границите kg/m 3. Ето защо синтезираният материал има стойности за измерена обща порестност в границите %, което е сравнително ниска стойност за този тип изделия. Не случайно откритата порестост преставлява голям процент % от общата порестост. С това се свързва факта, че получените стойности за водопоглъщаемост на синтезирания продукт (11.3 %) са сравнително ниски, докато водопоглъщаемоста на лятите подобни изделия варира в границите от 16 до 20 %. Таблица 3 Коефициент на линейно термично разширение Състав КЛТР α ( о С) 10 7, о С -1 S 5 15±2 S 6 15±2 S 7 16±2 Показателите за коефицента на линейно термично разширение на получения продукт (таблица 3) са сравнително ниски, което се дължи на това, че в изследвания материал има до 25 % порестост. Тези ниски стойности са обичайни за изделия съдържащи основна кристална фаза воластонит и SiO 2. Ето защо получените образци притежават сравнително добра мразоустойчивост и могат с успех да се използват в строителството. Определянето на якост на огъване и разрушаващо натоварване беше проведено в сътвествие с изискванията БДС EN ISO [5] за строителни изделия във вид на плочи. Получените стойности за тези характеристики (таблица 4) са изключително високи за такъв вид изделия. По-високи подобни показатели имат само изделията от подова керамика. Очаква се тези стойности за якостни характеристики с времето да се повишат, тъй като в продукта има известно остатъчно количество на CaO, който продължава да реагира с CO 2 от въздуха до получаване на карбонат. Таблица 4 Стойности за изпитания на якост на огъване и разрушаващо натоварване за синтезираните материали Състав R якост на огъване, N/mm 2 S разрушаващо натоварване, N S S Мразоустойчивостта на синтезираните изделия беше изпитана в хладилна камера поддържаща температура от -20 до -15 С. След двадесет и пет цикъла на замразяване и рамразяване, пробните образци със състави S 5 и S 6 не показаха никакви изменения на външния вид, което е доказателство за тяхната добра мразоустойчивост. Измерената стойност на коефициента на мразоустойчивост (К мр ) на пробните образци от тези състави е Полученият калциево-силикатен продукт от състав S 5 беше подложен на допълнително третиране с цел понижаване на водопоглъщаемоста му, което е важно изискване за строителените материали, използвани за външно облицоване

4 и саниране на сгради. За целта ситезирания материал беше обработен с химически реагенти, с оглед повишаване на неговата хидрофобност. Фиг.3. Фотография на хидрофобно калциево-силициево изделие с лежаща на него водна капка На фиг. 3 е показана фотография на обработено изделие от калциев силикат с лежаща върху него водна капка. Ясно се вижда че водната капка не омокря повърхността на изделието. Това беше постигнато чрез третиране на повърхноста на изделието с хлор- и флуорсилани. В резултат на това материалът от силно полярен (с основна кристална фаза от воластонитов тип - CaO.SiO.H 2 O) придоби неполярен вид, поради реакция с органичните съединения. На фиг.4 е показана фотография на водна капка върху обработената повърхност от изследвания материал. От фигурата много добре се забелязва, че водната капка има ъгъл на омокряне по- голям от 90 о, при което на практика не омокря повърхността на изделието. Фиг. 4. Фотография на водна капка върху третирана хидрофобна повърхност От всички получени резултати става ясно, че разработеният по лабораторна технология силициев калцит притежава подходящи основни свойства и може с успех да бъде използван като строителен материал. В страни като Германия, Австрия, Великобритания, Русия и др. това производство е намерило своето място на строителния пазар най-вече като облицовъчни плочи, много често оцветени и притежаващи различен релеф

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Получените резултати дават основание да се направят следните по важни изводи: Установено е, че синтезираният продукт съдържа няколко основни кристални фази фаза от воластонитов тип - CaO.SiO.H 2 O, SiO 2 и CaO, които влияят върху основните му свойства. Определено е, че синтезираните образци се характеризират със следните стойности на някои от най-важните физико-механични показатели: водопоглъщаемост 11,3%, привидна плътност - (1,79-1,81).10 3 kg/m 3, КЛТР - α ( о С) - (15-16).10-7, о С -1 и се отличават с добра мразоустойчивост. Състав S 5, включващ следните изходни компоненти 80 % SiO 2.nH 2 O и 20 % хидратна вар (Ca(OH) 2 ), синтезиран по режим 3, притежава най-добри технически характеристики, което го прави подходящ за изготвяне на изделия необходими за строителството. Изследван и приложен е метод за химическо третитане на синтезирания продукт, при което се постига хидрофобност на неговата повърхност. Така обработените изделия с успех могат да се използват за лицева облицовка на сгради. БЛАГОДАРНОСТ: Авторите изказват своята искрена благодарност на фонд Научни изследвания към Министерството на Образованието и Науката за финансовата подкрепа на настоящата разработка. ЛИТЕРАТУРА [1] Георгиев Д., Колева, Д. Добруджалиев, Строителен материал от калциев силикат. Част I. Получаване, Научни трудове на РУ 2009 г, (под печат) [2] Минералогические таблицы, Москва, Недра, [3] Фекличев В.Г., Диагностические спектри минералов, Недра, Москва,1977. [4] Бъчваров С., Б. Самуненова, Д. Ставракева, Ръководство за упражнения на силикатите, Техника, София, [5] БДС EN ISO for correspondence: Assoc. prof. Dimitar Petrov Georgiev department Material science and technology, Assen Zlatarov University, Bourgas 8010, tel , dgeorgiev@btu.bg Assoc. prof. Bogdan Iliev Bogdanov department Technology of inorganic substances and silicates, Assen Zlatarov University, Bourgas 8010, tel , e- mail bogdanov_b@abv.bg Major assistant Yancho Hristov Hristov department Material science and technology, Assen Zlatarov University, Bourgas 8010, tel , yanchris@abv.bg Assoc. prof. Irena Georgieva Markovska department Technology of inorganic substances and silicates, Assen Zlatarov University, Bourgas 8010, tel , imarkovska@btu.bg Major assistant Krasimira Angelova - department Inorganic and Analytical chemistry, Assen Zlatarov University, Bourgas 8010, tel , krasimiraangelova@abv.bg. Докладът е рецензиран

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 8 Изследвания върху състави, получаване и свойства на керамични филтри за леярски стопил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 8 Изследвания върху състави, получаване и свойства на керамични филтри за леярски стопил Изследвания върху състави, получаване и свойства на керамични филтри за леярски стопилки Ганка Колчакова, Снежана Корудерлиева Иван Чомаков, Петко Танев, Богдан Богданов, Study of composition and properties

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) БДС EN 1097-5 (1) ETC 7.1-18 (т.4.2) ETC 7.1-3 (т.5.1) БДС 12159 4.2. Загуба при накаляване БДС EN 1744-1+A1(т.17) ETC 7.1-18 (т.4.3) ETC 7.1-3 (т.5.2)

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Дизайн и технологии за облекло и текстил 117 Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на полиестерни прежди Михаил Панчев В статия

Дизайн и технологии за облекло и текстил 117 Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на полиестерни прежди Михаил Панчев В статия Дизайн и технологии за облекло и текстил 7 лияние на температурата на процеса багрене върху качеството на полиестерни прежди Михаил Панчев статията са представени резултатите от изследвания на полиестерна

Подробно

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Йорданка Борисова Иванова Катедра Патология на растенията и химия Факултет по Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

SikaCeram® 205 Xtra Large

SikaCeram® 205 Xtra Large Construction Лист с Технически данни Издание 15/01/2015 Идентификационен номер: 02 04 04 02 001 0 000125 Циментово, полимер-модифицирано лепило за подови или стенни керамични плочки, за вътрешна и външна

Подробно

З А Я В Л Е Н И Е

З А Я В Л Е Н И Е ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ 1. ТЕКСТИЛ 1.1. Нишки Прежди и конци 1.1.1 Количествен състав * НЕНТП, Методи

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - recensiya1.docx

Microsoft Word - recensiya1.docx Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд на тема Наноразмерни прахове и високоплътна керамика от твърди разтвори на волфрамати Al 2-x Me x (WO 4 ) 3, (Me=Sc или In) за присъждане на образователната и научна

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: Ирена Тодорова Борованска Тема на дисертационния труд: Рециклиране на смесени отпадъци

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно

Ё

Ё SAT-LB-P-2-CT(R)-05 INVESTIGATION OF INFLUENCE OF ZEOLITE BASED SPENT CATALYST ON DEPOSITED IN THE COMPOSITION OF CHAMOTTE REFRACTORY MASS Senior Asist. Prof. Ganka Kolchakova, PhD Departament of Material

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

Юбилейна международно научно-техническа конференция “65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение”

Юбилейна международно научно-техническа конференция  “65 години Хидротехнически факултет и  15 години Немскоезиково обучение” 1 1. ВЪВЕДЕНИЕ Световно значение на проблема за рационалното използване на водните ресурси, които са неравномерно разпределени и не са неизчерпаеми. Икономично използване на водата за питейно-битови нужди.

Подробно

ISOMAT PUA 2230

ISOMAT PUA 2230 Техническа характеристика ISOMAT PUA 2230 Двукомпонентна, силно устойчива мембрана от чиста полиуреа Описание ISOMAT PUA 2230 е двукомпонентна, силно устойчива, бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа,

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z FRI-2.23-1-TMS-9 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Zdravko Ivanov, PhD Department of Automotive Engineering, Technical University of Varna, Bulgaria Е-mail: zdravko.ivanov@tu-varna.bg

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Христо Господинов Колев, Институт по катализ, БАН Върху дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен доктор по професионално направление 4.2. Химически науки,

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно