редовно задочно Регионално развитие и ГГФ Администрация и лв. управление Стопански Стопанско управление

Размер: px
Започни от страница:

Download "редовно задочно Регионално развитие и ГГФ Администрация и лв. управление Стопански Стопанско управление"
  • Yani Mihov
  • преди 2 месеца
  • Прегледи:

Препис

1 3.4. Обучение на студенти в ОКС бакалавър и магистър след средно образование - граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО, приети през учебната г. Регионално развитие и Администрация и политика лв. управление Стопански Стопанско управление Публична администрация Икономика Стопански Икономика и финанси лв. Туризъм Туризъм лв. Логопедия Начална училищна педагогика и чужд език Медийна педагогика и художествена комуникация Предучилищна и начална Педагогика училищна педагогика лв лв. Предучилищна педагогика и чужд език Социална педагогика Специална педагогика Неформално образование Педагогика БФ Биология и английски език БФ / ФХФ Биология и химия БФ / География и биология / / / / ФМИ География и английски език История и география История и философия История и чужд език Физика и информатика лв лв.

2 Педагогика на обуч. по: Теория и управление на образованието История и археология / ФМИ ФМИ ФХФ ФХФ / ФМИ ФЗФ Физика и математика Математика и информатика Химия и английски език Химия и информатика Учител по природни науки в основна степен на образованието Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт Методика на чуждоезиковото обучение Образователен мениджмънт Археология лв лв. Архивистика и документалистика История История и геополитика на Балканите лв лв. ФЖМК Връзки с обществеността ФЖМК Журналистика ФЖМК Книгоиздаване Общ., комуникац. и инф. науки ФЖМК Комуникационен мениджмънт Публични информационни системи Библиотечно - информационни науки Европейски съюз и европейска интеграция Европеистика Политология лв. Политически науки ЮФ Международни отношения лв. Право ЮФ Право лв лв. Психология Психология лв. Религията в Европа Религия и теология Богословски лв. Теология лв лв лв.

3 Социални дейности Социални дейности лв лв. Социология, антропология и науки за културата Етнология Хебраистика Южна, Източна и Югоизточна Азия Културология Социология Английска филология Арабистика лв. Арменистика и кавказология Индология Иранистика Испанска филология Италианска филология Китаистика Класическа филология Кореистика Немска филология с избираем модул Скандинавски езици Филология Новогръцка филология лв лв. Португалска филология Румънска филология Скандинавистика Тюркология Унгарска филология Френска филология Японистика Африканистика (английски език) ФСлФ Балканистика ФСлФ Българска филология ФСлФ Руска филология Философия ФСлФ Славянска филология Реторика Философия лв лв

4 Философия лв. Философия на английски ез лв. Обществено здраве Медицински Медицинска рехабилитация и ерготерапия лв. Агробиотехнологии Биология Биомениджмънт и устойчиво Биологически науки БФ развитие Екология и опазване на околната среда Молекулярна биология лв лв. Биотехнологии БФ Биотехнологии лв лв. Науки за земята Физически науки Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и География лв лв. Геология лв. Астрофизика, метеорология и геофизика Инженерна физика Квантова и космическа теоретична физика Комуникации и физична електроника Медицинска физика Оптометрия Физика Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) Фотоника и лазерна физика Ядрена техника и ядрена енергетика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника Компютърно инженерство лв лв лв.

5 Комуникационна и компютърна техника Комуникационна и компютърна техника Безжични мрежи и устройства Информатика Информатика и Информационни системи ФМИ компютърни науки Компютърни науки Софтуерно инженерство Приложна математика Математика Математика ФМИ Статистика лв лв лв. Екохимия Инженерна химия и Химически науки ФХФ Химия съвременни материали лв лв. Компютърна химия Ядрена химия лв лв. Здравни грижи Медицински Медицинска сестра лв. Изобразително изкуство Графичен дизайн лв. Музикално и танцово изкуство Музикални медийни технологии и тонрежисура лв. Медицина Медицински Медицина лв. Фармация ФХФ Фармация лв. За обучение на чужд език във всички професионални направления, с изключение на "Филология" (обучение, субсидирано от държавата) - определените годишни такси, се умножават с коефициент 1,5