ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13; тел.:032/ , ;

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13; тел.:032/ , ;"

Препис

1 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 4004 гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13; тел.:032/ , ; РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Людмила Бойкова Дикова Висше училище по сигурност и икономика Пловдив 1. Общо представяне на процедурата и кандидата Със Заповед 90 от г. на Президента на Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив съм определена за член на Научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 9.1. Национална сигурност (Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси), обявен в ДВ.р.8/ г. с единствен кандидат в конкурса доц. д-р Валентин Пенчев Василев Представеният от кандидата комплект материали на хартиен носител е в съответствие с Правилника на ВУСИ за прилагане на Закона за развитие на академичният състав в Република България. Процедурата за провеждане конкурса е организирана при спазване на изискванията на раздел IV от Закона за развитие на академичния състав в Република България. Доц. Валелнтин Василев завършва през 1999г. магистърска степен по Публична администрация в Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград. През 2006 г. придобива ОНС Доктор по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство с дисертационен труд на тема Мотивация и мотивационен потенциал на служителите в териториалната администрация. 2. Изследователска дейност и резултати Доц. д-р Валентин Василев участва в конкурса за "професор" на ВУСИ гр.пловдив по професионалното направление 9.1. Национална 1

2 сигурност (Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси) с авторски монографичен труд на тема Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси. Трудът е с обем от 188 стр. и е издаден през 2021 г. от Издателство Пропелер, с ISBN Трудът има двама рецензенти (проф. Стойко Стойков, д.н. и проф. д-р Томо Борисов). Кандидатът е представил и резюме към него. Монографичният труд има фундаментален характер и включва теоретична, аналитична и практико-приложна части, текстът е обособен в предговор (обобщение към читателите), три глави (всяка с по три параграфа), заключение и библиография. Глава първа представя теоретичните аспекти на управлението на човешките ресурси в контекста на кризисния мениджмънт. Глава втора анализира съдържателните характеристики, специфики и проявления на кризисния мениджмънт, като компоненти от системата за сигурност в съвременната организация. Глава трета представя практико-приложните аспекти за възможностите на лидерството за управленската ефективност, за организационното развитие и за усъвършенстването на организационната култура на ръководителите и служителите в организациите. Те са определени от автора, като основни компоненти при управлението на човешките ресурси в кризисни ситуации. Резултатите от изследванията в отделните глави се съпровождат с авторови идеи, мнения и предложения, направени на базата на изведени изводи и заключения. Монографичното изследване, представено за становище разширява научната област, към която се отнася и може да бъде оценено положително. 3. Приноси За рецензиране подлежат 26 научни труда, от които една монография, един учебник, 5 учебни помагала, 11 статии в списания (6 на английски език, 2 на български език, 3 на руски език ) и 8 публикувани доклада (5 на английски език и 3 на български език). На 12 труда кандидатът е самостоятелен автор, а на 14 е съавтор. Докладите са изнесени на научни международни и национални конференции. Статиите и докладите са публикувани в реферирани научни издания след хабилитацията на кандидата за доцент през 2010 г. Те не са част и от дисертационното му изследване за получаване на ОНС доктор през 2007 г. Публикациите отговарят на тематиката на професионалното направление 9.1. Национална сигурност (Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси) по което е обявен конкурса. Част от тях имат интердисциплинарен характер и са от областта на професионалното направление 3.7. Администрация и управление. 2

3 Публикации 1; 3; 7; 8; 15; 16; 18; 21;23; 24; ( на научния труд по списък), са базирани на изучаването на предимно теоретични и практикоприложни проблеми в областта на теорията и практиката на сигурността и доказаните добри практики, подходящи и приложими в работата на съвременните организации. Публикации 1; 2; 3; 4; 7; 8; 12; 16; 20; 25 ( на научния труд по списък) вниманието се насочва към идентифицирането на важността на изграждането на система за вътрешни комуникации в организациите от сферата за сигурност. Публикации 1; 2; 3; 5 ; 6;7; 10; 12;14; 17; 19; 20; 23 ( на научния труд по списък) са насочени към разглеждане на актуални за публичния сектор проблеми :кризата на доверието и непрестанните усилия на държавното управление в световен мащаб в търсене на решения в областта на повишаване на сигурността в различни области на социалния и икономически живот. Значимостта на приносите в научните трудове на доц. д-р Валентин Василев се определя от теоретичния и научно-приложния им характер. Трудовете му имат интредисциплинарен характер с акцент върху кризисните ситуации и управлението на човешките ресурси, на базата на което е обогатил теорията, разработил е собствена концепция и е предложил надеждни практики. Приложните приноси на предоставените за становище научни публикации са в областта на придобиване, задълбочаване и разширяване на знанията за националната сигурност, администрацията и управлението и могат да бъдат оценени положително. 4. Цитиране от други автори Кандидатът е представил списък с посочени 19 цитирания от които 4 са в публикации на чуждестранни издания. Справката показва, че доц. д-р Валентин Василев е известен автор на академичната общност в областта на националната сигурност, администрацията и управлението. 5. Участия в изследователски проекти 2010 г. до 2021 г - след придобиване на академичната длъжност доцент доц. д-р Валентин Василев е участвал в 20 научноизследователски проекта в областта на администацията и управлението на човешките ресурси г. до 2020 г. доц. д-р Валентин Василев е член на редакционната колегия на електронното списание Право, политика, администрация, издавано от Правно-историческия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски гр.благоевград. 6. Учебна и преподавателска дейност 3

4 Преподавателската дейност на доц. Василев включва водене на възложени лекции и упражнения по учебни дисциплини: Управление на човешките ресурси; Мениджмънт и управленски технологии; Организационно поведение; Съвременни мотивационни техники и приложението им в УЧР; Екипи и екипна дейност; Публични политики; Публичен мениджмънт и други. Същия има обща аудиторна заетост от над 400 часа за всяка от последните пет години. Участва в създаването и разработването на учебно плановата документация за обучение на студенти и докторанти с над 15 учебни програми. Усъвършенства своята подготовка и развива своята квалификация и компетентности в избраното научно направление. Избран е за член на консултативен научен съвет към Изпълнителния директор на Институт по публична администрация /ИПА/. Участва като член на Регионален съвет за развитие на Югозападен район / 2019 г./. Взема активно участие в създаването и дейността на Камарата на преподавателите от Висшето образование и Академията за иновации и развитие, гр. София. Член е на Editorial Board Member in Qubahan Academic Journal Qubahan Academic Journal (QAJ) (ISSN: , DOI: ). В методическата си дейност доцент Василев е бил научен ръководител на повече от 90 дипломанти по магистърски програми и на 5 докторанти успешно защитили дисертационен труд. Заемал е длъжности като ръководител на катедра и заестник-декан. Видно от приложената документация, е налице е изпълнение на чл.20, ал.4, т.4 от ЗРАСРБ, според който конкурс за заемане на академична длъжност професор се обявява ако може да се осигури съответната преподавателска и изследователска натовареност, съгласно правилника на висшето училище или научната организация. Доц. д-р Валентин Василев съчетава важните и необходими изисквания за изследовател и преподавател във висше училище, чийто компетентности са усъвършенствани в продължение на повече от 20 години: асистент/ /; старши асистент/ /; главен асистент/ / и доцент от 2010 г. Дейността му, като университетски преподавател и изследовател може да бъде оценена, като положителна. 7. Други дейности Доц. д-р Валентин Василев има натрупан значителен управленски опит в следствие от управлението на различни университетски структури. Два мандата в периода от 2010 г. до 2019 г. е заместник-декан на Правноисторическия факултет на ЮЗУ Неофит Рилски гр.благоевград, като от 2017 г. до 2018 г. е и ръководител на катедра Национална сигурност и публична администрация към факултета. 4

5 Доц. д-р Валентин Василев се включва активно, като член на различни организационни комитети за провеждането на студентски конференции, национални и международни научни форуми, както и възпоменателни тържества. В периода от 2007 г. до 2010 г. е назначен за заместник- кмет по хуманитарните дейности на Община Благоевград. Избран е в два последователни мандата за председател на училищното настоятелство на СОУИЧЕ Св. Климент Охридски - гр. Блaгоевград в периода от 2011 г. до 2019 г. и един мандат за председател на управителния съвет на Пирински туристически форум в преиода от 2008 г. до 2011 г. От 2018 г. е избран за обществен посредник на община Благоевград. От 2014 г. доц. д-р Валентин Василев е член на консултативен научен съвет към Изпълнителния директор на Институт по публична администрация /ИПА/ към Министерски съвет на Република България. От 2015 г. е външен експерт-оценител - проектни предложения към Министерството на младежта и спорта, а от 2020 е оцинетл към Фонд Научни изследвания км МОН. От 2019 г. е член на Регионален съвет за развитие на Югозападен район. От 2020 г. е избран за член на Камарата на преподавателите от Висшето образование и за член на Академията за иновации и развитие, гр. София. 8. Оценка на личния принос на кандидата Изведените научни и приложни приноси от представената научна продукция, оценявам като лични приноси в съвременната наука. Впечатленията ми са положителни. 9. Критични забележки и препоръки първо: Анализът на представената документация от Доц. д-р Валентин Пенчев Василев убедително показва, че е напълно достатъчна за получаване на академичната длъжност професор. второ: Не открих слабости, които заслужават коментиране и отразяване в становището ми. трето: Препоръчвам на Доц. д-р Валентин Пенчев Василев да продължи да работи със същата експертност, компетентност и професионализъм. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Като взех предвид количеството и качеството на представените публикации, научните и научно-приложните приноси, изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и специфичните изисквания за развитие на академичният състав на Висшето училище по сигурност и икономика Доц. д-р Валентин Пенчев Василев има натрупан достатъчно богат 5

6 преподавателски и научноизследователски опит, публикувани оригинални и задълбочени научни публикации, които в своята съвкупност ми дават основание като член на научното жури, да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на кандидата в конкурса и да ПРЕДЛОЖА избора му за заемане на академичната длъжност "професор" във ВУСИ гр.пловдив по професионалното направление 9.1. Национална сигурност (Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси) г. Рецензент: Доц. Д-р. Людмила Дикова 6