операция за окржжнитв

Размер: px
Започни от страница:

Download "операция за окржжнитв"

Препис

1 операция за окржжнитв

2 ь ir::t Стра11ица!. ЧВРВВНЪ СМХ'Ь 11' Фотограф. апаратъ Крупъ11 ФабрнхllТ'> на Kpyna rь Есенъ се прt.връщатъ &' такива за произвеждане на ФО тоrрафическн апар тн. Пресата. Усnокоl!те се Воl!ната е nобtдена Народа вече нtма врагове. Червеятъ на размирието нвнскиятъ мипитаризм1> е смазанъ наввни, Нвнсниятъ милитаризмъ та това не бtше пи фабриката Круnъ Е добрt Фабрикитt Крупъ днесъ nроизвеждатъ фотографически апарати. /'\парата Крупъ е нвйновсте изобр'k тение на нtмскиrn инжинери и е нвгоденъ да снима тъпnитt. Какво е, напринвръ, апарата.гьорцъ Едно сандъче, тъмна стаичка, една туба еъ обективъ и единъ триножникъ. К екво е Р парата.круnъ Едно сандъче, охпадитепь, една туба въ видъ на цввъ и една тринога. Разлика; вмtсто плана поставя се чувствителна лента еъ патрони. Сенретъгъ на апарата е въ дtl!ст аието му да успокоява народния духъ и да въвежда редъ и тишина no упицитt. Така. Въ едннъ прtкрасень день тъппитв иэлизатъ на разходна, на чисгъ вьздухъ и пtять:.искане хпtбь и жи пища",.rоли сме и rlr!дни" 1.. Пвягь, хилятъ се и се притискатъ единъ о дру ги : пицата инъ еж матови отъ дебепъ ппастъ. наслоенъ nрахъ, а nодъ очитt еж образувани сtнки. Очевидно, тt еж Кар. on Mиwalxo,.,_ си наложили маски, а самата вълна мяза на карнавално шествие. Картината е трогателна трвбва да се фотографира Специалиста, сбикновенс эавtдующь Вжтрkшното министерство. нагласява апарат!! Крупъ" на иаl!удобно мtсто издебва тържествения за снимане номентъ и no фотографски навикъ шепне толкова nолезенъ за народа аанаягъ на себе си:.готово! Не шаваl!теl Това то!! направи внезапно, безъ даже Приберете устнитt, усмихнете да дочака заслужилия първенъ медаль, с е До б р ii" и натиска копчето. извинявайки се, че апаратитt нмапи вв Чува се тракане. Часть отъ публиката е яанъвъ фабриченъ дефектъ. снета. Негово дtло е, напримtръ, сним Мерси, заповtдайте пакъ 1 обаж ката.ковачевь и др." направена на 21 Мо Между ширdки, нвсъ казано конунн:тнn имаn nоаво. А бо н ааъ таха мнел,,, но мо р срамъ д, ro пенвная, резултати: тълnитt еж били снимани бърже и завинаги. Безплатно еж били снети : Либкнехтъ, f\йзнеръ. Роза Люксембурм. и около бt;дни. Въ Бълrарня бидоха поставени и уnотрtбени отъ фирмата.пастуховъ и Сне" въ авrустъ 1919 r., а впослtдствие и отъ,димитровъпрудкинъ За съжаление, първата фирма не бt доволна отъ резултатитt на пробата апарата не обхвана даже и стотина и за туй Пастуховъ, no желание на недо оолнитt, прtстана да упражн,ва този да се самодоволенъ фотографа и отми авrустъ т. г, f\ снимката Пповциаь" е навв, а фотоrрафнраниrn еетавегъ да на фирматв lpa':ioтa.цимитровъпрудчакатъ nослtдннтt почести на своитв ' кинъ", Поспtдната фотография дава осно близки... Необхванатитt бързо нвпу аания да се опрввдаят ь надеждитt ма щать улицитt, за да разкажатъ виденото,. финансиститt Генапиевъ и Стамболий Отъ иаправенитt до сега скимни ски, съдружници 1111 сжщата фирма. се вижда, че апарата.круnъ е nослtд \ На работницитt и бtд11итt ний не нята дума на техническото изкуство, i nрtnоржчваме аnаратитt.крупъ" тt; снимкитt.еж сигурни и трайни, наистина и!'/атъ фабриченъ дефектъ. За Първитв екземпляри отъ този апа.тtхъ, нека не бърэатъ, ще се достав11тъ рвтъ бидоха доставени пр l;эь м. ноември такива отъ червената фабриl(.дуби 1918 rод. на фир>1ата.ебертъшаl!де ' нушка" въ Русия. Тия апарати еж еъ "Внъ въ Гермаиия, когато нt;мскитt ра г nосиrурно дtаствие : обхващатъ rопt.ми ботници обичам често да nравltт'ь ра3 множест11а и сниматъ общини, nарпамен ходки no улицив на Берлинъ и 1'\юн, ти, банки и отдiiпии пица, rмвно а....,.,,._ И.1nиtанм. апатнn. М\OU чу,.иu мени...и и ви 11оре111и. С:т. " апарати еж снети : пчакъ, Юденнчъ, Деннкинъ и др. f\napaтиn почти еж сжщитt, но маасторитt фотоrрафн сн; друrи. И при сне нането, nрtди да се натисне копчето, вмtсто шепота.усмихнете се извиква се rромко: Долу м ски тt;t,l_:{yj се тракане.. fiewo6ocul"":; Случка... Иа с;то,.11'(о. Днесъ. каl(вq б,ь з1ю1tолука: нкой Х11Оnна и почука на вратиm11> п. късенъ часъ.на ви жмта бюлemiuuz,"j та поне и та1ъ година да гласувате за насъ..но каже'1u! ми. кои сте, да не сте социалисти съ полицейски идеалъ.моля, моля безъ обида, много отъ далече ида и се казвамъ радикал.ъ. '.Нашта партия,юнна за 11еформц е родена, юьма н.и едно леке; Уче11и, юриспруден,,,и, ученици и студенти се см въ нашето теке. бюлетината е 11t1,нка юдна е н.о.вашrпа РЬЧЬ е МЧОZО48ЪНl{а, знайите що Вмп,сто менъ д.1 я дидf:те, по добр,ь я занесете тамо хе, въвъ номеръ сто! 8 СНt Ц11r.&Hbot11o. кои WВD е изrvsиn и на 7 1екеив,и. сnечеj1и1'ь. 1. Комунистнтt изгубиха гласове,n не РDАОславистиrn и сrакболовиститt, поради което nрt;търпtха поражение, а спече лиха общинитt. 2. Общодtлцитt изгубиха rласоветl! не службоrонцитt, вслtдствие на което эасил,.ха желанието си за власть. З. Нар0Ан11цитt, демократитt и цан ковиститt изгубиха сnокоl!ствието си и спечелиха сърцебиение. 4. Радикалитt изrубнха на практика. но спечелиха Ra кииrа и се эасилих научно. 5. Земпедilлскитt чорбаджии си,аrубиха ума и заб ьркаха смkткнrn си, но затова nъкъ повишиха още повече цi,. иата на житото. 6. Рацос:лавистнn нищо не изгубиха. е си останаха а. старата nечаrба Цен Av. ltal!

3 Болшевишкиn ВOНnJJR въ ч еиввв ъ СМ'&ХЪ Стр11ияu1 8. на буржуазията. 1аА :н ето. 3 rt Заринъ, nрtдсед. на ревотоuнонния евдъ, ' (Изъ,Le Pays de France'). Каленинъ, шефъ на Петрогравската комуна. '\ Съобщение. Славянското дружество еъобщава че не може да отпустне никаква помощь за нашитв плвнннци, тъй като е принудено да употр1 би.скромниn си суми за много поважна отечествена работа бtдния генералъ Деяикавъ бняъ въ ron'hмa нужда и тежко положение поради вемвлостивигв и нечоввшки удари на болшевикитt, вслвдствие на което дружеството се е загрижило и внгажнрало морално и материално да спаси симпатичния генералъ, Нека почитаематв българска плtнници извиняватъ. Между блокари, А бе защо си така кахъре,и; отъ избор пuь, ли_ Не,от&.резу /, Епиграми. Не прзьчц ми това, че еи угоень, Че смьд» обп,дъ и сутринъ ходишъ въ Малка И че коремr,тъ mil дебе/l'6 и двоещ, Прилича на петрожбена родилка. Напротивъ тъй усмихнать и спокоенъ Желая да увиснеш» на бп,силка. 2. Азъ те зная, че си уменъ И начетенв че си зная, Но нампсто умь да давашъ, По е харно да прощавашъ Да се хвърлиш»,wдь трамвая. 3. Не ти желая, ни затворъ, ни чума. liu рn,читп, на господин» Мушаног& Желая ти за ден«до пладнп, само с 11/Ьд.изfiорlШ t/cwtlt,:, 1Щ, Дфр11,i1ШJ1'1,: 4. Богата е жена. Тадпва Говорять съ почить зарадь нея. Че вь баннипнь редовно внася: З 1 61Ьднuт1Ь по JO лева По двпстп: хиляди за нея. 5. Човпкъ е 111.ой сь дебели нерви И самъ дебел» е като бикь, И нищо май не w смущава, Но щ1>..111, дочуе.бол,иевик'ь Случайно оа се поменава Катъ звьрь ранень надава викь, в. Азъ те м11слn,.х1, за жена Честна, мм зра, съ у1,1ъ дьлбокь. А пькъ вчера те видьхь Подь рмка С'Ь единъ' широкъ И си казахъ нажаленъ:.богъ да те прости. Еленъ/.. Лnис,.. 1 1,..

4 ,,. :'Nь Стряннн:t 4 ' в Р В Е Н 1, <..: М!) Х 'Ь l,ru/ J Думба ннъ и комунистъ. НА СЕЛ(): Думбазинъть. Гнъ Луноровь.::,.. <s У р Ж у а 3 е Ъ а ГИ Та ТО р ъ..вие ьчера гла:. вахте, нали '. Мо Лутахъ се цt.1и асове по непрохоцим111t мtста 11 попего, до като да доllца жете ла раэнраеи, какь става гласоподавонето въ селото пи, Ц льта ми е високо бла f...11 нистьть. Х;щ;, може. Но гг родна. Дойаохъ да ви посоча прав, само че, за да разберете, неодход11.11а ни е една 111ы1на стаичка. даrа прания 11н.ть по койготрвбва.. Г л а с о в е Я си отивай, приятелю Ти ако си знаелъ.павия пвть нъиаше да се Kou луташъ толкова. е огкрилъ, че земята се върти Драскин. Голвянят, критикъ Васнлъ До, бриновъ. Af(o Tъll ли Че защо вис, комунистить, вземёте властьта, какво Като ще направите виntлъ, er, че.слънцето 11е бурж1 ата върви, 11лtсналь се чо,е. oro и рекълъ: Нищо..И,шотъ Ще имь отворимъ вечерни курсове вь Сигурно земята иърав ".Орландооцu. Бпокарь. Още ве мога да разбера из боръ пи б"' we това, ипи 11tкой не удари., Благотворителность. българсннягъ иароденъ спортенъ съ юэъ въ разстояние на една година е ус пtль да събере сумата 50 хиляди лева за нвшвгв плtнници Тази rрамдна сума е събрана благодарение голtмата благотворителность на членоветв отъ съюза и пожертвувателностьта на състра дателната българска буржуаэия отъ на родияци, демократи, чорбаджии, сnеку панти, акционери и пр. и пр. По този случаil в. Миръ. печати цtлъ поненияъ отъ благотворители, межд/ които има и такива щедри дарители, които сх дали по s:>:> лв. зв плtнницитt, беэъ да инъ мигне око. fl нашия политически при ятель Връбчо Добрияновъ написа вече десеть оди на нещастнитh плtнници:,ми ли герои", Огорченигв",,f\хъ, какъ мн се сива сърдцет, като си помисля эа васъ,.тt илатъ... и пр. пр. И найпослв,, Грижитt и радушния приемъ ще иакаратъ.огорчен111t" да се почуветву. ватъ сега между свои, за да сподtлятъ съ насъ тежката схцбв на вешестне България. за която тt се свнопожертву ваха 11 и съ това дадоха nъзможность да се спасятъ останалитв въ България nатриоти. _ Нtма съмн+ние, че n пi.ниицитt при завръщането си ще се раэцtлуватъ ней напрвдъ съ нароцняшк тt благотвори тели и акционери, защото ще се nочув ствуватъ между свои, слtдъ това ще се посrроятъ 1111 перона прtдъ Софийската гара и Връбчо ще имъ раздаде паригв, Плtнницитt еж около 60 хиляди души, а сумата е 53 хипяаи лева _значи, па цатъ се близо по 81 ct. 1на човвнъ, И Връбчо ще инъ ги раздава, lle плаче и ще ги утtшава Плвнницитв сжшо ще се разппачатъ и ще стане една ми, а и трогатепна картина, защото тt.,orop ченитв" доброволно се заложиха само и само да се спесятъ остенвлнгв въ България благотворители отъ народняци. демокр,ти, эемл. чорбаджии и пр, цввта и сопьтв на България, беэъ която не можемъ да дишаме. И СJ\'БдЪ като мине тази трогателна срвщв, всвни плвннинъ ще си скрие no 80 ст. въ джобчето и що потегли весело, весело за у дома си защото му еж подарили 83 стотинки У дома ще стане друга трогатеш.а срtща съ нейни, жени и дtца и найп. спв, слввъ нвкой день we станатъ изборитt эа онржжни съвtтници и всички, които еж имали щастието да получатъ по 80 ст, и де бжцатъ цtлунати оrъ нароцнянъще гласуватъ масово 111 народняцитв и эа цtлия черенъ блок, отъ благотворители и патрио,,t. fl пънъ конуниститв има да rледвтъ отстрана и да подсмървтъl т о'т'а'ев траск нс1t11.

5 !. (тр,шнц, i, ть нъ С1, а е ус 1 nев. адна tмв,е i огь ъетра :ъ наспеку ) тоэ ннn нка Дlrn< НКЪ при вече,ми ь нн 31 'ще ству: mm, 1НВ rву,и, 1р1!Й ан ув се ТВ rt JИ, :в и че це р 10 л н. Б е ь ь f f, { Политически припадъкъ. Колко злоба, коко шуяъ, Колко глупави закани, Но in въ позитt пияни Jta иаппашения уиъ, А1ъ съrпеж аиъ иtкоа какъ Сtкашъ съ кърпа дава анакъ И изпалнялъ въ ужвсъ вика Й прввъ сълви вика ч.къ Аяонякъ!.. Безnопезенъ вик,: и naj Вр1 ме е от. авча яай, Синли като Анибпа Да подгоните Михапя, И въ горитt нtllдt таиъ Из гиг ете отъ дървета И ьхжета тъмеьъ храиъ И напъ вс+киго въ кавички Напишете.ПпюЯrе всички!" КЯВЯ КЯВЯ, Много си непосгояненъ човtкъ! Въ окржжни t набори за кого ще гпасув,шъ Въ nървитt гласувахъ за твсняuнтt, въ вrоритt за комунистигt, а въ третитl ще гласуваиъ за бопше икн1"1s Ефектътъ отъ общинскитв избори. Уронъ по математика. Учи елыт,. Днесъ we ияа да ви првпам ь за дкt яагеиатически вепнчини. тtсна и широка. Величината тtсиа е еана малка ивиця, която сбхнаша помалка плошь, а ши рока погочъна nлошь. Ученинь Не е вtрно, гнъ учителю. не е вврнс. Учительт» Кой се обажда таиъ Да стане! Ученикь. Азъ, Г нъ учителю. Не е върно, че твсната величина е илкв ивица и обгръща малко пространство шир, ката е такава. Учительтъ, (къиъ всички ученици) Я кажете вий таиъ Ученицитп: Вt.рно, вtрно. Твсната обхаща по rолtиа, а широката. помаяка площь. Учительть, Отъ дt на кждt това, за бога Учениципиь Помислете, гнъ учи гелю Твсната партия обхваща utna България, а широката почти не се вижда Зрачинъ. Задача Вь Пльвен» общпд,ьлципvь полу 11их гласа и в Народъ: пише:.има не увеличние», ce111j Пита се: щ ).111. като за три м11r с..к се увеличили съ три гласа, то за колко врп; че по еволюциочснь пмть ще дмдать болшачство въ Пл,ь'lенъ, око 11с1Ька седмица се ражда по едно ммжко дттв д. Л. Внтво, много еж. Е, како Тренчо Поора пи Боровиця Това се каже. малко остана, но... ютрt, ако е рекълъ богъ. Абре, какво стана сосъ нзборитt Дали по Иаановаень че са, ели Такя и я разбра, аиа... д пъ ме е стряхъ, мама имь стара, тэя твсняцитt еж много,., Kell ти каже Я ги ииаяъ у джебо : съчъ цалъ на яаея h 100 гроша, кому па да ти кажеиъ лесно че rн прввъртиве. Koll знае Не слуmатъ синковцнтъ f;ectцкlllf',,

6 ._ ' "... у 6 Р В 8 Н /., L /1\ Ь Л Ь. Данъчната политика на всички управпяющи буржоазни двсви и,,пtви" партии. Изборитt (Трнактна драиа), дt ii с т в и е. Нtкопко дни првди избора. Въ клуба на.демонратнтi; е събрвнъ блока из гладени, мазни мутри, загрижени, като nрtдъ погребение, кротки, добродушни сериозни както всвкога. Въ 1!\'\Тнитi; инъ неподвижни очи rfроэиро нtканва ралость отъ эамнсленъ ппанъ: душнтt имъ CJ\'\ сrрtни отъ нtщо. Нtноnко ми нути мннаватъ въ очакване. Влиза саещеннкътъ, туку що осаободенъ съ 50,000 пв. rl!!'анцня за элоупотрtбенн черковни пари, С в е щ е н и кът ъ. Миръ ванъ J В с и ч ни (на 5 rпаса). И духови гвоему. Почва водосвета. Шапкитt CJ!\ свалени. Поэитt еж покорни, рабски. Нечувано умиление. Свещен и кътъ(пtе). И рече Госnодь да има бtдни и богати и думата стана му эанонъ. \ когато бtднякъ вдигне чело, съ намънъ трtбва да се счуnи главата му, защото така е назалъ Исай въ посланието си до народа. Пани, пани. Прtгърнете се, братя мои, и въ устата се цtлунете. \ на царството ви край да нвна во ввни ввковъ. В с и ч ки. 1\ а а мннъl Попътъ пръсна съ вода увиснаnнтt, дебели меса на буржуата, а h се кръстятъ, цtлуватъ ржна, бърборятъ нtщо н сtдатъ кротко. Пауза. Ц а н но в и с т ъ. Граждани,.съедиие ннето прави силата", пише върху Народ ното събрание и боl!ннтt ни знамена. Схващате пи rолtмня снисъпь н11 тоя девизъ 1\эъ не се съмнявамъ въ това. Тогава, когато срtщу насъ е насочена страшната болшевишн11 опасность въ лицето на наwит1; п11рц11л11нновци, >става не 11pyro, ссввнъ а.а с:и под11ъ ржк11 за общ11 р11бот11, общи усилия, обща дtйность, обща борба, обща побtдв. (Гръмни ржкоплtск11ния). Демо к р т ъ, З11страшен11 е демо нрецияте, rocnoд11 Застр11шено е твар чеството н11 толкова ввнове, на толкова нации н nоколtния. Устоив н11 бълr. конституция се клатятъ и хубавиятъ по рядъкъ н11 нtщ11т11 ще се обърне н110 паки. Ще есааолкнъ ли тсвв, rраж д11ни Естествено. че не. Н11 дрипльов цитt комунисти ще nротивопост11вимъ съзнателното, умното. трезвото, патриотичното гражданство. орr11ннзир11но н сплотено. Ржк11 за ржк11 наnрtдъ въ борбат11 (Бурни ржкоnлtск11ння). Н р о д н як ъ. Прtди години, р11зrромихме когато Турция. въодушевяваше ни девиза на съединението. Cera сжщиятъ Пловдивс"ияrт, народень прпдста. витель Ал. Хрrzстовъ (демо"раrт,) на 19 й ноемврий: Бързай, Иванке, че може кому, ннстнтt да раэrрабяfь всичко н нашиn торби да остаиатъ. upaa bpua А деви:rь тjфбва д11 ни сплоти вь борб11т11 срtщу насипието и анархията, Редъ н спокойствие е необходимо, rражд11ни, за д11 си върненъ изгубеното. 1\зъ ви каня нъмъ сппогеность, ако иснете д11 спаснмъ поне малкото цtнно, което ни остава отъ миналото, каня ви къмъ общ11 р11 бота, каня аи д11 се хвърлинъ эаедно въ прtдстоящата борба. Да живtе България! Да живtе Борисъ 1111 (1\плодисмРнти до припадънъ), Г е н а д и е в и с т ъ. Да се сплотимъ, непрtменно да се сnлотимъ Д11 э11бр11 внмъ миналото, All го хвърnимъ H бу кпук11 и да почненъ rрадеж11 н11 новото т11мъ е спасението. (Нескончееми удобрtиия), Р ад и к л ъ, f\зъ не ноге, есввнъ д11 похваля чудн11т11 инициатива н11 пвртнитt на мирния, еволюционенъ демо нрвтизънъ да се спnотятъ въ борб11та срtщу раэстроителитt н11 п11рл11ментарния поряаънъ въ България. (Ржкоплtск11ния). Всички nлачатъ отъ въэсторrъ и бор чесна енергия. Юнашки ржцt се вnли татъ въ радушна и топпе прtrръдка. Устннтt никога не еж се впивали толкова силно. 'rов11 тр11е единъ ч11съ. Т11 кав11 мил11 сцен11 н11 довtрие, любовь. ентусн11эъмъ, творчество и мн<:ъль, града ни не е виждалъ. Бенгалски оrънь. З11вtс дtйствие. Въ деня 1111 изборитt. Н11 nпощ11да прtдъ една отъ секциитi;. Гр11ждани. rр11жданкн, дtц11, стражари. Гп11суването е эадъnжнтелно. Ст11ри, немощни старци, водени подъ ржка, ид11тъ д11 rласув11тъ. l<андидатитt н11 блока. горди и н11дмtнн1< до cer11, м11зно, любезно пристжпятъ къмъ тtхъ, свалятъ шапка, ржнуватъ се задушевно, усмихватъ се, р11эrов11рятъ, 11 на нр11я >ушкатъ въ ржцtтi; нмъ своята бюлетин11. Старцитt нърморятъ нtщо, взиматъ бюпетнн11та, за д11 я ск;,.с11тъ подиръ м11лно съ проклятие и псувня. Пристиrатъ файтони съ пияни, б1;дни rр11ждани, придрvжени отъ whкoli пор2 дъченъ буржуа. Никога rрадскитt тузове не еж били толкова нnи, вним11телни и любезни, както тоя день. Ден ок р ат ъ. Усntхътъ е r11р11нти (Потрива р!\'\цt). Н а р о д н я к ъ. Чувствув11 се no на строението н11 rражданитt. (Иэмl;св11тъ се въ тъппат11. Голtма движение). Общ одtле ц ъ (вин11). Борци 1111 са циалиэма Общината е ваша l<ollтo rпа сvва З11 комуниститt, поставя н11 wият11 си яремъ, какъвто эенят11 и човtкътъ не еж виждали до cera. Гласъ нзъ тълпата. Д11вис:ене види rлаватаl Да ми го к11же баре на роднякъ, 11ми то. общодtпецъ. (МрЪКВ се).

7 УДАРЕНИ ОТЪ ГРЪМЪ. Връбчо. Ако и окржкитt чвбори и 111tзать като общннскитt просто да раjвалииъ б.1ока и да се окопаваме. 111 д'hйстие. Въ военния кпубъ. Лопиnеkтt еввтягъ празднично. Портретигв на Царя и Исусъ 11 се усмихватъ на н11d;д11литt бори буржуа. Въ мълчанието има нвкаква тържественость. По лицата на всички се чете скрита 'радость и негърnение очакватъ резупгатитв, Нtколко дуwн nравяrъ вtроятното реэпрвдвление на манцатитt. Настроението е жизне радостно. Нвной влиза и вика Комунисти 100), блокъ б!ю. wн рони 30). Грънъ отъ ясно небе. Чува се дивъ. rnутниwки вой и стенание. Мжтниm очи nом111тияв11тъ още повече. Настава нечувана суматоха: движение, бутане, муw нане, заплашване, nсуване, викове, ревъ, И въ тоя хаосъ на порядъчния, органиэиранъ за борба блокъ. се чуватъ не човвшки викове ; 1\зъ nрi;дчвствувахъ... нищо не си nрi;дчувствуваnъ. говедо волъ... идиотъ. изгубихте довi;рието на rраж данитt.. разбойници... ти и'hмаwъ думата, крадецо.. млъкни бе, овца та кава азъ зиаехъ, стари шкембета, че така ще стане... вънъ, вънъ разврат нико,. кой обра народа. ти, ти. неrодяll. мръсникъ искате на ro тово дръжте се сега З/1 ти си ви новатъ само 11зъ не загрвбихъ об щинско нвсто кой вдиrн11 ппочигв. азъ не,, дръвникъ, rлупакъ,, вин... (Съ рее1," 11,oil им111111n, Кl!Klllf. Из1tе1tенъ шупrь и заплатен» клеветнuк1,, днес» Връбчо наш» остана пвхь да чака: оть кандида,т за общински сьвьтнивь прпвьрна се на впстникарска сврака. А хитьрь е и не една интрига курдиса той прпдь изборитп; наши, ала QJ(ЪАЪ му никахь не достига, та стана членъ на блока от» апаиш. Отъ комунизъмъ Връбчо се не плаши а воьна день за него шумъ повдига. Кать журналистэ забъркано въ мчого кашц. той може да те пьже и да мига. Серваленъ ммжь, навинналь на поклони, честитв е Врьбчо съ празната кратуна на впстникъ Миръ" оть мръснитп; колони. ще си изкара винаги самуна. Навънъ се чуватъ псувни и удари. Св11 щитt тихо гаенатъ), Н'hкждt викатъ: Да живtе комунизма! Доnу народниt изедници! Заввса, П.11ебеll. М11хаи11ъ Такевъ телеграфнралъ на Лоllдъ Джоржъ:.Хемъ си ва демокрацията, хеяъ си за бопшевикиrt И и се опрiд1'ля11 вед, нага, или ще нвкараяъ нашиятъ Хаялетъ да те обяви ва ндиоть и да те анагемоса въ.зора. Вllадо бе, кждt '1'И е шапката Вае а111 я фурl\lwкнята аа м11111, мt61,. Дютаста. Слtдизборни разговори..драги иой, кажи, какво ян си седналъ да се правишъ чистъ : ти иирьшешъ отъ номппоянси, а пъкъ азъ съяъ комунистъ. И защо отново вдигате тупорция, шумъ и прахъ Какъ nн гледате и мигате спtдъ общинския пердьхъ /. О, парвонъ, на11и тtсняцнтt вършатъ всичко не за смtх1, ; Знаятъ дt, знмуватъ рацнгв и печепять тt успtхъ. Вианщеяъ и васъ другаритt слtдъ общин:кия двубоll до кжцt ще я докарате въвъ обществения строй,.какъ Реформи 11и желаете проста работа е тя : Цоtстанете вечъ да лаете и нагългвнте вода. А фалшиви еж пискуннтt плачъ въ гласеца ииъ се коив Сntдъ триумфа на комуннтt МНОГО Ж811КН H сте вий, Червеногвардеец Върви да слушане за.бопwевишкня режняъ въ Русия", Koll ще rовор11 Еаинъ очевилепъ, туку що прие тнrнапъ QТЪ редакцията на Миръ

8 .. lодина!. {.офнм ;.,.'О дr.ке'411рк flttlt rод. ЬроА. а==== \., i.c, t :.J. С там бол и ски (въ позата на Ю,1ий Цезары Свикс:е, вваешъ JU кой еъвъ авъ въ управп.вамъ Вългаэая. С в и 1111 с ъ т 1, (nporoвap! Я, сивъ Браво, браво 1 \ Кер. от,, Бор. Зоrрафо,...