Europass автобиография

Размер: px
Започни от страница:

Download "Europass автобиография"

Препис

1 Europass автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Спартак Керемидчиев Адрес ул. "Аксаков" 3, София 1040 Телефон ( ) Факс ( ) Националност Българин ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа Заемана длъжност Основни дейности и отговорности 1987 г. досега Икономически институт на БАН София Научно-изследователска дейност професор (последна длъжност) Осъществяване на научни и научно-приложни изследвания в областта на икономика на фирмата, подготовка на докторанти Дати (от-до) февруари юни 1997 г. Име и адрес на работодателя Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество Вид на дейността или сферата на Държавна администрация работа Заемана длъжност Началник на управление Приватизация и управление на държавната собственост Основни дейности и отговорности Управление на държавни предприятия, управление на приватизационни процеси. ОБРАЗОВАНИЕ Дати (от-до) юни 2000 г. юли 2001 г. Име и вид на обучаващата или Икономически институт на БАН София образователната организация Основни предмети/застъпени Подготовка и защита на дисертация на тема: Политиката на приватизация в българската професионални умения индустрия Наименование на придобитата Доктор по икономика квалификация Ниво по националната доктор класификация Дати (от-до) октомври 1981 г. февруари 1986 г. Име и вид на обучаващата или Университет за национално и световно стопанство София (преди ВИИ К. Маркс ) образователната организация Основни предмети/застъпени Специалност Икономика и управление на промишлеността професионални умения Наименование на придобитата Магистър по икономика 1 стр.

2 квалификация Ниво по националната класификация Висше образование СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Корпоративно управление на предприятията, Queen Mary University of London, Лондон, ноември 2001 г. април 2002 г. Обучение на обучители по инфраструктурни проекти, Програма РИП на ААМР, г. (цикъл от обучителни семинари) Обучение на обучители за публичната администрация, Graduate School, Department of Agriculture (Вашингтон, САЩ), 10-11/1997 г. Подготовка на докторска дисертация, Universite Pierre Mendes, Universite de Marne la Vallee (Marne la Vallee) and ROSES CNRS (Париж и Гренобъл, Франция), ноември 1993 г г. (с прекъсвания). ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ. МАЙЧИН ЕЗИК Български ДРУГИ ЕЗИЦИ Самооценяване Разбиране Разговор Писане Европейско ниво (*) Слушане Четене Комуникативни умения Вербални умения Английски C2 C2 C2 C2 C2 Френски C2 C2 C2 C2 C1 Руски C2 C2 C2 C2 C1 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ. Опит за работа и изпълнение на проекти в разнообразни условия и интеркултурна среда в и извън България, опит за работа в екип, развити комуникационни умения. Опит в управлението и институционалното укрепване на публичната администрация Опит в управлението на държавни, частни консултантски фирми и НПО Опит в оказването на консултантски услуги на международни и държавни институции, общини и фирми Опит и умения за подготовка и изпълнение на международни и национални проекти в сферата на публичната администрация, фирменото развитие, регионалното развитие, опазване на околната среда. Опит в организиране, управление и участие в национални и международни проектни екипи. Internet, MS Office Pro, MS Project, SPSS СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Кат. С 2 стр.

3 3 стр. Научни публикации Книги, глави от книги Керемидчиев, Сп. Стратегическо планиране за устойчиво развитие на София, В: Стайкова-Милева Ев. и Хаджичонева Юл. (ред.) Устойчиво градско развитие поуки за София, НБУ, под печат. Димитров, М., Керемидчиев, Сп., и др. Корпоративно управление за ХXI век. Усъвършенстване на стандартите за добро корпоративно управление. София: Институт за икономически изследвания при БАН, 405 стр. Keremidchiev Sp., Naidenova M. (2020). Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Bulgarien, pp In: Jens Lowitzsch (Hrsg.) Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland und Europa Entwicklungsperspektiven, Frankfurt (Oder). Keremidchiev, Sp. (2016). Employee financial participation in Bulgaria. In: Fietze, S. & Matiaske, W. (eds.). Dimensions and Perspectives on Financial Participation in Europe, Nomos Publishing, 2016, pp Keremidchiev, Sp. (2016). Experience of South Korea and Management of State Owned Enterprises in Bulgaria, pp , in: Richet, X., M. Özer, Z. Grubišić, I. Domazet (eds). Europe and Asia: Economic Integration Prospects, Cemafi International, Nice. Park J., Dimitrov M., Bobeva D., Keremidchiev, Sp., Chipev P. (2016). Governance Innovation for SOEs in Bulgaria: Based on the Korean Experience in 31 Questions, pp , in: Policy Studies for Bulgaria s Sustainable Growth: Enhancing Innovation and Accountability, KDI. Керемидчиев Сп. и др. (2012). Институционална среда и бизнес, в: Годишен доклад Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания, ИИИ на БАН, 2012, с Керемидчиев Сп. и др. (2010). Последваща оценка на въздействието на ЗОАРАКСД, в: Поредица По-добро регулиране на Световна банка, т. 3, 100 с. Keremidchiev Sp. et al. (2010). Ex Post Impact Analysis of LARACEAA Series Better Regulation, vol. 3, The World Bank, 100 p., ISBN , 100 р. Keremidchiev, Sp. et al. (2008). Footwear Industry: Delocalization and Europeanization, in: Labrianidis L. (Ed.), Moving Frontiers. London: Ashgate, р Keremidchiev, Sp. et al. (2008). Footwear Industry: Delocalization and Europeanization, coauthor, in: Labrianidis L. (Ed.), Moving Frontiers, Ashgate, р Keremidchiev, Sp. et al. (2008). Corporate Governance country assessment. Bulgaria, The World Bank, 78 p. Керемидчиев, Сп. (2008). Управление и конкурентоспособност на структурите на гражданското общество в съвременната бизнес среда (модулна книга 1). ДАБУ, 70 с. Керемидчиев, Сп. и др. (2007). Ръководство по стратегическо планиране, прогнозиране и подготовка на документи. София: МТСП, 135 с. Ivanova, St., Keremidchiev Sp. (2006) Extended Country Report: Bulgaria, in: The PEPPER III Report: Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results in the New Member and Candidate Countries of the European Union, pp CD-ROM, ISBN-10: , ISBN-13: , Free University of Berlin, Berlin. Keremidchiev, Sp. et al. (2006). Environmental and Economic Impact Assessment of Land Privatization in Eastern Europe and Eurasia. National Report Bulgaria, 50 p. Ingle, M., Aldrete R., Keremidchiev, Sp. et al. (2002). The Project Management Toolkit: Achieving Results That Endure in Rapidly Transitioning Societies, USAID, 356 p. Keremidtchiev, Sp. (2001). Financement des PME: l experience bulgare, in: Economies emergentes. Politiques de la promotion de la PME. Experience compare, P., pp Георгиев, Ил., Керемидчиев, Сп. (1999). Корпоративно управление на приватизираните предприятия, С., 112 с. Keremidchiev, Sp., Gradev, T. (1999). Company Restructuring in the Bulgarian Transition, in: Major Iv. (Ed.), Privatization and Economic Performance in Central and Eastern Europe.

4 Lessons to be Learnt from Western Europe, London, pp Keremidchiev, Sp. et al. (1998). Shocks and Restructuring in the Bulgarian Transition, in: The Competitiveness of Countries in Transition during Their Economic Depression and Recovery, Ljubljana, pp Керемидчиев, Сп. (1996). Модели на приватизация, с , в: Димитров М. (съставител и отг. редактор), Сравнителен анализ на структурните реформи в страните на преход, С., с Keremidchiev, Sp. et al. (1996). The Bulgarian Industry, in: Widmaier Br. & W. Potratz (Eds.) The Future of Industry in Central and Eastern Europe,, Institute for Work and Technology, Gelsenkirchen, pp Keremidchiev, Sp. et al. (1992). Bulgaria In: Frydman et al. The Privatization Process in Central Europe, vol. 1, Oxford University Press, рp Керемидчиев, Сп. и др. (1992) Аграрната реформа и земеделските организации, С., 105 с. Керемидчиев, Сп. (1991). Приватизация на държавните предприятия, - сърцевина на икономическата реформа в: След тоталитаризма накъде?, С., с Статии и студии Keremidtchiev Sp., Politique de promotion des relations commerciales entre la Bulgarie et l'afrique. En: Clerc, Ph., X. Richet et Dr. Guerraoui (eds). Repenser l Afrique au XXIème siècle, L Harmattan, Paris, en press. Керемидчиев, Сп., Неделчев М. (2020). Подобряване състоянието на корпоративното управление на държавните предприятия, В: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи, Издателство на БАН, с Керемидчиев, Сп. (2020). Поуки от кризата в Перник, Водно дело, 1/2, с Tassev Al., Keremidchiev, Sp. et al. (2020). Opportunities and Prospects for Japan s Investments in Bulgaria, Ikonomicheski Izsledvania, 29(1): Keremidchiev, S. (2019). The Forth Industrial Revolution and CSR, Economic Alternatives. 2, pp Keremidchiev, S., Kirilova, Y., Velkova D. (2018). Financial aspects of NPP construction: Implications for NPP Belene, Ikonomicheski Izsledvania, 27(6): Керемидчиев, Сп., (2017). Еволюция и реципиране на принципите за заинтересованите страни на ОИСР в корпоративното управление, в: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики, УНСС, с , ISBN: Керемидчиев, Сп., (2017). Иновативни технологии и политики на бъдещето в България и Македония, в: Последиците от европейската дългова криза върху процесите за икономическа интеграция в Европейския съюз, ИИИ на БАН, с , ISBN: Keremidtchiev Sp. (2017). L entreprise du futur. En: Clerc, Ph., X. Richet et Dr. Guerraoui (eds). Les nouveaux territoires économiques. Acteurs et facteurs de l émergence. Expériences internationales comparées, L Harmattan, Paris, pp Керемидчиев Сп. (2016). Контури на предприятието на бъдещето, в: Алтернативи на икономическото развитие през 21 век, Клуб Икономика 2000, с Gradev, T., Dimitrov, L., Keremidchiev, Sp. (2015). Investment in Intangible Assets in Bulgaria. Economic Studies, 4, pp Керемидчиев Сп. (2015). Какво представлява корпоративното управление, Вътрешен одитор, 1, с Керемидчиев Сп., Р. Бакърджиева (2015). Съответствие на състоянието с принципите на корпоративно управление в България, Вътрешен одитор, 1, с Керемидчиев Сп. (2015) Реформа на системата за възлагане на обществени поръчки, В: Развитие на българската икономика предизвикателства и възможности, Сборник от доклади от Научно-практическа конференция във ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 10 с. Керемидчиев Сп. (2015). Принципи за работа със заинтересованите страни в стандартите за корпоративно управление, В: Икономически растеж: стимули и ограничители, Сборник от доклади от международна научна конференция на ИИИ на БАН, с Keremidtchiev Sp. (2015). Exploitation du gaz de schiste en Bulgarie: risques et avantages, Gestion des Ressources et Gouvernance, 1, pp Димитров, М., Чипев, Пл., Керемидчиев, Сп., Бакърджиева, Р. (2014). Съвременното 4 стр.

5 5 стр. състояние на корпоративното управление в България, Списание на БАН, 6, с Керемидчиев Сп. (2014). Практики и перспективи пред аутсорсинга на публични услуги в България В: Перспективи за развитието на българската икономика, Сборник от доклади от Научно-практическа конференция във ВТУ Св. св. Кирил и Методий, 7 с. Керемидчиев Сп. (2014) Мениджърски аспекти на нематериалните активи, В: Бизнесът позитивната сила в обществото, НБУ, София, с Keremidtchiev Sp. (2014). La participation des entreprises bulgares dans les chaines de valeur mondiales, en: Clerc, Ph., X. Richet et Dr. Guerraoui (eds). Intégrations régionales et prospective des territoires, Comparaisons internationales, L Harmattan, Paris, pp Керемидчиев Сп., Рукова, П. (2013). Сравнителни предимства на българските фирми при участие в глобални вериги на стойността. В: Новата икономическа география: теория и практика. Сборник от доклади от научен семинар в СУ Св. Климент Охридски г., София, г., ISBN , p Керемидчиев Сп., (2013). Генезис и начално развитие на пазара на консултантски услуги в България, в: Икономическа мисъл, кн. 1, с Keremidchiev Sp. (2013). Genesis and initial development of consulting market in Bulgaria, in: Economic Thought, vol. 1, p Керемидчиев Сп. и др. (2012). Предизвикателствата пред измерване на нематериалните активи в България, в: Икономически изследвания, кн. 2, с Керемидчиев Сп., Найденова П. (2012). Съвременни проекции на участието на персонала в собствеността, управлението и финансовите резултати на предприятията, в: Икономически изследвания, кн. 1, с Рукова, П., Сп. Керемидчиев, М. Илиева. (2010). Българската индустрия по пътя на глобализацията. В: Сборник доклади от международна конференция География и регионално развитие, София, p Керемидчиев, Сп. (2010). Подготовката на успешни проектни предложения като предизвикателство пред общините, в: Сборник материали от кръгла маса на тема: Приоритети на ОП Регионално развитие и потребностите на общините от област Велико Търново, с Roukova, P., Keremidchiev, Sp. et al. (2009). Local production network and governance: a comparative study of the footwear industry in Bulgaria and Poland, в: Проблеми на географията, кн. 1, с Керемидчиев, Сп. (2009). Инвестиционно планиране във водните оператори и реформата на ВиК сектора, в: Научни трудове на ЕКИУ, кн. 6, с Керемидчиев, Сп. (2009). Подготовка на успешни проектни предложения като предизвикателство пред общините, в Сборник доклади от Кръгла маса: Приоритети на ОП Регионално развитие и потребности на общините от област Велика Търново, В. Търново, ВТУ Кирил и Методий, 10 с. Керемидчиев, Сп. (2008). Политика за преструктуриране на държавните фирми от сектор водоснабдяване и канализация, Икономически изследвания, кн. 3, с Керемидчиев, Сп., (2008). Предговор към книгата на проф. Ил. Георгиев, Корпоративно управление - съвременният формат. Керемидчиев, Сп. (2007). Три аспекта на преструктуриране на държавните фирми от сектор водоснабдяване и канализация, в: Съвременни управленски практики V, т. II. Бургас: БСУ, с Керемидчиев, Сп. (2003). Съвременни тенденции в развитието на моделите на корпоративно управление на предприятията, в: Предприятието на ХХІ век проблеми и предизвикателства, том 2, Свищов, с Керемидчиев, Сп. (2002). Политическият контрол върху приватизацията в България, в: Социjално - економски последици от приватизациjaта вo Република Македониja и Република Бугариja, Скопjе, 2002 г., с Keremidchiev, Sp. (2002). How to Assess the Public Policy: The Case of Bulgarian Privatization, in: Proceedings of the Second SENET Conference, Zagreb, pp Керемидчиев, Сп., Георгиев Ил. (2003). Към модернизиране на корпоративното управление в България, в: Георгиев Ил., Л. Чанкова (ред.), Предизвикателствата на корпоративното управление в България, С., с Керемидчиев, Сп., Георгиев Ил. (2003). Укрепване на корпоративното управление, сп. Икономика, септември, с Керемидчиев, Сп. (2003). Съвременни тенденции в развитието на моделите на корпоративно управление на предприятията, в: Предприятието на ХХІ век проблеми и предизвикателства, том 2, Свищов, с

6 6 стр. Керемидчиев, Сп. (2002). Политическият контрол върху приватизацията в България, в: Социjално - економски последици от приватизациjaта вo Република Македониja и Република Бугариja, Скопjе, с Керемидчиев, Сп., Георгиев Ил. (2002). Финансово състояние и проблеми на предприятията в постприватизационния период, в: Социjално - економски последици от приватизациjaта вo Република Македониja и Република Бугариja, Скопjе, с Keremidchiev, Sp. (2001). Assessment of the Privatization Policy in Bulgaria, in: Una Decada de Transition, University of Valencia, pp Keremidchiev, Sp. et al. (2000). Strategic Objective and Equity in Policies of Transition. Bulgarian and Polish Cases, SOCO Paper, Vienna. Keremidchiev, Sp. (1999). Model of Ownership and Corporate Governance after the Mass Privatization in Bulgaria, in: Proceedings from the International Conference: Recent Development and Problems in the Transition Economies, Skopje, pp Керемидчиев, Сп. (1997). Приватизацията и преструктурирането на предприятията, Икономическа мисъл, No. 6, с Керемидчиев, Сп. (1997). Валутният съвет и стратегията за приватизация, в Икономическата политика в условията на валутен съвет, С., с Керемидчиев, Сп. (1997). Българският модел на масова приватизация, в: Економската транзиция во Македониjя и Бугариjа, Скопjе, с Керемидчиев, Сп. (1997). Приватизационна стратегия при валутен съвет, сп. Финанси, бр. 8., с Части от тази статия са публикувани и в сп. Собственост и право, бр. 11, 1997 г., с Керемидчиев, Сп. (1997). Масова приватизация или дискредитация. В: Икономическо реформиране, асоцииране, национална и регионална сигурност, Стопанство, С., с Керемидчиев, Сп. (1997). Приватизационна стратегия при валутен съвет, сп. Финанси, бр. 8. Части от тази статия са публикувани и в сп. Собственост и право, бр. 11, с Керемидчиев, Сп. (1995). Пазарната приватизация в страните в преход, Банки, инвестиции, пари, бр. 10, с Keremidtchiev, Sp. (1995). Les privatisations en Bulgarie: mecanismes et interets, in: Revue francaise d administration publique, vol. 74, pp Керемидчиев, Сп. (1994). Опитът при приватизация на публичните монополи в страни с развита икономика, Икономика, ноември, с Keremidtchiev, Sp. (1993). Les premiers pas de la privatisation en Bulgarie, Revue d etudes comparatives East-Ouest, vol. 24, no. 3-4, pp Keremidchiev, Sp. et al. (1993). Designing the Reform Scenario: Privatization, Restitution and Perceptions of Equity in Bulgaria, in: Annual meeting of the Association of Collegiate Schools of Planning, Philadelphia, Pensilvania, 11 p. Керемидчиев, Сп. (1993). Състояние и характеристики на приватизационния процес в България, Социологически проблеми, 4, с Керемидчиев, Сп. и др. (1993). Поредица от статии под заглавие: Аграрната реформа и земеделските организации в сп. Икономика, бр. 2, с ; бр. 3, с , бр. 4, с., бр. 5, с Keremidchiev, Sp. et al. (1992). Privatization Policy in Bulgaria, in: Privatization and Transformation in Eastern Europe: A Trade Union Perspective, Proceedings of a Conference, Warsaw, November, pp Керемидчиев, Сп. и др. (1992). Бъдеще на земеделските кооперации в България, в: Проблеми на прехода към нови организационни форми в селското стопанство на България, ИИСС, с Keremidchiev, Sp. (1992). Arbeiter als Eigentumer, Ost - West Informationen, Nr. 3, pp Керемидчиев, Сп. (1992). Земята чака собствениците си, сп. Капитал, септември, с Keremidchiev, Sp. (1992). Lands awaits its proprietors, Business Bridge East West, September, pp Керемидчиев, Сп., Кубратова М. (1992). Перспективи за развитие на производствените кооперации в селското стопанство на България, в: Аграрната политика на Република България, С., с Керемидчиев, Сп. (1992). Земеделските организации в развитите пазарни системи, с. 8-29; Кооперацията същност, принципи и историческо развитие, с ; Видове кооперации в селското стопанство, с ; Бъдеще на земеделските организации в България, с ; Заключение (съавтор с Моника Христова, В: Аграрната реформа и земеделските организации, С., Фондация Земеделие. Керемидчиев, Сп. (1991). Приватизацията: правила или институции, в: Икономически

7 проблеми на приватизацията, ИИ-БАН, С., с Керемидчиев, Сп. (1991). Алтернатива за приватизация на земята, в: Икономически аспекти на аграрната реформа, С., с Керемидчиев, Сп. (1990). Механизмът на фалит в прехода към пазарна икономика, в: Икономиката на България накъде и как, с Keremidchiev, Sp. (1990). Postupy a mechanizmy privatizacie statnyh podnikov v Bulharsku, (Подходи и техники за приватизация на държавните предприятия), Economicky Casopis, No. 12, pp Керемидчиев, Сп. (1989). Фалитът на предприятията при прехода към пазарна икономика, Икономическа мисъл, 3, с Керемидчиев, Сп. (1989). Плурализъм, равноценност и равноправие между формите на собственост, в: Собствеността: механизъм на стопанисване и форми на реализация С., с Керемидчиев, Сп. (1989). Проблеми на сравнителните изследвания на икономическите механизми на социалистическите страни, в: Икономическият механизъм и стратегията на социално-икономическoто развитие, С., с Керемидчиев, Сп. (1989). Сумският експеримент търсене, проблеми, решения, в: Актуални въпроси на самоуправлението на стопанските организации, С, с Керемидчиев, Сп. (1988). Фалитът на социалистическите предприятия в търсене на решения, във: Финансиране и кредитиране на самоуправляващите се социалистически организации, С., с Керемидчиев, Сп. (1987). Проблеми на сравнителните изследвания на икономическите механизми на социалистическите страни, в: Икономически механизъм и стратегията на социално-икономическото развитие, С., с Керемидчиев, Сп. (1987). Двуликият Янус, в: Преустройство на плановата дейност в съответствие с изискванията за качествено нов растеж, София, с Научно-изследователски проекти Последни научно-изследователски проекти: Състояние на предприятията в Р България Корпоративно управление на държавните предприятия Стратегия за развитие на електроенергийния сектор в Р България Усъвършенстване на стандартите за корпоративно управление и тяхното приложение в българската индустрия Съвременни проекции на участието на персонала в собствеността, управлението и финансовите резултати на предприятията Политика за преструктуриране на държавните предприятия от сектор водоснабдяване и канализация Модернизация на корпоративното управление в България 7 стр.