ПРОТОКОЛ 7/ г. гр. София

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 7/ г. гр. София"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, район Изгрев, ул. А.П. Чехов, 16А, ет. 2, конферентна зала, телефон за контакт , , , ПРОТОКОЛ 7/ г. гр. София Днес, г. от 16:30 ч., в конферентна зала в гр. София, район Изгрев, ул. А.П. Чехов, 16А, ет. 2, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти район - София (РИК 23), за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., назначена с Решение 47-НС от г. на ЦИК и Решение 161-НС от г. на ЦИК. След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се констатира присъствието на следните членове на РИК 23-София: ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Живка Василева Котева ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: ЧЛЕНОВЕ: Отсъстват: 2. Полина Василева Витанова 3. Красимир Георгиев Сираков 4. Надя Асенова Ангелова 5. Стоян Красимиров Кожухаров 6. Снежана Тодорова Инкова 7. Миладин Петров Рангелов 8. Метин Мехмед Сюлейман 9. Даниел Иванов Стоянов 10. Васил Наумов Бошнаков 11. Дарина Маркова Пачева 12. Мирослава Здравчова Николова 13. Параскева Иванова Димитрова 1. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова 2. Димитър Петров Шалъфов 3. Райна Константинова Евтимова 4. Милен Събинов Ревански На заседанието присъстват повече от половината членове на РИК 23, поради което, е налице законово предвидения кворум за провеждането му и приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи за гласуване обявения за днешното заседание дневен ред, както следва: Т.1 Заличаване регистрацията на Марко Мариянов Косев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни 1

2 представители на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО, и преподреждане на кандидатската листа за народни представители село Т.2 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Красно Т.3 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Младост Т.4 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване, както следва: Т.1 Заличаване регистрацията на Марко Мариянов Косев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО, и преподреждане на кандидатската листа за народни представители село Т.2 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Красно Т.3 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Младост Т.4 Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред, поради което заседанието протече при посочения по горе дневен ред на заседанието, като РИК пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: По т.1 от Дневния ред относно: заличаване регистрацията на Марко Мариянов Косев, кандидат за народен представител, предложен за регистрация в кандидатската листа за народни представители на ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО, и преподреждане на кандидатската листа за народни представители В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/,е постъпило заявление с вх. 112/ г. с което от кандидата Марко Мариянов Косев, издигнат от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО, с което заявява че не желае да бъде кандидат за народен представител и иска да бъде заличен от кандидатската листа. Постъпило е и писмо от ЦИК с изх. НС / г. с което е препратено уведомление от Борил Климентов Соколов представляващ партията, и с което заявява отказа на кандидата регистриран под номер 17 за участие, уведомява че няма да бъде предложен друг кандидат, като посочва че следващите се изместват с едно място нагоре. Във връзка с подаденото заявление и на основание чл. 258, ал. 5, предложение последно от ИК, регистрацията на Марко 2

3 Мариянов Косев с ЕГН XXXXXXXXXX, издигната от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., следва да бъде заличена. С оглед изложеното и като взе предвид, че в кандидатската листа на дадена партия не следва да съществува празна позиция, незаета от кандидат, преномерира регистрираната с решение 27-НС/ г. на РИК-23 кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО. Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.9, във вр. чл. 258, ал. 5от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София, /РИК-23/, прие РЕШЕНИЕ 52 НС/ г. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Марко Мариянов Косев с ЕГН XXXXXXXXXX, издигнат от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО за кандидат за народен представител в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и регистриран под 17 с Решение 27-НС/ г. на РИК-23. Анулира издаденото удостоверение НС/ г. Преномерира регистрираната с решение 27-НС/ г. кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. По т.2 от Дневния ред относно промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Красно село В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 113/ г. от кмета на район Красно село с предложение за освобождаване на общо 15 членове в 15 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 1 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 0 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 0 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 0 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 12 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. 3

4 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23), прие РЕШЕНИЕ 53 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Красно село като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ заместващ Заместван Член Пламен Руменов Брадваров Димитър Боянов Димитров Владимир Георгиев Член Росица Първанова Първанова Владимиров Председател Теодора Колева Йотова Десислава Венкова Разсадова Член Десислава Каменова Пенчева Владимир Чавдаров Борачев Секретар Христина Смиленова Лозева Галя Цветанова Шаркова Член Мариела Тодорова Прошева Александра Пенева Маринова Зам председател Димитър Боянов Димитров Пламен Руменов Брадваров Член Яни Веселинов Драгов Вергиния Стефанова Филева Член Ива Димитрова Колева Ирена Пламенова Арсова Член Диана Колева Рангелова Анелия Райкова Александрова Председател Елена Георгиева Хаджиева Деян Георгиев Разсадов Владимир Георгиев Член Владимиров Росица Първанова Първанова Председател Емил Емилов Иванов Николай Милчев Златков Зам председател Красимир Стойчев Кадинов Ангел Иванов Гечев Емилия Господинова Член Димитрова Лорън Сей Маул заместван 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. 4

5 По т.3 от Дневния ред относно промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Младост В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 119/ г. от кмета на район Младост с предложение за освобождаване на общо 9 членове в 9 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 0 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 2 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 0 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 3 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 0 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 4 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23), прие РЕШЕНИЕ 54 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Младост като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ заместващ Заместван Член Десислава Петрова Генова Евгений Евгениев Матинчев Член Карина Любославова Телбизова Иван Борисов Йосифов Цветелина Цветанова Председател Румяна Димова Стоянова Хаджибонева Ценова Член Росалия Данчева Христова Тихомир Любомиров Петров Станислав Юриев Член Георги Чавдаров Давидов Дерменджиев Член Христина Борисова Мерджанова Петър Николаев Костенски Зам. председател Ирен Димитрова Димова Цветанка Младенова Станева Член Вергиния Георгиева Бонзова Надя Хасан Насан Член Анелия Димитрова Раданова Елина Пламенова Сиракова заместван 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. 5

6 По т.4 от Дневния ред:. Относно промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 120/ г. от кмета на район Триадица с предложение за освобождаване на общо 58 членове в 52 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 55 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 0 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 2 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 1 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 0 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23), прие РЕШЕНИЕ 55 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Триадица като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ заместващ Заместван Антоанета Цветанова Секретар Врагомолска Зорница Илиева Ститцарова Член Антони Бориславов Чолаков Венка Неофитова Братоевска Член Георги Георгиев Цветков Мариета Иванова Побиенска Член Пламен Николов Радков Пенка Крачунова Маркова Секретар Елена Илиева Каменова Цветанка Петкова Лозанова Член Зоя Венкова Радайска Мартин Бориславов Иванов Председател Стефан Иванов Василев Величка Илиева Терзийска Председател Росица Стойчева Михайлова Теодора Христова Лесева Хризолина Костадинова Член Теодора Христова Лесева Митева Член Райна Милкова Тасева Ванеса Дикран Краджян Член Марина Борисова Василева Георги Манев Манев Росица Любенова Гъдева Член Колева Нонка Николова Йорданова 6 заместван

7 Секретар Любен Тодоров Иванов Любомир Кирилов Трифонов Председател Ивайло Вениславов Иванов Стефан Иванов Дянков Председател Иван Йорданов Папукчиев Димитър Господинов Христов Член Станислав Василев Илиев Александър Валентинов Савов Секретар Даниела Николаева Панайотова Петър Димитров Манолов Зам. пр-л Йовка Стоянова Арсова Анна Георгиева Савова Зам. пр-л Веселин Александров Отонов Валентин Венциславов Христов Председател Анелия Добринова Добрева Мартин Стоянов Илиев Член Милена Харалампиева Цветанова Мария Цанкова Гаргова Председател Величка Илиева Терзийска Пламен Красимиров Пандалиев Член Недю Христов Недев Христо Красимиров Тодоров Член Боряна Ангелова Муташка Павлина Крумова Младенова Член Калоян Весков Ленев Христина Георгиева Френска Член Румяна Георгиева Микова Миглена Борисова Атанасова Член Михаил Методиев Михайлов Дочо Юлиянов Мутафов Стефан Валентинов Член Анелия Георгиева Будинова Красимира Павлова Член Александрова Шумаров Живко Радосветов Градинаров Зам. пр-л Марио Тодоров Димитров Камелия Иванова Иванова Секретар Александър Сашов Ицков Анета Христова Андреева Председател Соня Михайлова Янкова Димо Валентинов Пеев Секретар Ангел Георгиев Янков Захари Рангелов Захариев Председател Венцислав Николаев Мишев Мариян Пламенов Павлов Зам. пр-л Мариян Пламенов Павлов Начко Цветков Найденов Секретар Начко Цветков Найденов Димитър Стоянов Николов Член Петър Димитров Манолов Анна Бориславова Стоименова Член Мария Константинова Кочева Габриела Илиева Ковачева Член Пламен Красимиров Пандалиев Радостина Маринова Христова Член Йордан Асенов Георгиев Виктория Илиева Ковачева Член Румен Николаев Попов Таня Димитрова Иванова Председател Любомир Кирилов Трифонов Веселин Сашков Танчев Секретар Стела Антонова Тодорова Мариана Живкова Желева Член Николай Иванов Аргиров Светла Митова Гюрова Зам. пр-л Румен Христов Асърджиев Мариана Георгиева Лазова Председател Димитър Стоянов Николов Иван Крумов Бармов Член Ирена Захариева Ленева Никол Ангелова Ангелова Зам. пр-л Пламен Димитров Будинов Красимир Георгиев Ръджов Секретар Иван Крумов Бармов Карина Николова Колева Член Елиза Павлова Владимирова- Борисова Димитър Димов Керемидчиев Председател Десислава Божидарова Тодорова Маргарита Георгиева Джурова 7

8 Член Маргарита Георгиева Джурова Десислава Божидарова Тодорова Председател Цветанка Петкова Лозанова Красимир Атанасов Джуров Член Красимир Атанасов Джуров Николай Борисов Главчев Зам. пр-л Антоанета Антонова Саръмова Милена Стоянова Манолова Председател Милена Стоянова Манолова Антоанета Антонова Саръмова Член Красимир Вълков Генов Милена Динева Генова Председател Венцислав Димитров Миланов Маргарита Краснодарова Хаджийска 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: П СЕКРЕТАР: П 8