II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И

Размер: px
Започни от страница:

Download "II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И"

Препис

1 година 2019 за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 ОБЩО операции в брой операции левови (в левове и приравнени на сметки и СЕБРА сметки валута) касов поток 0 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ВСИЧКО I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я за периода от до II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2019 ОБЩО левови сметки и СЕБРА сметки операции в брой (в левове и валута) операции приравнени на касов поток 02 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения Е Други възнаграждения и плащания за персонала К за персонала по извънтрудови правоотношения П Задължителни осигурителни вноски от работодатели Л осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) А здравно-осигурителни вноски от работодатели Я вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели Придобиване на нематериални дълготрайни активи Ц придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти И ВСИЧКО II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НАТУРАЛНИ И ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ за периода от до Е МЯРКА Код 9 8 О б щ и н а т у р а л н и п о к а з а т е л и П л а н О т ч е т П МЯРКА Щ а т н и б р о й к и 0 0 И в т.ч.: по трудови правоотношения 0 0 Т по служебни правоотношения 0 0 У Средногодишни щатни бройки 0 0 Л в т.ч.: по трудови правоотношения 0 0 А по служебни правоотношения 0 0 Ц Средна годишна брутна заплата 0 0 И в т.ч.: по трудови правоотношения 0 0 Я по служебни правоотношения Брой на моторни превозни средства 0 0 Н в т.ч. - леки автомобили 0 0 А санитарни линейки 0 0 Т Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти 0 0 У Средна годишна брутна заплата за дейности, финансирани по единни разходни Р Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти 0 0 А Средногодишни щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти 0 0 Л Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка 0 0 Н Брой леглодни в студентски общежития 0 0 И Брой хранодни в студентски стол Болнични легла 0 0 П Обем радиопрограма /часове/ Обем телевизионна програма /часове/ 0 0 И Код ЗАБЕЛЕЖКА: Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии П л а н О т ч е т Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ 0 0 За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите. Р К А за периода от до

2 III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2019 ОБЩО левови сметки и СЕБРА сметки операции в брой (в левове и валута) ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 (1) (2) (3) (4) (5) (6) операции приравнени на касов поток Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) получени трансфери (+) Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) получени трансфери (+) Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица x x x Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО x x x Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване 622 x x x Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО 337 x x x Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци x x x ВСИЧКО III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ ВСИЧКО IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ за периода от до операции в брой операции Уточнен план ОТЧЕТНИ левови V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (в левове и приравнени на 2019 ДАННИ ОБЩО сметки и СЕБРА сметки валута) касов поток 0 5 (1) (2)=( ) (3) (4) (5) (6) V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) за периода от до VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2019 ОБЩО левови сметки и СЕБРА сметки операции в брой (в левове и валута) операции приравнени на касов поток 0 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ВСИЧКО VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: М. Върбанова ( име и фамилия) ИЗГОТВИЛ: М. Върбанова РЪКОВОДИТЕЛ: Цветан Нанов дата ( име и фамилия) ( име и фамилия) служебни телефони Web-адрес: за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Уточнен план О Т Ч Е Т Н И Д А Н Н И под- НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2019 ОБЩО левови сметки и СЕБРА сметки операции в брой (в левове и валута) операции приравнени на касов поток 02 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ЕСФ - ОП "Добро управление" 1141 < ДЕЙНОСТ - код по ЕБК Статистически институт,служби и дейности,социологически проучвания и анкети (наименование на дейността) Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) x x x здравно-осигурителни вноски от работодатели 622 x x x вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 336 x x x 336

3 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ЗАБЕЛЕЖКА: За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни

4

5

6

7

8

9

10