ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ"

Препис

1 ПРОУЧВАНЕ КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ВАРИОЛНА ВАКСИНА И ТРИВАКСИНА НА ЗАЙЦИ К. Я. Кузмов, П. Панайотов, Цв. Ганчева, П. Кокошаров, Р. Маринова, Г. Капрелян, Л. Ничева, Л. Шнкова, А. Панайотова В нашата страна се провежда планово имунизиране и реимунизнране на насе.1ен11ето против варио.аа, коремен тиф, паратиф Б и тетанус. За це.1та се изпо.,зуват суха жива вариопна ваксина и триваксина против коремен тиф, паратиф Б и тетанус (тетаю,чен анатоксин прецнпитат). Триваксината се np11.1ara през второто. а вар110.1ната през второто и четвъртото тримесечие на годината. По :111тrратурн11 1анн1, (1, З, 7) оар11с:н1ата вакс1tна :-юж да се прн.1ага сдно I1рt.\1енно с ваксината НИИСИ, тр11вакс1111ата (прот11n корс.\iе11 т1tф, парат11ф А II Б) 11 тетраоакс1111ата (прот11в коре:-rен т1нр, п,1рат11ф Б, д11зе1пер1tя Ф:1екснер II Зонt ), 101то 1<ъ:-1 всяка езна от тя:" :-10жс- за С(! пр1tбан ап1ве11 тетан1 -rен анатокснн. Ед рt.\1с-нното пр11.1ага11с на оарно:rната оакс1111а с тр11оакс11ната 611 се отраз :1агопр11ят1-10 оърху органш1iра11ето 11 по-бързото провеждан<. 11 свосвре:\lенното прот11- воеп11де:чнчно ос111 уряванс на 11 с(.ц н11сто прот11в вар1t0:1а. Ние 01 поставихl\1е за цел да проверим възможността за комплексно (едновременно, но раце:1но) прилагане на вар1ю.1на ваксина с първа нпи втора 11нжекш1я тривакснна - прец11питат, чрез проследяване измененията в имуно.1оrичното преустройство на организма у зайци. едни от които имунизирани само с един вид от ваксините, а други - комплексно. Като показате;1 за степента на имунолоrичното преустройство на орrа 1изма на зайците използувахl\iе динамиката на титъра на специфичните ант11те.1а (на О- и Н-аr.1утинините за коремен тиф II паратиф Б, на антихемоаr.1ут11нините, на тетаничння антитоксин) 11 комп.аемента. При ориентирането нн към тези rюказате.111 се ръководехме II от.аитературннте данни. Някои автори считат, че има определена коре.аация между титъра на аг:1утинините и антнтокс11на, от една страна, и защитните си.r1и на серумите при имунизиране с чревните ваксини и тетаничен анатоксин. от друга (2, 6); други подчертават титъра на антнхемоаrлутиннните като надежден показате., за уровена на имунитета прати вариола (4, 5) и пр, Материал н методика J,1 проу11в<111l тu 11зпu:1.1у11а.01с 40 заека. рюпрl'дс:1сн11 н 5 1 руп Гру1111те се съст;11111ха uт пр116:r1п11тс.н10 с:н1акв11 по раса, тег: о II по възраст зайци 11 се 11мун11з11раха, ка1<тu с:rедва: I група - с варно: н.. вакс1111а;

2 К. Я. Ку:0,1011. П. П,1наiiuнн1. Цu. J';11Pн:r1a, П. Кuкош ароu 11 др rpy11a а с:н д JO ар1юлна 11акс11на 11 1.,1:1 тр1шакс1111а; 1\ група - а с:1рд 30 днlt 1.\1:1 тр11вакс1111а; 1 аг1; ;\ 11::ш1я 11:111u:r:1ув,п су:'\а вар1ю:1на 11акс1ша (сер11я ДК N'l 170U с годност,1.u JU. Х r.) 11 тр1111акс11на (сt р11н - 11, дк.nl> 137 с годност до август 1964 г.). 11pUtl:IIH',1l'lllt 11 НИЕМ об:1 ajfт 1 в с 1 1 ; 1,: :1 l ;; t 1 1 1:i. 1 1 ; / : ';;:; u ct: 1 р ::.,1 ' 11 :а ::; к в с ;: : r 11 а сз 1\ОС.\1.:. на,1аст в об:1астта на ска11у:1ата, като с борс-ра на Пнркс r1pau<..i.:мe скар11ф11кац1tя прс-:. npc'дnap111f': a 11l'Ct нa капка вар110:1на вакс11на. Пр11 ко 1п.1ексното rтр11:1ага11е(втора 11 Tf)l'Ta 1 ру11а)тр1111акс11ната Cf.' 11pant we на :1яnата стра11а, авар1 о.н1ата на дясн,па стра11а в ск<шу:rарната 06:1аст. За опрt де:1ннс на ссро:1ог1р1н1пе по казатс:111 се 11:1г 1аше кръв npt J uпрt де:1с-н11 11нтгрва:r1, от uр1 щ 11 се ш11ършваха: рсакшtята ;.-\i н :1 : : п х -, : :.:r; 1 ii а" (;з А)' 'IJ: 1 ;):. 1 к н :1\ 1 ; 0 ; l :i l ;J ; 1 : ш к к ; n (' I : (РСК). Ргаюнштг се юuъrшваха 110 uбщо11р1а т11тf.' МС'ТОд11к11. ЗaiiU1tT(' CL' наб:1юдаваха C'ЖL'MtC'HliO II Tl'11C'JIJt(' на 15 ДHlt С.'l('Д всяка llliжckultя 11 Пf'J)IIOДltЧIIO В TL'Чl'HIIC 11а една год1111а, като се С.'IСДСШС общото IOI СЪСТОЯНIIС, Тl'Мп..:ратурата II се ОТ'[IIТЗ.-.а Ml'CT!IIIT<:' I0,\1('1!('HJIЯ. Резултати и анализ 1-в а г р у II а. Темвературната реакцнв започна на вторн,1 ден. Смд еднодневно спадане на температурата се отбеляза повишение от четвърп1я до десетия ден с максимум на осмин ден. Температурата показа стойност11 от 39 до 40,2, средно 39,58, които съответствуваха на местните изменения на ваксина.1jната реакция против варио.r а. На вторня ден се появ11 ннфнтратввно зачервяване, което продмжи от I до 4 днв. От третия до петия ден на мястото на ваксинацията се формираха едва забележи ш с обикновено око папуj1и, които бързо пустулнраха и от четвъртия до шестия ден се образуваха круст11. Те отпаднаха между седмия и единадесетия ден.. Местните изменения в тази група се появиха по-рано и перснстира.ха по-продъ.r1жително време в сравнение с втора и трета гру11а. Най-висока температура бе отбелязана в пустулозния стад11й. Симптомв на ваксинаjiен енцефа.н1т не бяха наблюдавани. От 8 заека 6 дадоха по,,ожителна н 2 отрнцателна обща II местна ваксинална реакция против вариола. РЗХА бе отрицателна при 2-та заека, дали отр11цателна обща и местна реакция. При вснчки останали тя за11очна да се 11оз1пивира от десетия ден със среден титър 1 : 70 (11ред11 ваксинацията той бе О). Т1пърът достигна максимума на 30-11я ден - 1 : 125, 11 11остепенно спадна до 1 : 23 в края на петия месец (вж. диаграма 1). Титърът у отделните зайци се движеше от 1 : 20 до 1 : 320. Тазн група даде най-висок титър на антитялообразуване. Титърът на компj1емента започна да нараства от десетия ден, достигна максимума на 25-ия ден и запази нивото св (вж. диаграма 4). Вт ора г р у 11 а. Общата температурна реакщ1я отговаряше на местните 11зменення. Тем11ературата се движеше от 38,8 до 40,2, средно 39,51". Характерно бе понижаването на температурата до четвъртия ден, след което тя се ловиш1-1. Това повишение съвпадна с времето на ny сту.rюзннн стадиii на ваксинацията, който се появи по-късно - на 4 -

3 -. i!роучва11е КО :' ПМКСНОТО прi1ла1а11е на В3р110ЛН3 R C II 5 5-ия ден. Съответно на _това и круст11те се образуваха на 6-ия - 8-ня ден и отпаднаха за 4-5дни при по-кратко обратно развитие. Триваксината не даде ранни местни 11змененfl_Я, но към 18-ия ден се _появиха възелчета на голем11на от лещено до бобено зърно. Те се резорбнраха за д1111: /:f.o{l f:f{l{l. --! Epfl.?d // c"'flijп.'i ';} f:o{l f:5{! f:4!} t:?u о Д11u l!}ij?fl.j, МесРци WI VII! l!jij?ij?ij а х Х/ Л11r1rр:н.ш 1. Д1111.1,1нка н: тiiт1,r;1 11,1 :1нт11-.:f' tо:1r:1ут т1 у 1.1iiн11т" от 1. II гру11а От 8заека5дадоха полож,пелна изотрицателна обща II местна ваксинална реакция. Температурната реак,,ия след прилагане на втора IIнжекция тривакс11на показа по -н11ск11 стойности в сравнение с първата инжекция - от 38 до 39,5, средно 38,91. Не се отбелязаха симптоми за ваксiiнален енцефалит. Отрицате.ан11 бяха и патох11столог11чните изследвания. РЗХА бе отрицателна при три от зайците с нормална температура и липса на обща и местна реакция. Пр" всички останали позflтивирането започна по -късно - от 15-ия ден, и то с н11сък п,тър 1 : 20 (преди ваксинацията той бе О), достflгна максимум 1 : 28 на 4-ия ден и постепенно спадна до края на пеп,я месец (вж. д,iаграма 1). Тнтърът се движеше от 1 : 10 ДО 1 : 40. Титърът на комплемента започна да нараства от 10-ия ден, достигна максимума на 15-ия ден, след което. леко понижен, запази нивото с11 и след втората инжекция триваксина (вж. днаграма 4). Титърът на аглутинините при реакция аглутинация тип Видал за група DO започна да нараства от 10-ия ден, достигна максимум към 50-ия ден и до края на петия месец спадна до 1 : 50. Титърът се дв11жеше от 1 : 50 до 1 : 800 при бързо достигане на максимума 11 сравнително рязко спадане (вж. диаграма 2).

4 !(. Я. Ку:нюн. П. Па11аiiотuв. Цн. r'а111н ва. П. Кокшн. роr1 11 дj) Т1 търът на аг.r1уп1н11н11те 11рн рсак1111я аг:1ут11наш1я т11п Вида.r1 за група 80 започна да нараства 1ю-рано - от 5-ия до 10-нн ден, достигна ыаксныуыа на 45-11я ден II в края на 11ет11я месец с11адна до 1 : 125 Прн п1тр11рането на тетаничння антнтокснн се установи, че в деня на 11ыунизац11ята серуl\1ът на заiiцнте от рупата съдържа < АЕ,.. /! група f: /!/ г ру па ///, лупа 1: V гру па 1:500 - ' ' ' ' ' t:joo 1:JOO l:?00 1:100 --;-;1""": /,,._,:_;_...::::.:.-.-.:.::::_: Днt.1 HE!Cl.'цu 15?5 У// 15 ///// /:(?О х Х/ Д11:1гра,,r.1 2. Д1111.tмн1,:а 11:1 т11п,р;1 от \.' 1! ().a, :r\'тrrrrrrrrrrт,, aii1t11т1 на 15-11я ден титърът дocт11rfla до > 1 11 < 3 АЕ, 11а 45-ия ден > 3 ЛЕ 11 в края на петflя месе1l > 1. 2 ЛЕ 11 < 1 ЛЕ. Таз11 група даде 11aii-дo6 1,p ант11токс11чен т1пър (вж. та6:11ща 1). Т р е т а г р у п а. Температурната реакщ1я се дв11жеше от 39 до 39,6", средно 39.3" 11 показа rю-н11ск11 стойност11 от първа и втора група. Температурната 1<рива достигна свон макснмуl\t на осмия ден. Липсваше зачервяване на мястото на 1-11\1ун11зац11ята, въз.rтите се появи.ха на 18-ня ден. При 11рн.r1агането на вариолната вакс1н1а едновременно с втора ннжекuия тривакс11на температурата показа също по-ниск11 стойност11 в сравнение с втора rpyrra II се дв11жеше от 38 до 40", средно 38, 98. Максrr 1умът на теыпературната крива съппадна с появяването на пустулата, която се яв11 rю-късно - на 5-6-1,я ден, и по-бързо регресира (за 1-2 дни). Крустите се образуваха на я ден II отпаднаха за :3 до 7 дю1. Установи се, че ко.'lкото по-късно се явяват 1\1естните 11зме- 11ен11я 11р11 ваксинацията против вар110.11а, толкова по-кратка е тяхната ево.r1ющ1я. Възлите на ыястото на имун11зац11ята се появи.ха на 5-9-ня ден. От 8 заека прн 11роп1вонарио.r1ната вакси11ац11я 3 дадоха по.11ож11те.nна отрицатеjiна обща 11 местна реакция. I\.IJIIHIIЧIIO II патох11сто.1юп1чно взкс1н1аj1ен енцефал11т не се ко1-1стап1ра. РЗХА бе отrнщатс.'rrrа rrprr :; от зайщпс.,,а.а11 отрицатет1а обща 11 i\1ссп1а ваксю1аj111а 1н,а1.:щ1н, а 11р11 останал, те 2 зае1<а (с1,що с отр11ца-

5 Гiроуi.iване ко iп.iекс:ноfо rip11.iara e на вjрио.iна i:iahciiнa. Дина.1mка на титъра на тетанц 1н11я антитонсин у зайците от J. ll. III, l'r' и V груrш Та б., 11 ц а 1 Д.:it11 11а 11зc.,e,1,s.:i11eto Група :J:1л1,11 h; 11:1 3.J{'i,;.i \ vi 1 1. \' АЕ ; < 1/ =- -1 <1! < 1/10 АЕ '< 1/10 АЕ - : <1/I0AE 111,,. \' < 1/10 АЕ < 1/10.\Е < 1/10 АЕ > 1 < 3 АЕ '>3 АЕ 20 < 1/10 АЕ > 1 < 3 АЕ >3 АЕ > 1/2 < 1 ЕА з1 < 1110 АЕ > lj;o E: ;;;,)<,12АЕ 1 < 11 iале- 32 :JS < 1/10 АЕ >1/10<1/2АЕ >1 <ЗАЕ i < 1/10 АЕ < lfln.-\е j < 1/10 АЕ i < 1/I0AE i < 1/10 ЛЕ 1 телна ваксинална реакция) РЗХА даде много ниски титри (1 : 10). При зайщпе, да.1и по.1ож,пе.1на ваксина.1на реакция, позитивирането започна от 10-ия ден със среден титър 1 : 30, достигна максимума на 15-ия ден - 1 : 42, и спадна до 1 : 10 в края на петия месец (вж. диаграма 1). Титърът се движеше от 1 : 1 О до 1 : 20, като само един заек даде висок титър - 1 : 160. Тази група се характеризира с по-голям брой зайци, даващи отрицателна обща II местна ваксинална реакция, и значите.1но по-ниски стойности на ант11тя.1ообразуване (с изключение на заек 20, даващ титър 1 : 160). Титърът на комплемента започна да нараства от 5-ия ден, достигна максимума на 15-ия ден, с.1ед което запази нивото си II след при.1агане на противовариолната ваксина с втора инжекция триваксина (вж. диаграма 4). Титърът на аг.1утинин11те при реакция аг.1утинация тип Вида., за група 00 започна да нараства от десетия ден. След втората инжекция титърът продължи да нараства, достигна максимума на 45-ия ден, след което постепенно спадна до четвъртия месец, за да се сниж11 рязко до края на петия месец до 1 : 50 (вж. диаграма 2). Титърът на аглутинините при реакция аг.1утинация тип Видал за група ВО започна да нараства от петия ден и достигна максимума на 20-ия ден. С.1ед втората инжекция титърът продължи да расте, достигна максимума към ия ден и постепенно спадна до 1 : 50 в края на петия месец (вж. диаграма 3).

6 При п1трирането на тетан11чшн1 антитоксин върху бели мншк1-1 се \'Станов11, че в началото на 11мунизан11ята серумът 11а зайците от групата съдържа < 1 10 АЕ. на 15-ня ден тнтърът досп,гна > 1;2 АЕ н < ЗАЕ. на 45-ня ден > 1 АЕ 11 < :J АЕ 11 в"края - на петня месе1t > 1/2 АЕ и < 1 АЕ (табл. 1). Ч е т в ъ р та г р у II а. Температурната реакцня се двнжеше от :J8,8" до :39,8", средно :,9, :J2", конто стойностн са сравннтетю 1111скн. f:5{ //..?1/"0 -- ;1/ jj!ji!u!//г,11уr.:, у,,рупи f:j{/{/ --- ' ''' ' Дни fj У!/ fj У!!/ /) (?tl х?j Х! 1[11,1гр:н1:1 З. Д1111:.ч11к: 11:1 т1,п,r:1 11J ВО-: г:1 т п ) 1:1iiн11тr от J\! н \! гру11:1 Възлите на мястото на прнложенне на тривакснната се явиха на 18-ня ден. Прн прилагане на втора 1111жекция тривакснна зайц11те реагираха с местно д,1фузно зачервяване през първите I до дн11, което не даде отражение върху температурната кр11ва. Последната се движеше от 38 до.19,5. средно 38,9. Тез11 стоiiностн са почти еднакви с тез,1 след прнлагане йа втора инжекция три ваксина във втора и трета група зайци. Към десетия ден се образуваха възл11 с голем1111а от лещено до бобено зърно, като f:'днн продължаваха да нарастват до 17-11я ден до големина на лешник, а други регресираха без по-нататъшно нарастване. Абсцеднране не бе На6J1юдавано. Т,пърът на комплемента започна да нараства от 10-ия ден, достигна максимума на 15-ия ден, след което се задържа на едно ниво и след втората инжек1щя тривакснна (вж. диаграма 4). Титърът на аглутиннннте пр11 реакция аг.путннаuия т11п Видал за Група DO започна да нараства от J 0-ия ден и достигна макс11мума на :Ю-11я ден. След втората инжекция т11търът продължи да расте до четвърп1я месен. след което започна да спада, но в края на петня месец се за :11,ржа пес още в11со1<0-1 : 250 (вж. днаграма 2).

7 l lpoy 1вa не ко, п.,ексното л p11.1ara 11(' на па р1ю:111ci вакс1111< Титърът на аглутинините при реакция аглутинация тип Внда.'I за групи ВО започна да нараства до 10-ия ден, дост11гна максимума за 5 днii след втората инжекция триваксина, т. е. на 35-нs, ден, с,iед което постепенно спадна до четвърпiя месец, за да се сн11ж11 рязко в 1<рая на 11епIя месец до 1 : 75. Тази група даде наr1-високо и най-продължително f:.tj задържащо се антитялообразуване (вж. диаграма 3). Динамиката на титъра за групи Н- и ВН-аглутинините при. всички реакции за тип Видал почти съвпадна с тия от групите - DO 11 ВО. При титриране на тетаничння анппоксин на бели мишки се установи, че в деня на имушвацията серумът на зайците от групата съдържа < АЕ, на 15-ия ден> 1 10 АЕ и< 1 2 АЕ, на 45-ия ден> 1 АЕ и < 3 АЕ, а в края на петия месец < АЕ. IJ _ :...-.:.:З---- '".... /,,-:,,,_,., /V ")J,1ЛО -.'f.,,, _. '.! - - ///,, :, ;,,',.,'y,"l:j L-'-'-'-'--'--- '-'.,'".,..111,1rрама 4. Д1111ам 1к.1 11а т11търа на -0:\111- f{ щ 1па у :iaiittlltc от 1, 11, 111.IV 11 \' rpyjja Тези СТОЙНОСПt са ПО-ННСК11 от вто- ра и трета група (вж. таблица 1). Пет а г р у п а. Температурата на контролните опитни животii11 за периода, съответствуващ на първа инжекция, бе средно 39,4" 11 съответно на втора инжекция - 38,95". Титърът на комплемента показа миниммни стойности без динамi1ка. Титърът на аг.1утинините прii реакцiiя аг.nутнна,,ия тин В11дал за групiiп DO и ВО се движеше от 1 : 50 до 1 : 150. При ппрнране на тетаиичння антитоксин на бе.аи мишки се установ1i титър < 1 10 АЕ. Разглеждайки даннiпе на O-анп,телата за коремнотифната комгюнента във втора, трета и четвърта група (вж. диаграма 2), се вижда, че при самостоятелното и при комп.11ексното, но разделно прилагане (с първа и втора инжекц,1я) на вариолна ваксина покачването на тнтъра с:,ед първата инжек ия започва почти едновременно. нараства с еднакъв интензитет и едновременно достига своя макс,мум (на ия ден). Разм,ката в максималните ппри не са го.аеми и в трите групи. Това показва, че вариолната ваксина не угнетява образуването на O-аглутинините. Обаче по-нататъшното IIрос.1едяване титъра на антителата дава по-ранно и по-ускорено снижение на същiis1 при ко Iп.аексното 11рII.10- жение. Получените данни за дi1намиката на ВО ант1пялообразуването (вж. диаграма 3) и в трите групи са напълно аналогичн1i с т11я от група DO. Нещо повече - тук се наблюдава едновременност и 110 отношение началото на снижение титъра на антителата. В динамиката на титъра на аiпихемоаглут11нинiпе за първа, втора и трета група (вж. диаграма 1) се наблюдават някои особености: интензивно нарастване, високи максимални стойности на тнтъра при самостоятелното прилагане на вариолната ваксина и нисък интензитет на наrастване със значително по-ниски максимални стойности при комплекс-

8 10 К. 51. J(у: юв. 11. J laнaiioтnn. Цв. Га1111<'нr1.. П. Koкo111apofl 11 J.ir нота пр11:1агане с IIърва и втора инжекция триваксина. Антитялообразуването заrючва по-късно нрн комплексното 1IIнtJIагы1е с втора инжекция. По-нататъшното 11рос. Iедяване на тнтъра на а11п1хемоаглутинините показва, че по-рнзко с1iада, но псе пак се задържа в значителни стойности ГIJJИ самостояте.'i110 I1ри.11агане, а при ком1ij1ексно 11ри.r1агане по-бавно спада; но стоi'tностнте ыу са вннаги.по-юiски. Приведените данни показват, че има известно заторыозване на иi\iуногенезата у зайците по оtношение на а1пихеi\юаг.т1утннините 11р11 коып.r1ексното прилагане на вариолнаrа вакснна. с тр11ва1,сина Пр11 саr-.юстояте.1111ото прилагане на вариот-iата ваксина зайците по казаха добре изразена оgща н местна реакция. При комплексното разделно прнлаrане с първа и втора инжекция трнваксина местниtе изменения се появ Iха по-късно. бяха по-с.11або 11зразени и по-бързо еволюираха. За изясняване разв11тието на рrзнстентността у зайците се проведе реваксинация на 12-ия ыесец от ваксинирането. Всички зайци, Отрицателно реаrнра.1и пр11 11ача.rrната ваксинация, дадоха положителна обща и местна ва1<сiша.'iна реакция при реваксинацията, а положително реагиралите при началната ва1<синання зайци дадоха отрицателна местна реакция. което свидетелствува, че създаденият противовариолен имунитет н при т11я по-ю1с1<11 стоiiностн на антихемоаглутинините е достатъчен да предотврати повторното ваксиниране на зайците в наблюдавания период. След имуннзацнята нарастването на комплемента и в четирите груп11 (вж. диаграма 4) показва определен паралелизъм помежду си. Порад11 непроследяване д11нащ1ката на нарастването му cjreд 45-ия ден не можем да взеl\1ем станоnище опюс1ю пара.н:-.11изма с титъра на антнхемоаг.r утинините. Динам11ката на а11т11токс11но0gразуването показва пълен парале.r111- зъм във втора. трета II четвърта група (вж. таблица 1): започване на 15-ня ден, достнгане 1\1акс111\1ума I<ъм 45-ия ден, н то в еднакви титри до З АЕ. През следващ11я перищ до петия месе1 се установява спадане на т,пъра на антито1<сi111нте в кръвта до уровена от 1. 2 АЕ до I АЕ, т. е. значнте.11но по-висок от уроrзсна на контролната rryпa. Тез11 данни показват, че коr-.111.riе1<сното пр11-11агане на триваксината с вар110.11ната ваксина (с втора и трета инже1щ11я) не тормоз11 антитоксинообразуването. Забелязва се даже 11звrстно спiму.1iнране, 11зразсно в по-голем11н б()oii 11а в11- сокiпс тiпр11 на а11т11тш,;сii11а това 11р11. 1ага11с. Изподи 1. При едновременното разделно прнлагане на варнолна вакснна с първа 11.r1н втора 111-1же1<щ1н тр11вакс11на кривата на т11търа на антнхемо ГJIупIн1Iннте показва. че те се явяват ма:1ко по-късно със значитеj1но пониски максима.r ни стоiiност11, но 110-бавно спадат, отколкото при самостоятелното пр11.сiагане. Повторната uаксинация (с, 1ед 12 месеца) даде отрицателна местна реакння. 2. Макс11ма.'11нпе стоiiносп1 на тнтъра на O-аrлутиншште (за коремнотнфната :1rап1фната Б коl\1nонrнп1) при комп.11екс1юто разделно пр11.r1ага11е на тр1iваi\сi-i11а - riрс1t11п11тат с uар1юл1-1а ваксина, са 11риб.rн1з1 тетю

9 еднакви с титъра на O-аглутинините на същите компоненп1 при самостоя телното и прилагане. с ед достигането на максимума титърът на O-аг.,у тинин11те при комбинираното при.1агане дава по-ускорено снижение 3. Антитоксинообразуването при комп.'1ексното пр11.1агане се оказ, напълно еднакво по стойност и,щнамика с това при самостояте.1ното пр11.,ага не на три ваксината. 4, Комп.1ексното при.1агане на варио.'tна ваксина с тр11вакс11на (1 11.oi 11 инжекция) предизвиква 11зработване на антите.1а прот1ш антигените съдържащи се във ваксините. При комп,1ексното при.1агане се наб.1юдав, ювестен антагонизъм между антиген11те. изразяващ се преди всичко 1 по-ю,ския титър на антихемоаг.1утинините. Обаче отрицате.,ната кожн, реакция при реваксинация показва. че II при тия по-ниски титри на ант11 хемоаг.1утинините е създаден достатъчно напрегнат имунитет протиt варио.1а. 5. По.1учените резу.1тати дават 11звестно основан11е да се изпита ком п.1ексното пр11:южен11е на вар110.1ната ваксина с тривакснна II на хора J1 И Т Е Р,\ Т У Р,\ 1. БаРn, В. Н, Н. К. Гот<'u. Цв. Г:1н 11<'ua 11.1р. - Бю.1ет11н т ниэм _ - 2. Б ( :1 як ou. в. д.. А.А и:, ь ч L' 11 "о - жмэr, 1963, Б у р r а с о u. П. И К. Т. Г а II о ч к о - ЖМЭЙ В а с 11 :1 ь е u, В В. Д. Н t' у с т р о<' в. А. 11. П () :1 о :t о 1 11 др. - ЖМЭЙ , 5. -?1. Г, н ч" 11 а, Ц н. - Бниет11н на НИЕМ ;), С1. 6. К а 1 :-.1 ар 11 н к,.-\ К. - ЖМ.7П, 19fi. 2, G:J Ш п 111 у 11 о в Ф.,\. - Ж.11.'111, 19"9. 1, 24. ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСПЕННОЙ 8АКЦИНЫ И ТРИВАКЦИНЫ НА КРОЛИКАХ К Л. Ку1.11ов, П Г/{lна1ivтов, lia. Ганчева. П. Кокт11аров, Р. Мир11пнщ1, Г. K11npr.1я1t.П. J-/11 1еви, Л. Ш11ктю. 1\ Пон111iотив11 РЕЗЮМЕ Проведено 11зучение комп.1ексного прнменения оспенноii ва1щ1н1ы 11 тривакцины на кро.111ках. В в11де показате.1я степен11 выработан1юго иммунитета бы.11а исrю.'1ьзована динамика титра антите.1, титра ком1j:1е мента и кожные изменения при вакцина.1ьной реакции. Было установлено. что пр11 комплексном применен1111 оспенной вакцины с тривакциной (1-ой и.1и 11-01"1 инъекц11ей) вызывается выработка антите.1 в отношении антигенов, содержащихся в вакцинах: ДО II ВО антителообразование при комплексном применении приб.1изительно 0;;11- наково с таковым при самостоятельном применении вакцин, а антитоксинообразование является впо.1не одинаковым пр11 обоих способах применения вакцин. Замечается нзвестное подав.1енне образования антигемоагг.1ютининов при комплексном применени11. Отр1щате.1ьная общая 11

10 1 :г К. Я. Ку:вюв, l.111niioтoв. Цu. Г.111чсnа. 11. l(окошаров й др. мrстная р<'акшш 11р11 рсва1<ц11наци11, однако, показывает, что даже и при этнх Go.r1L'l' 1111зк11.\ т1прах антнгемоагг;1ютин1нюв у кроликов выработан :tостаточ111.1ii ll li\lyiiiitc't 111ют11u OCJll,I INV[SТIGЛТIONS ON ТНЕ COMPLEX ЛPPLICAТION OF SMALLPOX VACCINE ЛND TRIPLE VЛCCINE IN RЛBB1rs 1\.1 Ga11rl1cva, Р. Kokosl1arov. R. Marirtova, L. Slliko uf 11 Panayotovu SLIMMЛRY А stl1<i y is c:rrric,i 01.1( оп tl,e co111plex application о[ smallpox vaccine arнl triple 1 :rcci11c i11 ral,ьits. Т11е <iyпa111ics о[ tl1e antibody titer, о[ tl1e co111plc111eпt aiнl of ll1e s1,iп cha11!(cs,lшiп!( tl1e vaccine reaction is employe,i for illllicatiп!( lhe,legree of i111111uпity pro,il1ced. lt is estaьlished that <illriпg tl1e co111biпe,t application of s111allpox vaccine апd triple vaccine (1 ог 11 iпjectioп), protlllctioп of aпtibodies to the antigeпs coпtained iп lhe 1 acciпes is illllucecl: lhe DO апd VO aпtibody production during complex applicatioп is approxi111ately egt1al to that duriпg siпgle application, 1 v hereas the a11titoxiп prodl1ctioп is con1pletely identical 11 ith both methods of \'ассiпе admiпistratioп. А certain degree of iпhiьition of an!ihema1щluti11in pro,luclioп is observe,i,l11ring complex application. The пegative eпeral aml local ;: :1;'i reactioп <lt1ri11ц re\ acciпatioп (!e111011strates ho,ve,1er, : s \11 ;:: i ii 1 : \;;/ /:;1 ox i11 raljьits is pro,l11ce,i iп the lo11 er :iip