РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 ПЛОВДИВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 ПЛОВДИВ"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 13 Днес, г. в гр. Пловдив, ул. Авксентий Велешки 20, се проведе заседание на Районна избирателна комисия (РИК) 16 Заседанието се откри 18:10 часа от председателя на комисията г-н Спас Шуманов. Беше извършена поименна проверка, в следствие на която се установи, че присъстват 13 членове на РИК 16 Пловдив и е налице изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието. Отсъстват: Андрей Захариев, Димитър Згуров, Константин Пехливанов, Станислава Колева Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: решение-60-нс Последен номер на Материали за заседанието Проекторешения относно: Член на РИК 1. Разглеждане на сигнал КС 2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за Шестнадесети изборен район - Пловдив за произвеждането на избори за народни представители на г. МБ 3. Разни Поради липса на предложения и възражения от страна на членовете на РИК, проектът на дневен ред бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са както следва: ; факс: ; web: www. rik16.cik.bg; 1

2 Дневният ред се прие от РИК 16 Пловдив с пълно мнозинство от присъстващите с 13 гласа ЗА. По т.1 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков член на РИК-16 Пловдив, Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са както следва: В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 13 гласа ЗА и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в 16 Пловдив взе следното: ; факс: ; web: www. rik16.cik.bg; 2

3 РЕШЕНИЕ 61 НС Пловдив Град, г. В РИК-16 Пловдив е постъпила жалба-отворено писмо, регистрирана с вх. 2/ г. в регистъра за жалби и сигнали, от Николай Димов, в която се твърди, че към Решение 56-НС/ г. на РИК-16 за назначаване на СИК са публикувани лични данни на членовете на комисиите, които са били достъпни повече от 24 часа. В тази връзка, още на г., по сходен сигнал, РИК-16 е извършила незабавна проверка от работната група по жалби и сигнали, формирана с Решение 8-НС/ г. на РИК-16 в електронната база данни на РИК-16 Пловдив и Интернет страницата на комисията, като не са установeни твърдените и в настоящия сигнал нарушения. С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК във връзка с чл. 119 АПК, Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, Р Е Ш И: Изпраща по компетентност на Централната избирателна комисия постъпилата жалба - отворено писмо, регистрирана с вх. 2/ г. в регистъра за жалби и сигнали от Николай Димов, която да се присъедини към сигнал, препратен по Решение 60-НС/ г. на РИК 16, с изх. 17/ г. Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. По т.2 от дневния ред докладва Манка Бабаджанова - член на РИК-16 Пловдив, Поради липсата на предложения и възражения, проектът бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са както следва: ; факс: ; web: www. rik16.cik.bg; 3

4 В резултат на гласуването с единодушие на присъстващите с 13 гласа ЗА и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в 16 Пловдив взе следното: РЕШЕНИЕ 62 НС Пловдив Град, г. ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за Шестнадесети изборен район - Пловдив за произвеждането на избори за народни представители на г. На г., в РИК 16 Пловдив постъпи писмо от ЦИК с изх. НС / г., с което на всички РИК е указано да се стартира процедурата по одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на г. в съответния изборен район, съгласно Решение 50-НС/ г. на ЦИК. Предвид горното, както и на основание на чл. 70, ал.4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т.1, Решение 50-НС от г. на ЦИК и писмо с изх. НС / г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 16 - Пловдив Р Е Ш И: ОДОБРЯВА графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на дата год., за Шестнадесети изборен район - Образецът на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на РИК 16 Пловдив, да се приложи като неразделна част от настоящото решение. Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. По т.3 от дневния ред се разискваха въпроси, които не изискват вземане на решение Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито 18:17 часа ; факс: ; web: www. rik16.cik.bg; 4

5 Председател: Спас Атанасов Шуманов Секретар: Радина Бойчева Петрова ; факс: ; web: www. rik16.cik.bg; 5