БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ СЕГЕД 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ СЕГЕД 2019"

Препис

1 БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ СЕГЕД 2019 Международна научна конференция Сегед, Унгария, юни 2019 г. JATEPress Szeged 2019 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

2 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZLÁV INTÉZET, SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK A kötet megjelenését MAGYARORSZÁG KORMÁNYA és a SZEGEDI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT támogatta. SZERKESZTŐK: Balázs L. Gábor Farkas Baráthi Mónika Majoros Henrietta A borítót Farkas Baráthi Mónika Dragalevci kolostor c. fotójának felhasználásával Szőnyi Etelka tervezte. Auctores, 2019 ISBN

3 СЪДЪРЖАНИЕ Секция I: История на българския език БАЛАЖ, Л. ГАБОР: Български суплетивни форми от историческо и типологическо гледище... 7 ЖЕЛЯЗКОВ, ДИЯН СТЕФАНОВ, СТЕФАН: Най-ранният българско-унгарски речник от 1786-та г., открит в България през 2019 г КОЧИШ, МИХАЙ: К вопросу о времени венгерско болгарских языковых контактов ЧИЗМАДИЯ, РИТА: Натуралната морфология като алгоритъм Секция II: Езикознание АЛЕКСОВА, КРАСИМИРА: Обществени оценки за социално-демографската детерминираност на допускането на граматични грешки в писмената реч АТАНАСОВА, АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА, ЦВЕТЕЛИНА: Речникът на българския език в съвременната епоха ВОЙНОВА, КАТЕРИНА: Седмото изкуство източник на вдъхновение за четвъртата власт ГЕОРГИЕВА, ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА, ТАТЯНА: Езиковите бележки през 2019 г. в онлайн справочника Написаното остава. Пиши правилно! ГУНДАШЕВА, ЖЕНЯ ИВАНОВА, ВАНЯ ПЕТКОВА, ГЕРГАНА МИРЧЕВ, ДИМИТЪР: Разработване на специализиран наръчник в помощ на чуждестранни първокурсници в Медицински университет Пловдив ДЕНЧЕВА, ДИЛЯНА: Бог високо цар далеко: Образът на евродепутата в Българския форум ДЕРЖАНСКИ, ИВАН СИРУК, ОЛЕНА: Елативната представка прев български и украински език ДУДАШ, МАРИЯ: Огънят в българската и унгарската фразеология и в народните обичаи ЖЕРЕВА, МАРИЯ: Лексикална вариантност на паремиологичните единици в българския език

4 4 ЗАМБОВА, АНТОНИЯ: Ролята на интернет медиите в съвременната българска медийна среда ЗИДАРОВА, ВАНЯ: Концептът семейство от лингвистична и културологична гледна точка ИССА, КАТЯ: Процесът на разбългаряване в процеса на емиграция КРЕЙЧОВА, ЕЛЕНА: Специализираният превод изисквания и предизвикателства МИЦКОВА, МАРИЯ: Кратък обзор на проучванията на балканските говори през третата четвърт на XIX в МОСКОВА, МИХАЕЛА: Мястото на конклузива в евиденциалната глаголна категория на съвременния български език ПАЦЕВА, МИРЕНА РУНЕВСКА, ЕЛЕНА: Параметри на лексикалната прогресия в обучението по български език като чужд ПЕТРОВА, ГАЛИНА: Присубстантивна употреба на че-изречения в българския език ПОПОВА, КАТАЖИНА: Подчинени определителни да-изречения в българския език и техните полски паралели СИВИЛОВА, ЯНА: Как е времето горе? Върху ролята на формулите в езика на медиите СИМЕОНОВА, КРИСТИЯНА: Към въпроса за ретерминологизацията съвременната българска терминология SOKOLOV, IVAN: Adnominal appositive da and che clauses in Bulgarian and their corresponding structures in English СТАЛЯНОВА, НАДЕЖДА КРЕЙЧОВА, ЕЛЕНА: За някои специфики в заглавията на медийните текстове ТОДОРОВА, БИЛЯНА: За атрибутите на толерантността: Структурносемантична характеристика на прилагателните, употребявани в съчетание със съществителното толерантност в българската преса между Освобождението и 1944 г ХАУГЕ, ХЕТИЛ РО БРЕНДЕМУЕН, БЕРНТ: Нови етимологии на три турски заемки в българския език Секция III: Литературознание АДИНОЛФИ, РОБЕРТО: Призивите за четене в творбите на възрожденските автори

5 АДИРКОВ, КОНСТАНТИН: Дон Жуан в българската литература: Пиесата D. J. на Георги Господинов АЗМАНОВА-РУДАРСКА, ЕЛЕНА: Иван Грозев и културно дружество Българско родно изкуство АРЕТОВ, НИКОЛАЙ: Чудомир и другите: Райко Алексиев и Сава Злъчкин БОРИСОВА, ЕЛЕНА: Транс/формации на тялото в романа Тяло под роклята на Галин Никифоров ВАТОВА, ПЕНКА: Интервютата на Георги Рупчев: Ключ за разбиране на поезията му ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА, АНТОНИЯ: За История на българската литература от Светлозар Игов ИЛИЕВ, БОРИС: Фикционалното изграждане на субектните светове в прозата на Павел Вежинов от 70-те години на XX в ИЛИЕВА, БОЙКА: Женски гласове в преводната италианска литература ( ) МИХАЙЛОВ, ДИМИТЪР: Стоян Михайловски и началото на българския модернизъм ПЕНЕВ, ПЛАМЕН: Между 56-та и 90-те. Любомир Левчев: По стъпките на една творческа генеалогия. Автентичен модернизъм соцреализъм ТЕРЗИЕВА, МАРГАРИТА: Българската детско-юношеска периодика от Освобождението до 1944 година като класическо медийно информационно средство ТЕРЗИЕВА, МАРГАРИТА КАПИНОВА, ЕЛИЗАВЕТА: Болгаро румынские параллели в литературной и общественной деятельности Василе Христу и Христо Капитанова ФАРКАШ БАРАТИ, МОНИКА: Рецепцията на романите на Милен Русков в Унгария ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДЪР: Елин-Пелиновите Черни рози и стихотворенията в проза на Кажимеж Пшерва-Тетмайер Секция IV: Фолклор и културология БОЖИНОВ, ВЕНЦИСЛАВ: Футболните запалянковци в България езици, знаци, символи

6 6 ГЕРГОВА, ЛИНА: Граници и политики на културно унаследяване в Добруджа ГЕРГОВА, ЯНА: Конструиране на национално културно наследство зад граница: Българските места в Италия МЕНХАРТ, КРИСТИНА: Конните състезания при българи и унгарци и техния обреден контекст ЯНКОВА, ВЕНЕТА: Из фолклора на кримските татари в България в изследванията на Ищван Мандоки Конгур: Гатанки и приказки

7 Литературознание БЪЛГАРСКАТА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ПЕРИОДИКА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 ГОДИНА КАТО КЛАСИЧЕСКО МЕДИЙНО ИНФОРМАЦИОННО СРЕДСТВО Маргарита Терзиева (Университет Проф. д-р Асен Златаров, ФОН, Катедра по Педагогика и методика на обучението Бургас, Abstract Bulgarian children s and teenagers periodicals had its heyday in the 1920s and 1930s, when they became persuasive media with different functions: educational, behavior-forming, integrative, ideological, and cultural. In some issues, the present research revealed overt and covert, direct and indirect advertising from a present point of view as well as certain communicative strategies to attract a larger readership and more subscribers. Keywords: media, children s and teenagers periodicals, advertising. Началото на българската детско-юношеска периодика е положена през 1871 г. от П.Р. Славейков със списание Пчелица, издавано в Цариград. Четвърт век след появата на първите български вестници и списания това е ясен знак, че се извършва обособяването на децата като специфична аудитория, която има предимно образователни потребности (РБЛ 1976: 334). За периода от 1878 г. до настъпилите политически промени през 1944 г. излизат около 280 детски вестници и списания, които са групирани от Стефан Иванов по следния начин: според появата, разпространението и спирането в хронологичен план през XIX в., до Първата световна война, между двете войни; според характера вестници, списания, библиотеки, единични листове; според продължителността на рецепцията им излизали в рамките на три десетилетия, две десетилетия, едно десетилетие и т.н.; според периодичността на издаването им месечни, двумесечни, двуседмични и т.н.; според избора на печатарски формат; според териториалната разпределеност столични и провинциални, градски и селски; според печатниците, заели се с тяхното издаване; според промяната или запазването за заглавията;

8 356 според читателската ориентираност какви идеи и търсения отразяват; според обема; според тиражите; според цените на абонаментите (Иванов 1992: 27 47). Създадена през 90-те години на миналия век, тази класификация в голяма степен удовлетворява, от позицията на днешния ден изглежда непълна. Пропусната не толкова от информативна, а колкото от съображения за неутралитет гледна точка е съдържателната страна на детско-юношеския периодичен печат, което може да доведе до нови групирания: 1. Вестници и списания, издавани от ученически комитети а) самостоятелно и под ръководството на учители: Ученически другар (1899); Детски другар: Илюстрована детска библиотека (1901); Трудолюбие ( ); Пеперудка (1912); Другарче (1923); Лястовичка (1925); Нашата ученическа мисъл ( ); Прогимназиален ученически вестник (1930) имат непродължителен живот, броят им намалява в периода между двете световни войни; б) издания на педагози с учебно-познавателен характер: Венец ( ); Наша родина ( ); Изгрев ( ); Росица ( ); Роден край ( ) имат сравнително постоянни редакционни комитети, техни сътрудници са утвърдени писатели; в) професионални издания с редакционна колегия, част от издателската политика на реномирани издателства: Детска радост ( ); Поточе ( ); Детски живот ( ); Весела дружина ( ); Прозорче ( ). 2. Според характера на доминиращите четива в тях а) художествени: Звездица ( ); Светулка ( ); Врабче ( ); Пътека ( ); б) научнопопулярни: Естествознание и география (1914); Юноша ( ); Младежко четиво ( ); Родна нива ( ); Детски кооперативен вестник (1931); Разкази за животните и растенията ( ). 3. Според доминиращата религиозна ориентация а) протестантски: Детоводител ( ), преименуван в Зорница-Детеводител ( ); Детски приятел (1925); Детски другар ( ); Звездичка (1926); Божи искри за нашите деца (1933); Детски приятел ( );

9 357 б) православни: Християнче ( ); Книжици за деца ( ); Витлеем ( ); Звездица ( ); Православно християнче ( ); Другарче ( ); Православно християнче ( ); Християнче ( ); Детски мир ( ); Бисери за тебе (1934); Детско знаме ( ); Детска вяра ( ); Божи глас ( ); Витлеемска звездица ( ); в) католически: Звънче (1933). 4. Според етническата ориентация Макаби атакан (1933) помества и текстове на иврит; Бардез (1936) излиза на арменски език; Бардез (1943) списва се на български и арменски. 5. Според близостта им с различни видове изкуства а) театър: Детска илюстрована театрална библиотека (1897); Сценки: Театрална библиотека за деца и юноши (1914); б) музика: Славеееви гори: Детска музикална библиотека ( ); Музикална библиотека за деца и юноши ( ); Пролетни зари: Детско музикално списание (1915); Музикални бисери ( ); Юношески другар ( ); Звънче ( ); в) изобразително изкуство: Картинна галерия за деца и юноши ( ); Картина и приказка ( ). 6. Според идейната и идеологическата ориентация а) националистически: Българче (1917); Младежки другар (1917); Българче (1942); б) комунистически: Другарче ( ); Светлина (1923); Детски глас ( ); Пионер ( ); Детска трибуна (1934); в) монархо-фашистки: Орле ( ); г) свързани с кооперативното движение: Кооператорче ( ); Кооператорче ( ); Малко кооператорче ( ). 7. Възпитаващи природосъобразен начин на живот а) занимания със спорт и туризъм: Планинче ( ); б) здравна просвета: Здравец ( ); Детско здраве ( ); в) пропагандиращи идеите на въздържателното движение: Спиртомразец ( ); Въздържателче ( ); Трезваче ( ); Трезво дете ( ); Поточе (1936); Трезва просвета (1940).

10 Рекламни Звезда (1932); Медарче мое мило другарче ( ); Приказка ( ); Пчела и деца ( ); Звънче (1942) (Иванов 1992: ). Интерес за нашето изследване представляват последните две групи, които отразяват и конкретни диаметрално противоположни медиатенденции в рецепцията на детско-юношеския периодичен печат. Представители на идеите за природосъобразния начин на живот, на въздържанието от алкохол и тютюнопушене са свързани с практическата, т.е. моралната философия на толстоизма. Ако ги представим като концентрични кръгове от центъра към периферията (толстоисти вегетарианци пацифисти комунари привърженици на свободното възпитание, есперантисти, читалищни дейци активисти на въздържателното движение), това ще бъдат най-външните форми на изява, но и най- достъпните за децата и юношите. Сред редакторите на въздържателните вестници и списания ще откроим трима, които олицетворяват тези тенденции. Дългогодишният редактор на Въздържателче Неделчо Бенев ( ) е роден в с. Иванковци, Габровско. Завършва Института за учители в Русе. Педагог с 33 години стаж, директор на прогимназия, той е един от основателите на Съюза на писателите от провинцията. Писателските му заложби се проявяват в неговите ранни ученически години, но едва в периода на войните ( ), в които участва като подофицер, те се развиват с пълна сила. Неговото художествено наследство включва: детски драми, разкази, приказки, стихове, статии. Ентусиазиран артист, председател на Габровския общински театър, Бенев заедно с други самодейци запалва искрата на театралното изкуство. Написва ръководството за учители Живо езикознание (1928). Преизданието му през 1939 г. носи подзаглавието Теория и практика по граматика, четене, съчинение и детски театър. Сътрудник е на списанията Свободно възпитание и Педагогическа практика. Връзката му с толстоисти и вегетарианци е по линия на въздържателните дружества и Лигата за ново възпитание. Харалампи Нейчев ( ) е роден в с. Мечка, Русенско. Той е възпитаник на Петербургската военно-медицинска академия. Известен е като лекар, пропагандатор на въздържателните идеи и туризма. Редактор е на редица списания и вестници, сред които са Спиртомразец и Трезваче. Д-р Нейчев поставя основите на популярната библиотека Обществено здраве. Изнася публични сказки заедно с водачи на вегетарианското движение. Превежда от немски, френски и руски научна и художествена литература. С толстоистите го свързват русофилските идеи, възгледите в областта на со-

11 359 циалната политика, разбиранията за природосъобразен начин на живот и личните приятелства. Ценко Цветанов ( ) завършва педагогическото училище в Лом и започва работа като учител в с. Орешец, Белоградчишко. Увлечен от идеите на толстоизма още като ученик, той сътрудничи на списание Възраждане, а през 1922 г. започва да издава с неколцина съмишленици списание Ясна поляна. Завършва в Софийския университет педагогика с втора специалност българска литература. Учителства в столицата през периода г., без да прекратява литературната и обществената си дейност. Две години е редактор на в-к Въздържателче орган на Учителския въздържателен съюз. Идеите на младостта му са съхранени в книгите с приказки (Чудната врата (1934); Най-силното (1935)), в сборничетата с въздържателни текстове (Светло утро (1933); Трезва дружинка (1933), На работа (1935)), в рецензиите и отзивите за творчеството на Лев Толстой, в преводите на два тома от многотомното издание на произведенията на Толстой, осъществено през 1928 г. от издателство Ив.Г. Игнатов. 1 Педагог, лекар, писател и книжовен деец това са класическите характеристики на привържениците на идеите на въздържателното движение, олицетворени от редакторите на най-дълго излизалите периодични издания, свързани с борбата срещу алкохолизма и тютюнопушенето. Всеки от тях може да бъде визитна картичка на идеите, на които е носител и отстоява в определен период от творчеството си или през целия си съзнателен живот. Противоположни са внушенията на първите рекламни издания за деца. Звезда (1932) рекламира шоколадовите изделия на едноименната фабрика с помощта на стихчета, гатанки, задачи. Наградите за участие в обявените конкурси са локум, шоколад, бонбони. Редакторите не застават за собствените си имена, а се подписват Любчо и чичо Иван. Медарче мое мило другарче ( ) има за цел да запознае децата с отглеждането на пчели и добиването на мед, с условията за развитие на пчеларството. Едва през последните две години е посочен неговият редактор. Съдържанието предимно рекламно включва приказки, статийки, стихове, съчетани със снимков материал за отделни пчелини и дейността на централа Нектар. Популярността му се държи на участието на Ас. Разцветников и Дора Габе в отделни броеве, на илюстрациите на Стоян Венев. Класически пример на рекламно издание е Приказка ( ), който рекламира приключенските четива на издателство Ж. Маринов. В броевете се поместват откъси от новоизлезли книги или книги под печат, които разпалват интереса на децата и юношите с читателски интереси. Тъй 1 Информацията за редакторите е от книгата на М. Терзиева (2016) б.а.

12 360 като се залага предимно на чужди автори, участието на българските писатели е епизодично и няма представителен характер. Всеки брой крие определена рекламна стратегия: на младите читатели се предлагат купони, награди и премии под формата на книги на издателството; организират се конкурси. В сравнение с другите рекламни издания Приказка има свои редактори самият издател д-р Ж. Маринов в проф. Петър Петков. Забелязва се синхрон между нашумелите филмови заглавия и обнародването им от издателството, което държи сметка за пробудилите се медийните интереси на българите. Друг професионален опит за реклама на книгоиздателската дейност този път на библиотека Слънчеви лъчи, е безплатната притурка на списание Детски свят Звънче (1942), от което излиза само един брой. Той е редактиран от Ст. Чилингиров, Хр. Спасовски и Зл. Чолакова. Рекламира произведения на български и чужди автори. Препоръчаните заглавия съдържат кратки анотации, преназначени обаче не за децата, а за техните родители. Рекламните издания, макар и малко на брой тук пропускаме някои самодейни издания с непрофесионален характер и ограничена рецепция създават определена представа за вписването на детските вестници и списания в медийното пространство в България през първите десетилетия на миналия век. Те са ориентирани към сътрудничество с други медии театър, кино, книга и чрез тях се самоанализират и търсят пазарни ниши. Първите рекламни опити чрез специални издания на българския детско-юношески периодичен печат страдат от тенденциозност и наивитет, но могат да бъдат обособени в следните групи: явна и скрита реклама описват се достойнствата на даден продукт книга, шоколад, продукт от мед, като внушението в отделни случаи излиза от рамките на деликатността и натрапва качествата на рекламираното изделие; пряка и непряка - в текстовете доминира първият вид, а отпратката към родителя например показва, че източникът на средства е истинската цел; родителят е убеден да купува, а детето да чете съответното списание, книга. Това позволява да затвърдим убеждението си, че и през 20-те 30-те години на миналия век рекламата е своего рода манипулирана информация, чиято основна цел е да представи в позитивна светлина определен обект. В повечето случаи насоката е ясна да се достигне до продажба на продукта. Може би само при Картина и приказка има известно обединение на две задачи да информира и да продаде въпросния литературен сюжет.

13 361 Направеният преглед на българския детско-юношески периодичен печат, както и акцентирането върху определени групи вестници и списания, позволяват да направим следните изводи: В развитието на детската периодика през 20-те 30-те години на миналия век се отриват интересни тенденции популяризиране на практически идеи, които да формират определен жизнена философия и начин на живот; първи опити за рекламиране на различни продукти чрез възможностите на тогавашните редактор и сътрудници; търсене на опора в други класически медии за овладяване на образователното пространство. Това ги прави проводници на явни и скрити рекламни стратегии и променя историята на детския периодичен печат. ЛИТЕРАТУРА Иванов, Ст. 1992, Българска детско-юношеска периодика София: Дом на литературата и изкуството за деца и юноши. РБЛ Цанев, Г. (гл. ред.), Речник на българската литература, т. 1. (А Д). София: БАН, Терзиева, М. 2016, Българските толстоисти и тяхното обкръжение. Бургас: Либра Скорп.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА)

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници,

Подробно

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

Microsoft Word - 7??? ????????_final_8.10.ok.docx

Microsoft Word - 7??? ????????_final_8.10.ok.docx АКАДЕМИЧНО СДРУЖЕНИЕ БОХЕМИЯ КЛУБ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ И КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ ЧЕШКИ ЦЕНТЪР СЕДМА НАЦИОНАЛНА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint 2. Известни баснописци: 1.Баснята е текст, в който е разказана кратка поучителна история. Героите в нея найчесто са животни, по-рядко хора, растения, предмети. Чрез тях се осмиват човешки недостатъци.

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

generated pdf

generated pdf Културна програма за месец февруари 2015 понеделник, 02 февруари 2015 Публикувано от: Димитринка Костадинова 3 февруари /вторник/, 18:00 часа "Край на литературата или литература без край" Среща-разговор

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култура съставител чл.-кор. проф. дин Александър Костов София,

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учители по учебни предмети СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ гр. Пловдив 4006 ул. Кемера 27, тел.032/632016, e-mailsou_naidengerov@abv.bg ЗАПОВЕД....../... 20... г. На основание чл.257 ал.1 т. 1, чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУОвъв връзка

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

1

1 1 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2014 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Белмекен Март 2019 Жури на състезанието Технически делегат - Христо Воденичаров Ръководител съст

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Белмекен Март 2019 Жури на състезанието Технически делегат - Христо Воденичаров Ръководител съст МЪЖЕ 10 км СПРИНТ център по биатлон - 28 Март 2019 Ст.време:09:48:30 / Фин.време: 10:24:33 Клас. Име Клуб Л П T време разлика точки точки 1 7 Владимир Илиев 1987 Аякс 2 0 2 18:20,2 00:00,0 25 2 10 Красимир

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

Microsoft Word - КЛАСИРАНЕ-СЦЕНА г.

Microsoft Word - КЛАСИРАНЕ-СЦЕНА г. 29.04.2018 година СЦЕНА 3 Камерни състави, групи и хорове за народно пеене и вокално-инструментални ансамбли ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ Организация, населено място Име на колектива ръководител Репертоар Възр. гр.

Подробно

Microsoft Word - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Microsoft Word - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КОСТЕНЕЦ КМЕТСТВО:... СЕКЦИЯ 001 адрес на избирателната секция гр.костенец, ул. Бреза 6 СОУ Св.Климент Охридски - кабинет по изобразително изкуство АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ ВАСИЛ АНГЕЛОВ

Подробно

КОО „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

КОО  „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ УСПЕХ ПО ГОДИНИ ПРЕДМЕТИ 2017 ГОДИНА 2018 ГОДИНА 2019 ГОДИНА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 4,68

Подробно

Окт 2019

Окт 2019 ПРОГРАМА 14:30 часа НЧ Орфееви гори 1870 гр. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. Поетично четене на клуб Приятели на книгата по повод Деня на музиката и поезията. НЧ Балкански просветител 1871 гр.

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Microsoft Word - FJMK.docx

Microsoft Word - FJMK.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Книгоиздаване\Книгоиздаване 6.00

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

Община Тунджа - Кукерландия Протокол

Община Тунджа - Кукерландия Протокол Днес, 28 февруари 2016 година, в град Ямбол, жури в състав: председател: проф. д-р Георг Краев, директор на програма Фолклорни изкуства" в Нов български университет София и членове: проф. д-р Антон Андонов,

Подробно

ПЕТЪК г. ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР, КАМЕРНИ ВОКАЛНИ ГРУПИ, НАРОДНИ ОРКЕСТРИ, НАРДОНИ ХОРОВЕ, КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ, ФОЛКЛОРНИ АНСА

ПЕТЪК г. ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР, КАМЕРНИ ВОКАЛНИ ГРУПИ, НАРОДНИ ОРКЕСТРИ, НАРДОНИ ХОРОВЕ, КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ, ФОЛКЛОРНИ АНСА ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР, КАМЕРНИ ВОКАЛНИ ГРУПИ, НАРОДНИ ОРКЕСТРИ, НАРДОНИ ХОРОВЕ, КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ, ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР РАДИО ПЛОВДИВ, КОНЦЕРТНО СТУДИО 1 Фолклорна

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2016-2017 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НОВ ЗАКОН, НОВИ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Народни читалища

Народни читалища На територията на община Попово функционират 33 народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват, популяризират и осъществяват културната дейност

Подробно

Купа "Русе 2012" Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа "Русе 2

Купа Русе 2012 Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа Русе 2 Page 1 of 10 Купа "Русе 2012" Щафета вторник 18:53 Results created by OS2003 Stephan Krдmer 2007 Pl Stno Team Time Name YB Time М21,35E (12) 1 7 КомпасКрос Русе 1:39:52 Хюсеин Кехайов 16:13 Павел Георгиев

Подробно

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015 Турнир Тракия 2015 0.2-03.12.2015 МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ МОМЧЕТА ПУШКА име фамилия отбор I II III IV V VI общо 1 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ТРАКИЯ 92 88 89 89 358 2 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТОШЕВ ТРАКИЯ 88 87 84 89 348

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти Приложение 3 към Заповед 076/22.03.2018г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

Подробно

УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ: Г Р А Ф И К УТВЪРДИЛ: /П/ ДИРЕКТОР: /инж.радостина Мекова/ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Трите

Подробно

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН Приложение 2 Д Н Е В Н И К - 2016 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н по Протоколи 1/27.06.2016 г. и 2/06.10.2016 г. (от Кмета на Общината

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега” От 12-14 юни в град Созопол и 19-21 юни в град Ахелой община Поморие ще се проведе за Девети пореден път Международния конкурс Радост на брега. В град Созопол от 12-14 юни ще се състезават близо 1052 български

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Португалска филология, 1 курс [1] БП_Порт_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов 209 (III блок) Академично писане проф. д-р Виолета

Подробно