ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА Г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА Г."

Препис

1 ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: МАЛИНА КРУМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НЕДЯЛКО СЛАВОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА Г. Дата: г. ВЪВЕДЕНИЕ На основание 1а, ал. 2 от Зако за движение по пътищата към областните управители и кметовете общини се създават областни и общински комисии по безопасност по пътищата. Настоящата план-програма се изготвя в изпълнение разпоредбите 1а, ал. 1 от Зако за движение по пътищата и се съгласува с Държавно-обществе консултатив комисия по проблемите безопасността. Животът съвременното общество е немислим без осъществяването транспорт дейност, като в ерата техническия прогрес нейта роля непрекъсто раства. Автомобилния транспорт е й-масовия и й-предпочитаният за повечето хора по ред обясними причини, свързани с неговата мобилност и индивидуалност. Наред с това, всички ние ежедневно участваме в пътното (автомобилно) движение, било то като водачи, като пътници или пешеходци. За голямо съжаление едно от й-често срещаните трагични явления, съпътстващи процеса транспортното движение, са пътнотранспортните произшествия. Всяко ПТП води до загубата живот или раняването хора, унищожаването имущество и има огромни социално-икономически загуби за държавата и трайни психологически последствия за хората. Редно е да се отбележи, че състоянието безопасността е пряко отражение поведението участниците в пътното движение. 1

2 В стоящата план-програма, се планира предприемането мерки, които да подобрят условията за безопасно премиване по път мрежа територията област. Мерките които са включени са сочени към проактивно управление безопасността пътищата, включващи подобряване състоянието съществуващата и изграждане нова път инфраструктура и транспортта система, така че да се предотврати възникването пътнотранспортни произшествия с убити и ранени. Вследствие от тези действия е маляване броя тежките пътнотранспортни произшествия и маляване тежестта им, а именно: - Инспекции по път безопасност, които представляват обичай периодич проверка характеристиките и недостатъците пътта инфраструктура, които лагат извършване дейности по поддържането пътта инфраструктура от съображения за безопасност; - Инспекции по път безопасност участъци от пътища с извършващи се строително-монтажни работи, включващи първочален, внезапен и заключителен контрол за съответствие монтирата път сиглизация с одобрения проект ВОБД. Като реактив мярка заложе в план-програмата е управлението безопасността участъците от пътищата с концентрация пътнотранспортни произшествия. РАЗДЕЛ 1 ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА През 2012 г., в изпълнение т.2 от Решение 946 от 22 декември 2011 г. Министерския съвет РБ за одобрение Нациол стратегия за подобряване безопасността по пътищата Република България за периода г., като политически рамков документ, задаващ соките за изпълнение политиката за подобряване условията за движение по пътищата и маляване жертвите при пътнотранспортни инциденти, Област администрация разработи област стратегия за маляване жертвите по пътищата, в рамките своята компетентност. Целта и визията Нациолта стратегия за подобряване безопасността по пътищата република България през периода 2011 и 2020 г. за маляване през 2020 г. в сравнение 2010 г. броя убитите при ПТП с 50 % и маляване броя тежко ранените при ПТП с 20 %. По данни предоставени от ОД МВР в УКПТП през 2010 г. има 0 убити и 6 бр. ранени. През 2017 г. в УКПТП има 1 бр. убит и 7 бр. ранени. Тази негатив тенденция следва да се преодолее с общите усилия всички отговорни за това институции. 2

3 РАЗДЕЛ 2 СЪСТОЯНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА Състояние и тенденции пътнотранспортта обстановка и травматизъм от г. до г. спрямо същия период 2018 г. 1. Намален е броят общо регистрираните ПТП с 34 бр.; 2. Наблюдава се спад регистрираните леки ПТП с 28 бр.; 3. Увеличен е броят убитите спрямо същия период 2018г. с 1; 4. Намален е броят тежките ПТП с 8 бр. 5. Намален е броят ранените при ПТП с 6 бр. 6. Основ причи за състоянието ПТО е неправомерното поведение водачите МПС 7. Най-голям относителен дял по причини за ПТП са другите рушения, извършени от водачите МПС несъобразета скорост и неправилните маневри ; През 2019 г. е изготве и одобре план-програма за дневни и нощни инспекции по път безопасност, които ще се проведат в периода от г. до г. В съответствие с данните от последния годишен доклад, ализирайки данните от УКПТП проявени през 2016 г.и 2017 г., се блюдава двегодиш повторяемост в следните 3 бр. отсечки: УКПТП възникли през 2016 г. УКПТП възникли през 2017 г. общ брой общ брой път от км до км ПТП убити ранени път от км до км ПТП убити ранени 1 II II II II III III През 2018 г. в тези участъци са предприети организационно-технически мероприятия за подобряване безопасността. - В първият участък е монтира информацион табела уведомяваща водачите за опас крива и е освеже пътта маркировка. - На втория участък е въведено допълнително ограничение скоростта в посока с. Проглед и е освеже маркировката. - В третия участък е подмене и допълне вертикалта сиглизация, като е обезопасен предпазни огради. Освеже е хоризонталта маркировка. 3

4 РАЗДЕЛ 3 ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА - Визията за безопасно движение по пътищата България през периода г. е Безопасността е право и отговорност всички. - Всеки гражданин притежава фундаменталното право и същевременно е отговорен пред другите за осигуряване безопасно движение по пътищата. - Държавата носи отговорност нейните граждани да се чувстват в безопасност обществени места и за безопасното им придвижване като участници в по пътищата. - Целта стратегията е маляване последствията от пътнотранспортните произшествия към 2020 г. спрямо показателите за 2010 г. - е броя убитите при ПТП с 50%. - е броя тежко ранените при ПТП с 20%. - ПРИОРИТЕТИ - Повишаване ролята контрола по спазването правилата за движение - Ограничаване влиянието превишета и несъобразе скорост - е броя водачите, управляващи под въздействието алкохол, ркотици или други упойващи вещества - Повишаване ползваемостта обезопасителните колани, каски и детските обезопасителни системи - Ограничаване агресията по пътищата - Подобряване пътта безопасност и маляване пътнотранспортния травматизъм през 2019 г; - Повишаване ефективността административно-казателта и превантив дейност по безопасността ; Уязвими групи участници в : Пешеходци, велосипедисти, Мотоциклетисти и мотопедисти, Пътници, Деца, Неправоспособни водачи, Нови водачи, Водачи в предла възраст, Водачи МПС за превоз пътници и товари. По пътищата от Републиканската път мрежа територията Област, стопанисвани от ОПУ се блюдават следните основни проблеми, влияещи безопасността : 1. Поради спецификата релефа и необходимостта от обезопасяване е ложител последовател подмя съществуващите предпазни огради с нови, отговарящи изискванията техническите правила за приложение ограничителни системи за пътища по Републиканската път мрежа. 4

5 2. Недоброто отводняване пътното платно от повърхностни и скатни води (поради недостиг средства за регулярно и своевременно почистване пътни окопи, водостоци, дъждоприемни шахти отводнителни, нужда от профилиране пътните банкети, както и зачестилите кражби решетки дъждоприемни шахти), води до обледяване стилките, образуване аква планинг, разрушаване пътта конструкция, което влошава експлоатационните характеристики пътя. 3. Друг фактор влияещ върху безопасността е личието свлачища и срутища, при активизирането които се получава стесняване габарита пътя, ограничаване видимостта, възникване препятствия пътното платно. 4. Вредно влияние върху пътта инфраструктура оказват водните течения реките при екстрем повишаване водния отток (подмиване основите подпорните стени и мостове, ерозиране пътните откоси, граничещи с речните корита). 5. На по-голяма част от пътищата от РПМ територията ска област от дълги години не е извършва рехабилитация и основен ремонт за подобряване характеристиките пътя в съответствие с повишета интензивност движение и съвременния автопарк. Отчитайки характерните особености в структурата пътнотранспортните произшествия, причините и условията за тяхното стъпване, вида жертвите и основните цели, поставени в препоръките Европейската комисия за маляване броя жертвите до 2020 г. с 50%, при база 2010 г. би следвало да се преследва основта цел маляване жертвите. Устойчивата път безопасност е конструктивен, превантивен подход, при който пътта безопасност е естествено включе в планирането пространството, проекта пътя и поведението участниците в. Дял в тази безопасност имат водачът моторното превозно средство, състоянието пътя и самият автомобил. Имайки предвид всичко изредено по-горе, Областно пътно управление, ще работи за постигане конкретни резултати чрез прилагане : Стратегия за по-безопас инфраструктура Постигането трайни резултати за маляване жертвите от пътнотранспортните произшествия изискват конкретизиране ангажиментите институциите по осигуряване безопасността по пътищата. В тази сока всяка ед институция централно, региолно, местно, отраслово ниво следва да изпълнява своя собствено политика за постигане целите стратегията за маляване жертвите при ПТП чрез реализация конкретните планове и програми за действие. 1. Областно пътно управление извършва непрекъсто блюдение по републиканската път мрежа с осигурено денонощно дежурство, като е създаде организация за постоянен контрол условията за безопасно движение МПС. 2. За осигуряване по-голяма безопасност, да се предприемат приоритетните мерки за оптимизация пътта инфраструктура в участъците от пътта мрежа с регистрирани високи стойности ПТП, както и да се осъществява постоянен мониторинг за своевременно откриване, сиглизиране и обезопасяване съответните участъци. 3. Извършване ализи регистриращите се тежки пътнотранспортни произшествия от глед точка влиянието пътта инфраструктура върху тяхното стъпване, с цел предприемане мерки за ограничаване тяхта повторяемост. 5

6 4. Разработване краткосрочни и дългосрочни мерки за обезопасяване крайпътното пространство, осигуряване т. р. свобод от препятствия крайпът зо, с цел маляване ПТП от вида пускане платното за движение, челен удар между МПС, ПТП в зоните хоризонталните криви и в зоните кръстовищата и др. 4.1 Ограничаване ПТП. За маляване пътнотранспортните произшествия с фатален край или тежки ранявания, да се изготвят програми за подобряване пътта инфраструктура в различни зони, в зависимост от мястото възникване ПТП: a) от вида пускане платното за движение : - подобряване информираността водачите МПС за пътта обстановка адекватно поставе и поддържа път сиглизация и маркировка, избиране подходящи скоростни режими, гарантиращи устойчивостта автомобила. Обезопасяване съществуващи препятствия и рекламни съоръжения; - Подобряване видимостта изсичане дървета и храсти, косене тревата по банкетите, маркировка платното и лентите за движение; - Подобряване носимоспособността и отводняването банкети и крайпътни участъци сваляне нивото по-високи банкети, почистване, разширяване и осигуряване пречни клони, подсилване и уплътняване конструкцията банкети от въздушта стра и в зота кавките; б) от вида пускане платното за движение : - подобряване видимостта в зоните хоризонталните криви; - подобряване сиглизацията с цел своевременно предоставяне информация водачите МПС за характера кривата; - поддържане в изправност пътта маркировка в зоните опасните криви; - разработване и включване конкретни проекти за реконструкция или ново строителство в инвестиционните планове за развитие и поддръжка отделните пътни мрежи, целящи подобряване пътното трасе в отделни участъци чрез маляване или премахване отделни хоризонтални криви, както и други в този аспект; - поставяне предупреждения за водачите за криви с регистрирани множество тежки пътнотранспортни произшествия; в) в зоните кръстовищата: - предприемане мерки за понижаване скоростта движение МПС в подходите към кръстовищата; - механично предупреждение водачите за приближаване към кръстовище, при което пресечният път е с предимство; - проучване и прилагане мерки за успокояване ; г) от вида челен удар между МПС : - разделяне срещно движещите се потоци при двулентови пътища с по-широка разделител ивица, очерта с маркировка, изграждане трета лента за движение; - ограничаване възможностите за влизане в срещните ленти за движение в зоните хоризонталните криви и др. 6

7 4.2 Обезопасяване местата и участъците с концентрация ПТП. - извършване инспекции пътта инфраструктура с цел превантивно откриване и маляване рисковете за катастрофи чрез прилагането ефективни мерки и добри практики; - своевременно специфично сиглизиране и маркиране местата, които са стъпили тежки пътнотранспортни произшествия със зчим относителен дял загили и ранени участници в ; - управление безопасността пътта инфраструктура чрез мерки за отстраняване недостатъци участъци с висока аварийност и места с концентрация пътнотранспортни произшествия; - обозчаване с потни зци и маркировка опасни участъци (кавки, дървета, рекламни табели и др.) в близост до пътя, в случай че е невъзможно отстраняването им или предстои такова; - повишаване видимостта при завои чрез поставяне пътни огледала и др.; - систематизиране, популяризиране и прилагане добрите практики и съвременни решения за обезопасяване участъците с концентрация пътнотранспортни произшествия по пътищата, които осигуряват безопасност всички участници в ; 5. Оптимизиране скоростните режими движение по пътищата. - Актуализиране скоростните режими по пътта мрежа в зависимост от функциолното предзчение отделните участъци; - Актуализиране скоростните режими по пътища с недобро техническо състояние и елементи за по-ниски скорости, както и участъци с повише концентрация ПТП; - Изследване възможностите за въвеждане диференцирано ограничение скоростта при влошени метеорологични условия, през тъмта част денонощието, при превоз хора и др.; - Прилагане различни форми въздействие върху водачите чрез използване различни форми хоризонтал маркировка и вертикал сиглизация; 6. Конкретни мерки за повишаване безопасността от стра Областно пътно управление се осъществяват чрез планиране и възлагане специализирани фирми (за пътно поддържане, за проектиране и др.). Изпълнението видовете работи по текущ ремонт и поддържане се извършва чрез възлагане, по изготвено от Областно пътно управление- и одобрено от АПИ месечно планово задание; 7. Рехабилитация Републиканската път мрежа. Пътта инфраструктура е един от основните елементи транспортта система, който осигурява мобилността. За подобряване състоянието републиканската инфраструктура територията област към момента с осигурени фондове по европейски програми се рехабилитират следните участъци: - по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България г. се извършва реконструкция Път II-86 Средногорци-Рудозем, участък от км до км и от км до км и предстои 7

8 стартирането строителството за реконструкция път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път гр. Рудозем, участък от км до км ; - по програма региони в растеж се изгражда обект Лот 22 "Път III-866 Михалково - Граница ОПУ от км до км , с обща дължи км, област "; Голяма част от пътнотранспортните произшествия са предотвратими и са отражение съществуващото поведение участниците в, нивото конфликтност пътта инфраструктура и нейта актив и пасив безопасност, техническа изправност автомобилния парк и неговата актив и пасив безопасност. За успешно решаване проблемите по опазване живота и здравето хората в пътното движение следва непрекъсто да се разширява кръгът ангажираните институции от държавния сектор, частния сектор, гражданското общество за изпълнение принципа споделе отговорност. РАЗДЕЛ 4 РОЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА Областният управител и кметовете общините белязват мерки за подобряване състоянието по безопасността по пътищата своите територии, като за целта разработват програми, в съответствие с приетият от Правителството Република България интегриран подход Безопас система с визия нула загили и тежко ранени. Мерките са сочени към проактивно управление безопасността пътищата, включващи подобряване състоянието съществуващата и изграждане нова път инфраструктура и транспортта система, така че да се предотврати възникването пътнотранспортни произшествия с убити и ранени. Областта комисия по безопасност по пътищата е двигател и регулатор процесите областно ниво, като: 1. Координира и контролира проблемите по безопасността по пътищата в област ; 2. Разработва и приема програма с мерки за подобряване безопасността по пътищата в област ; 3. Изготвя ежегоден доклад за състоянието безопасността по пътищата територията област ; 4. Изразява становище относно целесъобразността проекти, програми и стратегии свързани с безопасността по пътищата в област ; 5. Приема докладите органите по безопасност движение по пътищата в област ; 6. Поощрява всяка дейност, която сърчава културата за безопасно движение; 7. Разпространява информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата и маляване рисковете пътя. 8

9 РАЗДЕЛ 5 МЕРКИ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДА Г. Наименование мярката Механизъм за въздействие Период изпълнен ие Финс ов ресурс Източник финсиран е Очакван резултат Индикатор за изпълнение Отговор институц ия Целеви групи Срок за изпълнен ие Приоритет: ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СМОЛЯН Цел: Подобряване пътта безопасност и маляване пътнотранспортния травматизъм през 2019 г. Организиране и провеждане СПО Алкохол и ркотици, Неправоспособ ност Обезопасителни колани и системи СПО по линия ТИСПОЛ и др Провеждане превантивни акции и кампании от служителите, включително и беседи в детските градини и училищата Извършване проверки МПС и техните водачи Организиране и провеждане традиционните акции полицията Децата тръгват училище. Да ги пазим пътя!, операция ЕДУАРД, акция Световен ден От г. до г. От г до г ОД МВР ОД МВР Бюджет Бюджет е пътнотранспор тния травматизъм е пътнотранспор тния травматизъм План график за провеждане СПО през 2019г. План график превантивнит е кампании през 2019г Брой проведени СПО Брой проведени превантивни кампании г г 9

10 без жертви пътя, акция Абитуриенти, акция Ваканция, акция Лято и др Провеждане лекции и беседи в училищата и детските градини. Извършване обходи пътта мрежа за установяване причини и условия, за възникване ПТП и изпращане Сиглни писма за отстраняването им до стопаните пътя. Извършване проверка превозните средства с които се провеждат организирани От г до г Постоян ен Постоян ен ОД МВР ОД МВР ОД МВР Бюджет Бюджета компетентн ото Юридическ о лице Бюджет е броя тежките ПТП с участието деца е пътнотранспор тния травматизъм е броя тежките ПТП с участието деца План график за беседите по училищата и детските градини през 2019г. Получе обрат информация за отстраняване условията Брой извършени проверки Брой изнесени беседи в училищата и детските градини Брой изпратени сиглни писма и Разпореждан ия Водачите МПС г. Постояне н Постояне н 10

11 пътувания деца и ученици ЦЕЛ: Повишаване ефективността административно казателта и превантив дейност по безопасността Брой Повишаване Повишаване изготвени Извършване От ефективността Подобряване броя администрат ежедневен ОД Бюджет контролта и изготвените ивни мониторинг 19г до МВР административн организацията администрат документи от 9г пътнотранспорт о казателта работа ивни служителите та обстановка 19 г дейност документи Осъществяване Осъществяване засилен контрол спрямо участниците в пътното движение, по чиято ви стъпват йчесто ПТП контрол по отношение спазването правилата за движение по пътищата от водачите МПС и пешеходците От г до г ОД МВР Бюджет Намаление броя ранени и убити при ПТП План график за провеждане СПО през 2019г Брой проведени тематични СПО г Наименование мярката Механизъм за въздействие Период изпълнени е Финсо в ресурс Източник финсиране Очакван резултат Индикатор за изпълнение Отговор институци я Целев и групи Срок за изпълнени е Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА Цел: е броя ПТП с убити и тежко ранени Мярка:... Изсичане видимост за Осигуряване добро възприемане Пролетноесенен период лв. Бюджет АПИ ОПУ- е броя ПТП е показателя АПИ ОПУ- постоянен 11

12 Полагане хоризонтал маркировка Допълване и подмя износета вертикалта сиглизация Монтиране нови ограничителни системи и подмя деформирани зве Почистване свлачища и стабилизиране откоси Поддържане пътните стилки геометричните елементи пътя и видимости за изпреварване и спиране Осигуряване информираност водачите за въведета организация Осигуряване информираност водачите за въведета организация Предотвратяван е инциденти и ПТП с пътни съоръжения и придлежности осигуряване димичния хоризонтален габарит. Осигуряване габарита платното за движение. Осигуряване безопасно експлоатационн аварийност лв лв лв лв лв. Бюджет АПИ ОПУ- Бюджет АПИ ОПУ- Бюджет АПИ ОПУ-, програма Региони в растеж и Трансгранично сътрудничество Бюджет АПИ ОПУ- Бюджет АПИ ОПУ-, програма е броя ПТП е броя ПТП е броя ПТП е броя ПТП е броя ПТП е показателя аварийност е показателя аварийност е показателя аварийност е показателя аварийност е показателя АПИ ОПУ- АПИ ОПУ- АПИ ОПУ- АПИ ОПУ- АПИ ОПУ- постоянен постоянен 2019 и 2020 постоянен 2019 и

13 о състояние платното за движение Региони в растеж и Трансгранично сътрудничество аварийност Контрол при сиглизиранет о пътностроителни дейности Осигуряване информираност водачите за въведета времен организация Административн и дейности в бюджета АПИ. е броя ПТП е показателя аварийност АПИ ОПУ- постоянен Наименование мярката Механизъм за въздействие Период изпълнени е Финсо в ресурс Източник финсиран е Очакван резултат Индикатор за изпълнение Отговор институци я Целеви групи Срок за изпълнени е Приоритет: Създаване условия за подобряване организацията обучението и възпитанието участниците в пътното движение в работ или училищ среда и извън нея. Осъществяване системни и ефективни действия, целящи растване нивото безопасност. Обучение участниците в, повишаване транспортта култура и дисципли с цел маляване жертвите по пътя; създаване и повишаване квалификацията кадри за обучение по безопасност Цел: е броя пострадалите при ПТП деца Мярка: За ефективно обучение по БДП училищно /общинска ниво - изграждане и поддържане материално- Оборудване кабинети по БДП, закупувате табла, дидактически материали, изграждане учебта 2019/2020 годи Бюджет училищата Развиване поведенческ и форми, които позволяват, ефектив адаптация към Брой новооткрити кабинети по БДП и площадки за майсторско управление велосипед РУО Училища октомври 2019 г. 13

14 техническа база за обучение по безопасност по пътищата. Обезопасяване районите детските градини и училищата, системно блюдение прилежащата към училищата инфраструктур а, определяне безопасни маршрути от дома до училище. Продължаващо повишаване квалификацият а учителите, преподаващи БДП Провеждане общински и площадки по БДП в дворовете училищата Ограничаване достъпа МПС в дворовете училищата. Съвместно с родителите определяне безопасни маршрути от дома до училище учениците в чален етап. Квалификаци я учителите с възложени часове по БДП, членове УКБДП и директори Провеждане етапите от учебта 2019/2020 годи учебта 2019/2020 годи учебта 2019/2020 Бюджет училищата Бюджет училищата реалта път ситуация, в която се движи детето и ученика като пешеходец и велосипедис т Формиране вици за безопасно участие в Повишаване нивото и качеството обучение по БДП Формиране вици за Брой учители премили квалификационе н курс всеки 4 години Брой училища участващи в РУО Директор, учители, родители октомври 2019 г РУО учители октомври 2019 г. РУО ученици октомври 2019 г. 14

15 областни ученически конкурси, Ученическата виктори по безопасност Да запазим децата пътя и състезания по майсторско управление велосипед. Участие децата и учениците в инициативи с ученици Път полиция Провеждане беседи по БДП от униформени служители с ученици. Ученическата виктори по безопасност Да запазим децата пътя училищно, общинско, областно и циолно ниво. годи учебта 2019/2020 годи учебта 2019/2020 годи Бюджет училищата безопасно участие в Формиране вици за безопасно участие в Формиране вици за безопасно участие в посочените мероприятия Брой училища участващи в посочените мероприятия Брой училища, включени в график РУО съвместно с Път полиция РУО съвместно с Път полиция ученици ученици постоянен Учебта годи Наименован ие мярката Механизъм за въздействие Период изпълнени е Финсов ресурс Източник финсира не Очакван резултат Приоритет: Подобряване поведението участниците в Индикатор за изпълнение Отговор институция Целев и групи Срок за изпълнен ие Цел: е ПТП по ви млади/нови водачи. Мярка: Област Второ За МКБПП Повишава информацион тримесеч отпечатване МН при не Повишаване информиранос тта Брой проведени беседи, Региол здрав инспекция 9-12 клас г. 15

16 образовани ето и обучението участницит е в кампания под мотото: Шофирай отговорно и безопасно! ие 2019 г. информацио нни материали. Общи учениците в област относно рисковете за здравето при употреба алкохол, с основните препоръки за безопасност пътя и с рисковете при шофиране след употреба алкохол. видеопокази и разпростран ени здравнообразовател ни материали., МКБППМ Н към общи, Детска педагогиче ска стая и служители от Път полиция Наименование мярката Механизъм за въздействие Период изпълнение Финсов ресурс Източник финсира не Очакван резултат Индикатор за изпълнение Отговор институци я Целеви групи Срок за изпълне ние Приоритет: Повишаване информираността гражданската общественост за нуждата от по-голяма безопасност и позитив промя в културата поведение всички участници в пътното движение - законност, толерантност, съпричастност. Цел: В подхода Безопас система - Визия нула стои тезата, че никой не трябва да губи своя живот или да бъде тежко ранен, когато използва пътта мрежа. Целта е маляване броя загилите и ранените по пътищата в и извън селените места в общита сред пешеходците, велосипедистите, водачите пътни превозни средства /ППС/ и подобряване пътните условия. Мярка: 1. Подобряване състоянието безопасност Добро градско планиране с изгр. тротоари, парапети, пешеходни 2019 г г. Общи Общита, училища в общита. е броя загилите и ранените в селените Завишен контрол за маляване скоростта движение, Органите МВР, общита, училища в общита. Деца до 14 г. и възрастни хора д 65 г. Хора с До края 2020 г. 16

17 сред пешеходците 2. Подобряване състоянието безопасност сред велосипедисти те 3. Подобряване състоянието безопасност сред водачите пътни превозни средства /ППС/ 4. Подобряване пътните условия чрез изграждане и възстановяване пътно указателта сиглизация по пътищата в пътеки и осветление, обучение в училищата. Добро градско планиране с изграждане велосипедни алеи осветление, обучение в училищата. Ограничаване скоростта участъци с концентрация ПТП чрез изграждане изкуствени неравности върху платното за движение В участъци с концентрация ПТП - изграждане пътни съоръжения и придлежности изкуствени неравности 2019 г г г г г г. Общи Общита, училища в общита. места сред пешеходците е броя загилите и ранените в селените места сред велосипедист ите. Общи Общита е броя загилите и ранените участници в по пътищата в и извън селените места в общита. Общи Общита е броя загилите и ранените участници в по пътищата в и извън селените обучение по безопасност. Завишен контрол за маляване скоростта движение, обучение по безопасност. Завишен контрол, целящ маляване ПТП в следствие превише и несъобразе скорост след употреба алкохол и ркотични вещества. Завишен контрол, целящ маляване ПТП по пътищата в общита чрез изграждане Органите МВР, общита, училища в общита. Органите МВР, общита. Органите МВР, общита. физически увреждания Деца от 7 до 14 г. и възрастни хора. Всички участници в движениет о по пътищата. Всички участници в движениет о по пътищата. До края 2020 г. До края 2020 г. До края 2020 г. 17

18 общита и пътта стилка. върху платното за движение, освежаване пешеходни пътеки места в общита. изкуствени неравности, вертикал и хоризонтал сиглизация. РАЗДЕЛ 6 ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ. МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО - Ограничаване броя ПТП и последствията от тях; - е пътния травматизъм; - Ограничаване причините и условията за реализиране ПТП; - Изграждане модели за безопасно поведение сред подрастващите - сърчаване към отговорно поведение пътя. - Ще се използва се методът простото сравнение, като директно се оценява броя ПТП преди предприетите мерки за обезопасяване и брой ПТП след прилагане мерките. Ефектът от приложените мерки, ще се изразява в разликата средногодишния брой ПТП преди и след реализиране мероприятията по обезопасяване. - Популяризиране План - програмата за повишаване безопасността с дефинираните цели и задачи. - Повишаване информираността учениците в област относно: - рисковете за здравето при употреба ПАВ; - основните препоръки за безопасност пътя; - рисковете при шофиране след употреба алкохол. - е ПТП с участието млади водачи МПС в Област. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Призоваваме всички институции, частни, неправителствени организации и гражданското общество да приемат подход Безопас система Визия нула като политика, която пази живота и здравето хората в по пътищата. Настоящата План програма с включени мерки за повишаване безопасността по пътищата може да се актуализира в съответствие с димично променящата се среда. За успешното и изпълнение се разчита ефективно взаимно сътрудничество между държавта, общинската власт и неправителствените организации. 18