Първа конференция с международно участие Високите технологии в борбата срещу тероризма VTBT Ноември 2007г., София

Размер: px
Започни от страница:

Download "Първа конференция с международно участие Високите технологии в борбата срещу тероризма VTBT Ноември 2007г., София"

Препис

1 Първа конференция с международно участие Високите технологии в борбата срещу тероризма VTBT Ноември 2007г., София хотел Шипка (зали 1 и 1А), бул. Тотлебен 34A БЪЛГАРСКО ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО член на Европейската водородна асоциация

2 Високите технологии в борбата с тероризма Организационен комитет: Председател: чл.кор. проф. дхн Александър Попов - председател на БВО Заместник председател: г-н Симеон Николов - зам.министър на отбраната Секретариат: проф. дтн Цвети Цветков - главен секретар на БВО доц. дхн Мартин Божинов - изпълн. секретар на БВО д-р Гaнелин Русинов - изпълн. секретар на БС-БВО инж. Богдан Цветков - секретар Научен комитет: Председател: акад. Евгени Будевски - ИЕЕС, БАН Членове: ген.-майор Евгени Манев - ректор ВА проф. дхн Здравко Стойнов - директор ИЕЕС, БАН доц. д-р Борис Стефанов - ректор ХТМУ ст.н.с. дтн полк. Атанас Начев - директор ИПИО проф. дтн Виктор Анчев - ТУ, БВО проф. дтн Георги Високов - МГУ, БВО проф. дхн Асен Гиргинов - ХТМУ, БВО проф. дхн Тони Спасов - СУ, БВО проф. д-р Иван Пенчев - ХТМУ, БВО доц. д-р Кирил Станулов - ХТМУ, БВО ст.н.с. д-р полк. Валентин Радев - ИПИО, ВА ст.н.с. д-р полк. Атанас Начев - ИПИО, ВА ст.н.с. д-р Иван Попов - ИПИО, ВА ii

3 Програма на конференцията Въведение проф. дтн Цвети Цветков, главен секретар на БВО Несиметричните заплахи от терористични действия в световен мащаб, поставят на изпитание действията на специалните части на армията и полицията отговарящи за борбата срещу тероризма на територията на България и при задграничните мисии на наши военни подразделения. Членството на Република България в НАТО поставя все по-високи изисквания към технологичното обезпечаване на Българската армия, сферата на сигурността като цяло и особено в борбата срещу тероризма. Императивите на съвременната война изискват навлизането на върхови технологии във все повече сфери на отбраната и сигурността. Технологичното обновяване включва разработване на авангардни технологии за защита на войника. Изработването на индивидуалния защитен пакет на съвременния войник може да се осъществи само на базата на материали с нови качества миниатюрност и многофункционалност. Такива материали могат да се получат единствено с използване на нанотехнологии и наноинженерни решения. Настоящата Първа конференция с международно участие Високите технологии в борбата срещу тероризма VTBT 2007 има за основна цел да обобщи резултатите от работата на водещите научни звена на България в областта върховите технологии и тяхното приложение в отбраната и сигурността. iii

4 Конференцията се организира от: Българско Водородно Общество, член на Европейската водородна асоцияция под егидата на: Министерство на вътрешните работи на Р. България Министерство на отбраната на Р. България и под патронажа на: Министъра на вътрешните работи, г-н Румен Петков

5 Програма г ч. Регистрация (зала 1) 13.00ч. Официална сесия (зала 1) председател: проф. дтн Цвети Цветков Откриване чл. кор. дхн Александър Попов, председател на БВО Приветствие на Министъра на вътрешните работи на Р. България г-н Румен Петков, Патрон на конференцията Приветствие г-н Симеон Николов, зам. министър на отбраната на Р. България Въведение проф. дтн Цвети Цветков, Главен секретар на БВО

6 Високите технологии в борбата с тероризма г ч. Първа научна сесия (зала 1) председател: чл. кор. дхн Ал. Попов Пленарна лекция: Електрохимично преобразуване на енергията във водородната икономика акад. Евгени Будевски (БАН) 14.15ч.: 14.50ч.: Ключов доклад: NATO CNAD Programme of Work for DAT подполк. инж. Красимир Кузманов (Главна квартира на НАТО, Брюксел) Ключов доклад: Несмъртоносните оръжия като алтернатива в борбата с тероризма полк. ст. н.с. д-р Валентин Радев (ИПИО към ВА) ч. кафе пауза (кафе-бар 1) 16.00ч.: 16.30ч.: 17.00ч.: Електрошоков пистолет Хамелеон проф. дтн Виктор Анчев (ТУ-София) Приложение на нанотехнологиите и наноматериалите в отбраната и в борбата срещу тероризма проф. дтн Георги Високов (БВО) Изследване на наноструктурирани 3D метални оксиди нанесени върху въглеродна матрица, като активни електродни материали за литиеви батерии и електромагнитен екран ст. н.с. д-р Бранко Банов (БАН) vi

7 г. Програма на конференцията 10.00ч. Втора научна сесия (зала 1А) председател: проф. дтн Георги Високов Ключов доклад: Високите технологии за отбраната и сигурността проф. дтн Цвети Цветков (ХТМУ-ЦЛ НАТО) 10.35ч.: 11.05ч.: 11.35ч.: Ключов доклад: Активни материали за миниатюрни газови сензори на основа на нанопорьозни оксиди на вентилни метали доц. дхн Мартин Божинов (ХТМУ-ЦЛ НАТО) Информационната сигурност - ключов фактор в борбата срещу тероризма ст. н.с. инж. Илия Йорданов (Институт по специална техника-мвр) Радиоелектрониката в борбата с тероризма д-р инж. Кирил Стойчев ( Електрон прогрес АД) ч. Обеден бюфет (кафе-бар 1) 13.00ч.: Адсорбция на водород върху въглеродни нанотръбички проф. д-р Иван Пенчев (ХТМУ) 13.30ч.: Многофункционални нанокомпозити за индивидуалния защитен пакет на съвременния войник проф. дхн Асен Гиргинов (ХТМУ) vii

8 Високите технологии в борбата с тероризма г ч.: 14.30ч.: Технология за утилизация на отпадни боеприпаси проф. дтн Иван Главчев (ХТМУ) Използване на SAR космически базирани системи за проследяване на кораби ст. н.с. д-р Лъчезар Георгиев Филипов (Институт за космически изследвания-бан); ч. кафе пауза (кафе-бар 1) ч. Панел-дискусия (зала 1А): председател: акад. Евгени Будевски Високите технологии в борбата с тероризма 17.00ч. Заключителен коктейл (кафе-бар 1) г. Разглеждане на културните забележителности на София и отпътуване Времетраене на докладите: Пленарна лекция: 35 мин. +дискусия 10 мин. Ключов доклад: 25 мин. + дискусия 10 мин. Устен доклад: 20 мин. + дискусия 10 мин. viii

9 Каталог на резюметата

10 Високите технологии в борбата с тероризма Електрохимично преобразуване на енергията при водородната икономика Евгени Будевски, Иван Радев, Евелина Славчева Иститут по електрохимия и енергийни системи Българска Академия на Науките, София 1113, България Темата на тази конференция е посветена на борбата с тероризма. Тероризмът е античовешко насилие и всякави форми на борба срещу всички негови прояви са оправадни. Разбира се, радикални са тези, които търсят и се стремят да унищожат причините за появата на чувства на дискомфорт, недоволство, завист, чувство за малоценност и безсилие и кулминират в проявата на мъст и насилие. За съжаление този път е труден, често пъти несигурен, и във всеки случай дългосрочен. Но точно този път е присъщ на науката и научното изследване. Една от причините за появата на чувство на безсилие, мъст и тероризъм се корени в производството, разпределението и потреблението на благата, които ни предлага природата и главно на енергията. Енергията е най-яркият критерий за просперитет, стандарт и жизнено равнище, но и основна предпоставка за технически и социално икономически прогрес. Светът е гладен за енергия и този глад ще продължи поне до края на този век. Но енергията, аз пак разбирам производство, разпределение и потребление, е силно ограничена както като ресурс така и като екология. Развитието на нови, възобновяеми, екологично чисти източници на енергия с неизчерпаем ресурс са вече известни и в усилен темп на разработвне. В това развитие се вписва и т.н. водородна икономика. Бих искал веднага да отстраня една възможна заблуда. Водородът не е източник на енергия, а преносител на енергия характеризиращ се с висока ефективност на преобразуване, съхранение и транспорт, и осигуряващ доставката и потреблението на енергията там, където тя е нужна и тогава когато тя е необхoдима. Един от основните преобразуватели на енергията електрическа в химическа 10

11 11 Каталог с резюмета и обратно, е електрохимичния преобразувтел на енерги или EхEП (EcEC). Една електрохимична клетка или елемент може да се използува за преобразуване на химическа енргия в електическа и при обратими процеси, какъвто е случая при реакцията на водорода с кислорода, обратно на електрическа в химическа. Електрохимичният енерго преобразувател има три разновидности: горивен елемент, за преобразуване на химическа енргия в електическа, електролизьор за преобразуване на електическа в химическа, или в своето съвременно развитие като бифункционален генератор, който при необходимост може да се ползва като генератор на ток или на водород. В ЕхЕП преобразуването на енергията се извършва при изотермични условия, топлинните загуби при цикъла на Карно отпадат, и теоретично прeобразуването може да стигне до сто процента. Освен това ЕхЕП е екологично възможно най-чист: - продуктът на реакцията на водорода с кислород е вода. В изложението ще бъде дадено развитието на водород кислородните електрохимични преобразуватели на енергия използващи твърд полимерен електролит в техния съвременен вариант. По подробно ще бъде засегнато развитието на същинския енерго преобразувател, така нареченият мембранен електроден комплект (Membrane Electrode Assembly MEA), като универсален елемент за развитие на електрохимични преобразуватели на енергия в цялостната им гама на приложение. Ще бъде представено нивото на достиженията на науката включително и това на нашата страна и възможностите на страната ни да се включи в глобалното развитие на пролема като пълноценен партньор. Ще бъдат представени някои инетерсни световни приложения и ще бъде напрвена оценка на пътната карта на развитието на водородната енергетика по съвренеменни прогнози.

12 Високите технологии в борбата с тероризма Presentation on NATO Technological Programme of Work for Defence against Terrorism LtCol Krassi Kouzmanov (NATO IS/DI(ARM)) Dramatic changes to the international security environment over the past several years present serious challenges to NATO. Both state-sponsored terrorist groups and non-state actors pose significant security threats to ongoing NATO operations and to member nations. Terrorists have taken full advantage of the wide-spread know-how and easily available materials and have been developing both state of the art and simple tactics and technologies, which are used against our troops and populations. The Programme of Work for Defence Against Terrorism (PoW DAT), under the auspices of the Conference of National Armaments Directors (CNAD), and endorsed by NATO s Heads of State and Government at the Istanbul Summit in June 2004, is one of NATO s responses to the new security challenges posed by terrorism. PoW DAT is aimed at equipping the Alliance armed forces with new or adapted technologies to protect against terrorist threats and to detect, disrupt and defeat terrorists. It also aims to provide rapid response capabilities for the protection of civilian populations and infrastructure. PoW DAT specifically addresses 10 critical areas: - Large aircraft survivability; - Protecting harbours and ports from surface and subsurface threats; - Protecting helicopters from rocket-propelled grenades (RPGs); - Countering improvised explosive devices (C-lED); - Precision air-drop technology for Special Operation Forces; - Detection, protection and defeat CBRN weapons; 12

13 Каталог с резюмета - Technology for intelligence, reconnaissance, surveillance and target acquisition of terrorists; - Explosive ordnance disposal (EOD); - Defence against mortar attacks; - Protection of critical infrastructure Three years after its launch, PoW DAT is gaining speed and support. Numerous NATO nations participate in the programme with projects addressing specific technology gaps. The Programme has already achieved promising results: several prototypes have been developed, various technologies have been tested, and new equipment has been fielded for operational use. The PoW DAT is increasingly gaining support and interest from non-nato nations as well in the two items open to partners C-IED and EOD. 13

14 Високите технологии в борбата с тероризма Несмъртоностните оръжия като алтернатива в борбата с тероризма Валентин Радев ИПИО към ВА Г.С. Раковски През последните десетилетия на ХХ век международните анализатори, специалисти в областта, често се вглеждат в състоянието на въоръжението и натрупаните огромни количества от различните му видове, особено по време на Студената война. Наред с популярната теза за възпиращото въздействие на тези военни арсенали и най-вече на натрупаното количество атомното оръжие, все по-настойчиво си пробива път и се налага идеята за безсмислието на продължаващото въоръжаване с нови видове оръжия и допълнителни количества въоръжение. Стига се до прецедент държава усвоила технологията и създала атомна бомба да се откаже от нея и да пристъпи към унищожението на инсталациите си. В този период започва и постепенно се разширява кръга на поддръжниците на идеята за по-широкото използване на оръжията с нелетално действие, т. нар. Non- Lethal Weapons несмъртоносни оръжия. Така се стига до Вашингтонската среща на Северноатлантическия съвет през 1999 г., на която несмъртоносните оръжия са определени като критически допълнителни способности необходими в определен момент да посрещнат нуждите на бъдещи операции. В този смисъл може да се твърди, че нуждата от несмъртоносните оръжия се поражда от опита на Студената война и огромното количество натрупани оръжия. Въпреки, че нуждата от несмъртоносни оръжия е дефинирана още тогава, все още не е ясно къде и как да се използват те по-най-добрия и ефективен начин. В този смисъл тази дискусия е отворена и настоящия доклад е опит за принос в тази посока. Посочени са основните стъпки в процеса на развитие на идеята за използването на несмъртоносните оръжия - създаването на национални доктрини и концепции за използването им, включително създадената Концепция за нуждите на Българската армия през 2005 г., както и тенденцията 14

15 Каталог с резюмета за забележимото насочване интереса на конструкторите към тяхното усъвършенстване и оптимизация на тактиките на използването им. Развита и защитена е идеята за нуждата от все по-широкото използване на несмъртоносни оръжия в съвременните локални военни конфликти. Посочени са конкретни предимства и ползи от използването на несмъртоносните оръжия, най-вече в борбата с тероризма. Предложени са нови тактически схеми за използването му и заедно с това са направени конкретни аргументирани предложения, като например това за оцветяването на изстрелващите несмъртоносни боеприпаси системи в цветове, приети от международни организации за символ на действия, свързани с мироопазване син, бял и други. 15

16 Високите технологии в борбата с тероризма Електрошоков пистолет ХАМЕЛЕОН Петър Шумналиев и виктор Виктор анчев Анчев Технически университет, София Eлектрошоковият пистолет Хамелеон работи на принципа на изхвърляне на въздушно нагнетена двупластова лента, образуваща затворена тръба, така както хамелеонът изхвърля езика си. Двупластовата лента може да се замени с еластична лента от електроизолационен материал, която в нормално състояние е плътно навита като пружина вътре в корпуса на пистолета. При изстрелване тя се придвижва напред и назад с помощта на реверсивен правотоков двигател, при което напречното й сечение приема формата на дъга. По краищата на лентата са разположени тоководещи нишки, свързани с електродите с нисък и висок потенциал. Електрошоковият пистолет има корпус от конструкционна пластмаса, оформен външно като пистолет и опознавателно маркиран като несмъртоносно оръжие. Вътре в корпуса са поместени източник на захранващо ниско постоянно напрежение и електронен блок за импулсно високо напрежение. Захранващият източник осигурява преносимостта (транспортируемостта) на пистолета, а електронният блок - високочестотния ток, чрез който се осъществяват известните два вида несмъртоносно поразяване зашеметяване или електромускулен пробив. От електронния блок в предната част на корпуса са изведени два метални електрода, съответно с нисък и висок потенциал, към които, срещуположно един спрямо друг, са прикрепени два калибриращи контролни електрода. Двата метални електрода позволяват пистолетът да се ползва и като обикновена електрошокова палка, а калибриращите контролни електроди осигуряват защитата на електронния блок от саморазрушаване и едновременно с това предупреждават със звуков и светлинен сигнал нарушителите. Външно, в долната част на корпуса е монтиран спусък, свързан електрически с превключвателя за режима на работа. Пред спусъка е монтиран лазерен целеуказател. Eлектрошоковият пистолет Хамелеон има следните предимства: - Стрелба по цели, разположени в цялото околно пространство и от всички възможни положения на ръката на отбраняващия се; 16

17 Каталог с резюмета - Стрелба на далечни разстояния чрез промяна на дължината на двупластовата лента и увеличаване на налягането на газа във въздушната й междина; - Регулирана траектория, близка до идеалната права, при достатъчно високи налягания на газа във въздушната междина; - Запазване на постоянно разстояние между електродите; - Възможност за пренасяне на големи енергии, дължаща се на малкото специфично електросъпротивление на тоководещите нишки; - Избираемо ( регулируемо) време за въздействие на електрическия удар върху обекта на поразяване чрез изменение на времето на задържане на двупластовата лента върху него изключително важен фактор за определяне на вида на поражението; - Възможност за бързо повторение на изстрела както от изходно, така и от междинно положение на двупластовата лента; - Минимален механичен удар при съприкосновение на двупластовата лента с обекта на поразяване поради малката й първоначална стартова маса, а така също и поради непрекъснатото й намаляване при придвижването й напред; - Конструкцията е опростена, с малко на брой конструктивни елементи и възли и притежава възможност за бърза смяна на различните по далекобойност механизми (ленти) за пренасяне на електрическите потенциали и използване на източници на сгъстен газ с малки габарити. Вследствие на всичко това значително намаляване на общите габарити. Пистолетът може да намери приложение като индивидуално техническо средство за обезвреждане в зоната на неизбежна отбрана на особено опасни и агресивни нарушители на обществения ред или потенциално опасни лица ( терористи камикадзета ) без опасност за живота им, за потушаване на масови безредици, за създаване на статични бариери за ограничен достъп до пилотски кабини, охраняеми зони и обекти и др. 17

18 Високите технологии в борбата с тероризма Приложение на нанотехнологиите и наноматериалите в отбраната и в борбата срещу тероризма Георги Високов 1 и Цвети Цветков 2 1 Институт по катализ при БАН, 1113 София тел/факс (+359 2) , Е - mail: 2 ХТМУ, Бул. Кл. Охридски 8, 1156 София тел/факс (+359 2) , Е mail: В областта на военното дело и в борбата срещу тероризма основните направления, по които се работи понастоящем са следните: 1) Получаване на наноразмерни материали (прахове, нанотръбички (фулерени)) за изработване на: тънки униформи с вграден климатик, шлем каска с окуляр за предаване на информация от бойното поле, защитни бронежелетки и др. 2) Разработване на технологии за получаване на: наноматериали и химикали, нанокомпозити, самоорганизиращи се ансамбли, филмови покрития, тънки филми и конструкционни материали, които да намерят приложение в специалните производства на отбраната, в борбата срещу тероризма и в частност в: праховата металургия (металокерамиката), фармацията и опазването на околната среда (екологията). Други направления за приложение на нанотехнологиите във военното дело са: разработване на нови системи на ноелектрониката и компютърни технологии; създаване на по-сложни виртуални системи на основа на наноструктурната електроника за обучение и тренировка на военните кадри; повишаване на автоматизацията и роботизацията с цел съкращаване на военния персонал и риска за него при военни действия; създаване на нови малоразмерни устройства с помалка маса, по-голяма устойчивост и якост; повишаване на ефективността на средствата за химична, биологична и ядрена защита на войските и военната техника; подобрение в системите, използвани за химично, биологично и ядрено разузнаване и мониторинг. 18

19 Каталог с резюмета Изследване на наноструктурирани 3D метални оксиди нанесени върху въглеродна матрица, като активни електродни материали за литиеви батерии и електромагнитен екран Бр. Банов 1 *, Л. Люцканов 2, И. Димитров 3 1 Институт по Електрохимия и Енергийни Системи БАН, 2 Институт по Инженерна Химия БАН, 3 Институт по Космически Изследвания БАН, ул. Акад. Г. Бончев Nо1, София Литиевите елементи заемат все по-широко и уверено пазара на класическите електрохимични източници на ток, особено там където теглото и енергозапасеността са от съществено значение преносима електронна апаратура, резервни захранвания влкючително и малки изследователски сателити (типично с обем < 5дм 3 ). В момента най-широко разпространение за захранване на електронната апаратура са намерили литиеви батерии поради най-добро отношение тегло/капацитет с катодните материали на основата на литиран никелов или кобалтов оксид. Ниската ефективност на използваните катодни материали - около 55% спрямо теоретичната запасена енергия в тези електродни материали, налагат търсенето на пътища за подобряване на работата им. Литиевите елементи притежават много положителни характеристики, като високо и стабилно разрядно напрежение от 3 до 4.5 волта, широк работен температурен диапазон от 40 о С до 85 о С и дълъг срок на съхранение в заредено състояние повече от 10 год. В последните години се забелязва отчетлива ориентация към изследване на наноразмерни структури на известни съединения с цел подобряване на електрохимичните характеристики на активните електродни материали (АЕМ). Намаляването средния размер на частиците на АЕМ води до понижена поляризация при заряд, повишено напрежение на разряд, подобрена стабилност на структурата допускаща високи скорости на заряд и разряд, и разбира се подобрена циклируемост. 19

20 Високите технологии в борбата с тероризма Цел на настоящата работа е изследването на различни метални оксиди на 3D елементи (Ni, Co, Fe, Mn, и техни смеси), нанесени върху въглеродна матрица получени по нова оригинална технология способни да интеркалират обратимо литиеви йони и да служат, като ефективен електромагнитен екран в електронни устройства със сложна геометрична форма. В резултат на проведеното изследване е намерен подходящ състав на електроден материал позволяващ изграждането на високо ефективна литиева батерия, отдаваща повече от 70% от теоретичния си капацитет, позволяваща използването й за малки изследователски сателити. Същият материал е използван за електромагнитна защита и е установено, че слой с дебелина 0.3 mm ефективно поглъща електромагнитно излъчване в радиочестотния спектър от 0.1MHz до 2.4GHz и гарантира повече от 60 db затихване. 20

21 Каталог с резюмета Високите технологии за отбраната и сигурността Цвети Цветков* * и александър Александър попов** Попов** *ХТМУ, ЦЛ НАТО-технологии за отбраната, София **БАН, Институт по електрохимия и енергиини системи, София Несиметричните заплахи от терористични действия в световен мащаб, поставят на изпитание действията на специалните части на армията и полицията отговарящи за борбата срещу тероризма на територията на България и при задграничните мисии на наши военни подразделения. Членството на Република България в НАТО поставя все по-високи изисквания към технологичното обезпечаване на Българската армия, сферата на сигурността като цяло и особено в борбата срещу тероризма. Съвременните технологии в областта на специалното производство, микроелектрониката и атомната енергетика поставят много високи изисквания към състоянието на повърхността на инженерните материали и нанасяните върху тях функционални покрития. Необходимо е геометричната, енергетична и химична нееднородност на използваните във високите технологии повърхности да се доведе до минимум или да се контролира по предварително зададен порядък на молекулно и атомарно ниво. Електрохимичната наноструктурна обработка има за цел да осъществи такъв тип технология по електрохимичен път. Предимствата на електрохимичния метод за модификация и контрол на повърхности са в големите възможности за получаване на проводящи, изолиращи или полупроводникови зони на атомарно и молекулно ниво, чрез използване на микро- и наноелектроди и модерни решения за нови електролитни среди. В първата част на изложението ще бъдат представени изследванията за транспасивното разтваряне на промишлени феритни стомани в смес на фосфорна и оцетна киселина (2:8) в условия на естествена и принудена конвекция. Предложен е модел за минимизиране на повърхността с подробно количествено описание на многостепенните повърхностни 21

22 Високите технологии в борбата с тероризма реакции при транспасивно разтваряне на феритни сплави (Fe %Cr) в транспасивната потенциална област. Друго стратегическо направление на върхови технологии за отбраната и сигурността са новите материали за водородната енергетика и металхидридени електроди за никел/металхидридни батерии. В последно време порестите металхидридни електроди са широко използвани в практиката. Батериите с такива електроди имат висока специфична енергия и те заменят постепенно аналогичните никел/кадмиеви батерии. Във втората част на изложението ще бъдат представени изследванията за синтез на метал хидридни сплави от типа AB 5, AB 2 и A 2 B. Разработен е количествен модел на водородната реакция върху металхидридни електроди за сплави AB 5 и AB 2, базиращ се на следните процеси: пренос на товар (реакция на Фолмер-Хейровски), хетерогенна реакция на преход на водорода от адсорбирано в абсорбирано състояние и сферична дифузия на водорода в обема на кристалитите. Валидността на модела е проверена чрез количествено съпоставяне с експериментални импедансни данни в зависимост от броя цикли и дълбочината на разряда. 22

23 Каталог с резюмета Активни материали за миниатюрни газови сензори на основа на нанопорьозни оксиди на вентилни метали Мартин Божинов Катедра Физикохимия, Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Кл. Охридски 8, 1756 София Съвременните отбранителни стратегии изискват разработване на авангардни технологии за защита от неконвенционални типове атаки и терористични актове. В тази връзка, водещите страни в отбранителните технологии обръщат специално внимание на интензификацията и универсализацията на персоналната защита на индивидуалния войник, като от персоналните защитни средства, планирани като вградени в бойната униформа, се очаква да съчетават детектирането и защитата от химични, биологични и балистични удари. Тези императиви поставят високи изисквания по отношение на използваните в момента материали за изработка на редица компоненти на бойната униформа и персоналния пакет на съвременния войник. Две от основните такива изисквания са, от една страна, миниатюризацията на различните видове сензори, а от друга, тяхната многофункционалност. Такива високи показатели могат да бъдат достигнати единствено с използване на нанотехнологии и наноинженерни решения. Един от основните компоненти на индивидуалния защитен пакет е вградено сензорно устройство, способно да осъществява ефективно и прецизно детектиране на редица вредни газове. Навременното детектиране на такива газове е от изключителна важност за мобилните единици. Такова устройство може да бъде изградено въз основа на ефективен, миниатюрен и дълготраен активен материал. В тази връзка е предложена технология за производство на активни материали на основа на самоорганизиращи се системи от оксидни нанотръбички с оптимизирана детекторна способност по отношение на редица газове като CO, NO x, SO 2, H 2 S. По електрохимичен метод са получени самоорганизиращи се 23

24 Високите технологии в борбата с тероризма системи от Nb 2 O 5, Ta 2 O 5 и WO 3 нанотръбички с оптимизирани свойства чрез smart технология (т.е. без използване на наноустройства за модификация), които притежават разнообразие от повърхностни места или за адсорбция на газови замърсители, или за тяхното разграждане, вградени в химически стабилна матрица с много голяма и прецизно контролирана специфична повърхност. Подробно е разгледано и съвременното състояние на научното познание по отношение на механизма на самоорганизация на оксидните нанотръбички и влияние на различни фактори върху този механизъм. 24

25 Каталог с резюмета Информационната сигурност ключов фактор в борбата с тероризма ст.н.с. инж. Илия Йорданов, н.с. инж. Мирослав Димитров Докладът е посветен на един от най-важните аспекти на борбата с терористичните заплахи в условията на съвременното информационно общество. Разгледана е нормативната уредба, регулираща функционирането на информационното общество, като акцентът е поставен върху мерките за осигуряване на информационната сигурност. Показани са заплахите за функционирането на информационното общество, като особено внимание е отделено на тези, свързани с т.н. информационен тероризъм и информационното осигуряване на терористичната дейност. Акцентирано е върху ролята на Министерството на вътрешните работи и в частност на Института за специална техника в изграждането на системата за защита на информацията. Показани са насоките за изграждане на двустепенна система за управление на информационната сигурност, състояща се от базово и повишено ниво на информационна сигурност и целяща защита на информацията и информационните системи срещу различните видове заплахи, включително и от страна на терористични организации. 25

26 Високите технологии в борбата с тероризма Радиоелектрониката в основата на осигуряването на безопастност и сигурност д-р инж. Кирил Стойчев Електрон прогрес АД Борбата срещу тероризма се превърна в цел номер едно за всички здраво мислещи хора на планетата. В същото време обаче, усилията на ангажираните органи и организации срещу този тумор на обществото са затруднени от множеството възможности за използване на различни средства, по различно време, скрито и изненадващо от борците за някаква химерична справедливост. Противникът е невидим, жесток (не се съобразява с пол, възраст и националност на жертвите), прилага тактика, която не се изучава в класната стая, в много от случаите жертва себе си, за да изпълни поставената задача в името на неясна кауза. Всичко това, в значителна степен, води до забава или неадекватност на използваните средства за противодействие. За да се увеличи тяхната ефикасност е необходимо да бъдат в постоянно развитие както начините и способите за борба, така и технологиите, които са в основата на действията на съответните органи. От друга страна, усилията на органите за противодействие са насочени предимно към превенция на опасността от терористични заплахи и от там осигуряване на безопасност и сигурност. Това изисква и налага средствата за реализацията на съвкупността от действия за постигането на тази цел многократно да превъзхождат в технологично отношение (за да гарантират ефикасност) инструментите на терора. Такава технология се явява радиоелектрониката, която е в основата на значителна част от случаите на проведени терористични актове и в същото време е високо надеждно средство за противодействие на тези заплахи. Тя е сърцето на преобладаващия процент от научните и практико-приложните направления за осигуряване на безопасността и сигурността на 26

27 Каталог с резюмета обществото, като в нейната основа стои радиоелектронното противодействие срещу дистанционно активиране на взривни вещества, мини и бомби. Безспорно установено е, че между 40 и 60 процента от всички атаки срещу пътуващи конвои са извършени посредством самоделни взривни устройства. Част от мините и експлозивите се задействат дистанционно посредством налични ниско-технологични устройства, които позволяват детонация чрез радио честотна команда. За да отговори на тези предизвикателства, «ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС» АД разработи и успешно предостави на Българската армия многофункционалната система «КОМЕТА». 27

28 Високите технологии в борбата с тероризма Адсорбция върху водородни наноструктури Иван Пенчев, Чавдар Чилев, Евгени Симеонов Химикотехнологичен и металургичен университет - София Адсорбцията е един от алтернативните методи за съхранение на водород. В съобщението се прави икономически анализ на съхранението на водород чрез втечняване, компресиране до налягане 700 бара и адсорбция върху активен въглен с висока порьозност. Доказано е, че от икономическа гледна точка адсорбцията може да бъде алтернатива на останалите две, както по отношение на съхранението така и във връзка с безопасността на експлоатацията. Същевременно капацитетът на активните въглени е недостатъчен, за да се осигури необходимата независимост на автомобила. Една от възможностите за осигуряване на по-висока степен на адсорбция са въглеродните наноструктури. Направено е сравнение на адсорбционния капацитет на суперактивните въглени и въглеродните нанотръби, като е показано, че нанотръбите все още не могат да се разглеждат като алтернатива на суперактивните въглени. До подобен извод се достига и при сравняване на възможностите за многократна употреба на двата вида адсорбенти. Оказва се, че след неколкократна употреба се наблюдава изменение в структурата на нанотръбите, което води до намаляване на техният адсорбционнен капацитет и възможността за десорбция на складирания водород. 28

29 29 Каталог с резюмета Многофункционални нонокомпозити за индивидуалния защитен пакет на съвременния войник A. Гиргинов 1, M.Божинов 1, Ц. Цветков 2 1 Катедра Физикохимия, 2 Катедра Инженерна Химия Химикотехнологичен и металургичен университет Една от основните задачи на разработваният проект е получаването на многофункционална тъкан на база нанокомпозити. С внедряването на нанокомпозити в тъканите се очаква да се подобрят редица техни физико-механични свойства: здравина на късане и раздиране, устойчивост на претриване, водоотблъскване, свиваемост при пране и др. Проведените изследвания показаха, че особено подходящи материали са наночастиците от силициев нитрид (Si 3 N 4 ) и силициев оксид (SiO 2 ). При това, най-удачно в технологично отношение е внасянето на нанокомпозитите да се извърши при хидрофобизирането на плата. Нанокомпозитите са внедряват в плата чрез апретурната смес, чието нанасяне е заключителната технологична операция. В резултат на внедряването на тези наноматериали, всички проведени изпитвания констатираха подобрени физико-механични характеристики на плата. Втората основна задача на проекта е разработване на филтър за пречистване на вода, състоящ се от стандартен модул и нанокатализаторен модул. Стандартният модул включва груб и фин механичен филтър, както и бактерициден филтър. С разработения филтър се достига степен на пречистване на частици с размер 4.5 µm над 20 пъти, като мътността на водата е по-малка от една нефелометрична единица. Достигнати са и планираните микробиологични показатели: Ешерихия коли (Е.colli) и Ентерококи 0 КОЕ / ml. Като нанокатализатор бе използван оловен диоксид, дотиран с бисмут, отложен върху титанова подложка. С помощта на този нанокатализатор е достигната степен на разграждане на органични вещества над 80%. Предложен е механизъм на окислително разграждане на органични вещества върху дотиран с бисмут оловен диоксид.

30 Високите технологии в борбата с тероризма Технологии за утилизация на отпадни боеприпаси П.Шишков, Цв.Цветков, Ив.Главчев Химикотехнологичен и металургичен университет-софия Снетите от употреба боеприпаси съдържат материали, които след разделянето им могат да бъдат използвани. Технологиите за извличане на тези вещества се осъществяват в специализирани предприятия със водна пара, вода под налягане, разтворители и др. Има методи за разделяне и пречистване на експлозиви и окислители и използването им отново. От така получен тротил са произведени пресовки със свръзка епоксидна смола и промишлен експлозив. Едноосновните пироксилинови барути освен по предназначение след повишаване на азотното им съдържание намират приложение и за производство на лакови и бои, като чрез използване на халоген съдържащи добавки се получават негорими и самозагасващи покрития за дърво и метали. От едноосновен барут по нова технология са получени олекотени, разпенени материали, които могат да се използват по предназначение. Едно- и двуосновните барути след подходящо механично раздробяване се използват масово за производство на промишлени експлозиви във смеси с амониев нитрат и хигрофобизиращи добавки. Получаването на експлозиви, които при детонация отделят минимално количество токсични газове се осъществява чрез подходящи катализатори. Превръщането на пироксилиновите барути чрез хидролиза в течни торове за селското стопанство е един от най-перспективните методи за тяхното преработване и оползотворяване и се осъществява във водна среда при температури до С. 30

31 Каталог с резюмета Използване на SAR космически базирани системи за проследяване на кораби ст.н.с. д-р Лъчезар Филипов, н.с. Иван Димитров Институт за космически изследвания-бан, София Представена е възможността за проследяване на кораби в черноморския и средиземноморски регион с използване на SAR (радари със синтезирана апертура) с космическо базиране. Разгледани са основните параметри и преимущества на тези системи. Представена е възможността за откриване и разпознаване на плавателни средства. Даден е конкретен пример. 31