УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАЗГРАД СЪГЛАСУВАЛ:... ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС МАРГАРИТА РАДЕВА УТВЪРЖДАВАМ:... ИНЖ.ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА ДИРЕКТОР ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -клас ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен ХІІ клас НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) 4 РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В6 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗИНТЕНЗИВНОИ БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства ПРОФЕСИЯ: код Техник по транспортна техника СПЕЦИАЛНОСТ: код Автотранспортна техника Утвърден със Заповед РД / г.на МОН VІІІ А клас - за учебната 2020 / 2021 година дневна форма на обучение Разработен на основание чл.16 от Наредба 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план. Приет на заседание на ПС с протокол 14/ год. Утвърден със директора РД / год.

2

3 ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ VІІІ А kлас 2020 / 2021 Учебни седмици 36 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА Седмичен брой учебни часове Раздел А задължителни учебни часове I. Общообразователна 1. Български език и литература Чужд език английски Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование 1, Физика и астрономия 1, Химия и опазване на околната среда Музика 0, Изобразително изкуство 0, Физическо възпитание и спорт 2 72 II. Обща професионална 1. Предприемачество 1 36 Общо за раздел А 864 Годишен брой учебни часове

4 СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ВАРИАНТ В6 - ТРЕТА СТЕПЕН БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК дневна форма на обучение Учебни предмети за професионална I гимназиален етап VІІІ А kлас 2020/2021 Учебни седмици Раздел Б - избираеми учебни часове III. Отраслова професионална Седмичен брой часове 1. Теория на професията 1.1. Техническо чертане Практика на професията 2.1. Учебна практика IV. Специфична професионална 1. Теория на професията 2. Практика на професията 2.1. Учебна практика: 2.2. Производствена практика V. Разширена професионална Техническо чертане Материалознание AutoCad Учебна практика по автотенекеджийство VI. Разширена Общо за раздел Б 288 Общо за раздел А+ раздел Б 1152 VII. Допълнителна 144 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В Спортни дейности 1 36 Годишен брой часове 1296

5 ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен на основание Закона за предучилищното и училищното образование чл. 81, 91, 92 и 95, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8 към същата Наредба и Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. за професия ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 2. Изучавания чужд език английски език продължава в ХІ И ХІІ клас като чужд език по професията. 3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална, са разпределени в училищния учебен план за изучаване на предмети, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията. 4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни деи ности футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна дейност по време на учебната година. 5. Всяка учебна седмица извън часовете включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично и се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 6. За учебната 2020/2021 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 7. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава във ПГТС Христо Смирненски гр. Разград, член 19, ал. 2 от Наредба 4/ за учебния план.