Подкомисия по правата на човека. ПРОТОКОЛ Заседание от 21 юни 2017 г., ч. и ч., и от 22 юни 2017 г., ч.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Подкомисия по правата на човека. ПРОТОКОЛ Заседание от 21 юни 2017 г., ч. и ч., и от 22 юни 2017 г., ч."

Препис

1 Европейски парламент Подкомисия по правата на човека DROI_PV(2017)0621_1 ПРОТОКОЛ Заседание от 21 юни 2017 г., ч. и ч., и от 22 юни 2017 г., ч. БРЮКСЕЛ Заседанието беше открито на 21 юни 2017 г., сряда, в 9.15 ч., под председателството на Пиер Антонио Панцери (председател) и Нърдж Дива (съпредседател). 21 юни 2017 г., ч. 1. Приемане на дневния ред DROI(2017)0621_1 Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол. 2. Съобщения на председателя Съвместно с комисията по развитие 3. Изслушване относно правата на човека и развитието Оратори: Пиер Антонио Панцери, посланик Замир Акрам, докладчик на междуправителствената работна група на ООН относно правото на развитие, Карачи, Пакистан, Нърдж Дива, Ширам Диана Атамейн Уамбутсар, Андски университет Симон Боливар, Кито, Еквадор, Наталия Алонсо, заместникдиректор Застъпничество и кампании, Оксфам интернешънъл, Брюксел, Белгия, Елена Валенсиано, Клаус Бухнер, Франсишку Асиш, Сара Риналди, началник на отдел/гд Международно сътрудничество и развитие, Европейска комисия 4. Провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави AFET/8/ /2324(INI) Докладчик по становище: Франсишку Асиш (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PV\ docx PE v02-00 Единство в многообразието

2 Водеща: DEVE* Тереса Хименес-Бесерил Барио (PPE) Подпомагаща: AFET* Разглеждане на измененията Решение: Разглеждане на измененията PR PE v01-00 AM PE v02-00 Оратори: Пиер Антонио Панцери, Франсишку Асиш, Адам Коша, Ренате Вебер, Клаус Бухнер, Сара Риналди, началник на отдел/гд Международно сътрудничество и развитие, Европейска комисия 5. Размяна на мнения относно принудителната стерилизация в Перу Оратори: Пиер Антонио Панцери, Бланко Валер, специалист по въпросите на коренното население, Група за солидарност с Латинска Америка, Швеция, Кармен Нунес-Борха, социален изследовател по въпросите на равенството между половете, миграцията и правата на човека, Белгия, Мария Елена Форонда, член на Конгреса на Перу (чрез видео съобщение), Сурая Пост, Ренате Вебер, Жорди Соле, Гонсало Кумерос, Перуанско посолство, Рут Кауфман-Бьолер, отговорен служител, отдел Южна Америка, ЕСВД Заседанието беше закрито в ч. и възобновено в ч. под председателството на Пиер Антонио Панцери (председател). 21 юни 2017 г., ч. 6. Размяна на мнения с Вирджиния Гамба, специален представител на генералния секретар на Обединените нации за децата и въоръжените конфликти Оратори: Пиер Антонио Панцери, Вирджиния Гамба, специален представител на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти, Кинга Гал, Барбара Лохбилер, Сурая Пост, Елен Гонор, отдел по правата на човека, ЕСВД 7. Размяна на мнения с Идрис Джазери, специален докладчик на Обединените нации относно отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху упражняването на правата на човека Оратори: Пиер Антонио Панцери, Идрис Джазери, специален докладчик на Обединените нации относно отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху упражняването на правата на човека, Барбара Лохбилер, Дейвид Гиър, отдел Политика на сигурност, ЕСВД Заседанието продължи в ч., под председателството на Барбара Лохбилер (заместник-председател). 21 юни 2017 г., ч. PE v /9 PV\ docx

3 8. Размяна на мнения с Мрежата за правата на човека и демокрацията (HRDN) относно междинния преглед на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията Оратори: Барбара Лохбилер, Кирсти Маккорт, Институт за европейски политики на фондация Отворено общество, Катрин Дердариан, европейски офис Амнести Интернешънъл, Рикардо Сери (ЕСВД) 21 юни 2017 г., ч. При закрити врата 9. Разширен състав на Бюрото Заседанието беше закрито в ч. Заседанието беше открито на 22 юни 2017 г., четвъртък, в 9.05 ч., под председателството на Пиер Антонио Панцери (председател). 22 юни 2017 г., ч. При закрити врата 10. Последващи действия от страна на ЕСВД във връзка с приетата по спешност резолюция относно Тайланд Оратори: Пиер Антонио Панцери, Дейвид Дейли, началник на отдел Азия, ЕСВД, Хейди Хаутала, Барбара Лохбилер 11. Последващи действия от страна на ЕСВД във връзка с приетата по спешност резолюция относно Гватемала Оратори: Пиер Антонио Панцери, Алдо Дел Арича, началник на отдел Северна и Южна Америка, ЕСВД, Рамон Хауреги Атондо 12. Последващи действия от страна на ЕСВД във връзка с приетата по спешност резолюция относно Филипините Оратори: Пиер Антонио Панцери, Дейвид Дейли, началник на отдел Азия, ЕСВД, Франц Йесен, Барбара Лохбилер 22 юни 2017 г., ч. 13. Информационен документ на ЕСВД преди командировка на подкомисията по правата на човека във Филипините Оратори: Пиер Антонио Панцери, Дейвид Дейли, началник на отдел Азия, ЕСВД, посланик Франц Йесен, Абаркес, политическо аташе, посолство на Филипините, Адам Коша, Сурая Пост PV\ docx 3/9 PE v02-00

4 14. Размяна на мнения по случай Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания с представяне на насоки относно посещения в затвори Оратори: Пиер Антонио Панцери, Марк Кели, заместник-председател на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (CPT), Барбара Бернат, Асоциация за предотвратяване изтезанията (АРТ), Муше Йекмалиян, ръководител на службата по европейски въпроси, Международен съвет за рехабилитация на жертвите на изтезания (IRCT), Елизабет Едланд, Global.1, ЕСВД, 15. Разни въпроси 16. Следващи заседания 12 юли 2017 г., ч. и ч. (Брюксел) Заседанието беше закрито в ч. PE v /9 PV\ docx

5 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) DROI: Pier Antonio Panzeri (P; 1,2), Cristian Dan Preda (VP; 1), Beatriz Becerra Basterrechea (VP; 1), László Tőkés (VP; 1), Barbara Lochbihler (VP; 1,2) DEVE: Nirj Deva (VP; 1) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter DROI: Francisco Assis (1), Petras Auštrevičius (1), Klaus Buchner (1), Ignazio Corrao (1), Andrzej Grzyb (1), Kinga Gál (1), Karol Karski (1,2), Andrey Kovatchev (1), Soraya Post (1,2), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (1), Elena Valenciano (1), Marie-Christine Vergiat (1) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter DROI: Ádám Kósa (1,2), Jordi Solé (1), Renate Weber (1) 200 (2) 206 (3) Heidi Hautala (2), Marina Albiol Guzmán (2), Ramón Jáuregui Atondo (2) 53 (8) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Ambassador Zamir Akram, Chair-Rapporteur of the UN Intergovernmental Working Group on the Right to Development, Karachi, Pakistan, Shiram Diana Atamaint Wamputsar, Andina Simon Bolivar University, Quito, Ecuador, Natalia Alonso, Deputy Director of Advocacy & Campaigns, Oxfam International, Brussels, Belgium Blanco Valer, Specialist on indigenous issues, Latin America Solidarity Group, Sweden, Carmen Nuñez-Borja, social researcher on gender, migration and human rights, Belgium, Maria Elena Foronda, Member of Peru Congress (via video message) Point 3 Point 5 Virginia Gamba, UN Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict Point 6 PV\ docx 5/9 PE v02-00

6 Idriss Jazairy, UN Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of Human Rights Point 7 Kirsty McCourt, Open Society European Policy Institute, Katherine Derdarian, Amnesty International European Office Point 8 Mark Kelly, Vice President, European Committee for the Prevention of Torture (CPT), Barbara Bernath, Association pour la Prévention de la Torture (APT), Mushegh Yekmalyan, Head of the European Affairs Office, International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) Point 14 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Rinaldi Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ EEAS Spanier, Kaufmann-Böhler, Gonnord, Geer, Serri, Daly, Dell Ariccia, Jessen, Edland Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PE v /9 PV\ docx

7 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF NI Virostkova, Ferri Bataille, Tua Van Luik, Daneczki, Cox, King Munoa Vilarino Fisera, Küppers Sobkow Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat PV\ docx 7/9 PE v02-00

8 DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE Lerch, Bilquin, Nuttin PE v /9 PV\ docx

9 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Noergaard Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Opacic, Csaszi, Falk, Walelign, Wenske, Bobes, Ruiz Rivera, Shore, Rounio, Lacher Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Nyary-Banlaki * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PV\ docx 9/9 PE v02-00