Дипломантски семинар. Предаване и защита на дипломната работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "Дипломантски семинар. Предаване и защита на дипломната работа"

Препис

1 Дипломантски семинар Предаване и защита на дипломната работа

2 Работа с научния ръководител (1) да се обсъди темата да се състави план темата и планът могат да претърпят корекции в процеса на работа добре е да се показва работата след всяка глава за обратна връзка

3 Работа с научния ръководител (2) държавните изпитни сесии за обявени на сайта на ИУ-Варна в раздела разписание/график обикновено са около 25.06, 10.09, официалното предаване в катедрата е 10 дена преди датата на защитата не е желателно дипломната работа да се представя пред научния ръководител в последния момент

4 Окончателно предаване на дипломната работа предават се 2 екземпляра от дипломната работа те следва да са подписани от научния ръководител ако научният ръководител не подпише работата, дипломантът НЯМА ПРАВО да се яви на защита подвързва се със спирала или твърди корици

5 Предаване на автореферат заедно с дипломната работа се предават и 2 бр. автореферат авторефератът се отпечатва на отделни (захванати с телбод) листи, като във всеки екземпляр на дипломната работа се поставя и по 1 екземпляр от автореферата

6 Какво е автореферат представлява кратко (2-3 стр.) представяне на дипломната работа заглавие, автор (в началото на 1-ва страница, НЕ на отделна страница) въведението от дипломната работа (може да е почти 1:1) накратко (по 1-2 абзаца) какво съдържа всяка глава основното от заключението (постигнатото)

7 Проверка за плагиатство всяка дипломна работа се проверява чрез 2 системи за плагиатство! резултатите по глави са на разположение на комисиите

8 Рецензент на дипломната работа за всяка дипломна работа се определя рецензент за магистърски тези рецензентът е хабилитирано лице (доцент или професор) рецензентите се определят от ръководител катедра по възможност с познания в областта на темата на дипломната работа (но и с оглед на другите им ангажименти)

9 Рецензия на дипломната работа рецензентът изготвя кратка рецензия (обикновено 1-2 страници) в рецензията се разказва накратко съдържанието на дипломната работа, основните силни и слаби страни, задават се въпроси дипломантът получава рецензията поне 1 ден преди защитата

10 Разпределение по комисии за защитата разпределението се определя от ръководител катедра ако научният ръководител на дипломанта е член на дадена комисия, обикновено дипломантът защитава пред нея (но не задължително) разпределението се определя и от други фактори (напр. равномерен брой за двете комисии)

11 Ред на протичане на защитата 1. Изнася се експозето/презентацията 2. Човек от комисията чете рецензията 3. Задават се въпроси (дипломантът си ги записва, вкл. и кой ги е задал, но НЕ отговаря в момента 4. Започва да презентира следващият (дипломантът си мисли какво да отговори) 5. След като следващият седне да мисли, дипломантът отговаря на въпросите, зададени в рецензията и от комисията

12 Експозе да бъде кратко, стегнато, фокусирано върху основните моменти и постижения от дипломната работа дипломантът би следвало да говори максимум 10 минути! дипломантът говори и в това време показва презентация (и евентуално практическа разработка, ако има такава)

13 Съдържание на експозето (1) начален слайд - тема, автор, научен ръководител представяне накратко на темата, целта и задачите на дипломната работа (може да се ползва част от въведението) около 1-2 мин., 2 слайда представяне на основните теоретични постановки в гл. 1 + гл. 2 около 2-3 мин., 3 слайда (може и повече при потеоретични теми)

14 Съдържание на експозето (2) представяне на практическата разработка цел, функции, архитектура, използвани технологии, екрани - около 4 мин. да се помисли, дори ако разработката работи, дали да се показва в реално време (по апробиран сценарий) или да се покажат екрани от приложението като част от презентацията накрая около 1 мин. заключение

15 Препоръки (1) по презентацията (PowerPoint) не са универсални за всякакъв вид презентации да се акцентира на основното да няма много текст в самата презентация при представяне следва да се каже повече, отколкото е написано на слайдовете (и обратно - слайдовете да съдържат помалко текст от това, което се говори) да се използва достатъчно голям шрифт

16 Препоръки (2) по презентацията (PowerPoint) да се използват подходящи цветове и изображения да не се поставят елементи, които се появяват ръчно или много забавено да не се правят автоматични преходи между слайдовете могат да се използват преходи, но кратки да се внимава за правописни/ граматически грешки

17 Препоръки по изнасяне на експозето (1) подходящо официално облекло (а не с къси панталони, дънки, гуменки, "модерно" скъсани облекла, крещящи шарении и цветове, прекалено разголени и т.н.) добре е експозето да се подготви писмено и да се репетира и засече да е под 10 мин., на защитата да не се чете, а да се говори да се говори със силен глас, уверено, сериозно, но и ведро, с настроение

18 Препоръки по изнасяне на експозето (2) не се хилете не се лигавете не си играйте с косата и други аксесоари не слагайте ръка/ръце в джобовете

19 Отговори на въпросите (1) НЕ СЕ отговаря в момента на задаване на въпросите, а после! дипломантът трябва да е подготвил предварително какво ще отговори на забележките и въпросите от рецензията на самата защита е добре да бъдат записани въпросите, зададени в момента (и кой ги задава) и да се обмисли как да се отговори докато следващият дипломант презентира

20 Отговори на въпросите (2) отговорите да са стегнати и ясни добре е да са в следния стил: На въпроса на (човек) (въпрос) (отговор), напр.: На въпроса на доц. Парушева какви средства са използвани за създаването на сайта използваните средства са не се конфронтирайте с комисията, няма да спечелите

21 Оформяне на оценката крайната оценка на дипломанта се определя (изцяло и само) от комисията с точност до 0.25 научните ръководители и рецензентите могат да дадат неофициални оценки, които не се обявяват публично; комисията не е задължена да се съобрази с тях