З А П О В Е Д. РД / г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "З А П О В Е Д. РД / г."

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ , тел.фекс: 062/ , З А П О В Е Д РД / г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка с доклад, получен с писмо с вх. РД / г. в Областна дирекция Земеделие В. Търново на комисията, назначена със Заповед РД / г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Велико Търново ОДОБРЯВАМ : І. Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх. с рег. 7 от г. в ОСЗ Велико Търново на масивите за ползване за стопанската 2017/2018г. за землището на с.велчево, общ. Велико Търново, разпределени мeжду ползвателите, както следва: 1. ТОНЧЕВ", с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 1, 2, 5, 7, 9, 16, 26, 27, 15, 102, 105, с обща площ : дка. 2. "ПРОЛЕТ-57" ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 17, 19, 25, 10, 35, с обща площ : дка. 3. ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 4, 11, 12, 23, 29, 30, 31, 8, 14, 103, 18, 22, 24, 52, 28, 32, 55, 45, с обща площ: дка. 4. ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, с обща площ : дка. 5. ТОНЧЕВА, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 6, 21, 33, с обща площ : дка. 6. ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСКОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 3, с обща площ : дка. 7. ЛАЗАРОВА, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 110, 40, 36, 13, 20, с обща площ : дка. ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ да внесат по банкова сметка на ОД Земеделие - Велико Търново в срок до 3 месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми: Ползвател Допълните лна площ /дка/ Средна рентна вноска лв./дка Сума за внасяне по сметка на ОД Земеделие В. Търново /лева/ ТОНЧЕВ"

2 "ПРОЛЕТ-57" ЕООД ЕООД ЕООД ТОНЧЕВА ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСКОВ ЛАЗАРОВА Определените суми следва да се внесат по банкова сметка на ОД Земеделие Велико Търново: ОББ Велико Търново IBAN: BG 02 UBBS ; BIC код : UB BS BG SF Основание: наем земи по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ/бели петна/ за землище с.велчево по заповед... Средното рентно плащане за землището на с.велчево, община Велико Търново, съгласно 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена от директора на ОД Земеделие Велико Търново със заповед РД-14-14/ г. С протокол от г. комисията е определила за землището на с.велчево средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на лв./дка. ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, попадащи в масивите за ползване. Ползвател на имот по КВС НТП Площ на имота Ползвана площ на имота Дължимо рентно плащане лв. Собственик ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива НИКОЛА СТОЯНОВ МАРКОВ СТЕФАН ГЕНЧЕВ СТАНЕВ ЙОРДАН ИГНАТОВ СТОЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАТЕЕВ СТЕФАН НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ КРЪСТЮ ДИМОВ СТОЯНОВ 2

3 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива МАРИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ РАДА КРЪСТЕВА ВЕЛЕВА НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАТЕЕВ ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ ХРИСТО СТОЕВ ДИМОВ "АДВАНС ТЕРА" АДСИЦ ИВАН ИВАНОВ КОСЕВ РАДИ ИВАНОВ РАДЕВ КЪНЮ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА МАРИЯ САВОВА СЪБЕВА ИВАН МИТЕВ ГЕОРГИЕВ "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СТОЙКА МАРКОВА ДОНЧЕВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВЛАДОВ ЛЮБЕН ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА НАДЕЖДА БОРИСОВА ЛАЛЕВА ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ ДОНЧО МИНЧЕВ ТОТЕВ 3

4 ЕООД о земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД 5009 Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива МАРИН КОЛЕВ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СИРАКОВ КОСТАДИН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ СИМОНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА МАРТИН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ ИВАН ПОПОВ МАРКОВ И РАДА МАРКОВА МАРИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ БОРИС ИГНАТОВ МИНЧЕВ КОСТАДИН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ ДЕНКА СТЕФАНОВА ГРИГОРОВА НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА ЦАНЕВА ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ ПЕНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ЙОРДАН КОСТАДИНОВ НЕДЕВ НЕДА ПЕТРОВА РАДЕВА СТОЯНКА МИХАЙЛОВА ДОЧЕВА ХРИСТО СТОЕВ ДИМОВ СИМОНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА МАРТИН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ ГАНЮ МАРКОВ РАДЕВ СТОЯНА БОРИСОВА ПЕНЧЕВА 4

5 ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива о ЕООД земя МИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА БОРИС ИВАНОВ СТОЕВ ИВАН РАДЕВ НИКОЛОВ АНА КОЛЕВА ПЕНЧЕВА ТОДОР СТЕФАНОВ БОРАДЖИЕВ СТОЯНА БОРИСОВА ПЕНЧЕВА СТЕФАН ГЕНЧЕВ СТАНЕВ ДИМИТРА ЦОНЕВА МАРКОВА НЕВЯНКА РАДЕВА ИВАНОВА ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ПЕНКОВА ДИМИТРА ЦОНЕВА МАРКОВА НЕВЯНКА РАДЕВА ИВАНОВА "КЕНТАВЪР 4" ООД ПЕТКО ПЕТКОВ ДУШКОВ ХРИСТО СТОЕВ ДИМОВ ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ДОБРИ ЙОРДАНОВ И РОЗА ПАНАЙОТОВИ 5

6 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД о земя ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД земя ЕООД ЕООД о земя о земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива СТОЯНКА МИХАЙЛОВА ДОЧЕВА ПЕТКО ПЕТКОВ ДУШКОВ МАРИН СТАНЕВ ДРУМЕВ ГЕОРГИ АВРАМОВ КИРИЛОВ ЕЛЕНА БОРИСОВА ХРИСТОВА ДОБРИ РАЙКОВ ХАДЖИЕВ КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА ЛАЗАР МАРИНОВ ГАНЧЕВ СТЕФАН НЕДЕВ ВАСИЛЕВ ДОНКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ СТОЯНА БОРИСОВА ПЕНЧЕВА КАЛЧО ПЕТКОВ ИВАНОВ СИМОНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА МАРТИН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ ПЕТКО КОСТАДИНОВ РАДНЕВ РАДИ ИВАНОВ РАДЕВ ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕНЧЕВА МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МИХОВ 6

7 ЕООД 5017 Нива ЕООД Нива ЕООД земя ЕООД 5013 Нива ЕООД 5015 Нива ЕООД 5016 Нива ЕООД Нива ЕООД 5014 Нива о ЕООД земя ЕООД о земя ЕООД Нива ЕООД 5008 Нива ЕООД 5018 Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД 5005 Нива ЕООД 5007 Нива ЕООД земя ЕООД Нива МАРИЯ НИКОЛОВА БОТЕВА СТЕФКА НИКОЛОВА НОЖАРОВА НИКОЛА СТОЙЧЕВ МАРИНЧЕВ НЕДЮ ИВАНОВ МИХОВ ГЕРГА МИНЧЕВА ЛАЗАРОВА ИГНАТ МИНЧЕВ АНГЕЛОВ ДАРИНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДОБРЕВ ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ ВЛАД ИВАНОВ ВЛАДОВ СЪБИ КОЛЕВ ХРИСТОВ ДОЧКА МАРЧОВА ДИМОВСКА НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА ЦАНЕВА ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ ПЕНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА БОТЮ ПЕТРОВ БОТЕВ СТОЯН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ ВАСИЛ СЛАВОВ РАДНЕВ ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ СТЕФАН ФИЛИПОВ ИВАНОВ ТОДОРА ИГНАТОВА ПЕТКОВА ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ 7

8 ЕООД земя ЕООД 5006 Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ПЕТКО РАЙКОВ ПЕТКОВ ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ МИЛКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА ПЛАКОВСКИ МАНАСТИР СВ.ПРОРОК ИЛИЯ ЙОРДАН ИЛИЕВ ПЕТРОВ ИВАН ПОПОВ МАРКОВ И РАДА МАРКОВА СТЕФАНКА БЕЛЧЕВА ПЕТРОВА-СТОИЛКОВА ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА БОРИС ИВ МИНЧЕВ ИВАН М АНГЕЛОВ ДОБРИ ЙОРДАНОВ И РОЗА ПАНАЙОТОВИ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КОТОВ ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЗАКОВ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ НЕДА ПЕТРОВА РАДЕВА ПЕТЪР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ ЦОНЧО СТОЯНОВ ЦОНЧЕВ МОЛА МОМЧИЛОВА КЮЧУКОВА ПЕТКО ДУШКОВ СТОЕВ 8

9 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЙОРДАН ИВАНОВ ТРЪНКОВ ЙОРДАНА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РУСЕВ ГАНЮ МАРИНОВ ДРАГАНОВ ДИМИТЪР ПЕТКОВ БЕЛЕВ ПЕТКО НЕДЯЛКОВ МИНЧЕВ РОЗА ЙОРДАНОВА МАРТИНОВА ПЕНА СТЕФАНОВА ДАЛЕВА ПЕТКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ СТОЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КОТОВ ЙОРДАН ХРИСТОВ ГАЙДАРОВ ТОТКА ДИМОВА ИВАНОВА ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ СТЕФАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ МИХО НЕДЕВ ИВАНОВ СТАНЮ ИВАНОВ СТАНЕВ СТЕФАН ИВАНОВ ТРЪНКОВ ИВАН ХРИСТОВ ВИДЕКОВ ДОБРИ ДИМИТРОВ КИРЧЕВ 9

10 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ИВАН ДИМИТРОВ КИРЧЕВ ДОБРИ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ РУСИ НИКОЛОВ РУСЕВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ХРИСТО НИКОЛОВ РУСЕВ ПЕТКО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БОСЕКОВ КОСТАДИН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ ТОТКА ДИМОВА ИВАНОВА РОЗА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ СТОЯН ПЕТКОВ БОРАЖИЕВ СТОЯН АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ ИВАН СТОЯНОВ МАНОВ ЙОРДАН КАЛЧЕВ ИВАНОВ БОРИС ИВ МИНЧЕВ ИВАН М АНГЕЛОВ СТОЯН ДИМИТРОВ БОСЕКОВ 10

11 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива НИКОЛА ИВАНОВ ТРЪНКОВ ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРТИНОВ ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ ИВАН МИНЧЕВ ГЕНОВ ЛАЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ ЮЛИЙ ВЪРБАНОВ ИВАНОВ ЙОРДАН ДОБРЕВ ПЕТРОВ КЪНЧО ХРИСТОВ ТОДОРОВ МАРИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ СТОЯНА МИХОВА ЧУЧУРКОВА АНГЕЛ СТОЯНОВ ХРИСТОВ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ СТАНЮ ПЕТКОВ ИВАНОВ РОЗА НИКОЛОВА ХРИСТОВА ДОНКА ПЕТКОВА СТОЙКОВА ИВАН СТОЯНОВ УШЕВ ДОНКА ПЕТКОВА ЙОВКОВА ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ РАДА МИНЧЕВА ЛЕФТЕРОВА 11

12 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ХРИСТО ХРИСТОВ ТОДОРОВ ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЪЛГОВ ДОБРИ СТОЙКОВ ДОБРЕВ СТОЯНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА СТОЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ ДОНКА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА НЕДЮ ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ СЛАВ ПЕТКОВ КАЛЧЕВ МАРИН НИКОЛОВ ГАЙДАРОВ ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ РАДА МИНЧЕВА ЛЕФТЕРОВА НИКОЛА ДИМИТРОВ БРАЙНОВ МИНЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ МАРИНА ДИМИТРОВА НЕНОВА ПЛАКОВСКИ МАНАСТИР СВ.ПРОРОК ИЛИЯ ЦОНЧО СТОЯНОВ ЦОНЧЕВ ИВАН НЕДЕВ РАДОСЛАВОВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ ИВАН МИНЧЕВ ГЕНОВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива

13 "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива НЕДЮ ИВАНОВ МАХАЛНИШКИ МАРИН ХРИСТОВ ЧИЧИКОВ ПЕТКО ИВАНОВ МАРТИНОВ ПЕТЪР ПЕТКОВ КАЛЧЕВ ХРИСТО ПЕТРОВ ВЪРЛЕВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива ДИМИТЪР МАРИНОВ о ГАНЧЕВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД земя ДОБРИ ИВАНОВ МУТАФОВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД земя СТОЯН КОСТАДИНОВ ПЕНЕВ "ПРОЛЕТ-57" ЕООД Нива АНГЕЛИНА ИВАНОВА НЕДЕВА ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА АНГЕЛИНА ИВАНОВА НЕДЕВА ИГНАТ МИНЧЕВ АНГЕЛОВ НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА ЦАНЕВА ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ ПЕНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА НЕДА ПЕТРОВА РАДЕВА НЕДА ПЕТРОВА РАДЕВА ГЕНЧО НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 13

14 ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива ТОНЧЕВ" Нива СТОЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ МАРИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ КИНА РАДЕВА ПЕТРОВА МАРИН СТАНЕВ ДРУМЕВ ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА ИВАН НЕДЕВ РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА МАРИЙКА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА ГАНЮ МАРКОВ РАДЕВ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕРГЕНЧЕВ МАРИН СТАНЕВ ДРУМЕВ НЕДА ПЕТРОВА РАДЕВА ЙОРДАН И ДОНКА БУЮКЛИЕВИ ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ИВАН НЕДЕВ РАДОСЛАВОВ МАРИН ПЕТКОВ ПЕТРОВ ПЕТКО НЕДЯЛКОВ МИНЧЕВ ЙОВЧО АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ СТОЯН ПЕТКОВ ГАГОВ 14

15 ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСКОВ Нива ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСКОВ Нива ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСКОВ Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива НЕДА ПЕТРОВА РАДЕВА КИНА РАДЕВА ПЕТРОВА НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА ЦАНЕВА ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ ПЕНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА СТАНЧО БОГДАНОВ СТАНЧЕВ ДЕНКА СТЕФАНОВА ГРИГОРОВА РАДА КРЪСТЕВА ВЕЛЕВА ИВАН НЕДЕВ РАДОСЛАВОВ "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРЧЕВ ПАВЛИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ ПЛАКОВСКИ МАНАСТИР СВ.ПРОРОК ИЛИЯ КИНА РАДЕВА ПЕТРОВА ИВАН МАРКОВ ЦОНЕВ КРЪСТЮ ПЕТКОВ ДОЛЧИНКОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ ИВАН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ 15

16 ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА 3001 Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА 3013 Нива СУМА: ПАВЛИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА СТЕФАН ТОДОРОВ БОРАДЖИЕВ ГАНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА ДОНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАН НЕДЕВ РАДОСЛАВОВ РАЙКО ПЕТКОВ РАЙКОВ ГЕОРГИ КЪНЕВ СТАНЕВ РАЙКО СТАЙКОВ ШАМЛОВ ТОТА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА МИНЧО СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ИВАН ПОПОВ МАРКОВ И РАДА МАРКОВА ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: Ползвател на имота по КВС НТП Площ на имота Ползвана площ на имота Собственик ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД земя ЕООД Нива

17 ЕООД о земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива о ЕООД земя ЕООД Нива

18 ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЕООД Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ЛАЗАРОВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ТОНЧЕВА Нива ЕООД 5012 Нива ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 6009 Нива ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД о земя ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 5004 Нива ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТОНЧЕВ" земя ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТОНЧЕВ" Нива ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТОНЧЕВА 3003 Нива ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТОНЧЕВА 3007 Нива ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с.велчево и в сградата на Общинска служба по земеделие Велико Търново, да се публикува на интернет страницата на община Велико Търново и на ОД Земеделие - Велико Търново. Съгласно 19, ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 39 от 2011 г., заповедта може да бъде 18

19 обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред съответния районен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. Заповедта се изготви в 4(четири) еднообразни екземпляра. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА (П) ДИРЕКТОР ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 19