ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА"

Препис

1 След направените пложения и проведеното гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.1, чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, с 13 гласа, -няма, и няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ 6 Създава временна комисия, която да организира и проведе избора на пдател на Общински съвет Горна Малина в състав: Пдател: Димитър Нарлийски Членове: Първолетка Янакиева Величка Ангелова

2 След направеното пложение / г. от инж.ангел Жиланов кмет на община Горна Малина, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона местното самоуправление и местната администрация, и чл.196, ал.3 от ЗПУО, с 13 гласа -, - няма, и - няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ 7 Общински съвет Горна Малина приема анализ на изпълнените дейности и стигнатите индикатори изпълнение целите на Общинската стратегия дкрепа личностно развитие на децата и учениците в община Горна Малина, Софийска област г.

3 След направеното пложение /1// г. от инж.ангел Жиланов кмет на община Горна Малина, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10 от Закона общинската собственост чл.5, ал.1, т.5 от Закона хората с увреждания и чл. 4, ал. 4 от Набата а придобиване, управление и разреждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа -, - няма, и - няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ 8 Общински съвет Горна Малина допълва Програмата управление и разреждане с имоти частна общинска собственост през 2019 г. като в раздел А чл.8, ал.9, т.2 от Закона общинската собственост към приложение 4б Общински имоти отдаване д наем през 2019 г. чл.8, ал.9, т.7 от Закона общинската собственост в частта си с.горна Малина включи масивна сграда на един етаж със строена площ от 135 кв.м. разложена в УПИ IX, кв.35, видно от Акт общинска собственост 28 от г., вписан в книгите вписване от г., том II, 81 при Агенцията вписванията-служба вписвания гр. Елин Пелин. дпис

4 След направеното пложение /1// г. от инж.ангел Жиланов кмет на община Горна Малина, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с 2, ал.1 от ЗР но Закона изменение на ЗМСМА/ДВ, БР.79 от 2019 г., в сила от г./и във връзка с 153от ПЗР на кона изменение и допълнение на Изборният кодек/изм. И доп., ДВ бр.21 от г. в сила от г./ с, с 13 гласа -, - няма, и - няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ 9 ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА СТРУКТУРАТА И ЧЕСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА : 1. Одобрява броя на кметовете кметства и кметски наместници, считано от г.-3 бр. кметове на кметства и 10 бр. кметски наместници 2. Задължава кмета на община Горна Малина да утвърди длъжностното щатно разписание. 3. Промените т.1 и т.2 да отразят в Устройственият правилник на общинската администрация-горна Малина. 4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалният кодекс допуска пварително изпълнение на настоящото решението, пвид ангажираността на кметските наместници и административното обслужване на налението в налените места в община Горна Малина.

5 След направеното пложение /3// г. от Цветанка Иванова м. кмет на община Горна Малина, и във връзка с стъпило писмо от Главния кретар на Областна администрация на Софийска област г-жа Мая Цанова с вх от год., и на основание чл. 62, ал. 3 от Правилника прилагане на Закона регионалното развитие, с 13 гласа -, - няма, и - няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ Опеля инж. Ангел Димитров Жиланов Кмет на община Горна Малина упълномощен пставител на Общински съвет Горна Малина, който да бъде включен в състава на Областния съвет развитие на Софийска област. 2. Допуска пварително изпълнение на решението.

6 След направеното пложение /4// г. от Цветанка Иванова м.кмет на община Горна Малина, и във връзка с стъпило писмо от Главния кретар на Областна администрация на Софийска област г-жа Мая Цанова с вх от год., и на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника органицията и дейността на асоциациите водоснабдяване и каналиция, с 13 гласа -, - няма, и - няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ Общински съвет Горна Малина опеля инж. Ангел Димитров Жиланов Кмет на община Горна Малина упълномощен пставител на общината, който да взема участия в данията на Общото събрание на Асоциацията ВиК, на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и каналиция ЕООД София. 2. Допуска пварително изпълнение на решението. Решението вли в конна сила на г. дпис:

7 След направеното от инж.ангел Жиланов-кмет на Община Горна Малина, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.48, ал.1, т.1 буква ж, чл.24, ал.1, т.9 ЗМДТ и раздел III, чл.35, ал.2 от Набата местни данъци на Община Горна Малина с 13 гласа -, - няма, и - няма, Общинският съвет прие: РЕШЕНИЕ 12 Общински съвет Горна Малина освобождава църковното настоятелство при храм Св.Параскева с.гайтанево от дължимият данък придобиване дължащ на Община Горна Малина в размер на 800 лв. Решението вли в конна сила на г. дпис: