С Т А Н О В И Щ Е От проф. д р Антония Денчева Цоневска,дм Началник клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник- ЕАД, София

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е От проф. д р Антония Денчева Цоневска,дм Началник клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник- ЕАД, София"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е От проф. д р Антония Денчева Цоневска,дм Началник клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник- ЕАД, София На дисертационния труд на тема: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СТАДИРАНЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ за придобиване на научната и образователна степен доктор, Област на висшето образование:7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: Медицина (шифър 7.1) Научна специалност: Онкология (шифър ) на Д-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: ПРОФ. Д-Р ПАНАЙОТ ФОТЕВ КУРТЕВ Д.М. ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПИПЕРКОВА Д.М.Н Кратки биографични данни и професионално развитие Д-р Венелин Борисов Георгиев е роден 1979 г. в София. Завършва Националната Природо-Математическа Гимназия профил биология 1998 г. Завършва Медицина през 2004 г. в Медицински Университет-София. През 2008 г. след конкурс е назначен за научен сътрудник III-та степен в клиника по коремна и обща хирургия. През 2010 г. придобива специалност по Хирургия. Член е на БЛС, Българското Хирургично Дружество и ESMO. 1. Значимост на проблема и формулиране на целта и задачите: Колоректалният карцином (КРК) представлява изключително важен социално-здравен проблем, породен от нарастващата му честота през последните години, вкл. и у нас. Ежегодно в света се регистрират над нови случая на колоректален карцином. Независимо от безспорните успехи на медицина и генетиката в началото на 21 век, окончателното излекуване на злокачествените заболявания, засягащи дебелото черво все още е недостижимо.въпреки високото съвременно ниво на развитие на медицинската наука, онкологията и хирургията и постигнатите значителни резултати в лечението на колоректалния карцином, продължават да съществуват редица нерешени проблеми - висока заболеваемост и смъртност, висок процент на усложнени форми и чести рецидиви, както и отсъствие на ясни и точни 1

2 прогностични критерии, определящи екзактното индивидуално терапевтично и хирургично поведение при всеки един болен. По данни на Национален Раков Регистър (НРР) за 2015г. КРК в България заема 2-ро място при мъжете и 3-то място при жените по честота сред онкологичните заболявания, а като причина за смърт от онкологично заболяване е на 2-ро място и при двата пола. В същото време смъртността на население от КРК прогресивно нараства: през 1980г. тя е била 4,9 за колон и 6,2 за ректум, а през 2015г. е съответно 12,2 и 6,3. Това показва особената актуалност на темата на настоящето проучване за България, където все още няма въведена система за скрининг за КРК, а ранната диагностика е често затруднена от организационни проблеми. Ето защо изборът на най-прецизен метод за стадиране и лечение ще подобри прогнозата и ще намали инвалидизирането на пациентите с КРК. Би трябвало пациентите с първичен КРК без инфилтрация на съседни структури и без наличие на регионални и далечни метастази да бъдат дефинитивно излекувани с оперативното лечение. Според различни проучвания обаче, 20-40% от пациентите с тумори инфилтриращи мускулния слой на стената, които са стадирани като No, в последствие умират от онкологичното заболяване. Това поставя въпроса доколко тези пациенти са били адекватно стадирани. Смята се, че една от причините за това е неразпознаването на съществуващи метастази в регионалните лимфни възли. Техниката за откриване на сентинелни лимфни възли (СЛВ) е лесно приложима и дава ценна информация за точно стадиране и откриването на ектопични лимфни възли при колоректален карцином. Все още предстои да се прецени окончателно ползата от тази техника В българската литературата липсват еднопосочни обобщени данни за диагностичното значение на СЛВ за стадиране на КРК.Както в българската така и в световната литература има оскъдни и противоречиви данни по този въпрос. В достъпната научна литература няма данни от проучване на диагностичната точност, чувствителност и специфичност на откриване на СЛВ, маркирани интраоперативно с радиофармацевтик за подобряване стадирането, ефективността на лечението и прогнозата при болни с КРК както и методология за най-успешно провеждане на процедурата. По тези причини дисертационният труд на д-р Георгиев има актуално значение, както от теоритична така и от практическа гледна точка и притежава принос в коректното стадиране на КРК. 2.Структура на дисертацията: Дисертационният труд има класическа структура. Написан е на 138 страници и съдържа следните раздели: литературен обзор, цел и задачи, материал и методи, собствени резултати, обсъждане, изводи, библиография. Дисертацията съдържа 17 фигури, 27 таблици и 17 снимки. Литературната справка включва 130 заглавия, от които 5 на кирилица и 125 на латиница. Структурата на дисертацията е добре балансирана, пропорциите между отделните раздели са спазени. Искам да обърна внимание на главите собствени проучвания и 2

3 обсъждане, където дисертанта много нагледно и подробно доказва изпълнението на поставените задачи. 3.Литературна осведоменост на дисертанта: Литературният обзор е написан с вещина. Критично е подходено към научните публикации по темата и са изведени основните проблеми и нерешени въпроси в стадирането на КРК. В обзора последователно се резглеждат въпросите за социалната значимост на КРК, описват се проблемите при стадиране на заболяването, сравняват се различните методи за стадиране, като се посочват предимствата и недостатъците им, подробно се проучва конципцията за сентинелните лимфни възли и приложението при КРК. Прави впечатление широката информация, с която работи дисертантката, детайлното излагане на преимуществата и недостатъците на описаните методи, правилната употреба на научната терминология и пълното и правилно цитиране на авторите на научните публикации в областта. Заслужава да се отбележи строгата насоченост на обзора към разглеждания проблем, което представя д-р Георгиев като многостранно отлично подготвен изследовател. Библиографията включва 130 литературни източника. Авторите не са подредени по азбучен ред, а по ред на цитиране в текста и в някои случаи не са спазени стандартните изисквания за цитиране. Трябва да се отбележи, че само 13 от посочените публикации са от последните 10 години. Целта на дисертацията е логично продължение на литературния обзор, а именно: Да се подобри интраоперативното стадиране на пациенти с колоректален карцином чрез проучване и въвеждане на метод с висока ефикасност. Поставени са 4 основни задачи, които са формолирани ясно и точно. 1. Да се проучи метод на интраоперативно радионуклидно маркиране на сентинелни лимфни възли при пациенти с колоректален карцином при отворени и лапароскопски интервенции и да се установят показателите за оценка ефективността на метода. 2. Да се проучи метода за интраоперативно маркиране на сентинелни лимфни възли с багрила, прилаган при други онкологични заболявания, при пациенти с колоректален карцином и да се оцени с методите за ефективност. 3. Да се проучат и сравнят показателите за техническа и диагностична стадираща ефективност на двата метода маркиране на сентинелни лимфни възли с багрила и с радионуклиди, при отворени и лапароскопски операции за колоректален карцином. 3

4 4. Да се посочи и въведе по-високо ефективния метод за стадиране на СЛВ при болни с колоректален карцином след сравняване на методите с радионуклидно и багрилно маркиране. 4.Методично ниво и дизайн на научните изследвания: В раздел Материал и методи са представени включените в научния труд пациенти с правилно дефинирани включващи и изключващи критерии. Добре дефинирана е концепцията за сентинелните лимфни възли. Подробно, точно и с вещина е описана методологията на изпълнение на техниките за откриване на сентинелни лимфни възли ин виво и ексвиво чрез оцветяване с бои и при отворени операции и лапароскопски операции чрез маркиране на СЛВ с радиофармацевтици и детекция с гама сонда. Статистическият анлиз на получените резултати е проведен с използването на съвременни подходящи методи. Резултатите от дисертационния труд са описани изчерпателно в 3 раздела, които целенасочено и коректно доказват поставените задачи. Подробно и детайлно са представени резултатите от приложение на методите за маркиране на сентинелни лимфни възли с радиофармацевтик и интраоперативната им детекция чрез гама-детектор и методите за маркиране на сентинелни лимфни възли с багрила при колоректален карцином. Направено е сравнение на двата метода за маркиране на сентинелни лимфни възли, със сравнение на показателите за ефективност: чувствителност, специфичност, точност, положителна и отрицателна прогностична стойност. Отчетени са предимствана и недостатъците на двата метода. 5.Съответствие между целта, резултатите и изводите Между поставената цел, получените резултати, обсъждането и направените изводи съществува логично съответствие. Собствените резултати са изложени на 42 страници и са богато илюстрирани, като следват хода на поставените задачи и са подробно представени. Разделът за резултатите от собствените проучвания е написан стегнато и ясно. Онагледен е със статистически обработени цифрови таблици и цветни фигури. Прави впечатление изразяването на собствено становище на автора, критичното отношение към резултатите, изтъкване на причините за фалшиво негативните резултати. 6. Анализ на изводите и приносите: Въз основа на получените резултати авторът синтезира 5 извода, които са написани конкретно и ясно и имат отношение към поставената цел и разработените задачи. 4

5 1.Концепцията за СЛВ е валидна при КРК като подобрява стадирането с фокусирано изследване на малък брой ЛВ със специализирани методи, без ограничаване на лимфната дисекция, и позволява откриването на окултен аберентен лимфен дренаж. 2. Интраоперативното радионуклидно маркиране на СЛВ показа технически преимущества, непроменяйки цвета на оперативното поле, откривайки в поголяма степен истинските СЛВ, както и по-висока диагностична ефективност: 83,33% спрямо 75% чувствителност, 96,77% спрямо 93,80% точност, 96,15% спрямо 92,31% ОПС и 0,833 спрямо 0,750 индекс на Youden, спрямо метода с багрила. 3. Еднодневният протокол успешно може да се прилага при отворени и лапароскопски интервенции с минимизиране на дозата на инжектирания РФ и пренебрежимо лъчево натоварване на пациента и персонала. 4. Най-често СЛВ при КРК се откриват в близко разположените до тумора ЛВ от I-во ниво. 5. Методът за интраоперативно маркиране на СЛВ с радионуклиди при КРК може да се въведе в рутинната практика като по-високо ефективен спрямо метода с багрила. Приемам представените приноси на дисертанта, които могат да се определят като теоретични, методологични и научно-приложни. Теоретични: 1. Задълбочено изучаване на лимфния дренаж на коло-ректалния карцином, с посочване на нов подход в стадирането и изграждането на оперативната и комплексно-терапевтичната стратегия за по-висока преживяемост, подобрена прогноза и качество на живот на болните. 2. Концепцията за СЛВ е валидна и при рак на колона и ректума с подобряване на стадирането. Методологични: 1. Въвежда се модифициран по-точен метод за маркиране на СЛВ с радиофармацевтици за интраоперативно стадиране в хода на оперативното лечение на болни с коло-ректален карцином. 2. Сравнява се технологичната и диагностична точност на два метода за откриване на СЛВ, като се проучва и посочва по-високата ефективност при радионуклидно маркираните спрямо багрилно оцветените СЛВ. 3. Методологично се минимизира радиоактивния фон и лъчевото натоварване на пациента и персонала с изграждане на еднодневен оперативен протокол с радиомаркирани СЛВ. Научно-приложни: 5

6 1.В клиничната практика се въвежда еднодневен протокол за по-прецизно стадиране на категория N в хода на оперативното лечение на КРК и се намалява престоя на пациентите в болнична обстановка. 2.Въведен е по-точен стадиращ метод, приложим както при отворени, така и при най-съвременни ендоскопски операции за лечение на КРК. 3. При въведения интраоперативен стадиращ метод с детекция на радионуклидно маркирани СЛВ е избегнато артефактното цветно зацапване на оперативното поле и е минимизиране лъчевото натоварване на пациентите и персонала. Във връзка с дисертацията д-р Георгиев има 6 реални публикации, в които е първи автор и 5 съобщения на научни форуми, всички свързани с темата на дисертационния труд. Дисертационният труд е написан ясно и стегнато, на добър литературен български език. В раздел обсъждане ненужно се повтарят някои литературни данни, което е несъществен недостатък и не повлиява научната стойност на дисертацинния труд. Надявам се научната разработка да бъде продължена в бъдеще с включване на по-голям брои пациенти и установяване на преживяемост и свободен от заболяване период при приложение на метода. Заключение: Дисертационният труд на Д-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ е задълбочена и прецизно проведена научна работа върху интраоперативното стадиране на пациенти с колоректален карцином чрез проучване и въвеждане на метод с висока ефикасност. Дисертацията е актуален труд с научна-приложна стойност. Целта и задачите са точно поставени. Получените резултати са убедителни и имат приносен характер. Онагледяването на дисертационния труд е отлично. Резултатите са отразени и публикувани в научни списания и докладвани на научни форуми. Дисертационният труд покрива количествените показатели за придобиване на образователната и научна степен «доктор». Като имам предвид гореизложеното давам положителна оценка на дисертационния труд на Д-Р ВЕНЕЛИН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ и препоръчвам на почитаемото Научно жури да й присъди научната и образователна степен ДОКТОР. проф.д-р Антония Цоневска,дм 6