KNOWLEDGE International Journal Vol.34.2 September, 2019 E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION

Размер: px
Започни от страница:

Download "KNOWLEDGE International Journal Vol.34.2 September, 2019 E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION"

Препис

1 E-LEARNING IN HEALTHCARE WITHIN HIGHER EDUCATION Ivanichka Serbezova Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, Tsveta Hristova Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, Yoana Lukanova Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria, Abstract: The Health Care department specialities are regulated professions whose training programmes require the graduates to be competent in a number of issues and activities related to their work. The subject of their professional activity is the individual with their health-related conditions. Healthcare specialists draw conclusions in a variety of clinical situations and perform different healthcare procedures aiming to achieve prevention and recovery in a patient s health. They have to establish a number of practical psychomotor skills in the field of compliant medical and healthcare handling, as well as communication skills for liaising with the patient and their relatives. In addition, the healthcare specialists have to learn how to overcome negative emotions, and to seek balance between the development of their technological knowledge and professional behavior. In the changing profile of healthcare trainees nurses and midwives, there is a strongly-influenced tendency towards technological development and digital revolution. Video methods are developing educational technologies. They have their own place in the acquisition of healthcare patient-handling and communication skills when they are effectively included within the standard curriculum. This poses a challenge for the academic staff to draw up and provide educational tools and technologies that are liked, and match the students contemporary learning styles. It has become necessary for academic staff to withdraw the traditional didactic educational models and to adopt more constructive approaches for greater involvement and participation of the trainees in the educational process.the article justifies the necessity for optimizing education in the healthcare field through implementing e-learning within higher education. This need is driven by the ever-increasing inclusion of information technologies in healthcare, as well as in all other aspects of life. The design and development of e-learning technology and methodology in university contributes to solving great many pedagogical and psychological problems. Implementing information and communication technologies presents us with a new level of mediation for mental and communicative activities of both lecturers and students. Video education has been explored in the current scientific report and an educational cycle is presented in regard to the healthcare experts training. Implementation of social media and its inclusion within the educational process of both midwives and nurses are discussed. The necessity to include video tutorials in the educational process is justified. It is concluded the aforementioned are educational resources which should not be ignored but, on the contrary they have to be used as complementary educational content within the contemporary education of healthcare experts. Keywords: e-learning, healthcare, nurses, midwives, video methods. ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ Иваничка Сербезова Русенски Университет Ангел Кънчев, България, Цвета Христова Русенски Университет Ангел Кънчев, България, Йоана Луканова Русенски Университет Ангел Кънчев, България, Резюме: Специалностите от професионално направление Здравни грижи са регулирани професии, чието обучение изисква завършилите да бъдат компетентни по редица проблеми и дейности, свързани с работата им. Обект на тяхната професионална дейност е човекът, неговата нормална и болестна жизнена дейност. Специалистите по здравни грижи правят изводи в различни клинични ситуации и създават комбинация от здравни грижи, с цел предпазване и възстановяване здравето на пациента. Те трябва да изградят редица практически психомоторни умения в областта на медицинските и здравни манипулации, и комуникационни 475

2 умения за общуване с пациента и неговите близки. Освен това те трябва да се научат да преодоляват негативните емоции, да установяват баланс между развиването на техническите си умения и формирането на професионално поведение. В променящия се профил на студентите по здравни грижи медицински сестри и акушерки, се очертава линия силно повлияна от развитието на технологиите и цифровата революция. Видеометодите са развиващи се обучителни технологии. Те имат своето място в изграждането на манипулативни и комуникационни умения по здравни грижи, когато са включени ефективно в рамките на традиционна учебна програма. Това поставя предизвикателство пред преподавателите да изготвят и предоставят образователни инструменти и технологии, които се харесват и допадат на съвременния стил на учене на студентите. Вече се налага академичните преподаватели да се откажат от традиционните дидактически модели на обучение и да приемат конструктивни подходи за по-голяма ангажираност и участие на обучаваните в учебния процес.в статията е обоснована необходимостта от оптимизиране на образованието в областта на здравните грижи чрез включване на електронно обучение във висшето училище. Тази необходимост се налага от все по-интензивното навлизане на информационните технологии както в здравеопазването, така и във всички сфери на живота. Разработването и развитието на технологията и методологията на електронното обучение в университета допринася за решаването на множество педагогически и психологически проблеми. Използването на информационни и комуникационни технологии представлява ново ниво на медиация на мисловните и комуникативните дейности на преподавателя и студентите. Разгледано е видеообучението и е представен обучаващ цикъл при подготовката на специалисти по Здравни грижи. Дискутира се приложението на социалните медии и включването им обучителния процес на медицински сестри и акушерки. Обоснована е ползата от включването в учебен процес на видеолтформите. Направени са изводи, че това са образователни ресурси, които не бива да бъдат игнорирани, а напротив те трябва да бъдат използвани като допълващи учебното съдържание в съвременното обучение на специалистите по Здравни грижи. Ключови думи: електронно обучение, здравни грижи, медицински сестри, акушерки, видеометоди. ВЪВЕДЕНИЕ Бързото развитие на науката и техниката, и особено на информационните технологии, диктува една от световната тенденция на пазара на труда, а именно нарастващата потребност от все по-квалифицирани кадри. През последните няколко десетилетия промените в предоставянето на здравни грижи и развитието на медицината поставят високи изисквания към академичните среди поради необходимостта от вземането на адекватни мерки за оптимизиране и адаптиране на обучителните материали към реалната ситуация. Да се отдели време за преподаване чрез нови образователни технологии е трудно, тъй като съществуват ограничения, наложени от Единните държавни изисквания, а и поради натоварения учебен разпис. ИЗЛОЖЕНИЕ Днес системата на висшето образование в България е изправена пред двойно предизвикателство - от една страна, трябва да се ускори и завърши започнатият процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо водещите европейски страни, а от друга да се реализира успешно процесът на стратегическа трансформация на висшето образование, който от допълваща и обслужваща сфера да се превърне във фактор за печелене на предимство в европейската и глобалната надпревара за знания, умения, икономически и материален просперитет и духовен напредък (STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION IN BULGARIA FOR THE PERIOD , 2015). Електронното обучение се базира върху използването на Интернет технологии с цел да се предоставят множество решения за оптимизиране на въвеждането на нови знания и тяхното усвояване. То може да бъде използвано от преподавателите по Здравни грижи, с цел повишаване на ефикасността и ефективността на обучителните интервенции в контекста на медицинските, научни и педагогически предизвикателства. През последните години се наблюдава бързо развитие в комуникационните и информационни технологии, а навлизането на световната мрежа в ежедневието има значително влияние върху образованието. Повечето висши училища осигуряват компютърни мрежи за своите студенти, които са необходим и централен компонент от академичната среда. Този напредък носи нови възможности и предизвикателства за медицинското образование и оказва влияние не само върху стила на преподаване, но и върху начина, по който учат студентите и върху дизайна и изпълнението на учебния план (Ivanova, P, E. Ivanova, & J. Lukanova, 2014). Изобилието от информация, достъпна чрез мрежата, е безпрецедентно и студентите и преподавателите трябва да бъдат обучавани как да управляват този ресурс ефективно. Необходимо е медицинските школи да 476

3 начертаят ясни стратегии, с които да идентифицират проблемите, възникващи като резултат от използването на информационните технологии в образователния процес (Serbezova, 2018). През последните няколко години университетите значително измениха своя подход, вземайки предвид необходимостта от достъп до компютърни технологии за студенти и преподаватели. Не толкова отдавна информационна технология беше термин, ограничен само в обработката на текстове и медицинската информатика не се приемаше и разбираше напълно. За по-малко от две поколения студенти комуникационните и информационни технологии придобиха нова позиция и заеха мястото на интегрален компонент на обучителната среда в медицината. Този преход се оказа възможен благодарение на два фактора от една страна бързо спадащата цена на компютрите, а от друга - появата и възхода на световната мрежа. Само преди десетилетие студенти започваха обучението си без Интернет да е толкова лесно и универсално достъпен. Сега повсеместният достъп до компютърни и мобилни устройства и до мрежата означава, че новопостъпилите студенти имат не само ниво на компютърна грамотност, което надхвърля това на някой от преподавателите, но и много по-високи очаквания. Университетите инвестират значително в компютърни технологии не само, за да привлекат най-добрите студенти, но и защото комуникационните и информационни технологии се разглеждат като съществен фактор за придобиване на компетенции в професията, която става все по-зависима от електронната информация (Smrikarov A. e., 2016) Пред висшите училища стоят нови цели и задачи, които водят след себе си преобразуване на ценностите в обучението от една страна трябва да се постигне самоорганизация в академичната и професионална дейност, а от друга да се развие способност за усвояване и развиване на професионални компетенции. Разработването и развитието на технологията и методологията на електронното обучение в университета допринася за решаването на множество педагогически и психологически проблеми. Използването на информационни и комуникационни технологии представлява ново ниво на медиация на мисловните и комуникативните дейности на преподавателя и студентите. Модерните цели на професионалното обучение могат да бъдат ефективно постигнати само от преподавателите, които имат разработена методическа документация, високо ниво на педагогическа компетентност и прилагат иновативни образователни практики. Видеообучението в университета е компонент на електронното обучение и намира теоретична интерпретация на етапа на педагогическия дизайн с неговите материални и педагогически елементи. Всички това открива своето място в изграждане на учебен процес, който съдържа: формулиране на целите на обучението; преход от общата цел към нейната конкретизация; предварителна оценка на нивото на обучаващите се студенти; съвкупност от учебни процедури и оценка на резултата. Фиг.1. Обучаващ цикъл при използване на видеообучение в подготовката на специалисти по Здравни грижи 477

4 Благодарение на тази възпроизводима структура, учебният процес, който се състои от изолирани блокове, изпълнени с различно съдържание, но обща структура, придобива модулен характер. Електронното обучение изисква внимателно и подробно планиране на учебния процес и неговата организация, ясно становище за целите и задачите на обучение, подготовка на необходимите материали и възможност да се гарантира интерактивност на учащите и обратна връзка преподавател обучаеми. В рамките на индивидуалното обучение материалите трябва да се конструират така, че да водят до формиране у студентите на възможности за самостоятелна творческа работа. Организирането на груповата работа трябва да се осъществява така, че да води до активен познавателен процес, да насочва към намиране и анализиране на различни източници на информация. Видеообучението е част от електронното обучение. Един от важните компоненти на видеообучението е неговата организация. Технологията на колективното взаимодействие е основана на вътрегрупова и междугрупова съвместна дейност. В края е важно да се достигне до групов резултат в учебната дейност, включващ в себе си конкретен принос на всеки студент. Организираното от преподавателя общуване, отчитащо личностните характеристики на всеки студент, създава условие за развитие на мисленето у обучаваните в процеса на съвместно творческо търсене и решаване на учебните задачи, формира допълнителна мотивация за учене, възникваща в процеса на сътрудничество, изглажда междуличностните отношения, води до овладяване на способи за осъществяване на съвместна дейност. Такъв начин на организация на процеса, при който преподавателят и студентите общуват активно един с друг, създава ситуации, в които постижението на всеки е успех на останалите. Видеометодите, като технология на груповото взаимодействие, предполагат широко използване на изследователски и проблемни методи, с цел повишаване на знанията в съвместната и индивидуална дейност. За реализацията на поставените задачи в обучението с видеометоди, особено важно е квалифицираното ръководство на преподавателя, който трябва да управлява учебната дейност на студентите и да участва активно в групата като изпълнява специфична функция в колективната учебна дейност. Използването на иновативни технологии е оправдано, особено когато те водят до повишаване на ефективността на учебния процес и интерактивното взаимодействие и до осъществяване на педагогическите цели. При внедряването на съвременни интерактивни технологии, към които се отнасят и видеометодите, преподавателите по Здравни грижи следва да подхождат внимателно и да съблюдават хармоничната пропорция между клиничното обучение, традиционните и електронни образователни технологии. Увеличаването на дейностите, свързани с Мрежата, и развитието на обучителните технологии повлияват всяка образователна институция. Медицинското образование обаче има някои свои уникални и специфични аспекти - например половината от обучението се провежда в клинични бази и това дава възможност да се тестват методи на обучение, които не са приложими в друг контекст (Unitary State Requirements /USR/ - Ordinance 56 from for alteration and addendum of the Decree for USR for acquiring higher education in the majors Medical nurse and Obstetrician at educational, 2016). От друга страна тяхното въвеждане в учебния процес очертава по начина, по който могат да се включат в подкрепа на самоподготовката и преподаването в здравните грижи. Развиването на всеобхватна и високоскоростна информационна мрежа повлиява традиционното обучение по Здравни грижи, но начините, по които това се осъществява, е обект на сериозни дискусии. Вътрешно-университетските мрежи развиват и трансформират комуникацията във Факултета по обществено здраве и здравни грижи и тази инфраструктура все повече се използва за осигуряване на интегрирана обучителна среда, а имейлът се превръща все повече основно средство за комуникация между студенти и университет. Приложението на социалните медии в образованието по Здравни грижи Социалната медия се дефинира като вид/категория online медия, където хората разговарят, участват, споделят, изграждат групи, правят отметки и набелязват важни неща. Повечето социални медии поощряват дискусиите, обратната връзка, гласуването, коментарите, както и споделянето на информация от всички заинтересовани страни. Те представляват по-скоро двустранен дискурс, а не еднолично представяне, както е при традиционните медии. Web базираните инструменти притежават редица предимства пред традиционните образователни форми: могат да преодолеят физическите и времеви бариери, да осигурят възможност за търсене в съдържанието и да насърчат интерактивността (Stoykova, V., 2014). Литературни прегледи индикират, че електронното обучение е толкова ефективно, колкото и традиционният формат при предаване на знания (Smrikarov, A., & H. Beloev, 2018). Гледайки в бъдещето, се очертава тенденция за употребата на Web базирани инструменти с отворен достъп и фокусирани към потребителя Web 2.0. в медицината изцяло насочен към ползвателя, при което той активно участва в създаването на съдържание, в редактирането и колаборацията между обособени общества. Настоящото поколение студенти, обучавани в медицински специалности, създава 478

5 съвместни групи, в които се споделя учебно съдържание и административна информация. Преподавателите по Здравни грижи и инженерите, създаващи образователни software приложения, могат да се възползват от разбирането и приложението на Web 2.0 понятия, които бъдат инкорпорирани в учебните програми и свързаните web сайтове (02, 2015). Фиг.2. Статистика за месечно активните потребители на Facebook в света ( 2018) Несъмнено най-предпочитаната социална мрежа е Facebook, която предоставя огромен потенциал за комуникация между и със студентите, но с цел постигане на висока ефективност в общуването е необходимо изработване и прилагане на устойчиви стратегии. В педагогическата литература данните за ползите от този вид комуникация, прилагана за целите на обучението, са противоречиви. Факт е, че всички обучителни звена по Здравни грижи започват да експериментират с публикуване на съдържание в различните платформи. По този начин се идентифицират редица предимства и потенциални проблеми, свързани със сравнително отворените и фокусирани върху студента комуникационни инструменти (Lukanova, 2015). Графиката на фигура 2 отразява статистика за броя месечно активни потребители на Facebook в световен план. Показана е динамиката от 2008 до 2018 година включително. По данни от първото четиримесечие на 2018 Facebook има 2.19 билиона активни ползватели на месечна база. През третата четвърт на 2012, броят е прехвърлил 1 билион, като това прави Facebook първата платформа с такъв рекорд. За активни потребители се считат тези, които са влизали в профила си през последните 30 дни. Всичко това доказва, че именно Facebook платформата е най-популярната социална мрежа в света (Proceedings of the Scientific Student Session, 2014) Според данни на Facebook за първата четвърт на 2018 г., представени на г., можем да опишем следните статистически резултати: 1. В световен мащаб има над 2.20 билиона месечно активни Facebook ползватели, което представлява увеличение от 13% за една година. На практика това означава, че не може да се пренебрегне важността на социалната медия като фактор за предоставяне на образователни ресурси по Здравни грижи. 2. През месец декември 2016 г. са регистрирани 1.15 билиона ползватели на дневна база, които се осъществили достъп до Facebook чрез мобилните си устройства ( 2018). Това е повишение от 23% годишно и е показателно за драматичното нарастване на мобилния трафик във Facebook. 3. Ежедневно във Facebook влизат средно 1.45 билиона души и те са считани за активни ползватели. Това представлява 13% увеличение на годишна база. 4. В Европа над 307 милиона души използват Facebook. 5. Младите хора от 25 до 34 години съставляват 29,7% от ползвателите, което я прави най-застъпената демографска група в социалната мрежа. Не можем да не отчетем факта, че към нея принадлежат и 479

6 студентите в днешното висше училище, което ги обособява и като ключови консуматори на обучителни услуги във Facebook. 6. Интересен е и фактът, че 50% от ползвателите на възраст години отварят социалната мрежа веднага, щом се събудят. Това подчертава, че тя е важна за тях и ако се позиционира коректно и адекватно, публикуваното обучително съдържание ще има значение за тях. 7. Средната продължителност на една Facebook визита е 20 минути (Infodocket), което очертава необходимостта публикуваното съдържание да се откроява с актуалност, релевантност и завладяващ дизайн ( 2018) Приложение на видеоплатформите в обучението Здравни грижи Основан през 2005 г., YouTube е сравнително най-голямата online видеоплатформа в световен мащаб. Тя включва широко разнообразие от съдържание, генерирано както от самите ползватели, така и от корпоративните медии, което включва музикални видеа, TV клипове, блогове (влогове), кратки оригинални видеа, развлекателни и видеа с инструкции в широк диапазон - от помощ при придобиване на езикови умения до злободневни теми, както и обучителни видеа с образователно съдържание (Omnicore data, 2018). Данните показват: 1. Общият брой на месечно активните YouTube ползватели ( 2018)е 1.57 билиона. 2. Общият брой на дневно активните YouTube ползватели е над 30 милиона. 3. Средна продължителност на един престой в YouTube е 40 минути, като на годишна база това е ръст от 50%. 4. YouTube предлага услуги в 88 страни, на 76 езика или на 95% от всички Интернет ползватели (Omnicore data, 2018) 5. Само през месец март 2018 г. средният брой на ползвателите в България се е увеличил с 1632 посетители. Използване на социалните медии като допълващи при представяне на учебното съдържание Поколението Y, наречено милениум, към което принадлежат днешните студенти, разчита изключително много на технологиите, за да усвои знания. Социалните медии, в лицето на Twitter, Facebook и YouTube осигуряват уникален път, за да се достигне до него. В литературата се използва терминът push technology за възможността студентите да получават нотификация на мобилните си устройства веднага, щом преподавателят публикува ново обучително съдържание. След приключване на едногодишната програма ползвателите на учебните ресурси са анкетирани с цел определяне на ефективността й. Разграничаването на начините, по които публикациите достигат до обучаемите, се извършва по демографски признак. Резултатите са следните: Ежедневните публикации са предоставяни всяка сутрин в разстояние на една година каналът в Twitter е получил 87 последователя, а този във Facebook 78; Мнозинството (55,6%) не са ползвали Twitter преди това, 88,9% го смятат лесен за употреба, а 81,5 % считат информацията, която им е била предоставена, за полезна. Лесната употреба и широкият достъп на ползване на online платформите ги превръщат в отлични приложения на push technology и особено като начин да се предостави образователно съдържание (Serbezova, 2018) ЗАКЛЮЧЕНИЕ В променящия се профил на студентите по здравни грижи медицински сестри и акушерки, се очертава линия, силно повлияна от развитието на технологиите и цифровата революция. Това поставя предизвикателство пред преподавателите да изготвят и предоставят образователни инструменти и технологии, които се харесват и допадат на съвременния им стил на учене. Вече се налага академичните преподаватели да се откажат от традиционните дидактически модели на обучение и да приемат конструктивни подходи за по-голяма ангажираност и участие на обучаваните в учебния процес. Известно е, че по време на клиничните практики още през първи и втори семестър трудно може да се преодолее стресът на студентите от реалната лечебна среда и недоверието на пациентите. Ето защо се предпочита да им се възлагат други рутинни дейности, които не са така ефективни за прякото практическо обучение. Това е важно основание да се използват дистанционни дигитални образователни ресурси, които да осигуряват професионалната подготовка на студентите. Необходимо е да се подчертае, че чрез тях се реализира възможността за включване в учебния процес на базовите медицински специалисти и предоставяне на иновативни образователни материали на обучаващите се по Здравни грижи. Така едните 480

7 могат да имат на разположение непрекъснато учебната информация и да я използват, включвайки съвременните технологии Интернет, IPhone, IPad, таблети, мобилни телефони, Интранет, а другите да знаят, че на разположение на обучаваните e непрекъснато необходимата им учебна информация. ЛИТЕРАТУРА Project 2015-ФОЗ-02 (2015). Development of a model for video algorithms for injection technique Department of Healthcare, Faculty of Public Health and Healthcare, Angel Kanchev University of Ruse. Ruse: senior researcher I. Serbezova. Ivanova, P., E. Ivanova, & J. Lukanova (2014). Care For Pregnant application at a mobile platform for obstetrical care, ECR of reports from Students scientific session at Rousse University. ECR of reports from Students scientific session at Rousse University, Lukanova, J. (2015). Fulcrums for clinical practice for obstetricians. React fast! Ruse: Publishing Centre at Rouse University. Omnicore data. (2018). The Statistics Portal. Извлечено от topics/2019/youtube. Proceedings of the Scientific Student Session, U. o. (2014). Извлечено от Serbezova, I. (2018). Optimizing healthcare education through video methods, MEDIATEH, Pleven Smrikarov, A. et all. (2016). The Role of Innovation in Educational Technologies and Didactic Models for Adapting the Education System for Digital Generation. Project Implementation Paper 2016-RU-01, Virtual University, Ruse. Smrikarov, A. & H. Beloev (2018). A Handbook of Information Technologies in the Educational Process. Ruse, BBulgaria: Angel Kanchev University of Ruse. Stoykova, V. (2014). Development and Popularization of Innovations in Educational Technologies. Ph. D. thesis, University of Ruse. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION IN BULGARIA FOR THE PERIOD ( r.). accepted by the 43 rd National Assembly on the , updated Government Gazette, series 18 from Unitary State Requirements /USR/ - Ordinance 56 from for alteration and addendum of the Decree for USR for acquiring higher education in the majors Medical nurse and Obstetrician at educational. agreed by Ordinance 248 by the Bulgarian Council of Ministers from (Government Gazette, series 95 from 2005, alteration and addendum by Ordinance 257 by the Bulgarian Council of Ministers from ) and addendum by Ordinance 86 from