УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАЗГРАД СЪГЛАСУВАЛ:... ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС СВЕТЛАНА РАДЕВА УТВЪРЖДАВАМ:... ИНЖ. ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА ДИРЕКТОР ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -клас ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен ХІІ клас НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) 4 РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В6 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства ПРОФЕСИЯ: код Техник по транспортна техника СПЕЦИАЛНОСТ: код Автомобилна мехатроника Утвърден със Заповед РД / г.на МОН X б клас - за учебната 2020 / 2021 година дневна форма на обучение Разработен на основание чл.16 от Наредба 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план. Приет на заседание на ПС с протокол 16 / год. Утвърден със заповед на директора РД / год.

2

3

4 ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ X Б kлас 2020 / 2021 Учебни седмици 36 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА Седмичен брой учебни часове Раздел А задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка 1. Български език и литература Чужд език английски Чужд език руски Математика Информационни технологии 0, История и цивилизации 3, География и икономика 2, Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт 2 72 II. Обща професионална подготовка 1. Икономика 1 36 Общо за раздел А 954 Годишен брой учебни часове

5 СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА ВАРИАНТ В6 - ТРЕТА СТЕПЕН БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК дневна форма на обучение Учебни предмети за професионална подготовка I гимназиален етап X Б kлас 2020/2021 Учебни седмици Раздел Б - избираеми учебни часове III. Отраслова професионална подготовка Седмичен брой часове 1. Теория на професията 1.1. Електротехника 1, Практика на професията 2.1. Учебна практика Общопрофесионални умения IV. Специфична професионална подготовка 1. Теория на професията 2. Практика на професията 2.1. Учебна практика: Годишен брой часове 2.2. Производствена практика 64 V. Разширена професионална 36 подготовка 1 Устройство на автомобила 1 36 VI. Разширена подготовка Общо за раздел Б 198 Общо за раздел А+ раздел Б 1152 VII. Допълнителна подготовка 144 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 Спортни дейности

6 ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен на основание Закона за предучилищното и училищното образование чл. 81, 91, 92 и 95, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8 към същата Наредба и Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. за професия ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, специалност АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА 2. Изучавания чужд език английски език продължава в ХІ И ХІІ клас като чужд език по професията. 3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, са разпределени в училищния учебен план за изучаване на предмети, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията. 4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни деи ности футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна дейност по време на учебната година. 5. Всяка учебна седмица извън часовете включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично и се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 6. За учебната 2020/2021 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 7. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава във ПГТС Христо Смирненски гр. Разград, член 19, ал. 2 от Наредба 4/ за учебния план.