6. Документация - зони, размери и детайли

Размер: px
Започни от страница:

Download "6. Документация - зони, размери и детайли"

Препис

1 6. Документация - зони, размери и детайли ArchiCAD включва богат набор от инструменти и техники за генериране на проектна документация. В тази глава ще представим накратко някои от тези инструменти. Инструментът за зони (ArchiCAD s Zone Tool) ви позволява да идентифицирате тримерни пространства и съхранява многобройни атрибути и свойства, свързани с тези пространства. Лесно можете да идентифицирате стаи или групи помещения (напр. отделения или площи със сходно предназначение) с помощта на цветни щриховки, а освен това с едно щракване на мишката можете да ги обозначите с идентификатори на зони (или пространствени етикети). Автоматичната и асоциативна функция за размери в ArchiCAD отчита характеристиките на проекта. На практика това означава, че можете свободно да разработвате и редактирате всички елементи на вашия проект: при това, създадената до момента верига от асоциативни оразмерявания се актуализира постоянно и автоматично, като ви спестява изразходването на допълнително време за корекция на оразмеряване. Генерираните в ArchiCAD изгледи на чертежи на детайли са изключително полезни на етапа на изготвяне на проектната документация, тъй като ви позволяват да използвате повторно и дори да доразработвате изготвените преди това двумерни детайли, които можете да запаметявате в различни векторни файлови формати, като DWG, DXF или DGN. 6.1 Добавяне на нова тримерна зона с помощта на метода на автоматично разположение В това упражнение ще определим предназначението на стаите и пространствата в сградата с помощта на интелигентната тримерна функция за зони в ArchiCAD. Отворете ArchiCAD проектния файл ArchiCAD Guide Chapter 06.Pla, за да изпълните този етап от интерактивното практическо учебно ръководство за ArchiCAD. Ако се нуждаете от повече информация за инсталиране на ArchiCAD, избор на желаната работна среда в ArchiCAD или стартиране на проектните файлове от учебното ръководство, вижте главата Запознаване с интерактивното учебно ръководство по ArchiCAD. 1 Активирайте предварително конфигурирания изглед 6.1 Adding 3D Zones в папката ArchiCAD Guide/Chapter 6 в картата на изгледите в Навигатора. 2 Активирайте инструмента за зони (Zone Tool) и щракнете двукратно върху опцията Zone-01 в менюто Favorites, като се уверите, че в информационния прозорец е избран конструктивният метод Automatic, Inner Edge Reference line (Автоматично, референтна линия по вътрешния ръб). 3 Щракнете веднъж в плана на партерния етаж в района на изложбеното помещение (точка 1), за да добавите първата зона. ArchiCAD ще анализира автоматично геометрията в план на зоната, оградена с преградни стени. 4 След първото щракване се появява курсор с формата на чук, който показва, че трябва да посочите позицията на етикета. 5 Щракнете в средата на изложбеното помещение (точка 2), за да поставите идентификатора на зоната (the zone identifier). 1

2 6 Повторете описаните стъпки, за да поставите останалите зони на партерния етаж: щракнете двукратно върху опцията Zone-02 в менюто Favorites и добавете зона във входното антре. Щракнете двукратно върху опцията Zone-03 в менюто Favorites и добавете зона в тоалетната. 7 За да добавите следващата зона в банята, променете името на зоната на Washroom преди да я добавите, тъй като това помещение попада в една категория ( 7 Other Usage ) с тоалетната. 6.2 Добавяне на нова тримерна зона по метода на ръчно поставяне Сега ще използваме ръчен (полигонален) метод за добавяне на следваща 3D зона на нивото на галерията. 1 Активирайте предварително конфигурирания изглед 6.2 Adding 3D Zone manually (Ръчно добавяне на тримерна зона), за да превключите изгледа към горния етаж (галерията), където ще добавите следващата зона. 2 Активирайте отново опцията Zone-01 в менюто Favorites и я преименувайте на Gallery-05 в информационния прозорец. 3 В информационния прозорец изберете първия конструктивен метод Manual (Ръчен). 4 Започнете да изчертавате многоъгълника, ограждащ зоната в ъгловите точки на плочата на галерията. Изберете първата опция (прав сегмент) в подвижната палитра (pet palette). 5 Започнете с точката в горния ляв ъгъл (точка 1). Поставете курсора върху ръба на плочата, като изчакате да промени формата си в знак за отметка, след което щракнете върху ръба, за да добавите първия връх на новата тримерна зона. 6 Поставете следващия връх в точката в горния десен ъгъл на галерията (точка 2), след което повторете същата процедура в останалите точки от 3 до 8. 7 За да завършите очертаването на зоната, след точка 8 отново щракнете върху точка 1 или щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, след което изберете OK. 2

3 8 Сега щракнете с курсора с формата на чук на вътре в очертанията на галерията, за да поставите етикета на 3D зоната (точка 9). Съвет: Зоните в АrchiCAD са реални тримерни пространства. Можете да ги използвате за създаване на концептуални пространствени проучвания, както и за съставяне на подробни списъци на пространствата и изчисления за параметрите на помещенията (вж. по-долу). Можете да отрязвате пространствата на тримерните зони до плочи, покриви или греди и (аналогично на стените и колоните) да генерирате по-точни обемни пресмятания. Използвайте командата Options > Project Preferences > Zones за фина настройка на свързаните със зоната изчисления и изваждания на елементи. 6.3 Редактиране на пространства на тримерни зона в 3D прозореца 1 В 3D прозореца отворете опцията View > Elements in 3D View > Filter Elements, за да включите изобразяването на зони в този прозорец. 2 Активирайте предварително конфигурирания изглед 6.3 Editing Zones in 3D (редактиране на зони в 3D), за да изобразите зоните в 3D прозореца. Обърнете внимание: всички слоеве (с изкл. на слоя Zones) са превключени в режим Всички ръбове видими ( wireframe ), за да се осигури по-прегледно изобразяване на зоните в 3D прозореца. Настройките на слоевете също са запаметени в предварително конфигурираните изгледи в картата на изгледите в Навигатора, което означава, че когато сте щракнали върху 3

4 изгледа 3.6 Editing Zones in 3D, всички предварително определени настройки на модела, включени в този изглед, се изпълняват незабавно. 3 Уверете се, че в палитрата с инструменти е активиран инструментът за зони (Zone Tool), след което изберете командата Edit > Select All Zones, за да изберете всички зони в проекта. 4 Изберете командата Design > Trim Zone (Дизайн>Отрежи зона), след което маркирайте опциите Trim Top (отрежи отгоре), също така Roofs (покриви) и Ignore holes (игнориране на отвори), за да отрежете очертанията на зоната в галерията до повърхнината на наклонения покрив. 5 Резултатът от тази операция се изобразява незабавно в 3D прозореца горната част на 3D зоната в галерията е подравнена по вътрешната повърхност на наклонения покрив. 6.4 Добавяне на асоциативни размери Сега ще добавим към проекта вериги от размери. Функциите на ArchiCAD включват асоциативни размери, което означава, че зададените точки и вериги за оразмеряване запомнят първоначалната референтна точка. Ако промените позицията или геометрията на оразмерения елемент, точките и веригите на размерите ще актуализират съответните данни автоматично и незабавно, което ви спестява много време за координиране на проекта. Можете да добавяте размери ръчно или с помощта на функцията за автоматично оразмеряване. 1 Активирайте предварително конфигурирания изглед 6.4 Adding Dimensions в картата на изгледите в Навигатора, за да превключите отново изгледа към плана на партерния етаж на проекта. 2 Щракнете върху иконата на инструмента за размери (Dimension tool) в палитрата с инструменти (Toolbox) и активирайте опцията Dim-Pln-01 в менюто Favorites. 3 Активирайте инструмента за стени (Wall tool) в палитрата с инструменти и изберете командата Edit > Select All Walls, за да изберете всички стени на партерния етаж. 4 Изберете командата Document > Document Extras > Automatic Dimensioning > Exterior Dimensioning (Документ>Допълнителни опции>автоматично външно оразмеряване>) за автоматично оразмеряване на всички избрани стени. 4

5 5 Изберете опциите Object endpoints (Крайни точки на обекта) и Place dimension on four sides (Поставяне на размери от четирите страни), в полето за разстоянието между размерните линии въведете стойност 0.50 м. 6 Щракнете върху произволна хоризонтална линия (напр. хоризонталния ръб на плочата на външната настилка в точка 1) с курсора с формата на Мерцедес, за да определите направлението на първия размер. 7 Щракнете в съседство с външния ръб на южната вътрешна преградна стена (точка 2 на илюстрацията), за да определите позицията на първата верига от размери, при което по всичките четири страни на сградата в етажния план ще се появят автоматични вериги от размери. 8 С помощта на инструмента стрелка (Arrow Tool) изберете и активирайте опцията Stretch (разтягане) в подвижната палитра (pet palette), с чиято помощ трябва да изравните горния маркер за разрез S-01 с маркера за изглед на фасада E-02, което ще позволи размерите в етажния план и маркера в разреза да се четат без затруднения. 9 Изберете един отвор (напр. плъзгащата се врата на южната външна стена) и го преместете с мишката на друго място. Обърнете внимание как съответните стойности на размерите се актуализират незабавно и автоматично. Отменете промяната. 5

6 10 Преминете към горния етаж (View > Navigate > Stories > 1. Gallery) или активирайте опцията Gallery (Галерия) в картата на изгледите в Навигатора, след което поставете вериги от размери на нивото на галерията, като повторите стъпки от 2 до 7. Сега ще добавим радиален размер към извитата стена. 11 Активирайте предварително конфигурирания изглед 6.4 Adding Radial Dimension, за да увеличите изгледа на входното антре на партерния етаж. 12 Активирайте опцията Radial-Dim-01 в менюто Favorites, за да добавите размера на радиуса на извитата стена. 13 Щракнете върху линията на вътрешния периметър на извитата стена с курсора с формата Мерцедес, за да стартирате процеса на оразмеряване (точка 3). 14 Щракнете в очертанията на входното антре, за да поставите линията на размера (точка 4). 6

7 6.5 Добавяне на детайли към проекта А сега ще разработим и добавим някои детайли към проекта. 1 Отворете предварително конфигурирания изглед 6.5 Adding Details (добавяне на детайли) в картата на изгледите в Навигатора, за да изведете на екрана изгледа в разрез S-01 Section. 2 Активирайте инструмента за детайли (Detail tool), след което отворете опцията Detail-01 в менюто Favorites и щракнете върху бутона Detail в информационния прозорец, за да прегледате настройките по подразбиране за детайли. 3 Уверете се, че номерът на новия детайл е D-01 а наименованието му е Handrail (парапет) 7

8 4 Изберете опцията Create New Detail Drawing Window (Прозорец за създаване на нов детайл), за да отворите нов изглед за разработване на детайл и да създадете самия детайл. 5 Можете да видите, че в раздела Marker Settings полетата Sheet Number (номер на лист) и Drawing ID (номер на чертеж) са със зададена стойност Custom. Това означава, че наименованието и номерът на маркера на този детайл ще бъдат автоматично внесени и актуализирани с поставянето им на чертежа. Тази функция ви помага да координирате работата си и да спестите време в процеса на изготвяне на документацията. Съвет: Можете също да свържете съдържанието на същия чертеж на детайл с различни маркери на детайли, поставени на различни места във вашия проект. В този случай, когато желаете да поставите нов маркер, отворете диалоговия прозорец за настройки и отбележете с отметка опцията Link this Marker to an available Detail (свържи този маркер с достъпен детайл) и щракнете върху бутона Browse (прелистване на папки), за да за да потърсите съответния чертеж на детайл, към който да създадете връзката. За да запаметите направените настройки и да се върнете към полето за чертежи, щракнете върху бутона OK. 6 Уверете се, че в информационния прозорец е активиран метод на правоъгълна геометрия ( rectangular geometry method), преди да поставите нов маркер на детайл в прозореца на изгледа в разрез. 7 Увеличете изгледа върху парапета в галерията. Сега щракнете в близост до горния десен (точка 1), а след това до долния ляв (точка 2) ъгъл на парапета, за да зададете геометрията (обхвата) на маркера на детайл. 8 Накрая щракнете в близост до средата на парапета (точка 3) с курсора с формата на чук, за да посочите положението на маркера. 8

9 Обърнете внимание: можете да изберете маркер и да използвате бутоните в подвижната палитра, за да: промените положението му, промените направлението или дължината на референтната линия, да промените радиуса на частите от окръжности, представляващи закръглените ъгли на правоъгълника на маркера и пр. 9 Добавете още маркери на детайли към този изглед в разрез, както е показано на илюстрацията 10 Коригирайте номерата на детайлите (Detail IDs) и въведете наименованието в диалоговия прозорец Detail Settings (настройки на детайл). Създайте нов детайл D-02 Floor във връзката на външната извита стена и плочата на терасата, друг детайл с наименование D-03 Lintel (щурц) към щурца на плъзгащата се врата и трети детайл с наименование D-04 Sill (перваз) към перваза на прозореца на галерията. 11 Проверете дали всички данни за новите детайли са видими и достъпни от папката Детайли в картата на проекта в Навигатора (Project Map/Details folder of the Navigator). 9

10 6.6 Обединяване и редактиране на външни чертежи на детайли във формат DWG 1 Отворете прозореца с изглед на детайл D-01 Handrail в папката Details в картата на проекта в Навигатора. Пред вас ще се отвори прозорецът с чертежа на детайла D- 01 Handrail (парапет). Обърнете внимание: можете също да отворите всеки чертеж на детайл или всеки друг изглед на проекта с двойно щракване върху името на съответния изглед в картата на проекта в Навигатора (Navigator Project Map). 2 Разгледайте първоначалния чертеж на детайла, който ArchiCAD автоматично генерира за сградните елементи в проекта. Можете да ползвате мощната 2D функционалност на ArchiCAD, за да обогатите и разработите този специален изглед или, например, можете също да присъедините съществуващ външен чертеж на детайл от DWG файл. 3 Активирайте командата File > File Special > Merge и изберете файловия формат DWG file (*.dwg) в полето Files (файлове) в диалоговия прозорец Merge file (Присъединяване на файл), за да присъедините външен DWG файл към ArchiCAD проекта. 4 Изберете за присъединяване приложения файл D-01 Handrail Detail.dwg в папката DWG Detail Drawings, намираща се в папката на текущата глава във вашия компютър. 5 Изберете метод за разполагане чрез посочване на точка на вмъкване върху екрана (Insertion Point method) Specify On-Screen, след което изберете опциите Special Built-in Translator и щракнете върху бутона Place (вмъкване), за да вмъкнете външния чертеж на детайл-парапет в активния прозорец на детайл D-01 Handrail. Обърнете внимание: можете да създадете собствени и съобразени с вашите потребности настройки за прехвърляне на DWG файлове, за да настройвате съдържанието на импортираните и експортираните DWG файлове. Можете също да променяте мерната единица на чертежа (Drawing Unit) и да настройвате отделните 10

11 атрибути, вкл. слоеве (Layers), писци и цветове (Pens and Colors), тип линии (Line Types), конвертиране на шрифт (Font-style conversions) и пр. 6 Променете и настройте присъединения чертеж на детайл във формат DWG и коригирайте очертанията на детайла. Можете свободно да редактирате и променяте всички други части на детайла: ако желаете, можете да изберете и изтриете ненужните линии и щриховки в прозореца и т. н. 7 Повторете същата процедура с другите три детайла. Първо отворете прозореца с чертежите на детайлите (D-02 Floor, D-03 Lintel и D-04 Sill) от картата на проекта в Навигатора в ArchiCAD, след което присъединете съответния DWG чертеж (D-02 Floor Detail.dwg, D-03 Lintel Detail.dwg и D-04 Sill Detail.dwg). 11

12 Съвет: Мощните 2D инструменти в ArchiCAD са винаги на разположение във всеки изглед на проекта. Изпробвайте функционирането на всички инструменти в раздела Document в палитрата с инструменти (Toolbox): те включват различни инструменти за оразмеряване (Dimensioning tools), текст (Texts), етикети (Labels), щриховки (Fills), дъги (Arcs), окръжности (Circles) и елипси (Ellipses), линии (Lines), полилинии 12

13 (Polylines), криви (Splines), активни точки (Hotspots) и фигури (Figures). Всички тези инструменти ще ви помогнат да създадете професионални чертежи и детайли. За допълнителна информация за възможностите на тези инструменти, вижте ръководството за потребителя на ArchiCAD. Разгледайте следния чертеж на детайл, изготвен с ArchiCAD в рамките на реален проект от фирмата Liljewall Architects от Швеция. Съвет: Инструментът за текст (Text tool) в ArchiCAD ви позволява лесно да създавате и редактирате текст, като използвате възможностите и функционалността на всеки текстов редактор. Можете да прилагате различни стилове, шрифтове, цветове и пр. в текстовия блок. Импортираните текстови обекти (напр. от Microsoft Word или от външни DWG файлове) също ще запазят оригиналното си форматиране. 13