НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО. Конспект за изпит

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО. Конспект за изпит"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Въпрос НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО Конспект за изпит Предмет, задачи и система на науката за наказателния процес. Източници, тълкуване и действие на наказателно-процесуалния закон Връзка на наказателно-процесуалното право с другите отрасли на правото. Наказателно-процесуални норми, наказателно-процесуални действия и наказателно-процесуални правоотношения Исторически преглед на развитието на наказателния процес. Наказателният процес като дейност по разглеждане на наказателни дела. Участници - държавни органи и граждани. Задачи на процеса непосредствена и основна. Наказателнопроцесуални функции. Обща характеристика на фазите и стадиите на наказателния процес. Прекратяване и спиране на наказателното производство. Понятие, система и обща характеристика на основните принципи на наказателния процес. Участие на съдебни заседатели в състава на съда. Независимост на органите на наказателното производство. Назначаемост и несменяемост на съдиите, прокурорите и следователи. Официално начало. Равенство на гражданите в наказателното производство. Право на защита. Процесуални гаранции за правото на защита. Разкриване на обективната истина в наказателния процес. Оценка на доказателствения материал (вземане на решения) по вътрешно убеждение.

2 Публичност на съдебните заседания. Изключения. Непосредственост. Устност. Състезателност. Равни права на страните. Централно място на съдебното производство. Разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Участници, страни и субекти в наказателния процес. Съдът главен субект на наказателния процес. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност на наказателните дела. Видове подсъдност. Прокурор. Разследващи органи. Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител. Обвиняем. Мерки за процесуална принуда. Цел. Обща характеристика на мерките за неотклонение. Подписка. Гаранция. Домашен арест. Задържане по стража. Други мерки за процесуална принуда: Мерки за защита на пострадалия. Забрана за напускане на пределите на Република България. Отстраняване на обвиняемия от длъжност. Временно отнемане на свидетелството за управление. Настаняване за изследване в психиатрично заведение. Принудително довеждане. Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата. Мерки за обезпечаване на гражданския иск. Мерки за обезпечаване на разноски по делото. Правна помощ. Защитник. Повереник. Особен представител. Граждански ищец и граждански ответник. Свидетел. Защита на свидетел. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Други участници в наказателния процес. Същност на доказването по наказателни дела. Предмет на доказване. Тежест на доказване. 2

3 Същност на доказателствата. Преки и косвени доказателства. Първични и производни доказателства. Обвинителни и оправдателни доказателства. Веществени и невеществени доказателства. Същност на доказателствените средства. Разлика от доказателствата. Гласни доказателствени средства. Писмени доказателствени средства. Веществени доказателствени средства. Способи на доказване обща характеристика, класификация, европейски стандарти. Експертиза. Оглед. Претърсване и изземване. Следствен експеримент. Разпознаване на лица и предмети. Разпит на обвиняем. Разпит на свидетел. Особености при разпит на малолетен и непълнолетен свидетел, на свидетел със запазена в тайна самоличност. Разпит на вещо лице. Специални разузнавателни средства. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал. Връчване на призовки, съобщения и книжа. Срокове. Разноски. Обща характеристика на досъдебното производство. Образуване на досъдебното производство. Извършване на разследване. Предпоставки за привличане на обвиняем. Действия на прокурора след приключване на разследването. Обвинителен акт. Прекратяване и спиране. 3

4 Обща характеристика на първоинстанционното производство. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Действия по даване ход на делото в съдебно заседание. Съдебно следствие. Изменение на обвинението в съдебното производство. Съдебни прения и последна дума на подсъдимия. Постановяване на присъдата. Обща характеристика на въззивното производство. Образуване на въззивно производство. Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция. Правомощие на въззивната инстанция да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане. Правомощие на въззивната инстанция да отмени присъдата и да постанови нова присъда. Изменение на присъдата на първата инстанция. Потвърждаване на първоинстанционната присъда. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и на разпорежданията. Обща характеристика на касационното производство. Предмет на касационното обжалване. Предели на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Подаване на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане. Касационни основания. Правомощия на касационната инстанция. Изменение на присъдата. Отменяне на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане. Задължителни указания на касационната инстанция. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Производство по възобновяване на наказателни дела. Особени правила при разглеждането и решаването на наказателни дела: Бързо производство. Ускоряване на наказателното производство. Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища. 4

5 Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Решаване на делото със споразумение. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища. Производство по прилагане на принудителни медицински мерки. Производство за реабилитиране на осъдени лица. Библиография: Основна: 1. Велчев С. П. Ръководство по углавния процес. Т. І. С.: Придворна печатница, Велчев С. П. Ръководство по углавния процес. Т. II. С.: Придворна печатница, Вучков В. Образуване на досъдебното производство (актуални проблеми). С.: Сиби, Манев Н. Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти. С.: Сиела, Маринова, Г. Споразумението в българския наказателен процес. С.: Сиби, Митов Г. Същност на касационното производство. С.: Сиби, Митов Г. Възобновяване на наказателни дела. С.: Сиби, Митов Г. Въззивно производство по наказателни дела. С.: Сиби, Митов Г. Наказателни дела от частен характер. С.: Сиби, Павлов Ст. Наказателен процес на Република България. Обща част. С: Сиби, Салкова Ек. Прекратяване на наказателното производство. С.: Фенея, Салкова Ек. Проблеми на доказването в наказателния процес. С.: Симолини-94, Саранов Н. Българско наказателно-процесуално право. Т. I. С.: Печатница Художник, Саранов Н. Българско наказателно-процесуално право. Т. II. С.: Печатница Художник, Трендафилова Ек. Защитникът в наказателния процес на Република България. С.: Софи-Р, Трендафилова Ек. Промените в НПК от 1999 г.: теоретични положения, законодателни решения, тенденции. С.: Сиела, Чинова М. Досъдебното производство по НПК: теория и практика. С.: Сиела, Чинова М., Г. Гатев. Съкратеното съдебно следствие по НПК (практически проблеми). С.: Сиела, Чинова М., М. Филипова. Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация. С.: Сиела, Чинова, М., Г. Митов. Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право. С.: Сиела,

6 Допълнителна: 1. Вучков В. Доказателствени средства в наказателното производство (същност и видове). С.: Фенея, Вучков В. Предмет и тежест на доказване в наказателното производство. С.: Сиби, Давидкова-Димитрова Д. Защитникът в наказателния процес на Република България. С.: Сиби, Кочев К. Предаване обвиняемия на съд. С.: Наука и изкуство, Кочев К. Присъдата: същност и постановяване. С.: Университетско издателство Климент Охридски, Павлов Ст. Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ. С.: Издателство на БАН, Радева Р. Въпроси на гражданския иск в наказателния процес на НР България. С.: Наука и изкуство, Рашков Б. Специални разузнавателни средства. С.: Университетско издателство Св. Климент Охридски, Смолички П. Гражданският иск в наказателния процес. С.,:Сиела, Цонков И. Теория и практика на съдебното производство по наказателни дела: състезателността в светлината на Европейската конвенция за правата на човека. С.: Сиела, Дата: г. Съставили: проф. дюн М. Чинова проф. дюн Г. Митов 6