СЪДЪРЖА НИЕ НАЧАЛО НА РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАРКСИЗМА В РУСИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪДЪРЖА НИЕ НАЧАЛО НА РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАРКСИЗМА В РУСИЯ"

Препис

1 СЪДЪРЖА НИЕ Стр Предговор... 3 Глав а 1 НАЧАЛО НА РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАРКСИЗМА В РУСИЯ ( г.) 1. Развитие на капитализма и положение на пародиите маси в Русия през втората половина на XIX столетне Революционно-демократическото движение. Първите работнически организации Плеханов и групата Освобождение на труда. Марксистките кръжопи в Русия. Начало иа революционната дейност* на В. И. Ленин...29 Кратки изводи... «.. 41 Глава // БОРБА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАРКСИСТКА ПАРТИЯ В РУСИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА РСДРП. ВЪЗНИКВАНЕ НА БОЛШЕВИЗМА ( г.) Начало па ленинския етап в развитието на марксизма., Борбата на В. И. Ленин против народничеството н легалния марксизъм. Петербургският Съюз за борба за освобождение на работническата класа1*. Първи конгрес на РСДРП Лениновият план за изграждане на марксистка партия. Бор * бата па ленинската Искра за създаване па партия «

2 3. II конгрес на РСДРП. Възникване па болшевишката партии Разгръщане на борбата иротнз меншевнкнте. за укрепване на b'.ipthmia... 8G К р а т к и и з в о д и л Глава /// ПАРТИЯТА ПА БОЛШЕВИКИТЕ В РЕВОЛЮЦИЯТА ( г.)' 1. Революционното движение в Русия в навечерието на 1905 г. Руско-инонската война. Девеги януари. Начало на пързата руска революция Болшевишка1а оценка на характера, движещите сили и задачите на революцията. Ill конгресна партията Полем на революцията. Общоруската политическа стачка. Образуване на Съветите. Декемврийското въоръжено въстание Изграждане на партията ча болшевиките в условията на революцията. IV конгрес на РСДРП Тактиката на болшевиките по отношение на I и II Държавна дума. V конгрес на РСДРП. Причинете за поражението на революцията Международното значение на революцията 159 Кратки изводи ч Глава ÎV ПАРТИЯТА НА БОЛШЕВИКИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА РЕАКЦИЯТА ( г.) 1. Столипииската реакция Борбата на болшевиките за партията, против ликвидаторите. отзовистите и троцкистите Зашитата и развитието на философията на марксизма от В. И. Ленин. По-нататъшната разработка на учението îa партията от В. И. Ленин Борбата на партията за спечелване на масите, за подгот- х вяиего им за нова революция « Кратки изводи ««

3 Глава V ПАРТИЯТА НА БОЛШЕВИКИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА НОВИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОДЕМ ( г.) 1. Крахът на столипинската политика и началото на революционните акции на маенте Пражката партийна конференция.« Болшевишкият вестник Правда. Болшевишката фракция в IV Държавна дума Партията начело на революционната борба на масите 220 Краткинзводн..... «. 230 Глава VI ПАРТИЯТА НА БОЛШЕВИКИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА СВЕТОВНАТА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКА ВОЯНА. ВТОРАТА РЕВОЛЮЦИЯ В РУСИЯ. (1914 г. февруари 1917 г.) 1. Възникване и причини на Първата световна война. Крахът на II Интернационал Революционната работа на партията сред маенте през време на империалистическата война «Развитието на теорията за социалистическата революция от В. И. Ленин Февруарската буржоазнодемократнческа революция. Създаване на Съвети на работническите и войнишките депутати. Двувластното в страната Краткинзводн... «268 Глава Vil ПАРТИЯТА ВДЪХНОВИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА ПОБЕДАТА НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ (март октомври 1917 е.) I. Международното н вътрешното положение на страната след събарянето на царизма. Излизането на партията от нелегалност «'

4 2. Априлските тезиси на В. И. Ленин. VII (Априлска) общоруска конференция. Курсът на партията за прерастване на буржоазнодемократическата революция в социалистическа революция ч... « Борбата на партията за масите през периода на двувластието. Юлските '-дни. « VI конгрес на партията. Курсът на партията към въоръжено въстание. Разгромяване на корниловщнната, Подготовка на въоръженото въстание. Победата на Великата октомврийска социалистическа революция Причините за победата на революцията. Международното значение на Великата октомврийска социалистическа революция...« Кратки изводи Глава VII! БОРБАТА НА ПАРТИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА СЪВЕТСКАТА ВЛАСТ (октомври г.) 1. Партията в борбата за създаване па съветската държава. Първите социалистически преобразования Борба за излизане от войната. Бресткнят мир. VII конгрес на РКП (б) Лениновият план за изграждане основите на социалистическата икономика. Първата съветска конституция 364 Кратки изводи Глава IX ПАРТИЯТА ПРЕЗ' ПЕРИОДА НА ЧУЖДЕСТРАННАТА ВОЕННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ГРАЖДАНСКАТА ВОИНА ( г.) 1. Начало на чуждестранната военна интервенция и гражданската война. Организиране от партията на отпор срещу интервентите н белогвардейците

5 2. Крахът па германската интервенция в Съветска Русия. Засилване на интервенцията на Антантата.. ' Образуването на II 1. Комунистическия интернационал. VIII «конгрес на партията Коренният прелом в хода'на гражданската война. Разгромът на Колчак и Деникин IX конгрес на партията. Разгромяваното на войските на помешчическо буржоазна Полша и на Врангел. Краят на интервенцията и гражданската война Причини за победата на съветската власт. Поуки от гражданската война Кратки изводи Глава X ПАРТИЯТА В БОРБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ( г.) 1. Международната и вътрешната обстановка след завършването иа гражданската война Дискусията за профсъюзите 443 X конгрес на партията. -Преминаване към нова икономическа политика Първите успехи па iiena.'xi конгрес на партията. Външната х политика нд съветската държава. Образуването на СССР Последните статии и писма на В. И. Ленин. Лениновият план за изграждане на социализма в СССР XII конгрес на партията. Борбата против троцкизма. Преодоляването на стопанските затруднения. Смъртта на В. И. Ленин. Ленинският набор в партията XIII конгрес на партията. Засилване работата на партията в селото. Разобличаване на новото попклзновенне на Троцки Въпросът за възможността социализмът да победи в СССР. XIV конгрес на ВКП(б). Курс към социалистическа индустриализация на страната. Разгромяване на новата опозиция4. я.... Краткинзводн

6 Гласа Xî БОРБАТА НА ПАРТИЯТА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА 11 ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПЪЛЙАТА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ( г.) 1. Межтунарочпята обстановка н външната политика на партията и съветската държава през г Начало на социалистическото индустриализиране на страната. Борбата на партията против троцкистко-зиновиевскпя антипартиен блок Мобилизиране силите на съветския народ за индустриализиране на страната. Преустрояване работата на партията и масовите организации на трудещите ce Първите успехи на социалистическата индустриализация на страната. XV конгрес на партията и курсз>т на колективизация на селското стопанство. Разгромът на троцкист-.ко-эиновневскня антипартиен блок Подготовката за настъпление на социализма по целия фронт. Борбата на партията против десния уклон. Приемането на плана за първата петилетка. Начало на масовото колхозно движение Кратки изводи... «. 577 Глава XI! ПАРТИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА НАСТЪПЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛИЗМА ПО ЦЕЛИЯ ФРОНТ. СЪЗДАВАНЕТО НА КОЛХОЗНИЯ СТРОП ( г.) 1. Икономическата криза в капиталистическия свят. Международното положение на СССР през годините па широкото настъпление на социализма Разгръщане на пълната колективизация на селското стопанство. Преминаване към политиката на ликвидиране па кулачеството като класа. XVI конгрес на партията Организаторската н политическата работа на партията при условията на широкото настъпление на социализма по це-ч лня фронт

7 4. Борбата на партията за техническото пресъоръжаваис на народното стопанство. Разширяването на колхозното движение. Организацнонно-сюпанското укрепване на колхозите. Резултатите от първата петилетка.* 613 Кратки изводи Глава XIII БОРБАТА НА ПАРТИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. ПОБЕДАТА НА СОЦИАЛИЗМА В СССР ( г.) 1. Началото на фашистката агресия. Съветската външна политика в условията на нарастване на военната опасност Борбата на партията за укрепване н развитие на социалистическата икономика. Засилване на партийно-политическата работа сред масите. XVII конгрес на партията Борбата за предсрочно изпълнение на втората петилетка. Победата на социализма в СССР. Новата съветска конституция...«... «652 К р а т к и и з в о I и.... «. 664 Г л а в а XIV ПАРТИЯТА В БОРБА ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО. ЗАСИЛВАНЕ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА (1937 г. юни 1941 г.) 1. Борбата на СССР за мир и безопасност на народите в условията на засилване на фашистката агресия през г..., \ Партийно-политическата работа в условията на завършване изграждането на социализма. XVIII конгрес на партията Борбата на партията и съветската държава за организиране на колективен отпор срещу фашистката агресия през 1939 г. Начало на Втората световна война Организаторската работа на партията в областта на промишлеността. Засилване на индустриалната мощ на страната и укрепване на нейната отбранителна способност

8 5 Борбата на партията за укрепване на колхозния строй, за подем на селскостопанското производство Издигане на материалното и културното равните на живота на трудещите се. Засилване политическата мощ на съветската държава. Увеличаване редовете на партията 706 Кратки изводи.. « Глава XV ПАРТИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ВЕЛИКАТА * ОТЕЧЕСТВЕНА ВОИНА (юни 1941 г г.) 1 Вероломното нападение на Германия срещу Съветския съюз. Мобилизирането на bch 'ikh сили на страната за отпор срещу врага Комунистическата партия организатор на коренния прелом в хода на* Великата отечествена война Победоносното завършване на Великата отечествена война Световноисторическото значение и източниците на победа * та на Съветския съюз във Великата отечествена война. 786 Краткинзводн.... ««.. л. 793 Глава XVI БОРБАТА НА ПАРТИЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НАРОДНО СТОПАНСТВО ПРЕЗ СЛЕДВОЕННИЯ ПЕРИОД ( г.) 1. Коренни промени в международната обстановка след Втората световна война. Образуване на двата лагера Работата на партията за възстановяване и по-нататъшно развитие на народното стопанство. Предсрочно изпълнение на четвъртата петилетка Организационната и идеологическата работа на партията. XIX конгрес на КПСС Ролята на КПСС за укрепване общността на социалистическите страни. Образуване на световната социалистическа система,. 834 Кратки изводи... 84! 1041

9 Глава XVII БОРБАТА НА ПАРТИЯТА ЗА МОЩЕН ПОДЕМ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛИЗМА ( г.). 1. Международното положение през г. Борбата на партията и съветската държава за отслабване на международното напрежение... С43 2. Преустройване работата на партията върху основата на ленинските норми за партиен живот. Поправяне на грешките и недостатъците, породени от култа към личността. Борбата за рязък подем на селското стопанство и технически прогрес в промишлеността XX конгрес на партията н неговото историческо значение Развитие на социалистическата демокрация. Повишаване ръководната роля на партията и укрепване на нейното единство. Реорганизацията на управлението на промишленост а и строителството Чсствуване на четиридесетгодишнипата на Октомврийската революция. Укрепване солидарността на комунистическите партии и на връзките между тях Борбата на партията за ускорено разрешаване на главната икономическа задача на СССР. Мероприятия за развитие на колхозния строй. Разработване на проблемите за постепенно преминаване към комунизма Кратки изводи Глава XVIII ПАРТИЯТА ВДЪХНОВИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА РАЗГЪРНАТОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО ( г.)? 1. Международното положение на СССР и външната политика i:a партията н съветската държава през г Навлизането на СССР в периода на разгърнатото изграждане на комунистическото общество. XXI конгрес i:a партията

10 3. Борбата на партията за изпълнението на седемгодишния пган. Организаторската н политическата работа на партията сред масите Ролята на Комунистическата партия па Съветския съюз а укрепването на световната социалистическа система и сплотяването на редовете на международното комунистическо движение Кратки изводи Глава XIX XXII КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ. НОВАТА ПРОГРАМА НА ПАРТИЯТА 1. Конгрес на строителите на комунизма Историческите победи на социализма Основни черти и особености на новата програма на партията Програма за изграждането на комунизма в СССР Комунизмът е светлото бъдете на цялото човечество Засилване па ръководната роля на партията. Новият устав на КПСС н развитието на ленинските норми на партиен живот сакл1м»< {ис

11 П ревод ач и: Л. Младенов (1 61, стр.) Д. Данчева ( стр.) П. Велков ( стр.) Г. Георгиев ( стр.) Н. Тодоров ( стр.) М. Кожухаров ( стр.) Константин Колев ( стр.) Ед. Сафир ( стр.) Христо Дионисиев ( стр.) Редактори: Донка Данчева Надя Узунова Роза Бъчварова Райна Спирова Лазар Младенов Константин Колев Худож. редактор: Тотю Данов Коректор: Донка Пенева Дадена а пронзв. на 20. II г. Подп. за печат на 13. IV г. Формат 84X106/32. Печ. коли 65!/4. Изд. коли Авт. коли 'Тираж ( ). Изд Лит. група II. Цена: за книжно тяло 1.98 лв.; за подвързия 0.23 лв.; Цена 2.2/ лв г. Държавен полиграфически комбинат.д. Благоев' Пор. AI 16