П Р О Т О К О Л гр. Хасково, година

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л гр. Хасково, година"

Препис

1 П Р О Т О К О Л гр. Хасково, година Хасковският административен съд в публично съдебно заседание проведено на деветнадесети ноември две хиляди и девета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА При участието на секретаря: Й.П и прокурора: сложи за разглеждане адм. дело 608 по описа за 2009 година... докладвано от съдия Ива БАЙНОВА на именното повикване в часа се явиха:... ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОЦК АД - Кърджали, редовно призовани, се представляват от адв.х., редовно упълномощена по делото. ОТВЕТНИКЪТ по жалбата НАЧАЛНИК на МИТНИЦА С., редовно призован, се представлява от Началник сектор Д.З, редовно упълномощена по делото, като лице с юридическо образование. По хода на делото: Адв.Х Да се даде ход на делото. Н-к с-р З Да се даде ход на делото. Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното заседание, поради което О П Р Е Д Е Л И : ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Докладва се жалбата. Адв.Х От името на моя доверител поддържам жалбата по съображенията, подробно изложени в нея. Да се приемат доказателствата, приложени към административната преписка и да се допуснат съдебните експертизи, поискани в жалбата. Н-к с-р З. Оспорваме изцяло подадената жалба. Да се приемат като доказателства по делото документите, изпратени с административната преписка. По отношение на поисканите експертизи, считам, че първата поискана експертиза следва да бъде допусната, като не следва да бъде натоварвана експертизата с произнасяна за това дали производството на натриев бисмут, натрошаването и сепарирането представляват етап от съответното производство, тъй като явно представляват такъв. Експертът да се произнесе дали производството на бисмут представлява металургичен процес, съответно преработката на амортизирани акумулатори представлява ли металургичен процес, така, както е изискването на ЗАДС. По втората експертиза, считам, че следва да бъде евентуално назначена такава след произнасянето на вещото лице по първата ако произнасянето на експерта е, че производството не представлява металургичен процес, то няма да има смисъл да уточняваме да ли е и в какъв размер е изразходвана ел.енергия в тях. Адв.Х. Госпожо председател, държим на задачата по начина, по който сме я формулирали с жалбата, тъй като производството на сярна киселина и съответно на натриев бисулфид представляват неотменима част от металургичния процес, така, както сме изложили в жалбата. В този смисъл, като част от металургичния процес, 1

2 необходим за производството но цинк, те представляват такъв. Само по себе си производството на сярна киселина и натриев бисулфид, ако са част от друго производство, вън от производството на цинк, те не представляват металургичен процес. Затова задачата сме я формулирали по този начин. Ако задачата остане Представлява ли производството на сярна киселина и натриев бисулфид металургичен процес?, задачата би била вън от контекста на спора. С оглед процесуална икономия, считам, че е по-уместно втората експертиза да се допусне едновременно с металургичната. Това е въпрос, който би бил в тежест на моя доверител, дотолкова, доколкото си плати депозита. Ако се окаже, че не е металургичен процес, тя няма да се обсъжда, предполагам. Съдът, като взе предвид становищата на страните, счита, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в изпратената административна преписка. Също така намира основателни исканията на жалбоподателя за назначаване на експертизи, като същите биха допринесли за изясняване на делото от фактическа страна. Водим от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА като доказателства по делото: решение / г.; писмо изх / г.; покана 39/16/8/ г.; фотокопие от известие за доставяне от г.; разписка от г. от И.Д.; пълномощно от С.С. за получаване на акциз / г.; жалба вх / г.; писмо из / г.; решение за възстановяване на акциз / г.- 5 листа; протокол за възстановяване на акциз 39/16/6/ г.- 6 листа; разписка от г. от И.Д.; пълномощно от С.С. за получаване на акциз / г.; покана 39/16/7/ г.; фотокопие от известие за доставяне от г.; писмо рег.инд. 4414/162/ г.; писмо изх / г.; протокол 39/16/5/ г.- 8 листа; протокол за възстановяване на акциз 39/16/4/ г.- 5 листа; писмо вх / г.; искане за извършване на действия от други контролни органи 39/16/3/ г.; искане до Директора на РМД В. изх / г.; писмо изх. Д/ / г.; искане до Директора на РМД- С. изх / г.; писмо изх. РМ / г.; искане до Директора на РМД Р. изх / г.; искане до Началник митница П. изх / г.; писмо изх / г.; искане до Директора на РМД Б. изх / г.; писмо изх. РД / г.; служебна бележка изх / г.; служебна бележка изх / г.; писмо изх / г.; искане за възстановяване на акциз на основание чл.24а ал.2 ЗАДС; технологична блок-схема за употреба на ел.енергия в оловно п-во; технологична блок-схема за употреба на ел.енергия в цинково п-во; удостоверение за актуално състояние изх / г.; решение 124/2006г.; справка на фактури на заплатен акциз за ел.енергия през 2008г.; фотокопие на фактураоригинал 232/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 229/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 225/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 222/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 218/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 215/ г.; комплексно разрешително 124/2006г.-6 листа; фотокопие на фактура- оригинал 211/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 209/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 204/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 202/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 197/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 195/ г.; фотокопие на 2

3 фактура- оригинал 190/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 187/ г.; фотокопие на фактура-копие 183/ ; фотокопие на фактура- оригинал 181/ г.; фотокопие на фактура-копие 176/ ; фотокопие на фактура- оригинал 173/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 169/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 166/ г.; фотокопие на фактура-копие 162/ ; фотокопие на фактура- оригинал 159/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 155/ г.; фотокопие от дебитно известие оригинал 153/ г.; фотокопие на фактура- оригинал 151/ г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на фактура / г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 235/ г.; фотокопие на кредитно известиеоригинал 227/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 220/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 213/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 206/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 199/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 192/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 185/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 178/ г.; фотокопие на кредитно известие- копие 171/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 164/ г.; фотокопие на кредитно известие-оригинал 157/ г.; искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчнозадължено лице 39/16/1/ г.; разписка от г. от С.С.; искане вх / г.; писмо изх. ЕН-14-06/ г.; искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчнозадължено лице 39/16/2/ г.; разписка от В.Д. от г.; фотокопие на фактура-оригинал / г.; разшифровка на разходите за ел.енергия по производства; справка за изразходвана ел.енергия през 2008г. по данъчни периоди и видове производства -13 листа; справка на фактури за ел.енергия през 2008г.справка на фактури на заплатен акциз за ел.енергия през 2008г.; платежно нареждане за сума 46075,21лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г.; фотокопия от платежно нареждане по ф-ра 525/ г. ведно с платежно нареждане по ф-ра / г. ведно с платежно нареждане по ф-ра / г.; фотокопие от платежно нареждане по ф-ра 728/ г.; фотокопие от платежно нареждане по ф-ра 835/ г.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума ; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 35877,54; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 17347,04; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 69278,21; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 21559,87; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 65649,82; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 11780,6; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 75955,78; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума ; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума ; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 9539,33лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 22456,51 лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 23893,46лв.; преводно нареждане 3

4 за кредитен превод от г. за сума 50000лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 78357,67лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 74077,64лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 12240,91лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 12313,33лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 6816,46лв.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума 70000лв.; справка на фактури на заплатен акциз за ел.енергия през 2008г.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума ,86лв.; фактура 153 и 155 от г.; преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума лв.; фотокопие от платежно нареждане по ф.195/ г. ведно с платежно нареждане за сума ,93лв. ведно с платежно нареждане по ф.3072 ведно с платежно нареждане по ф.728 ведно с платежно нареждане за сума 24382лв. ведно с платежно нареждане по ф.82/ г.; дневник на сметка 401/1 за периода от г. до г. разпечатка от г.; справка за извършени преводи на трети лица от дата г.; разпечатка за преведени суми от г.- 2 листа;; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод по ф. 166/ г.; справка за извършени преводи на трети лица от г.; справка за извършени преводи на трети лица от г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод по ф. 176/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод по ф. 190/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума от 20000лв.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. за сума от 90000лв.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 183; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 195/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 197/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 202; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 204; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 204/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 209/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 209/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод / г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод / г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 209/ г. за сума 20000лв.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 209/ г. за сума от 40000лв.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 211; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 211-частично; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 211; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 211; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 215; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 215/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 218; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 218; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод / г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 222; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 222; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 225/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 229/ г.; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 232; фотокопие от преводно нареждане за кредитен превод от г. по ф. 232-остатък; годишен доклад по изпълнение на 4

5 условията от комплексно разрешително 124/ листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3345 до 3385 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3508 до 3548 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3843 до 3883 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3679 до 3719 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3799 до 3840 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3781 до 3820 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 4293 до 4332 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3547 до 3588 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3248 до 3287 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3496 до 3535 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3283 до 3322 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 2833 до 2872 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3245 до 3285 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3549 до 3589 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3643 до 3683 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3762 до 3804 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3417 до 3457 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3821 до 3860 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3867 до 3906 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 2704 до 2745 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3298 до 3337 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 2832 до 2870 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 2895 до 2935 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 2748 до 2787 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3157 до 3197 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3426 до 3466 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3795 до 3835 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3920 до 3960 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3879 до 3919 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 4087 до 4157 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3824 до 3864 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3485 до 3525 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3360 до 3400 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3455 до 3495 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 3242 до 3282 от листа; хронологичен опис на диапазон операции от 2792 до 2831 от листа; писмо изх / г.; протокол за извършена насрещна проверка 187/31/ г.; писмо вх / г.; писмо / г.; писмо / г. до началника на Митница аерогара; писмо изх. 4419/0114/ г.; акцизна декларация / г.; платежно нареждане от г.; акцизна декларация / г.; платежно нареждане от г.; акцизна декларация / г.; платежно нареждане от г.; акцизна декларация / г.; платежно нареждане от г.; акцизна декларация / г.; платежно нареждане от г.; акцизна декларация / г.; платежно нареждане от г.; акцизна декларация

6 2827/ г.; платежно нареждане от г.; кредитно известие- копие 157/ г.; кредитно известие- копие 164/ г.; кредитно известиекопие 171/ г.; кредитно известие- копие 178/ г.; кредитно известие- копие 185/ г.; кредитно известие- копие 192/ г.; кредитно известие- копие 199/ г.; кредитно известие- копие 206/ г.; кредитно известие- копие 213/ г.; кредитно известиекопие 220/ г.; кредитно известие- копие 227/ г.; кредитно известие- копие 235/ г.; кредитно известие- копие 153/ г.; акцизна декларация / г.; акцизна декларация L- BG005000/0108/ г.; акцизна декларация L-BG005000/0117/ г.; акцизна декларация L-BG005000/133/ г.; акцизна декларация L- BG005000/0005/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 905/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 2015/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 2348/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 2945/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 4295/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 3507/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 4785/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 5250/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 5840/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 6402/ г.; прил. 22 към чл.80 ал.9 изх. 298/ г.; преводно нареждане от г. за сума лв.; преводно нареждане от г. за сума лв.; преводно нареждане от г. за сума лв.; искане за извършване на насрещна проверка изх / г.; писмо изх / г.; искане за извършване на насрещна проверка изх / г.; писмо изх / г.; протокол за извършена насрещна проверка 153/31/ г.; писмо вх / г.; фотокопие на фактура-копие 155/ г.; фотокопие на фактура-копие 162/ г.; фотокопие на фактура-копие 169/ г.; фотокопие на фактура-копие 181/ г.; фотокопие на фактура-копие 187/ г.; фотокопие на фактура-копие 195/ г.; фотокопие на фактура-копие 202/ г.; фотокопие на фактура-копие 209/ г.; фотокопие на фактура-копие 215/ г.; фотокопие на фактура-копие 222/ г.; фотокопие на фактура-копие 229/ г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; молба вх / г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; преводно нареждане от г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 26/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 28/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 30/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 32/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 34/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 35/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 37/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 39/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 41/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 43/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 45/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 47/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 25/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 27/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 29/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 31/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 33/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 36/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 38/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 40/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 42/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 44/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 46/ г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 48/ г.; искане изх / г.; фотокопие от известие за доставяне от г.; писмо изх / г.; протокол за 6

7 извършена проверка 8/31/1/ г.; писмо изх. 2651/ г.; акцизна декларация / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 13; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 14; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 15; преводно нареждане / г.; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 16; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 17; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 18; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 19; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 20; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 21; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 22; преводно нареждане / г.; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 23; акцизна декларация вх / г.; прил. 14 към чл.80 ал.1 и 2 24; преводно нареждане / г.; счетоводна извадка от сметка за периода г. -2 листа; декларация от И.А.; справка за енергийни излишъци на ОЦК за периода г.; удостоверение за актуално състояние изх / г. НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза с вещо лице металург, което, след като се запознае с документите и извърши проверка на място, да отговори на следните въпроси: 1. Производството на сярна киселина и производството на натриев бисулфид представляват ли необходим етап от производството на цинк и в този смисъл представляват ли металургиечн процес по смисъла на ЗАДС? 2. Преработката на амортизирани акумулатори в частта натрошаване и сепариране представляват ли необходим етап от производството на олово от скрап и в този смисъл представляват ли металургичен процес по смисъла на ЗАДС? 3. Производствените процеси в прахоуловителната инсталация представляват ли неотделима част от металургичния процес по производството на олово и в този смисъл представляват ли металургичен процес по смисъла на ЗАДС? Експертизата да се извърши от вещото лице инж. металург В.Д.Ж., вписан в списъка на специалистите, утвърдени към съдебен район Пловдив и с посочен адрес гр.п., УКАЗВА на жалбоподателя в 5-дневен срок от днес да внесе сумата от 300лв. по сметката на ХАС депозит за вещо лице. Експертизата да бъде изготвена и представена по делото най- малко една седмица преди следващото съдебно заседание. НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, която да се изготви от вещото лице Е.Ж.Д., което, след като се запознае с материалите по делото даде заключение по следните въпроси: 1. Какво количество ел.енергия е консумирано в ОЦК АД за осъществяваните в дружеството металургични процеси по производство 7

8 но цинк и съединения на цинка? Какъв е размерът на платения акциз за употребената ел.енергия по тези процеси? 2. Какво количество ел.енергия е консумирано в ОЦК АД по свързаното с производството на цинк производство на сярна киселина и натриев бисулфид? Какъв е размерът на платения акциз за употребената ел.енергия по тези процеси? 3. Какво количество ел.енергия е консумирано в ОЦК АД по осъществявания в дружеството металургични процеси по производство на олово и оловни сплави? Какъв е размерът на платения акциз за употребената ел.енергия по тези процеси? 4. Какво количество ел.енергия е консумирано в ОЦК АД по свързаната с производството на олово работа в прахоуловителната инсталация? Какъв е размерът на платения акциз за употребената ел.енергия по тези процеси? 5. Какво количество ел.енергия е консумирано в ОЦК АД по осъществявания в дружеството металургичен процес по производство на кадмий? Какъв е размерът на платения акциз за употребената ел.енергия по този процес? 6. Какво количество ел.енергия е консумирано в ОЦК АД по осъществявания в дружеството металургичен процес по производство на бисмут? Какъв е размерът на платения акциз за употребената ел.енергия по този процес? 7. Какъв е размерът на общо платения акциз за осъществяваните в дружеството металургични процеси през 2008г.? УКАЗВА на жалбоподателя в 5-дневен срок от днес да внесе сумата от 300лв. по сметката на ХАС депозит за вещо лице. Експертизата да бъде изготвена и представена по делото най- малко една седмица преди следващото съдебно заседание. НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещото лице П.Д.П. - електро- инженер с адрес гр.с., което да отговори на следата задача: 1. Да се установи дали монтираните в дружеството електромери позволяват реално отчитане на потребената ел.енергия за всяка производствена единица. УКАЗВА на жалбоподателя в 5-дневен срок от днес да внесе сумата от 250лв. по сметката на ХАС депозит за вещо лице. Експертизата да бъде изготвена и представена по делото най- малко една седмица преди следващото съдебно заседание. Адв.Х. На този етап нямам други искания. Н-к с-р З. На този етап нямам други искания. За изясняване на делото от фактическа страна, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за г. от часа, за която дата страните уведомени. Вещите лица да се призоват след внасяне на определения депозит. Заседанието приключи в часа. Протоколът се изготви на г. СЪДИЯ: Секретар: 8