Утвърдил: г-жа Ваня Грашкина Изпълнителен директор г. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА НАЦИД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF 2013 )

Размер: px
Започни от страница:

Download "Утвърдил: г-жа Ваня Грашкина Изпълнителен директор г. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА НАЦИД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF 2013 )"

Препис

1 Утвърдил: г-жа Ваня Грашкина Изпълнителен директор г. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА НАЦИД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF 2013 ) 1. Архитектура на комуникационния план Основни цели Целта на комуникационния план е популяризиране на Общата рамка за оценка (CAF) като средство за Тотално управление на качеството (TQM) и добрите практики на работа в публичната администрация на европейско ниво. Планът е насочен към повишаване на степента на информираност сред всички заинтересовани страни, за да се създаде ясна представа за, значението, целта, дейностите, ползите от промяната, както и да помогне за оформяне на реалистични очаквания за промяната като цяло. Предметът му е създаването на ангажираност, съпричастност и подкрепа на промяната от страна на хората в организацията в общия им стремеж към организационно съвършенство. Комуникационният план обхваща и всички външни заинтересовани страни (физически и юридически лица, предоставяните от НАЦИД услуги). Основните задачи са да: обезпечи възможности и комуникационни канали за осигуряване на информация за въвеждането на модела; идентифицира и реши проблеми при изпълнението му, включително идентифициране на източници на съпротива и преодоляването им; повиши степента на разбиране за необходимостта от въвеждането на модела; генерира подкрепа за тази инициатива на ръководството и работата на ; осигури получаването на обратна информация от заинтересованите страни към ; създаде убеденост и външна подкрепа (физически и юридически лица, предоставяните от НАЦИД услуги) за ползата от успешното изпълнение на дейностите по прилагане на Модела за самооценка. Специфични цели: Комуникационният план цели да: запознае организацията с концепцията за организационно съвършенство в публичния сектор и на самооценка; стимулира интереса и ангажираността на всички служители и ръководители, които ще участват пряко в групата по самооценката; 1

2 премине от информиране към комуникация, чрез въвличане в диалог на служителите по въпросите, засягащи дейността им стимулира активния диалог и сътрудничество сред служителите в на самооценка, включително и чрез предоставяне на възможности за обратна връзка с ; разясни и убеди участниците в, че самооценката не е някакъв вид атестация или изпит, а необходим и полезен за всички акт на самопознание в организацията; подготви разбирането за крайните резултати от самооценката и тяхното приемане от заинтересованите лица и звена в институцията; създаде условия за одобрение и изпълнение на предложения Комуникационен план за цялостно подобрение на административната дейност в институцията; предоставя на всички заинтересовани физически и юридически лица, предоставяните от НАЦИД услуги, изчерпателна информация на разбираем език за всички аспекти на за самооценка; разясни крайния положителен ефект за всички заинтересовани страни от провеждането на такава самооценка; създаде интерес сред служителите на институцията към постоянно придобиване на знания и умения за прилагане на добри административни практики; укрепи информационните канали за вътрешна и външна комуникация за осъществяване на обратна връзка на знание и иновация; изгради увереност у гражданите/потребителите и местния бизнес, че общинската власт работи за все по-доброто изпълнение на нейните функции, от което те имат пряк интерес; изгради имидж на институцията като полагаща усилия за постигане на организационно съвършенство. 2 Целеви Групи Ръководителят на администрацията; Ръководните служители в организацията; Служители на организацията; Лидерът и членовете на SAG (групата за самооценка); Физически и юридически лица, предоставяните от НАЦИД услуги. Успехът на въвеждането на модела зависи от човешкия фактор и предприеманите действия за по-нататъшната промяна на организационна култура и поведение. При подготовката и изпълнението на комуникационните задачи е изключително важно да бъдат отчетена степента на информираност на заинтересованите страни.

3 Основните послания: CAF вдъхновява ; CAF работи ; CAF изгражда партньорства и доверие ; CAF създава качество за гражданите и потребителите на публичните услуги ; CAF насърчава и подкрепя диалога в организацията ; CAF е акт на самопознание и изява на организацията ; CAF подобрява стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение ; CAF подпомага мониторинга на публичните политики ; CAF приобщава към клуб на елитни публични организации в ЕС и в света (най-иновативните, най-ориентираните към съвършенство) ; CAF усилва способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати. Комуникационни канали и средства В таблицата са представени някои от възможните комуникационни канали, чрез които информацията и посланията за работата по въвеждането на модела ще достигнат най-пряко и с най-голяма ефективност до съответните заинтересовани страни: Таблица 1. Видове и обхват на комуникационните канали Комуникационен канал Официална и неофициални срещи Интернет социални мрежи Интранет Постоянни табла за информация Обхват Ръководството и служителите на институцията и други заинтересовани страни. Ръководството и служителите на институцията, физически и юридически лица, предоставяните от НАЦИД услуги. Ръководството и служителите на институцията. Ръководството и служителите на институцията, физически и юридически лица, предоставяните от НАЦИД услуги. В таблицата са представени основните комуникационни дейности и средство, като те могат да се прилага поотделно или в комбинация с други в зависимост от целевата групи, представяната информации и според наличните финансови, технически и човешки ресурси в институцията. Таблица 2. Комуникационни дейности и средства Комуникационни дейности и средства Съобщения Плакати Официални заповеди Съобщения на сайта на НАЦИД Вътрешна мрежа (интранет) и Facebook страница на НАЦИД Фронтофис и табло за съобщения Интранет Уеб страници 3

4 2. Комуникационни дейности Дейностите в плана са разграничени в зависимости от съдържанието на информацията, насочена към съответните заинтересовани страни според нивото на тяхната ангажираност и роля в. Специално внимание е насочено към онези заинтересовани страни или лица, от които се очаква индиферентно или негативно отношение, пасивна и/или активна съпротива, както и на перфектните им основания за това поведение. Тази особеност предопределя използването на различни послания и комуникационни форми. Таблица 3. Комуникационни дейности във връзка със самооценката Дейност Координиране на изработването и одобрение на информационни материали, осигуряване на текуща и получаване на обратна информация, свързана с. Представяне на Общата рамката и за самооценка и ролите на ангажираните в работния процес пред всички ръководни служители. Представената информация да се обвърже с очаквано от съдействие от страна на всички служители и да се акцентира върху ползата от CAF. Представяне на рамката пред всички служители за запознаване на организацията с ролите и задачите на служителите, ангажирани в. Основите цели са идентични с тези Заинтересовани страни/целева група Ръководство Ръководните служители служители в организацията Комуникационен канал Комуникационе н инструмент Период Всички Всички През целия период на Официална и неофициална среща; Вътрешна мрежа /интранет/ Официална среща и срещи по дирекции; Вътрешна мрежа /интранет/ Представяне и обучение. Представяне, официална заповед, Общо събрание Отговорно лице/лица Ръководител на институцията Лидерът на Главен секретар Главен секретар 4

5 на представянето пред ръководните служители. Изработване на информационни материали, свързани с изпълнението на самооценката, съобразени със съответните заинтересовани страни. Разпространяване на обща информация за самооценката в сградата на организацията на място/а, видими за всички Изготвяне на Календар на основните събития по самооценката на основа на План-графика и хората, пряко ангажирани с изпълнението. Представяне на конкретна информация за на самооценка, през който ще премине организацията, очакваните резултати (доклад от самооценката и доклад за подобрения) и ползата от тях. Представяне на крайните резултати от самооценката (Изготвяне и разпространяване на Резюме на Доклад от самооценката) служители в администрация; услуги; служители в администрация; услуги;. Ръководителят на администрацията; Ръководни служители; Главен секретар; SAG Ръководство, всички служители в администрацията всички служители в администрацията и услуги Среща на работна група Вътрешна мрежа /интранет/; Уеб страница на НАЦИД; Информационно табло. Официална и неофициални срещи Официална среща Официална среща; Интернет Среща, дискусия и планиране. Съобщение Среща, дискусия и планиране. Дискусия и обратна информация Дискусия и обратна информация Начало на След представяне и приемане на ДС от ръководството Главен секретар, Главен секретар Лидер на групата за самооценка (SAG); Ръководството, с помощта на Ръководството, с помощта на и РЦ по CAF 5

6 Таблица 4. Комуникационни дейности във връзка с плана за подобрение Дейност Представяне на Плана за подобрение (Изработване и разпространяване на (резюме на Плана за подобрение): Връзка със стратегическите и оперативни планове на администрацията; Видове мерки за подобрение, с фокус върху мерки с бърз ефект; Темп на подобрение; Индикатори за измерване на напредъка; Система за контрол и управление на изпълнението на плана (в контекста на прилаганата в администрацията система за управление на стратегическото изпълнение) Заинтересовани страни/целева група всички служители в администрацията и услуги Комуникационен канал Официална среща Интернет/интранет Dashboards (табло със задачите и индикаторите/показ ателите за напредъка/изпълне нието Комуникаци онен инструмент Дискусия и обратна информация Период След представяне и утвърждаване на Плана за подобрение от ръководството Отговорно лице/лица Ръководството, Главен секретар, висши служители, с помощта на и РЦ по CAF 6

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Приложение към Заповед 308/15.09.2017 г. УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР : /инж. Веселин Нинов/ И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Г Р А Ф И К за седмични оперативни срещи Съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Национален център за информация и документация

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно