П Р О Т О К О Л 42 от г. по т. 1 -ва. 1. Докладване на Главния секретар по изпълнението на решенията от заседание 41/ г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 42 от г. по т. 1 -ва. 1. Докладване на Главния секретар по изпълнението на решенията от заседание 41/ г."

Препис

1 П Р О Т О К О Л 42 от г. по т. 1 -ва 1. Докладване на Главния секретар по изпълнението на решенията от заседание 41/ г. по т. 2 -ра 2. Писмо с Вх. ДКСБТ-2164/ г. от изпълнителния директор на Национална стокова борса АД, гр. Пловдив, с което уведомява Комисията за предприети действия по изменение и допълнение на Борсовия правилник. ( Отложено за разглеждане на Заседание 38/ г., т.2 ) 1. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 ЗСБТ Комисията приема за сведение предприетите действия по допълнение и изменение на Борсовия правилник на Национална стокова борса, АД, гр. Пловдив в изпълнение на Протоколни решения 05/ г., т и 19/ г., т. 23. по т. 3 -та 3. Уведомление/Заявление с вх. ДКСБТ-2343/ г. от Михаил Михайлов Анета 93 ЕТ, ЕИК за заличаване на вписването за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа 138.

2 1. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 21в ЗСБТ във вр. с чл. 8б, т. 11 НВСРДКСБТ ДКСБТ вписва заличаването в Регистъра на самостоятелните обекти на самостоятелен обект Михаил Михайлов Анета 93 ЕТ с рег. РСО 1047, с адрес на СО: гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа Закрива партидата на Михаил Михайлов Анета 93 ЕТ в Регистъра на самостоятелните обекти и обезсилва издаденото удостоверение за вписване на самостоятелен обект на адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа 138. ДКСБТ уведомява заявителя, че няма право да извършва дейност като самостоятелен обект, без да е вписан в съответния Регистър по ЗСБТ. по т. 4 -та 4. Уведомление и заявление с вх. ДКСБТ-2345/ г. от Мелодия 111 ООД, гр. София за вписване на СО на територията на гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, пр. първо АПК спира производството по вписване на самостоятелен обект на Мелодия 111 ООД, гр. София до представяне на Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от ОДБХ-София-град. 2. На основание чл. 8, ал. 1, т. 3, пр. трето във вр. с чл. 21б ЗСБТ ДКСБТ отлага вписването в Регистъра на самостоятелните обекти на Мелодия 111 ООД, ЕИК със седалище и адрес на управление гр. София, район Красна поляна, ж.к. Разсадника, бл. 76, вх. Б, ет. 5, ап. 41, извършващо дейността си като самостоятелен обект на територията на гр. София, ж.к. Люлин, бул. Европа На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 ЗСБТ дава задължителни предписания на Мелодия 111 ООД, гр. София да представи Удостоверение за регистрация на

3 обект за търговия на едро с храни в 3-дневен срок от издаването му от Областна дирекция по безопасност на храните София-град. 4. На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 ЗСБТ ДКСБТ приема за сведение декларираните адрес за кореспонденция: гр. София, район Красна поляна, ж.к. Разсадника, бл. 76, вх. Б, ет. 5, ап. 41, тел.: , по т. 5 -та 5. Уведомление и Заявление с вх. ДКСБТ-2353/ г. от Лозев ЕООД за вписване на самостоятелен обект на територията на гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗСБТ във връзка с чл. 21б от ЗСБТ, ДКСБТ вписва в Регистъра на самостоятелните обекти Лозев ЕООД, ЕИК: , с адрес на управление: гр. София, ж.к. Бояна, ул. "Саша Попов" 8, общ. Столична, обл. София-град и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска 41, общ: Велико Търново., за извършване на дейност като самостоятелен обект на територията на гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска На основание чл. 5, ал. 1 от НВСРДКСБТ, ДКСБТ открива партида в Регистъра на СО на името на Лозев ЕООД, ЕИК: ДКСБТ напомня на търговеца за задължението му по чл. 21в от ЗСБТ да уведомява Комисията за всяка последваща промяна на заявените обстоятелства по чл. 21б от ЗСБТ в 14-дневен срок след настъпването им, чрез утвърдения за целта образец на Уведомление/Заявление.

4 по т. 6 -та 6. Доклад с вх. 993/ г. изискан от Главния секретар на ДКСБТ за изпълнението на заповедта за обучението по воденето и съхраняването на Регистрите. по т. 7 -ма 7. Доклад с вх. 996/ г. относно: Решение-Протокол 41 т.5 за възлагане на Главния секретар да извърши проверка във връзка с представени доклади и Заповед РД / г. за обучение на новоназначен служител. по т. 8 -ма 8. Доклад с вх. 994/ г. относно: Извършена проверка във връзка с инвентаризация на 12 броя АНП от 2009 г., при която е установено, че същите подлежат на служебно отписване, съгласно реда описан в чл. 173 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

5 по т. 9 -та 9. Доклад с вх. 979/ г. относно: Извършено наблюдение на НСБ АД във връзка с провеждането на борсова сесия 41/2020 г., борсов ден 07 октомври 2020 г. по т. 10 -та 10. Доклад с вх. 988/ г. относно: Извършени проверки от инспектори на ДКСБТ за периода октомври 2020 г. по т. 11 -та 11. Доклад с вх. 989/ г. относно: Резултати от извършена проверка по документи относно валидност на сертификатите за пожарна и аварийна безопасност, удостоверяващи противопожарната пригодност на площите на стоковите тържища и пазарите на производителите., по т. 12 -та 12. Доклад с вх. 997/ г. относно: Извършени проверки на ССБ АД по време Борсова седмица 41/2020 г., борсови дни 06, 07, 08 и 09 октомври.

6 по т. 13 -та 13. Доклад с вх. 998/ г. и Доклад с вх. 999/ г. относно: изпълнение на Протоколно решение 41/ г. т. 6, Проверка на Регистрите, в изпълнение на Заповед РД / г. на Председателя на ДКСБТ. по т. 14 -та 14. Разни: Обсъждане и приемане на график за контролни въздействия за предстоящата седмица от настоящото заседание.