Регистър на подадени проектни предложения към СВОМР на МИГ-Стамболово-Кърджали 54 с начало 2019 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на подадени проектни предложения към СВОМР на МИГ-Стамболово-Кърджали 54 с начало 2019 година"

Препис

1 Регистър на подадени проектни предложен към СВОМР на МИГ-Стамболово-Кърджали 54 с начало 2019 година МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.6 Проучван и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата от Стратегта за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.6 Проучван и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата от Стратегта за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54. BG06RDNP Възстановяване, съхранение и популяризиране на културното наследство на Източно Родопска местна кухня на територта на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Сдружение Съюз за развитие на Трак г ч. 2. МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.6 Проучван и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата от Стратегта за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54. BG06RDNP Възраждане, възстановяване, съхранение и популяризиране идентичността на Тракийското вино, Фондац Древна българска земя г ч. BG 06 RDNP , МИГ Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 1. BG 06 RDNP , МИГ Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването Спортен комплекс - мултифункционално игрище за мини футбол и тенис на корт, фитнес площадка, площадка за Сдружение СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ ТРАКИЯ г. 17:51ч.

2 на всички видове малка по мащаби инфраструктура 2. BG 06 RDNP , МИГ Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 3. BG 06 RDNP , МИГ Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура мини голф, разполагане на съблекални - контейнери в имот с в землището на село Долно Черковище, община Стамболово "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, oбщина Стамболово, в УПИ I, кв. 10 по к.к. на с. Долно Ботево, oбщина Стамболово Ремонт и рехабилитац на детски площадки в населени места на територта на Община Кърджали ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ г. 11:43ч г. 16:39ч. BG16M10P МИГ Стамболово-Кърджали 54 - мярка Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000, чрез подхода ВОМР на територта на МИГ Стамболово-Кърджали 54" 1. BG16M10P МИГ Стамболово-Кърджали 54 - BG16М1ОР Подобряване на природозащитното Община Кърджали г ч. мярка Подобряване на състояние на три вида природозащитното състояние прилепи на територта на МИГ Стамболовона видове от мрежата Кърджали 54 НАТУРА 2000, чрез подхода

3 ВОМР на територта на МИГ Стамболово-Кърджали 54" BG05M2OP МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение 1. BG05M2OP МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение, по Стратегта на воденото от общностите местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54 BG05M2OP Заедно за щастливо детство ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ :35 регистрац на МИГ на МИГ Хълми Модернизац на животновъдното Юзеир Мюмюн на МИГ Закупуване на земеделски инвентар за животновъдно Азиме Шуаиб Халил г. 18:20ч г. 18:30ч.

4 на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ Модернизац на земеделското за модернизац на земеделски стопанства и инвентар за модернизац на земеделско Оттеглен за модернизац на земеделско за модернизац на земеделско Теко-глас Джевджет Селями Ахмед Билял Митат Яхяоглу Делчо Дианов Маринов Био-Лидер 8 Делчо Железанов Живаков Севилджан Мехмед Садула Емине Джемалетин Шевки Оттеглен/ отпаднал Оттеглен/ отпаднал г. 11:43ч г. 18:39ч г. 20:01ч. г. 11:09ч. г. 17:48ч. г. 19:12ч. г. 19:39ч. г. 20:58ч.

5 на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ на МИГ Оттеглен за животновъдно за модернизац на земеделско Изграждане на система за капково напояване върху дка череши в с.орешница, община Кърджали Инвестиции в земеделски стопанства Айдън Сейхан Апти Емине Джемалетин Шевки Огнян Ташинов Антонов Био-Лидер 8 ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест Оттеглен г. 22:14ч. г. 22:23ч г. 00:33ч г. 10:03ч г. 13:34ч. регистрац на МИГ Мярка 4.2. «Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти» на МИГ Мярка : ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТСТВО НА БРАШНО ОТ ЛИМЕЦ И РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ Тракея

6 «Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти» ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ОТ ЛИМЕЦ регистрац Процедура МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка «Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства» 1. Процедура Закупуване на земеделска Заличено МИГ Стамболово- техника Назмие на 0г. 14:36ч. Кърджали 54 Мярка «Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства» BG06RDNP Рамадан Мустафа регистрац МИГ Стамболово неземеделски дейности» МИГ Стамболово Шпец г. 20:10ч. Изграждане на център за Кнауф неземеделски дейности» професионално обучение МИГ Стамболово Закупуване на строителна машина Мирел г. 21:20ч.

7 неземеделски дейности» МИГ Стамболово неземеделски дейности» МИГ Стамболово 4. неземеделски дейности» МИГ Стамболово 5. неземеделски дейности» МИГ Стамболово 6. неземеделски дейности» Закупуване на мини багер Изграждане на мрежова фотоволтаична система с мощност 60 kwp за собствени нужди Закупуване на строителни машини багер с кабина и мотокар Изграждане на цех за производство на картонени чаши за еднократна употреба Ефе сервиз ЕТ ЧЗП- Гюнер Сербест Стром тех ЗП Хайри Джелатин Фейзи ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КППП: г. 11:17ч. г. 13:33ч. г. 13:58ч. г. 16:29ч.