ЭЛЕКТРОННО-ЛУ ЕВ Е РО ЕСС

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЭЛЕКТРОННО-ЛУ ЕВ Е РО ЕСС"

Препис

1 А А А А А М М.. А 1 А.. 1. А. 1 А.. 1 А е о а... а о а А а , е -150,. а а Ма е а, ««а»... а о а А а» ,. е,. а е а, о о е о о а е а е о о о е о а о е а е е о о е а а е о е - о о- е о а а о е а е е е е о е а о о о а а 1, а а е а е - а о о ое о а е а е о о е о о о о е а о а о. а о о а а - е о о е е е о а е е о о е е е е е е о о- е о а о е е а е е е а а о о а а 1 а е о 110. о е а а а о е о о е о е о о- е о а о о о о о а о о о а а 1, о о е ео о о - а о о о е а е а о о а а. А а е а о е е а а о а а, о а е а е а о е о ае о е а е е е е о а о о о а а 1 е о о- е о а е о а о о о о е е о о о е о о а а о- е о а а е о а о. о. 8, а. 1,. 5. Ключевые слова: лектронно-лу евая плавка титановый сплав испарение математи еское моделирование а е е е а о а а о о о е о е е а, о о е е о о о а о а о. о о о о а о е а о а е а: а о о е ( е е ое о о е е а е ее 650 М а); е е о о ( М а) о о о е ( о- ее 1000 М а) 1. о о о а о а а о о а 1 о е е о о а о, а. : (Ti (2,5...3,5)Al (5,0 6,0)Mo (4,0 5,0)Cr (3,0 4,0)V (0,5 1,5) Zr. о е а е е е о о о а, е о ее 0,15 O; 0,05 N; 0,015 ; 0,10 C; 0,15 Si. о а е о о о а о - а а, а 1 ее е а е е о о о, о о о о, а а о е ое о а е е е е о о о о е е о, а а е о е о а- а е о о о о о о а о е о о о о е, е о о е о а- о а а е о о о е о о о - о е а е ( о 1800 М а) 1, 2. о- е о а о а 1 о а о е е а о а о- о е а а о е е о о. о а о о е о - а о а а, о о е о а - о о е а е е е е о,.. А, А..,. А., А.., А.., 2016 о е о о о е е о о о о о- о о е о о- е о а ( ), а а а е о о о о о е а- о а о о ае о е а о е е е а а о о е о о о а а а. о а- о е, о а а е о о- е о а о - е о е е о ее о о а е, е а о- о о е, е е е е о а а, е а е о а а а а, а о ее е о 3, 4. а о ае а е е а о о а - о. о е а е е е о о а а е о а а а а, а о ае Mo, V Zr, о е а е е о о о а. е а о е о е а c о о е- о о а е а е о о о е о а е о о е а а е о а о е а е е е е о е а о о о а- а 1, а а е о е а а е а о о ое о о е о о о о е а о а о. е о 3 5, о о е е о е- о о е о ( ) а е е а - о о е о а а о о е о о а : о а е о о о а а о- е о а о о ; о е о о е о ; 23

2 а а о а. о е е е о а - о о е а а о а е о о о а а о е о а о о о е о е о о е- о о е о а а о е а е - о а о е а е а е е о а ае. а о е 6 е а е а а е а - е а о е о е о а е е е е о о о о о е а- о а о е а е а е а о о а а а е е е о а а а- о о, е е а а о а а е о о о, а е о а е а е е а о о о о. о ое е а е а е е о е а а а а о о е а- а о о е о а о о о а а е, о е о о о о, о е о о е а а е о а, е о- о о а а о о о- е о а а о о о а а. Мо е о о о о о а е о а а е- о а о а о о - о о а о о е о е - о а а е о а о. А. а а а е о о - е а а е о а е о о о а а о о а е о а а е о а о е о е о е - а а о о о а а 1 о о о - а а о е а е о 110. е е о а 1 а е а е а о е о е о а е ее е : m Al = ( S ρ β + m ) Al ; Al j Ti j j j Mo m Mo = ( S + m) Mo ; m Cr = ( S Cr + m) Cr ; m V = ( S V+ m) V ; m Zr = ( S Zr+ m) Zr ; m Ti = ( S Ti+ m) Ti ; = + ( ρ β Al Al + Mo Mo j 1 j j Ti Cr Cr V V Zr Zr Ti Ti m m S ), е j 1, 2, 3 а о е а а е. Мо е е а е о о е е е - а е а е а е, о о е а е е о а о о а е о - е о е. а е о а о е а о е е о- а а а а е а а о ае Al 6, / 5. е е а е- о е а а о а а о е а о о е а е е е о е а а 1 о о о а m а - о а а о о е а е е о о о е, а. : а Al 0 (1 3; 2 3,5; 3 4); б Cr 0 (1 4 ; 2 4,5; 3 5,5); в Mo 0 (1 5; 2 5,5; 3 6); г V 0 (1 3; 2 3,5; 3 4); д Zr 0 (1 0,5; 2 1; 3 1,5) 24

3 . 2. а о а е а а о о е о о е а а (а) о а (б) е Al, Cr о - о о о о е а Al, Cr 0 а, а а о а е е, о- е а о о а 0,8, о е а о а 0,3 7. о о а е а е о о е о е о а е а а 1 о е е е а- о о е а е е е о е, о е о о е о о е а о о о о о а m а о е о о а е о о Al 0, Cr 0, Mo 0, V 0, Zr 0 (. 1, а д). а а е о е а о е о а - ае, о о а о о а е о о е е е о о а о 30 / е о е е о е а е е а (. 1, а) о а (. 1, б), е о- а е о, е е о е а е. о о а е 30 / о о - а е е е о а а е а-. а о а о, а а е е о о а а а 1 ео о о о е е о- о а 30 / о ее а а о а а е о 110. а о е е е о о а е 40 / о е е о а о- а о о о а а а о- е, о о е е а о а а а е а 8. о а а о, о о о а о о, а о е а а о- а е, е о ое о е а е а о е о а о о е. е о е о ое о- е а е е е а е Al, Cr 0, е о е а а е е о а а о е а е е о о е а е е,. е. Al, Cr Al, Cr 0 Al, Cr (. 2). о о е а е ео о о а а е е о о а о о. оа а о а о е а е е о е- е е о а а о а (. 3), о, о а а ое а е е а о а о о о е о о е о (о о- о 50 о о о е а е е ). о е - о е е а о а а о о а о а. е о а е о, а а ео о о а о е е о о е о о а а о е о о. о о а е а е о о о е о а оа а о а а ое е о о е а а о а а о е ое о е а е е., о е е е а а о о о е а а о о е е - о о о е а е а ае а о - е а о о е е а е (. 4, а, б). о е а а а а а а а е о а- о е о, о о е а а е е о а- а 1, а о е, а а о е е е о о а о о о о е - ае (. 1, в д), о о о е о о ее о о а о е е о о а е о а о о е а а а. е е о е-, о о о а е 30 / о- е а е о е а, а а о е е а е о е ае о а е о е а е о о е, о а о е о е а, о а а а а о о а.. о е а е а о а е а е о о е а а е о о е е - о о е е а е а о о а о о о а а 1. а а а- о е а е о 110 а е о о- е о а о е -208М. а е е о о- а е а о о о а е е. 3. о е е о е (о. ) а о а а а а а 1, е Al, Cr о е о е е е о а а, а Al, Cr а о е е е о а а о а а : а о е а о о ; б о е- о а е о ; в а а о ; 1 Al а /Al; 2 Cr а / Cr 25

4 . 4. а о о е а а (а) о а (б) е о а а о о е а о о е е а о о е. 5. о а а (а) о е о а а 1 (б). М l C r V o Zr Ti о а а 3,57 5,2 3,38 5,23 0,88 о : е е а 3,35 4,1 3,50 5,24 0, 1 а ое а е 3,22 4,34 3,43 5,32 0, 0 а, а, а а, а а е е о - е о, о е о. о е а е а о е а а о е о о о- а о е о о е е а (. 5, а). а - е о е е о о е е - а : о о е о о- е о о а е а а а о е 20, о е о о е о а о о е 120, о о а 30 /. о е а е о 110 о о 800 (. 5, б). А а е о о о а а о е - о о а а, о о ое а а е а е а о- е о ае о е а е е е е о а о о о а а 1 о а о о о о е е о о ( а а). о е а о е о а е е- а о о е е а а о а а 1 о а а : а о а 4; а а 2; о е а 1,5; о- 1, о.. а о а о, о е а а о е е а е о а о е о, о о е е е а- а о о е о о о а а а а а 1 а е о 110 о а а о о а о а е / о о е о - о- е о о а е а, : а а о е 20, о е о о е о а о о е 120, о о е ае е е а а. 1. а о е о, о о о а о о, - а о е а а о а - е е е е о о е а а е а а, е о о о ое о е а е а о е о а о о е. о ео о о - а а е е о о а о о. 2. о а а о, о а е е е е- е о а а о о о а а (а - о а) о о е а о о а. 26

5 3. е е е о, о о е а е е о- о а а е о 110 ео о о о е е- о о а / о о е о о- е о о а е а а а о- е 20, о е о о е о а о о е а о о а а а а е а о е - е а а о а а о, о о ое а а е а е а о е о ае о е а- е е е е о а о о о а- а 1 о о е е о о. 1. льин.. а о е а. о а, а, о - а / А. А.,. А. о а е,.. о. М.: -МА, ореев.. е о а о а 1 / А.. о ее // е о о а о ое атон.. е о о- е а а а а а /.. а- о,..,.. А о,... е : а. а, Вари.. а е е а а о а о о е а а о е е е о о- е о а о е - о о е о /.. а,.. А о,.. -. // о е е а о е о е а honin S. V. Mathematical Modeling of Aluminum Evaporation During Electron-Beam Cold- earth Melting of Ti 6Al 4V Ingots / S. V. Akhonin, N. P. Trigub, V. N. Zamkov et al. // Metallurgy and Materials Transactions B Vol. 34B, August. P онин. В. Ма е а е ое о е о а е о е о а е а е о о о о о е а о а о е о о- е о а о е о е о о е о /.. А о, А.. е е,. А. е е о. // о е е а е о е а ван енко. В. е о а е а а а е а е а а е а а а Ti Ni /.. а - е о, А.. о,. А. Мо о // о е е а е - о е а Жук. В. Ма е а е ое о е о а е о е о - а а а о о о а а Ti 6Al 4V /..,.. А о а,.. // о е е а о е о е а Using the methods of mathematical modeling the effect of technological parameters of electron beam melting on content of alloying elements in ingot of titanium alloy VT1, and also ade uacy of a plotted mathematical model for the multicomponent titanium alloys were evaluated. aving based on calculations, the optimum technological modes of electron beam melting were determined and a series of experimental melting of alloy VT1 ingots of 110 mm diameter was performed. The peculiar features of electron beam melting of high-strength titanium alloy VT1, which are necessary to account in preparation and melting of the given alloy were revealed from the results of works. Analysis of the results of the experimental data showed that the mathematical model describes the process of evaporating of alloying elements from titanium alloy VT10 in electron beam melting at a sufficiently high degree of accuracy and can be used for producing ingots with the preset chemical composition. Ref. 8, Table 1, Figures 5. Key words: electron beam melting titanium allo e aporation mathematical modeling о а