СТАНОВИЩЕ. Юридически факултет, Русенски университет Ангел Кънчев. За дисертационния труд на Павлин Илиев Коджахристов

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ. Юридически факултет, Русенски университет Ангел Кънчев. За дисертационния труд на Павлин Илиев Коджахристов"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петя Борисова Шопова Юридически факултет, Русенски университет Ангел Кънчев За дисертационния труд на Павлин Илиев Коджахристов На тема Оптимизация на инструментариума за противодействие на корупцията в системата на Министерство на вътрешните работи За присъждане на образователната и научна степен доктор Научна област 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление 3.6 Право Научна специалност: Криминология Биографични данни Павлин Илиев Коджахристов е магистър по история от Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий и магистър по право от Русенския университет Ангел Кънчев г. Работил като учител по история в гр. Кубрат,, а от 1995г. работи в системата на в МВР, поделението на националната служба за сигурност в Разград. През 1999 г. е назначен за началник на регионалното звено за борба с организираната престъпност в Разград, а през 2005 г. е назначен в отдела за вътрешна сигурност на Министерството на вътрешните работи. От месец февруари 2008 г. и до сега е заместник-директор на дирекция Вътрешна сигурност на МВР. 1

2 Комисар Павлин Коджахристов има много награди и отличия за постигнати високи резултати в служебната дейност. Има участие в три проекта на МВР по международни програми. Специализирал е в обучителни структури в САЩ, Китай, Ирландия, Норвегия и др. През 2016г. е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка по криминология в Юридическия факултет на Русенски университет Ангел Кънчев, а от есента на 2017г. и до сега е асистент по криминология и противодействие на корупцията в същия факултет. Член е на Българската асоциация по криминология. Темата на дисертационния труд Оптимизация на инструментариума за противодействие на корупцията в системата на Министерството на вътрешните работи е актуална и значима както от научна, така и от обществена гледна точка. Актуалността на темата произтича от факта, че нивото на корупцията в България се отчита като високо, а корупцията като системна- обхващаща всички нива на управление. Обществената сфера, в която най- ярко се проявява корупцията е тази на изпълнителната власт поради възможността за съсредоточаването на правомощия у едно лице или орган. Сред специализираните органи, засегнати от корупцията в изследвания на общественото мнение се откроява Министерство на вътрешните работи. Изследването на корупцията и инструментариума за противодействие в самата система от Павлин Коджахристов има важно научно и практическо значение. Актуалността на научното изследване се съчетава с възможността на докторанта да анализира съществуващия инструментариум за противодействие на корупцията на МВР и ежедневно да участва 2

3 в създаването и прилагането на нови форми и методи за противодействие на корупцията като заместник-директор на дирекция Вътрешна сигурност на МВР. Структура и акценти на дисертационния труд Дисертацията се състои от увод, три глави и заключение. Обемът на дисертационния труд е 161 страници, в това число 18 графики, 1 фигура и 5 таблици. Библиографията съдържа 180 източника, в т.ч. 89 заглавия на български и руски език, 43 заглавия на английски език, 13 ресурса от интернет. В Увода се прави обща характеристика на дисертацията. Правилно са обосновани актуалността на изследването, неговите цели и задачи. Добре формулирана е целта: Да се разработи нова система от мерки за предотвратяване и разкриване на корупционни деяния, извършвани от служителите на МВР. На базата на анализ на тенденциите на корупционните престъпления и профила на техните извършители да бъде оптимизирана и действащата в момента антикорупционна система в МВР. Обект на дисертационното изследване са обществените отношения, свързани с наличието и разпространението на корупционни деяния, извършвани от служители на МВР. Правилно е формулиран предмета на дисертацията: криминологичен анализ на корупцията в системата на МВР, особеностите на личността на извършителите на корупционни престъпления и конкретните форми и методи на противодействие на корупцията в тази система. В съответствие с поставената цел в дисертацията се поставят за разработване от дисертанта следните задачи: изучаване на корупцията като социално явление, определяне на видовете корупция в МВР и анализ на законовия и институционален 3

4 инструментариум за нейното противодействие; анализиране на факторите, които оказват влияние върху разпространението на корупцията в МВР;криминологичен анализ на профилите на служителите на МВР, извършващи корупционни престъпления; формулиране на предложения за усъвършенстване на дейности, процеси и системи за противодействие на корупцията в МВР. Структурата на дисертацията съответства на формулираните цел и задачи. В глава първа, озаглавена Корупцията в органите на Министерството на вътрешните работи като обект на криминологичен анализ дисертантът показва добро познаване на теорията и нормативната база, свързани с корупцията. Изяснява понятието корупция както като социално явление, така и на основата на определения, съдържащи се в международни правни актове и вътрешното законодателство. Особено детайлно разглежда конвенциите, ратифицирани от Република България като правилно поставя акцент на Наказателната конвенция относно корупцията и нейното отражение в наказателното ни законодателство. Отделя специално внимание на наказателно-правната характеристика на корупцията и на видовете корупционни престъпления в Наказателния кодекс, включително на дискусията в теорията и практиката. Посоченият подробен анализ дава възможност на дисертанта да изследва корупцията в системата на МВР като даде собствено определение на корупцията в тази система, като очертае видовете корупция и факторите, които я пораждат. Определението за корупция в системата на МВР на стр. 25 и 26 като деяние, при което служител на МВР злоупотребява с 4

5 предоставените му правомощия /злоупотребява с власт, нарушава, не изпълнява или превишава служебните си задължения/ с цел пряко или косвено извличане на неследваща се облага за себе си или за други лица съдържа всички елементи на характеристиката на корупцията. Важно уточнение, което прави дисертанта е, че корупционните деяния на служителите на МВР могат да бъдат престъпления, административни нарушения и дисциплинарни нарушения. Тази характеристика на корупционните деяния има важно научна и практическо значение, тъй като в изследването се проследява връзката между дисциплинарните нарушения и наказания и корупционните престъпления на служителите на МВР. Важно практическо значение има характеристиката на типичните корупционни практики в системата на МВР на стр. 29 и 30 от дисертацията, както и посочване на уязвимите места в системата. При изследване на факторите, пораждащи корупцията дисертантът формулира собствена класификационна система като ги характеризира като социално-икономически, организационно-управленски, правни, информационни, психологически. Анализът на тези фактори и особено на първите две групи има важно практическо значение и може в значителна степен да повлияе на вземането на решения и начина на управление в системата на МВР. Глава втора от дисертационния труд е посветена на изследването на личността на служителя на МВР, извършващ корупционни престъпления. Тази част от изследването е изключително важна, тъй като представлява поставяне на диагноза на индивидуално равнище на извършителите на корупционни престъпления, която дава възможност в трета глава от дисертацията да се анализират 5

6 методите за превенция и лечение. В тази глава в съответствие с класическото разбиране в криминологията за личността на престъпника и механизма на индивидуалното престъпно поведение се прави сериозен анализ на базата на конкретни емпирични данни, включително и типология на извършителите на корупционни престъпления. При изучаване на личността на извършителите на корупционни престъпления в системата на МВР, на базата на приетите в криминологията критерии и при очертаване на нови критерии дисертантът прави социално- демографска, наказателно- правна, служебно- йерархическа и психологическа характеристика. Тази характеристика е много задълбочена, показана е освен с анализ и с графики и таблици и завършва с обобщена характеристика на стр. 61 от дисертацията. Обобщената характеристика на стр. 61 показва следния портрет на служителя на МВР, извършващ корупционни престъпления: служител на възраст от 35 до 55 години, от категория Д и Е, със стаж над 7 години в системата на МВР, осъществяващ най-често контрол на пътното движение, патрулно-постова дейност или охрана на държавната граница, с предходни дисциплинарни нарушения, семеен, с деца, със собствено жилищи, автомобил и кридити, вноските за погасяването по които надхвърлят месечното му възнаграждение. Тази обобщена характеристика, заедно с характеристиките по отделните критерии дава възможност на ръководството на МВР и на ръководителите на националните и регионални структури да планират и осъществят конкретна дейност по превенция на корупцията в системата на МВР. Тя дава възможност отново да се очертаят и най- уязвимите звена и сектори, които могат да бъдат 6

7 както трайно съществуващи-например КАТ и ООР, ситуативни- например гранична полиция. така и Важно значение в анализа на посочената проблематика има свързването на индивидуалното престъпно поведение с видовете корупционни деяния, които според дисертанта са: на ръководни служители и такива на изпълнителска длъжност; на системно извършване и епизодичо; при активно или пасивно отношение; при контакт с гражданите/хоризонтална корупция/ или във взаимодействие с длъжностни лица, намиращи се по-високо в йерархията/вертикална корупция/. Дисертантът изследва мотива в механизма на индивидуалното престъпно поведение като посочва, че като основни в неговото изследване се очертават користния мотив и чувството за безнаказаност. На базата на мотива на стр. 83 от дисертацията прави собствена типология на извършителите на престъпления на МВР като ги дели на: утвърждаващ се тип, играч и семеен тип. Тази типология също има освен научно и практическо значение, тъй като може да се вземе предвид в ежедневната работа на ведомството. Глава трета на дисертацията е посветена на противодействието на корупцията в МВР. В тази част на дисертационното изследване, на базата на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в Република България и на Концепцията за превенция и противодействие на корупцията в МВР се разглеждат конкретни форми за противодействие на корупцията. Първата е прилагането на видео и аудео наблюдение на дейността на служителите от Пътен контрол МВР за периода г. Анализът се базира на сериозна база данни, 7

8 показваща ефективността на метода и съпротивите срещу него. Методът е прилаган от дирекция Вътрешна ситурност с активното участие на дисертанта. Параграф втори и трети от дисертационния труд са посветени на нов метод, въведен в системата на МВР с личното участие на дисертанта както при изготвяне на нормативната база, така и при осъществяването му. Това са тестовете за интегритет. Анализът на дисертанта показва, че са налице дефицити в интегритета, лоялността и съпричастността на служителите от институцията, както и факта, че използваните досега методи не са достатъчно ефективни. Приложена към дисертационния труд е Инструкция 8121з-1302/ г. за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на служебните задължения от държавни служители на МВР. Проектът на Инструкция е изготвен и приет в рамките на създадената експертна работна група с участието на дисертанта, съгласно заповед 8121з- 382/ г. на министъра на вътрешните работи и в изпълнение на дейност 51 от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР през 2016 г., утвърден със заповед 8121з-381/ г. Инструкцията е обнародвана в ДВ, брой 87 от г. Приложени са и удостоверения за участие на Павлин Коджахристов в работната група по изготвяне на инструкцията и в планиране и осъществяване на конкретни мероприятия по нея. Дисертационният труд на Павлин Илиев Коджахристов показва много добро познаване на разглежданите въпроси в областта на криминологията. Дисертантът се е запознал с много източници и умело ги интерпретира като изразява собствена позиция и има оригинални предложения. 8

9 Дисертантът защитава успешно основната хипотеза, посочена на стр.4 от дисертационния труд. В процеса на изследователската работа са получени значими за теорията и практиката резултати, които считам, че представляват научни и научно-приложни приноси: Научни приноси: 1. За пръв път се изследва корупцията в системата на МВР и инструментариума за противодействие. 2. Дава се определение на корупцията в системата на МВР 3. Прави се класификация и анализ на видовете корупция и основните корупционни практики в системата на МВР, както и на факторите, които я пораждат. Важно практическо значение има характеристиката на типичните корупционни практики в системата на МВР на стр. 29 и 30 от дисертацията, както и посочване на уязвимите места в системата 4. Изследвана е личността на служителя на МВР, извършител на корупционни престъпления: направена е обобщена характеристика, изследван е механизма на индивидуалното престъпно поведение 5. Обоснована е необходимостта от усъвършенстване на антикорупционната дейност в МВР и са направени изследвания и конкретни предложения за нов метод /тестове за интегритет/. Научно-приложни приноси: 1. За първи път е анализирана ефективността на инструментариума за противодействие на корупцията, чрез 9

10 използване на система за аудио и видеонаблюдение като са предложени конкретни мерки на неговото усъвършенстване. 2. С активното участие на дисертанта е внедрен нов метод за предотвратяване и разкриване на корупционни деяния чрез провеждане на тестове за интегритет 3. Под ръководството и с активното участие на дисертанта е разработен и е обнародван за първи път нормативен акт, свързан с функционирането на системата за проверка на професионалния интегритет на служителите на МВР Инструкция 8121з- 1302/ г. за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавни служители на МВР. Бележки и препоръки При анализиране на правните фактори на стр. 40 от дисертационния труд дисертантът посочва като такива трудности в процеса на доказване на подкупа и липсата на легална забрана за вземането на подаръци и приемането на услги с парична равностойност от страна на служителите на МВР. Смятам, че въпросът, свързан с процеса на доказване на подкупа и другите корупционни престъпления се отнася до оперативноиздирвателната дейност и връзката му с дейността на разследващите органи и съда. Според мен този въпрос може да бъде обект на отделен анализ. Що се отнася до липсата на легална забрана за подаръци смятам, че основният нормативен акт, регулиращ тази материя е Етичния кодекс за поведение на държавните служители на МВР, 2014г., изм. 2016г. 10

11 Дисертационният труд Оптимизация на инструментариума за противодействие на корупцията в системата на Министерство на вътрешните работи съдържа научни и научно-приложни резултати, които имат оригинален и приносен характер и отговарят на изискванията на ЗРАСРБ. Дисертационният труд показва, че докторантът Павлин Илиев Коджахристов притежава сериозни теоретични знания и способност за научно и научно- приложно изследване в областта на криминологията. Личните ми впечатления като научен ръководител на докторанта Павлин Коджахристов са отлични. В процеса на обучение и подготовка на дисертационния труд показа способност за придобиване на нови теоретични знания, за събиране и обработване на емпиричния материал, за анализ и формулиране на оригинални предложения. Въз основа на всичко посочено по-горе давам висока положителна оценка на докторската дисертация и предлагам на уважаемото жури да присъди образователната и научна степен доктор на Павлин Илиев Коджахристов в научна област Социални, стопански и правни науки, професионално направление Право, научна специалност Криминология г. Проф. д-р Петя Шопова 11