РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020 ГОДИНА УПИ VII-665,228,

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020 ГОДИНА УПИ VII-665,228,"

Препис

1 РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2020 ГОДИНА и дата на Р.С. Възложител Населено място УПИ,пл.,кв. идентификатор 1/ г. Община с.ябълково УПИ I-225, кв.18 по плана на с.ябълково 2/ г. Колев ООД Гр по 3/ г. Валентин Вълчанов с. Kрепост УПИ VII-665,228, кв. по ПУП на с. Kрепост 4/ г. Генчо Добриков с. Kрепост УПИ VI-58, кв. 44 по ПУП на с. Kрепост 5/ г. Ивайло Господинов гр. ПИ по КК на 6/ г. Община Гр ; ; за второстепенна улица по 7/ г. БТК ЕАД гр. София село Горски извор ул. Ангел Георгиев и улица ско шосе от сграда1 в УПИ VI-338, през ОТ 109, през ОТ 296, през ОТ 295, през ОТ 294, през ОТ 194 до сграда 1 в УПИ I-567 по плана на село Горски извор 8/ г. Съби Антонов с.крепост УПИ III-731, кв.5 по плана на с. Крепост, общ. Строеж Укрепване на подпорна стена Фабрика за опаковки ПРИСТРОЙКА-ТЕРАСА ПРИСТРОЙКА-ТЕРАСА И ПЛЪТНА ОГРАДА Жилищна сграда Реконструкция на улици на територията на гр. Подобект: Ул. Патриарх Евтимий от о.т.179 до о.т.344 Подобект: Ул, Христо Г. Данов от о.т.361 до кръстовище с улица Патриарх Евтимий Разширение/реконструкция на съществуваща канална мрежана БТК ЕАД от съществуващ MSAN до сграда1 в УПИ VI-338, кв.32 до сграда 1 в УПИ I-567, кв,96 по регулационния план на село Горски извор, ЕКАТТЕ17141, общ. Работилница за повредени моторни превозни средства

2 9/ г. БАГОС АД гр. Меричлери УПИ ХVI-638, кв.59 по плана на гр.меричлери 10/ г. БАГОС АД гр. Меричлери УПИ IV-1042, кв.84 по плана на гр.меричлери 11/ г. БАГОС АД гр. Меричлери УПИ ХV-626, кв.60 по плана на гр.меричлери 12/ г. БАГОС АД гр. Меричлери УПИ XI-711, кв.69 по ПУП на град Меричлери 13/ г. БАГОС АД гр. Меричлери УПИ III-132, кв. 21 по ПУП на град Меричлери 14/ г. Пламен Георгиев Гр. ПИ по 15/ г. АКВА ИМПЕРИЯ ООД Гр. ПИ по 16/ г. Владимир Маринов с.голямо Асеново УПИ ХI-298, кв.36 по плана на с. Голямо Асеново 17/ г. Петя Нанева С. Бодрово УПИ VII-215 кв.28 по плана на с. Бодрово 18/ г. 19/ г. 20/ г. 21/ г. ЕМ ДИ ДЖИ АГРО ЕОД София Кирева и Златко Кирев София Кирева и Златко Кирев Димитър Димитров и Диана Костадинова с.великан УПИ VII-86, кв.3 по плана на с.великан, общ. гр , по КК на гр. гр по КК на по КК на ФЕЦ Багос Меричлери 2 ФЕЦ Багос Меричлери 4 ФЕЦ Багос Меричлери 6 ФЕЦ БАГОС Меричлери kwр ФЕЦ БАГОС Меричлери kwр ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Фотоволтаична инсталация с мощност wр върху покриви на сгради с идент и по Еднофамилна жилищна сграда Второстепенна постройка ФЕЦ с мощност до 30 kwp и трасе на кабелна линия НН за присъединяване към ел. мрежата ВиК отклонение към УПИ IV-1816, кв.201 по ПУП, ПИ по КККР на Плътна ограда до 2,20 м. на ид по КК на /по северна, източна и южна граница на имота/ Жилищна сграда

3 22/ г. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. Трасе 1-от нова Ш1/2к върху трасе на съществуващ оптичен кабел в ПИ на запад достигайки до бул. Д. Благоев, тръгва на юг преминава чрез хоризонтален сондаж от западната страна на булеварда, преминава по западния край на мостово съоръжение достига до кръстовището с ул. Простор, продължава на запад в северния край на ПИ , след това продължава на запад в северния край на ПИ , тръгва на юг и навлиза в ПИ , продължава на юг, след това тръгва на запад и достига до ПИ , където се намира базовата станция. Трасе 2- започва от нова кабелна шахта Ш2/1к върху трасе на съществуващ Трасе на опитна кабелна линия с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел до базова станция в ПИ по КК на гр., общ., обл. Хасково.

4 магистрален оптичен кабел, тръгва на запад през ПИ , насочва се на юг по бул. Д. Благоев пресича го и продължава на юг до западния тротоар на булеварда, при кръстовището тръгва на запад по северния тротоар на ул. Охрид, достига до кръстовището, продължава на север по източния тротоар на ул. Ц. Церовски, пресича на запад преди кръстовището с ул. Г. Делчев, продължава на запад в южния тротоар, при кръстовището с ул. Пети ноември продължава на северсевероизток в източния тротоар, пресича кръстовището с ул. В. Левски, продължава по ул. Ветрен и достига до ПИ , където се намира базовата станция. 23/ г. Христо Христов с.крепост УПИ I-592, кв.27 по Еднофамилна жилищна сграда

5 Заповед към РС 79 плана на с.крепост /2019г. 24/ г. СИНАГ ООД с. Голямо Асеново УПИ XI-182, кв. 32 по ПУП на село Голямо Асеново 25/ г. Марин Маринов ИД: по КК на идентичен с УПИ VI-168, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на кв. Черноконево, 26/ г. Пламен Манолов с. Голямо Асеново в УПИ VIII- 358 кв.57 по Плана на село Голямо Асеново 27/ г. с.крепост 28/ г. 29/ г. 30/ г по КК на село Крепост община имоти с ; ; и по КК на град ИД: второстепенна улица по КК на град по КК на град ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30 kw ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 29,48 kw ОГРАДА плътна, по южна и западна вътрешна регулационна граница на имота и ажурна към улицата с височина 2.2м Изграждане на КЛСН, КЛНН и монтаж на БКТП 20/0,4 kv, 630kV за присъединяване на обект Промишлена складова база в ид: с.крепост, община Изграждане на кабелна линия НН и монтаж на нови КРШ 1и 2 от БКТП Дуветика, гр. Изграждане на нова КНН и монтаж на ново ЕТ за присъединяване на обект Поставяеми навеси в идентификатор по КК на град Подмяна на съществуващ КТП 585 с БКТП

6 31/ г. 32/ г. Заповед към РС 77 /2019г по КК на град Христо Христов с.крепост УПИ II -592, кв.27 по плана на с.крепост 33/ г. Веселин Христов с.крепост УПИ ХI-425, кв. 57 по ПУП на с. Крепост 34/ г. Бончо Сталев с.ябълково по КК на с.ябълково 35/ г. Община на територията на на територията на община община 36/ г. Митко Митев и Теодора Ганева 37/ г. Дочка Цветкова с.черногорово УПИ ХVIII, кв.8 по плана на с. Черногорово 38/ г. Радев-06 ООД гр по КК на 39/ г. Колев ООД гр по КК на 40/ г. ОЗИ МИЛК ЕООД с.брод ПИ ,местност Къра по КК на с.брод, общ. 41/ г. ЕМ ТЕ ПАУАР ООД гр по КК на Подмяна на съществуващ КТП 583 с БКТП Еднофамилна жилищна сграда ГАРАЖ ЗА ДВА БРОЯ АВТОМОБИЛИ Външен водопровод към мотел с автосервиз Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Община С. Добрич УПИ ХХ-214, кв. 22 Еднофамилна жилищна сграда Навес за селскостопанска техника СГРАДИ С ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ ИЗГРАЖДАНЕ НА АЖУРНА ОГРАДА И КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ В УПИ V-169-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, КВ.152а ПО РЕГ. ПЛАН НА ГР.ДИМИТРОВГРАД, ИДЕНТ. С ПИ ПО КК НА ГР. ДИМИТРОВГРАД НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ФЕЦ- 30 кwp 42/ г. Андон Андонов С. Воден УПИ VII-114, кв. 48 ФЕЦ- 30 кw

7 43/ г. 44/ г. 45/ г. Заповед към РС 75 /2019г. село Крепост гр. трафопост в улична регулация северно от кв.57 по ПУП на село Крепост по КК на град ТИ ВИ ГРУП ООД Гр по 46/ г. Иван Пачов Гр по 47/ г. заповед по чл.154 към РС 107/2015г. 48/ г. заповед по чл. 154 към РС 26/2019г. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.меричлери по КК на Меричлери НЕОХИМ АД гр по КК на 49/ г. Панчо Панев и Недялка Панева с.длъгнево УПИ I, кв.16а по плана на с.длъгнево 50/ г. АСА ООД гр. ПИ по 51/ г. Жулиета Христова гр по КК на 52/ г. Панчо Панев с.длъгнево УПИ I-182, кв.16б по плана на с.длъгнево 53/ г. Панчо Панев с.длъгнево ПИ по КК на с.длъгнево 54/ г. Община гр. ул. Емилиян Станев, улица към Софроний Врачански 3, ул. Неофит Бозвели 2 Подмяна на съществуващ КТП 4 Крепост с БКТП Подмяна на съществуващ КТП 323 с БКТП Складова база Еднофамилна жилищна сграда Преустройство на базова станция 6046 Покрита площ за временно съхранение на химически продукти опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности етапи I-модул 1 и модул 2 етап II-модул 3 и модул 4 Стоманобетонова площадка Фотоволтаична централа 30 kw Еднофамилна жилищна сграда Склад за селскостопанска продукция-фуражи Склад за селскостопанска продукция-фуражи РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДИМИТРОВГРАД Подобект: Улица Емилиян Станев от о.т.134 до о.т.404 и улица към Софроний Врачански 3

8 и4, и ул. Химик, гр. Подобект: Улици и паркинги пред бл. 13 и 15 на ул. Емилиян Станев и на ул. Химик и улици и паркинги пред бл.17 и 19 на ул. Емилиян Станев и на ул. Неофит Бозвели 2 и 4 55/ г. Иванка Михайлова гр по КК Фотоволтаична централа с мощност 30 кw на 56/ г. Бончо Сталев С. Ябълково ПИ , м-ст Хранителен магазин 57/ г. 58/ г. 59/ г. 60/ г. гр. гр. гр. гр. Баирчето и по КК на и по КК на имоти с ; ; по КК на град местност Габера имоти с с ; ; по КК на град местност Габера 61/ г. Адриана Славова Гр по 62/ г. Стефан Грънчаров Гр по 63/ г. Държавна агенция Електронно Гр. имоти с ИД: ; Външно електрозахранване на обект Сграда в идентификатор по КК на Външно електрозахранване на обект Видеонаблюдение и осветление в идентификатор по КК на Външно електрозахранване на обект: Сграда в идентификатор по КК на гр. Външно електрозахранване на обект: Сграда в идентификатор по КК на гр. Ограда плътна по северната вътрешна регулационна граница на имота с височина 2.20м. Преустройство на бивша поща в сграда за КОО Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна

9 Управление с ЕИК: ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: ; ИД: по КК на град съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации подобект: Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Южна България, община 64/ г. Петко Кръстев С. Длъгнево УПИ ХХI-163, кв. 4 Ограда плътна по западната вътрешна регулационна граница на имота с височина 2.20 м. 65/ г. БЕЛДОГ ЕООД гр по Преустройство на част от 1 етаж и 2 етаж на КК на съществуваща сграда-търговски комплекс, офиси 66/ г. ГОСПОДИН МИНЕВ и ДЕШКА ЯКЪПОВА С. Брод УПИ VII-429, кв. 39 по ПУП на с. Брод, общ. 67/ г. Данаил Александров Гр по 68/ г. ГЛОБАЛ ЕООД с.крепост по КК на с.крепост, общ. 69/ г. Виолета Митева гр по КК на 70/ г. 71/ г. Димитър Христовски и Мариана Христовска ПИМК ИНВЕСТ АД с ЕИК гр. ПИ по ПИ по КК на Землището на и жилища в стаи за гости Фотоволтаична централа 15 kw гараж ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Преустройство на подпокривно пространство, прилежащо към самостоятелен обект в сграда с ид по КК на в мансарден етаж ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на нов БКТП 630кVA/20/0,4kV

10 72/ г. 73/ г. 74/ г. 75/ г. Тодорка Желева, Радка Христозова и Пенка Добрева РЕН ТЕХ ЕООД ЕИК: село Ябълково, община Гр. ПИ по С. Добрич имоти с номера: ; ; ; ; ; ; ; по КК на землище село Добрич Гр. ИД: , кв. 11-А Върбица УПИ I-131, кв. 9 по ПУП на село Върбица 76/ г. Георги Георгиев Гр по 77/ г. Андон Андонов с. Воден УПИ ХIV-114, кв.48 по ПУП на с.воден 78/ г. ИВОН БГ ЕООД Гр по 79/ г. ПАОЛО ЕООД гр по КК на 80/ г. ПАОЛО ЕООД гр по КК на 81/ г. Васил Юлиянов С. Черногорово УПИ V-451, 528, кв. 44 по ПУП на с. Черногорово, общ. Д- ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Външно електрозахранване на обект: Жилищна сграда /вила при овчарника/ - завишаване на мощност в идентификатор по КК на село Добрич, община МЕТАЛЕН НАВЕС ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ С ОБЩА ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ДО 30 kw ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Склад Многофамилна жилищна сграда с магазини Фотоволтаична централа-30 кw Фотоволтаична централа-30 кw Еднофамилна жилищна сграда

11 град 82/ г. Анелия Иванова и Иван Иванов гр по КК на 83/ г. Антон Ангелов С. Скобелево града /2 МсбЖ/ с кад. 41 Кметство в УПИ I, кв. 26 по кадастралния и регулационния план на с. Скобелево, общ. самостоятелен обект в сграда на първи етаж 84/ г. Заповед към РС 44 /2019г. 85/ г. 86/ г. ДАНИ-БГ СТИЛ ЕООД Гр. Имот с идент по Гр ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; и по КК на град Гр. с ; ; ; Реконструкция, преустройство и надстройка на еднофамилна жилищна сграда СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АПТЕКА В КАФЕ АПЕРАТИВ Складови помещения Реконструкция на извод СН Захари Стоянов от подстанция 110/20/6kV до ТП 521, Подобект: Подмяна на съществуващ кабел СН с пресичане на : Четвърта ЖП линия, пред тягова станция на км На първа ЖП линия на км На текущ път клон Каолин на км Реконструкция на кабелна линия СН извод Васил Коларов от ТП 584 дотп 588,

12 87/ г. 88/ г ; ; ; и по КК на град Гр ; второстепенни улица по КК на град местност Габера Гр ; ; ; ; ; ; ; ; и по КК на град Външно електрозахранване на обект: Вилна сграда в идентификатор по Реконструкция на кабелна линия СН извод Хладилника от ТП Хладилника до БКТП Бейрут, гр. 89/ г. ПАОЛО_КОМЕРС ООД Гр по КК Покривна фотоволтаична централа 30 кв. на Д-град 90/ г. Ервин Рамадан гр по Еднофамилна жилищна сграда КК на 91/ г. Даниел Жеков С. Брод УПИ IX-234, кв. 29 Фотоволтаична инсталация 30 кв. 92/ г. ИВ ДЕ КАР ЕООД гр по Офис, автодиагностика и вулканизация на МПС КК на 93/ г ВЕСТА ТРЕЙДИНГ ЕООД гр. ПИ по Фотоволтаична централа 30 kw 94/ г. Галина Маринова и гр. ПИ по Фотоволтаична инсталация 30 кwp Христина Чорбаджиева КК на 95/ г. БУЛГАРТРАНСГАЗ гр. ПИ по Станция за очистване на газопровод (СОГ)-

13 ЕАД КК град 96/ г. ПАОЛО-КОМЕРС ООД гр. ПИ по КК на 97/ г. Стефан Атанасов гр. ПИ по КК на 98/ г. Димитър Димитров гр. ПИ заповед по чл. 154 от по КК на ЗУТ към РС 14/2008г. 99/ г. ET МАК-Г-Гинка Драганова Гр по 100/ г. МГ-ОЙЛ ООД Гр. ПИ по 101/ г. ЗКИ-ВОЛТА ООД гр. ПИ по КК на 102/ г. Георги Маджаров с.крепост УПИ VIII-649, кв.64 по плана на с.крепост, общ. 103/ г. РОС ЕООД с.черногорово УПИ VI, кв.52 по плана на с.черногорово 104/ г. Валери Балиев гр. ПИ по КК на 105/ г. Община гр. Улица Захари Зограф от о.т. 607 до о.т.707 и паркинги пред бл. 17, 18, 19, 20, 24, 25 и пред парк Марица 106/ г. Иван Демирев Гр по Приемна камера на газопроводно отклонение, гр., община, ПИ Покривна фотоволтаична инсталация 30 кwp Плътна ограда до 2,20м. на ид по КК на / по западна граница на имота/ Преустройство на снек-бар в кафе-сладкарница и сладкарска работилница Покривна фотоволтаична инсталация 30 кwp АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АВТОМИВКА Цех за хидробластиране Допълващо застрояване-лятна кухня Изграждане на силозно стопанство за безопасно съхранение на фуражи за нуждите на РОС ЕООД Еднофамилна жилищна сграда с гараж и паркинг на открито РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДИМИТРОВГРАД Подобект: Улица Захари Зограф от о.т. 607 до о.т.707 и паркинги пред бл. 17, 18, 19, 20, 24, 25 и пред парк Марица Преустройство на гараж в офис

14 107/ г. Любомир Николов гр по КК на Надстройка до покриване на изграден калкан в съсобствен имот за жилищни нужди 108/ г. Вълю Колев с. Светлина по КК на Басейн с обем 48 куб.м. с.светлина 109/ г. Павел Грозев с.голямо Асеново УПИ IX-32, кв.10 по Фотоволтаична инсталация 30 кwp плана на с.г. Асеново 110/ г. ФИНЕС 2 ЕООД с. Добрич УПИ VI-63, кв. 5 по Фотоволтаична централа 30 кw ПУП на с. Добрич 111/ г. ФИНЕС 2 ЕООД с. Великан УПИ VI-24, кв. 19 по Фотоволтаична централа 30 кw ПУП на с. Великан 112/ г. София Кирева и Златко гр по КК Жилищна сграда и лятна кухня Кирев на 113/ г. Николай Колев, Милен С. Злато поле УПИ I-116, кв. 18 Фотоволтаична централа 30 кw 114/ г. Колев и Динка Статева Сашо Тенев и Дорка Тенева гр. идентификатор: местност Габера ОГРАДА плътна, по западна и южна вътрешни регулационни Граници и ажурна от изток с обща дължина 75,84м, и височина до 2,2м. 115/ г. Иван Иванов С. Горски извор УПИ II-37, кв. 6 Фотоволтаична централа 30 кw 116/ г. Тодор Делчев, Делчо Делчев, Тинка Господинова с.светлина УПИ Х-53, кв.19 по плана на с.светлина Фотоволтаична централа 30 кw 117/ г. ИВОНС МЕТАЛ ЕООД гр по КК на 118/ г. Румен Иванов с. Добрич УПИ XXVII-206, кв / г. Иван Иванов с.радиево УПИ VI-47, кв.24 по ПУП на с.радиево 120/ г. гр ; второстепенни улица по КК на град 121/ г. гр. имоти с ; Фотоволтаична централа 30 кw ОГРАДА плътна, по югоизточна вътрешна регулационна граница в имота, обща с УПИ XXVI-205, дължина 17,9м, височина до 2,2м. Реконструкция на жилищна сграда Реконструкция и разширение на ВНН, извод 3, ТП Млада гвардия гр. Реконструкция и разширение на кабелна мрежа НН в местност Габера гр.

15 122/ г. 123/ г. 124/ г. 125/ Заповед към РС 62/ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛ гр второстепенни улица по КК на град местност Габера С Kрепост ; ; и улици от О.Т. 238до О.Т.45; от О.Т.45до О.Т.63и от О.Т.63 до О.Т.95 с.крепост , , по КК на Стефан Грънчаров Гр по 126/ г. ФИНЕС-2 ЕООД с. Брод УПИ XVII-326, кв.19 по плана нас.брод 127/ г. Колев ООД Гр / г. ДЕЛВИТА ЕООД с.черногорово УПИVIII-14, кв.15 по плана на с.черногорово 129/ г. Атанас Донев и Ивелина Стойчева гр. ПИ по КК на 130/ г. Милен Христов с.радиево УПИ I-293, кв.41 по плана на с.радиево, общ. 131/ г. към РС 150 от 2008г. Тихомир Танев и Гергана Динева гр по КК на Външно електрозахранване на обект фургон в идентификатор по КК на град Кабел СН Язаки от БКТП 4 до БКТП Язовира Външно електрозахранване на обект Складова сграда в ид по КК на Преустройство на бивша поща в сграда за КОО Фотоволтаична централа 30кW Изграждане на БКТП 6/0,4kVдо 2х1000kVA в идентификатор по КК на град Фотоволтаична инсталация 30кW Жилищна сграда Фотоволтаична инсталация 30кW Триетажна сграда-бутици, офиси и жилище

16 132/ г. ЕТ МАК-Г-ГИНА ДРАГАНОВА гр по КК на 133/ г. Милагро ЕООД с. Воден УПИ XIII-245, кв.31 по ПУП на село Воден 134/ г. Недялка Митева гр по КК на 135/ г. Марияна Динева с.радиево УПИ XIII-292, кв.41 по плана на с.радиево 136/ г. Илйос 73 ЕООД Гр. ПИ по 137/ г. Златка Томова и Гр. ПИ Красимира Николова по 138/ г. Тони Влахов село Добрич УПИ X-98 кв.11 по 139/ г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛ плана на село Добрич Върбица ИД: местност Пещвето землище на с. Върбица 140/ г. Тони Влахов с. Добрич УПИ IX-97, кв.11 по ПУП на с. Добрич 141/ г. Община гр. обслужваща улица и паркинг зад бл. 8 на ул. Хр. Г. Данов и ул. П. Евтимий пред бл. 14 и пред бл. 5 гр. 142/ г. Николай Кръстев с.ябълково ПИ по КК на с.ябълково Фотоволтаична централа 30 кw Фотоволтаична централа - 30 кw, УПИ XIII-245, кв.31, с. Воден, община Фотоволтаична централа - 30 кw Еднофамилна жилищна сграда басейн Покривна фотоволтаична централа 30 kw Фотоволтаична централа до 30 kw Рехабилитация на ВС Върбица, КЕЦ Фотоволтаична централа до 30 кw, УПИ IX-97, кв.11 по ПУП на село Добрич, община РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДИМИТРОВГРАД Подобект: Обслужваща улица и паркинг зад блок 8 на ул. Хр. Г. Данов от о.т. 369 до о.т.371 по плана на гр. Подобект: Ул. Патриарх Евтимий пред блок 14 от о.т. 353 до о.т.361 по плана на гр. Подобект: Ул. Патриарх Евтимий пред блок 5 от о.т. 162 до о.т. 163 по плана на гр. Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко

17 143/ г. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛ с.крепост имоти с идентификатори: ; ; и общински имоти и местен път 144/ г. Паоло Комерс ООД Гр и по 145/ г. Росица Гочева и Николай Гочев гр по КК на 146/ г. Община гр. ул. Септемврийци гр. Трафопост тип БКТП 1х400kVA в ПИ , подземен кабел 20kV за него от ЖР стълб 61/13 в ПИ и подземни кабели НН до нови електромерни табла ТИ тип ТЕПО пред ПИ и ПИ , всички в землището на с. Крепост Фотоволтаична централа, подобект: сградно отклонение за електрозахранване на ФЕЦ в имот и Преустройство и промяна предназначение на магазин за пакетирани стоки с пристройка в гараж със складови помещения Рехабилитация на улици на територията на гр., подобект: Рехабилитация на Ул. Септемврийци от о.т. 41 до о.т. 66 по плана на гр. 147/ г. Община гр. ул. Димчо Дебелянов гр. Рехабилитация на улици на територията на гр., Подобект: Реконструкция на Ул. Димчо Дебелянов -уширение на настилка от о.т. 961 до о.т по плана на гр.